Szamos, 1902. január (34. évfolyam, 1-9. szám)

1902-01-02 / 1. szám

/\ /V'T / íj c j XXXIV, évfolyam,_____________Szatmár, 1802. csütörtök január hó 2. SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: HIRDETÉSEK: Rákóczy-ufcza 9. sz. \ Mindennemű dijak zatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. El Amerikába! ii. Mielőtt dolgomhoz látnék, felemlítem, hogy Brémában az „F. Missler“ kivándor­lási czég az, mely nemcsak irodájában tart magukról megfeledkezett magyarokat, ha­nem úgy látszik, hogy bent az országban is vannak ágensei s a mellett a tpíakodás- nak egy bizonyos nemével, következetesen még mindig igyekszik népbolonditókat sze­rezni. A felvidéken már befejezte romboló munkáját. Ott nincs szükség többé a népet ámítani, mert az megy mint a birka a ve­szedelembe, „Missler'4 és még ki tudja hány ily külföldi vállalat nagy örömére. Hogy az ily külföldi vállalatok arczát- lanságát az olvasó közönség is megismerje, felemlítem, hogy p. o. ez a „F. Missler“ czég a „Magyar iskola egyesületnek“ 500 j koronát adományozott, ezzel íenhangon di­csekszik, s azt hiszi, hogy ezáltal mintegy szabadalmat váltott magának a magyarok ámítására a kivándorlásra. Most e vidékre vetette hálóját. Itt a nép még érintetlen, nem szipolyozhatta ki a1 még lei nem köl­tött kivándorlási vágyát. Csak addig fáj az ily lelketlenek feje, mig e vágyat felébresz­tik, azután megy minden magától. íme egy oly körülmény, melyet szabad­jára hagyva, nagyban előmozdítja a kiván­dorlást. Mig ellenben: ha hatóság és egye­sek is résen vannak s felvilágosítjuk a né­pet az ily lelketlenek üzelmeiről és arról, hogy értök a csábítóknak fejenkint 10 ko­rona judás-pénz jár p. o. F. Misslertől, bi­zony meggondolják a dolgot s nem ülnek fel a csábításnak. Ennyit egyelőre a Missler-féle bankár és szállitóczégek, valamint azok ügynökeiről. Az Amerikába kivánkozókka! szemben, — ha már odáig jutottak — mindazonáltal sokat tehetünk. A nevelés és tanítással ezek­nél elkéstünk ugyan, de nem késtünk el egyébbel. Mint emlitém, az Amerikába kivándor­lók nagy része anyagilag bukott egyének. Ezek megijednek a jövőtől s nem bíznak két kezük erejében, hogy ezek segítségével munkaviszonyaink között szegénységre ju­tott családjukat fenntarthassák. Mi a teendő ezekkel szemben ? Az: hogy az ilyen egyé­neknek s kivált ha önhibájukon kívül estek i a bajba — útmutatást kell adni Hány és hány urasági cselédi állás van, hol a szor­galmas cselédnek úri fölga van. A családtő s családtagok kilejletteou része, mind alkal­mazást nyerhet Beszélik, hogy régebben a cseléd-conventio talán tartalmasabb volt. Lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy azon cselédtartó gazda, ki (elhasználja a kinálko- zás fokozottabb mértékét és a cselédbért le­szállítja, sem magának, sem pedig a társa­dalomnak nem csinál hasznot. Éppen igy állunk a mezei munkások­kal és felesekkel szemben is. Vannak kö­rülmények, hogy a munkaadó a saját jöve­delme fokozása czéljából a munkást kénye­kedve szerint megterhelheti. De jusson eszébe; hogy az illetőnek is élni és ruházkodni azon­kívül közterheket is fizetni kell. Az okszerű munkaadó humánusan egyezteti össze a I kölcsönös érdekeket. A megváltozott viszo­nyokkal szemben ne engedje, hogy a mun­kás, akire elvégre folytonosan szüksége van, huzza a rövidebbet, hanem értelmiségénél ! fogva úgy rendezze be a gazdasági viszo­nyait, hogy a kgcske is jóllakjék és a ká­poszta is megmaradjon Az ember, a ki a szorgalmas gazdát figyeli, észreveszi rajta nagy munkaidőben az izgatottságot, melylyel