Szamos, 1902. szeptember (34. évfolyam, 71-78. szám)

1902-09-04 / 71. szám

XXXIV. évfolyam. Szaímar, 1902. csütörtök szeptember bo 4. 71-ik szem. SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. E I ö f i z~e t é s i ár: Sgész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Mindennemű dijak ^zatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az iskolai év kezdetén. Az iskolaépület komor falai benépesül­tek. Lelkes, pozsgás, arczu, munkára kész sereg költözött be abba a hajlékba, hol ko­moly munkára, lelkiismeretes dologra oktat­ják az ifjúságot, a jövő nemzedéket. Az iskolai esztendő izgalmait, fáradal­mait a két havi szünidő alatt kipihenvén a fiatalság, ujult erővel, nagy kedvvel és tör­hetetlen akarattal lát ismét a tanuláshoz, hogy jövőjének szilárd alapját, — bár las­san előkészítse. A czivilizáczió oly magas fokán állunk ma már, hogy nélkülözhetetlenné teszi akár­minő pályán és téren boldogulni akarónak a tanulást, az alapismeretek elsajátitását. Az ifjúságnak be kell látnia, hogy a szülők a legnagyobb áldozatok árán is, ta­níttatják, iskoláztatják őket, hogy egykor szemükre ne vessék, hogy netán megvon­ták gyermekeiktől azt, ami boldogulásukhoz leltétlenü! megkivántatik. A szülő dolgozik, fárad, latba veti min­den erejét, csakhogy gyermeke tanulatlan, tudatlan ne maradjon, ismeretekkel, tapasz­talatokkal legyen ellátva, szóval emberré váljék, a társadalom, a nemzet pirulás nél­kül vallhassa magáénak; találjon benne idő­vel a haza erős, dönthetetlen támaszra, hü, igaz tevékeny fiára. Azt nem kívánja senki, hogy örökké a könyvet bújja a tanuló ifjúság, az éjjelt nappallá téve buzgólkodjék; de kellőleg szük­séges a munkát megosztani; úgy jut is, ma­rad is idő egyéb dolgok végzésére. A vál­tozatosság kedvéért kis szórakoztató, ne­mesitő olvasás, egy kis testmozgás, játék nem árt, sőt ellenkezőleg, jótékony hatással van úgy a testi, mint a szellemi fejlődésre. A lélek épségét, üdeségét, elevenségét fen- tartja. A lényeges azonban a keilő mérték megtartása. A túlzásba vitt dolog minden­kép ári almas és ezért a legnehezebb, de tán a legértékesebb a nap olyképen való felosztása, hogy mindenre teljék. Ilyképen kedvező eredményeket érhetünk el és nem bánt a lelkiismeret, hogy most ezt kellett volna tennünk és nem tettük, ezt elmulasz­tottuk és igy tovább. Lebegjen a fiatalság előtt szüntelen a szent czél: a jövő megalapítása, legyen tisz­tában azzal, hogy a szülőnek idővel az ér­tük hozott áldozatokat meghálálhatni köte­lességük. Tudni kell az ifjúságnak, hogy idővel belőlük lesznek a hon oszlopai, rajtuk nyug­szik egy egész ország sorsa, tölök várja egy nemzet haladását, boldogulását, fejlődé­sét; komoly tevékeny munkájukkal fölemel­hetik, közönyösségükkel aiásülyeszthetik az országot. Az iskola falai közt szedjük magunkba mindazt, a miknek segélyével künn az élet lorgatagában kormányozhatjuk magunkat. Ezen szempontokból is tehát lelkiismerete­sen, komolyan kell vennünk hivatásunkat, kötelességtudóknak, buzgóknak kell lennünk, mert idővel megsiratjuk az elröpült szép esz­tendőket, melyeket okosaan föl lehetett volna használni, de nem tettük. De legtöbb eset­ben már