Szamos, 1903. szeptember (35. évfolyam, 71-78. szám)

1903-09-03 / 71. szám

Szép és nemes feladat várakozik városunk társadalmára az idén is az el­hagyott, vagy ruhátlan szegénysorsu gyer­mekek támogatásában Ez a humaniz­mus tette lehetővé az elmúlt tanévben is, hogy számos tanuló haladhatott, a kiktől a sors a szülői gyámolitást megtagadta. Erre a nemes munkára az idén is kell tömörül­nünk. A zavartalan, nyugodt, békés viszo­nyok semminek sem kedveznek inkább, mint a nevelés, az oktatás munkájának. Pihent erővel és megújult készséggel gyülekezik össze a tanulók és oktatók se­rege s a nagy számnál fogva városunkat, elsőrangú kulturtényezővé avatja. Lebegjen a Gondviselés oltalma tanin­tézeteink felett s legyen e beállott tanév a zavartalan munkásságnak áldást terjesztő esztendeje! HÍRROVAT. * A vármegyei Széchenyi Társulat igaz­gató választmánya tegnap délelőtt 11 órakor a kir. tanfelügyelőség hivatalos helyiségében vá­lasztmányi ülést tartott. Az ülésen Nagy Béla igazgató elnökölt s jelen volt Nagy László al­ispán, társulati elnök is, bizonyságát adván ez által újból is annak, hogy nagymérvű s sok­irányú elfoglaltsága mellett is tud időt szakí­tani arra, hogy vármegyénk oulturalis egyesü­leteinek működésében is tevékeny részt vegyen. Jelen voltak még: Melles Emil főesperes, Dé­nes Lajos kir. ügyész, Kótai Lajos állami is­kolai igazgató, Küszner Albert társ. pénztáros, Bodnár György és Nagy Károly kir. s. tanfel­ügyelők, mint a társulat jegyzői. A választmány az uj igazgatónak a menhelyek megnyitására vonatkozólag tett előterjesztéseit tudomásul ve­vőn, a menhelyek segélyezésére szükséges 10600 koronát kiutalványozta. A vallásügyi mi­niszternek 1000 kor., a megyei közigazgatási bizottságnak 14000 kor. segély utalására vonat­kozó leirata, illetve határozata szintén tudomá­sul vétetett. Gondoskodott a választmány arról is, hogy a Társulat a vármegye által rende­zendő Rákóczi ünnepélyen küldöttségileg kép­viselve legyen s koszorú váltságul, az emlékmű költségeire 20 koronát szavazott meg. Hogy a Kováts Eduárd hagyatékában volt 2500 kor. értékű állampapírok az adóhivatal által átadat­tak és a pónztárnok őrizetére bízattak s ezeknek elmúlt évekről szóló 600 kor, kamatai is pénz­tárba utaltattak, továbbá, hogy a Schwartz Jakab-féle alapítvány fizetés ive a n.-károlyi kir. adóhivataltól a szatmárihoz áttétetett, vá­lasztmány jóváhagyólag tudomásul vette. Végül hosszabb eszmecsere után választmány kimon­dotta, hogy a társulat törzsvagyonát állampa­pírokba fekteti s ily irányban a közgyűléshez javaslatot tesz. * A tiszántúli ev. ref. egyházkerület lcl- készi értekezletének közgyűlése aug 27-én Mára- marosszigeten fényes eredmóuynyel s szokatlan nagy részvéttel folyt le. Mintegy kétszázan, többnyire lelkészek és világiak érkeztek oda. Szerémy polgármester s Kovássy egyházi fő- gondnok üdvözletére Kiss Áron püspök és De­genfeld József gróf válaszoltak. A város föl volt lobogózva és nagyszámú intelligenczia élén Roszner Ervin báró főispánnal, fogadta az érke­zőket. Majd Lator képviselő és Szabó alispán üdvözölték a vendégeket. Este fáklyás zene volt az elnökség tiszteletére. A 27-iki nagy gyű­lésen Pap Tibor m.-szigeti jogakadómiai tanár olvasott fel az egyházról és a társadalomról. Hozzászóltak György Endre és többen. A vá­rosháza dísztermében, a mely iöl volt díszítve, nagy közönség jelent meg, köztük számos hölgy. Délben az elnökség a hatóságok küldötteit fo­gadta. A Koronában tartott lakomán a püspök a királyt, Lator képviselő Kiss Áront, Pap Ti­bor Dógenfeldet és György Endre Roszner fő­ispánt éltette. Délután a veudégek a rónaszéki sóbányákba mentek, ahol fényes kivilágítás volt. Este a Makó színtársulata Dózsa Györgyöt adta elő. A vendégek 28-án reggel utaztak el. * A Szatmármegyei gazdasági egyesület igazgató választmánya tegnap d. e. 11 órakor a városházán Szeőke Barna elnöklete alatt ülést tartott, melyen jelen voltak Nagy László alispán első alelnök, Kölcsey Antal, dr. Fekete Sámuel, Pap Kálmán, Pethő György, Sz. Tró- ger Albert vál. tagok és Poszvék Nándor tit­kár. Az ülés fele része miniszteri leiratok és egyesületi átiratok felolvasásával telt el, me­lyek jobbára folyó és szakügyekre vonatkoz­nak. Ezután a titkár tett jelentést arról, hogy a kertészeti kiállítás nagyszábásuuak ígérkezik s önmaga Nagybánya mintegy 200 különféle kiállítóval lesz képviselve. Felhivandónak ja­vasolja továbbá az alispán, szolgabirák és körjegyzők utján az avasi községeket, hogy almafajaikat állítsák ki és az eladó készletet mennyiségileg jelentsék be. A javaslatot elfo­gadták. Most már a mi városunk közönségén a sor, hogy termelési erejét minden vonalon be mutassa! * Dalegyesületünk zeneiskolája néhány nap múlva megkezdi a sorozatát azoknak a lé- leküditö estéknek, amelyeket ezentúl közönsé­günknek évenkint néhányszor szerezni van hi­vatva. Ugyanis e hó 12-én, szombaton, rendezi a színházban első nagy hangversenyét olyan válogatott műsorral, amely a legkényesebb mü- izlést is ki fogja elégíteni. Közreműködnek : Markó Kálmánná úrnő, városunknak ünnepelt énekesnője, Füredi Samu gordonka-művész, a a debreczeai zenede tanára, Benkő Miksa és Füredi Sándor, a mi zeneiskolánk tanárai. Te­kintve, hogy ilyen magas színvonalú zeneólve- zetben közönségünk alig részesült eddig valaha, hogy a zenenövendékeknek alkalmuk nyílik kész művészi előadásban megismerkedni azzal a szép tárgygyal, amit tanulni készülnek és vé­gül azért, mert a hangverseny jövedelme a ze­neiskola felszerelésének vau szentelve, biztosra vehetjük, hogy a színházban egyetlen hely sem fog üresen maradni. A műsor a uapokban lesz közzétéve, jegyekre pedig már most lehet előjegyezni a Lövy Miksa könyvkereskedésében. * A Rákóczi ünnep ünnepi költeménye ügyében Illyés Bálint országgyűlési képviselő, volt tiszabecsi ev. ref. lelkész értesítette az alispánt-, hogy a költemény czime „Rákóczi visszatér“ és azt személyesen fogja a szeptem­ber 20-iki emlékmű leleplezésen elszavalni. * Az első fecske. A város részéről most repült ki a zeneiskola javára az első fecske. Ugyanis a törvényhatóság által megszavazott évi 1200 k. segélyből a tanács első részlet gya­nánt dr. Vajay Imre elnök kezéhez, 400 ko­ronát kiutalt, amely összeget, most a kezdő tanév elején igen jól lehet felhasználni. * A vörheny és liagymázos megbetegü- lések legújabban városunkban szórványosan is­mételve felléptek. A hatóság a tiszti főorvos előterjesztésére megtette a kellő óvóintézkedé­seket, a gazdasági hivatalt pedig utasította, hogy a Dianna városrész közkutjának gyanús vizét a fővárosban vegyileg vizsgáltassa meg. * Gyászeset. Hajnácskeői és hernádvécsei báró Vécsey Alajos aug. hó 29-én hajnali 1 órakor életének 74-ik évében, rövid szenvedés után Tátralomniczon elhunyt. Hült tetemeit kajával kell/ hogy kiérdemeljünk, hogy a bűn ne kisértsen belőle. — Apám, soha sem lelünk szebb hazát ! — Nagy a föld fiam, még szebbet fogsz találni. — Apám, mondja Sem, ha legalább a hasznos tárgyakat, melyeket utunkban találunk, elvinnónk s az ereklyéket e hullákról ? — Ne nyúlj semmihez, mi tisztátalan. Három hónapig utaztak, rögtönzött tuta­jokon kelvén át a folyókon, sátraikat éj beáll­tával a dombokra huzva fel. Egy reggel Noé fiai sátrukból kilépve, va­lami kék vonalat vettek észre. — Viz ! kiáltották megijedve. — Megérkeztünk