késő a megbánás s ez mérhetetlen szomorúsággal tölti el lelkünket. Ezért dolgozzunk, mig van alkalmunk. Minden pillanatért kár, mit tétlenül tova­röppenni hagytunk. Fel tehát a komoly munkára, hadd le­gyünk tetterősek, valódi férfiak, kik nem rettennek vissza a becsületes dologtól, hadd fogadjon magába bennünket a társadalom, legyünk igaz, erős támaszai a hazának és mindenkor a hon javára, boldogulására, jó­létére törekiünk! A tejszövetkezetek alakításának módja és költségei. Az a mozgalom, melyet a tejszövetkezetek alakítása érdekében Kassa vidék indított, nem maradt meddő, mert már van egy megalakult Elfelejtjük, mintha so’se lettek volna S újra a régiek Jönnek elő sorra. Régi szép világból visszamaradt dalok, Lelkünk hogy elmereng maiglan rajtatok ! Sőt otyanok vagytok, mint a jó bor, a mely Csak tüzesebbé lesz A múló idővel. Tűz van bennetek, tűz, igaz érzés lángja ; Gyújtani tudtok, mint a lobogó fáklya, Nincsen olyan tiszta, nemes magyar lélek, Melyet, hogyha zengtek, Föl ne tüzelnétek. Ti nótacsinálók, kik vagytok ezrivel! Régi dalosoktól ezt lessétek ti el. Aztán haladjatok csak a feltört mesg^yén S örök lesz nótátok, Mint a „Repülj fecském.“ László Andor. S meg-meg remeg, mint az a húr Szivem is a fájdalomtól . . . A mint huzza csendesen . . . „Isten veled Édesem!“ S a mint hallom a hegedű Szivtépöen bus hangját, Lelkemen egy édes emlék, Fájó emlék rezdüi át. Mint a nóta ... ez is régi . . . Hej ! de szivem újra érzi, A mint huzza csendesen . . . „Isten veled Édesem !u És a mint az a vén czigány Tovább . . . tovább hegedül . . . Félhomályos kis szobámban Nem vagyok már egyedül . . . Körülzsong a sok szép emlék, — Mint virágot játszi lepkék — S sirok-sirok csendesen . . . „Isten veled Édesem!“ Kelet. A muezzim a méla éjszakába Merengve zengi bánatos dalát; A Bosporuson rezg a hold sugara S a szellő hordja rózsák illatát, Ábrándosán dalol a bokrok alján A csalogány, mormognak a habok Susog a lomb hatalmas tölgyek gallyán, És én — zokogva reád gondolok. Szilágyi Ferencz. m Dj nóták. Megint egy uj nóta. Magyar nóta lenne, Pedig nincs egy szikra magyar érzés benne, Mulatós legények dalolgatják mindig, De tudja az Isten, Engem meg nem indít. No van most uj nóta, mint a burján annyi, De szemembe könyet egy se képes csalni. Nem teszik gyorsabbá a szivem verését, Nem érzem bennök a Vérem lüktetését. Mis-más a kótája, czudar rósz a verse, Egy pár esztendőn túl nem tud élni egy se. m Régi nóta. Egy vén czigány régi nótát, Kopott nótát hegedül. Félhomályos kis szobámban Itt hallgatom egy-edül . m Lengyel Béla. Miért gyűlölsz? Kínosan számlálom a tűnő órákat és na­pokat, nem találok szavakat benső állapotom ecsetelésére. Bárhol legyek, bármerre járjak, Tényleg csak INGÜK JÓZSEF szabó üzletében szerezhetjük be hazai és angol gyártmán Szövetből készült legjobb szabású Hol szit si zati czikkeket és katonai fölszereléseket. Szatmár, Deák-tér. (Város 1 öltönyök és reverendák esszabásu ei hazai es angol gyártmányú gyapju- tavaszi felöltőinket, és öltönyeinket. gyenruhákat; naz-épület.) = tonyem a legszebb kivitelben készülnek. — Kó- raktáron tart mindennemű egyenruha-

Next

/
Thumbnails
Contents