utunk czéljához, mondta Noé, itt a tenger, ott azon végtelen zöldelő sík­ságon fogjuk eltölteni első napunkat, mert soha többé a tenger nem lép ki határiból s ezen föld itt ment minden emberi mocsoktól. S most itt van fiaim a világ osztályozása, úgy, miként a Jehova akarta azt. Sem, ki legidősebb, ezen birtokot itt mellettem kapja, mely kelet felé terjed a zöld határig el. Chám, ki az égető nap kemény munkájához szokott, délre fog menni, te Japhet, neked az éjszak jut s nyu gáton, ha nehány sziget akad a tengeren. Lementek a pusztára s ott állították fel sátraikat a kövér füvön, hol néhány vad szőlő tenyészett. De ezen nap alkonyán hiába keresték a szőke Aryát, senki sem tudta hová lett. Cham állította, hogy nem nagy a veszte­ség. Az asszonyok helyben hagyták. Sem saj nálta, mert sok szükségest elvégzett. S egye dűl Japhet ajánlkozott keiesésére menni. — Igaza van Japhetnek, menjen mind- egyikőtök azon irányban, melyet néki kijelöl­tem s hozzátok elő Aryát, kit; Isten mentett meg s kinek megőrzését reánk bízta Boldog az, ki feltalálja. Ezen szavakra Sem és Cham felálltak s követték Jáphetet. — Ha jól értettem, mondja Cham, az, ki Aryát megleli, rabnőjének kapja ? — Kemény szivü vagy, mondja Japhet, nincs köztünk rabszolga s nem azt jelenti, mit apánk mondott. Sem a szokott hallgatásba volt merülve s gondolta magában, bogy Ígéret volt kötve Arya feltalálásához ; legidősebb lévén, vette a két bivalylyal befogott taligát, ami máskor anyja részére volt fenntartva s kelet felé hajtatott. Cham egy tevén lovagolva délnek tartott, te­kintetével a főid minden hajlását vizsgálva. Mig Japhet szivbeli zavartól elfogultan vetette magát egy tüzes csikóra, éjszaknak ment s az éjbe kiáltozott : — Arya ! Arya ! így boly-gtak hajnalhasadtáig. Ezen perczben ért Japhet a tengerhez, a fáradság és aggodalom annyira elnyomta, hogy elhatározta egy kissé nyugodni ; letelepedett egy fától árnyékolt szikla aljába, hol finom ho­mokból kis tisztás terült el. — Arya ! Arya ! lm ott volt alva, leszállt a lóról, szomo­rún, elbátortalanodva járkálván bukkant reá mikor egy hegyfok felé fordult az arany ho­mokterületen, egy barlanggal áteilenben ; teste csupaszon bujt ki a kinyitott burokból, mit az éj hidege ellen magára köritett. Hallotta Japhet kiáltását, elpirult láttán s gyorsan, mint a meglepett madár, menekülni akart a barlang belsejébe, de lábai bele akad­tak a bő köpenybe, melyet maga körül akart keríteni s Japhet karjaiba ölelte — Föld leánya, miért futsz úgy tőlünk s tőlem el ? ~ Hagyj el Japhet, hagyj el, miután nem vagyok senkinek semmi. Megmentettétek éle­temet, de rosszabb nekem az élet a halálnál, mert úgy kell élnem, mintha meg volnék halva. Hagyj el, mert látásod fájóbb, mint távolléted. Harácsek-féle kitűnő gyógyhatású Kitűnő gyogyi ,MITHOL-sósborszesz rendkívül sikerrel használtatik : bélfelfuvódás és azzal járó csikarások és görcsök megszüntesóre, az étvágy fokozására, mindennemű rheumatikus bajok: csuz, köszvóny, fog- és fejfájás ellen. A fogakat megóvja az odvasodástól, az izmokat rendkívül erősiti s a szemekre is erősitőleg hat, a rossz száj-izt, bűzös lehelletet, a fejkorpát, hajhullást, bőrviszketegséget, kellemetlen láb és egyéb izzadást, kipállást, pattanást és böratkákat (Mitessereket) pár napi használat után teljesen megszünteti. A. HARACSEK-fele MEPÍTHOIí—so^bors^osz ara használati utasítással . nagy üveg 2 ko­rona, kis üveg 1 korona. Kapható a készítőknél: Harácsek Vilmos utódainál, Nagybányán, továbbá Bartók László ur dro- gueriájában Szatmáron, valamint az ország minden gyógyszertárában és nagyobb kereskedésében.

Next

/
Thumbnails
Contents