igyekszik Isten áldását betakarítani. És ha nincs elegendő munkaerő ? Isten ments! Amely munkaadó ezen körülményekre nincsen tekintettel, nem számol saját gaz­dasága jövőjével s előmozdítja az Ameri­kába való kivánkozást. A szorgalmasak között vannak szor­galmasabbak is, természetes, hogy ezek kü­lön elismerést is érdemelnek. Az élhetetle­nek, a gyáva napiopók nem érdemelnek szót. Az ördög sem sajnálná, ha el is kallódná­nak, de ezek nem is mennek sehová A kivándorlási kedv elenyésztetésére nagy befolyással van, ha az egyén egy vagy más tekintetben anyagilag is le van kötve szülőföldjéhez. Az ősei iránti kegyelet, a szü­lőföldhöz való ragaszkodás úgy látszik nem elég. Egyéb módot kell keresnünk, hogy a napszámos is érdekelve legyen. E czélra hatalmas eszköznek látom a munkássegitő pénztárt. A ki egy kis támaszt lát a jö­A Bakacs (Bakoch) család utódai. A Bakacs név eléggé ismeretes Magyaror­szág történetében. A ki ezt ismeri, tudja, hogy az ország katolikusainak mintegy négyszáz évvel ezelőtt, volt egy nagy nevezetességű herczegprimása, Erdődy Bakacs (mások szerint Bakócz) Tamás, a ki egy régi nemes magy7ar család ivadéka volt. Eredetét az Árpádházi ki­rályok koráig viszi fel, s a melyből fórfiágon az Erdődy grófok, női ágon pedig a Pálffy grófok származnak. Első ősök Erdőd volt s ennek fia Miklós, kecskési várnagy' 1316 körül. Ez idő tájban a Bakacs család vagyonilag hanyatlani és nemes­sége homályosodni kezdett, mígnem egyszázad múltán Bakacs Tamás eszteigomi érsek és bi- bornok által ismét emelkedni kezdett. Bakacs Tamás Szatmár vármegyéből, Er­dődről származik, a hol édesatyja egyszerű kéz­műves volt. Bakacs Tamás 1440 körűi született Erdődön. Öt testvére volt, a kik közül bátyja, Bálint titeli prépost, kezdte emelni a Bakacs családot, s az ö pártfogása alatt nevelkedett s lett pappá Tamás, ki e pályán Mátyás ki­rály udvarába jutva, gyorsan haladt előre. így 1486 ban, mint királyi titkár, győri püspökké, 1490-ben II. Ulászló megkoronáztatása után kanczeilárrá, 1497-ben egri püspökké lön ; ugyan­ezen évben Hippolyt bibornokot cserére bírva, esztergomi érseki méltóságra emelkedett. Majd 1500-ban bibornokká s 1507-ben pedig konstan­tinápolyi pátriárchává neveztetett ki. 1513 ban közel volt hozzá, bogy a pápai székbe emeltes­sék. Szóval Erdődi Bakacs Tamás ez idő táj­ban a legbefolyásosabb és az ország föurai kö­zött legvagyonosabb volt. Roppant vagyonát az Ulászlótól nyert kiváltság alapján vérrokonai közt osztotta fel. Testvérei közül Péter és Simon elhagyván a Bakacs nevet, a hangzatosabb és tekintélye­sebb elönevüket, az Erdődy nevet vették fel ; s igy Péter a máig is virágzó Erdődy grófok törzsatyja lön. Nővére Erdődy Bakacs Klára Pálffy Pálhoz ment férjhez, a ki igy a Pálffy grófok ősanyja lett. A Pálffyak ezen összeköt­tetésüknél fogva jutottak az Erdődi előnóv és a Bakácsok ősi czimeréhez. A czimer egy vért, kék udvarral, a melyben fólkerókből egy szarvas emelkedik ki. A javadalmak legnagyobb része is e családok birtokába került; igy történhe­tett meg, bogy a Bakacs Tamás többi testvéiei és rokonai, a kiknek sem a történelemben sze­rep nem jutott, sem a javadalmakat megőrizni képesek nem voltak, elhagyatva s a sors által ide s tova hányatva, elszegényedtek Egy ideig azt hitték, hogy az Erdődi Ba kacs család egészen kihalt, de ezen föltevést megczáfolta a Máramarosrdegye bérczei közé vonult s elruténosodott Erdődi Bakacs család, a kiknek több száz éves okmányaik igazolják, hogy valójában a régi Erdődi Bakacs család ivadékai. Ezen elrutbénosodott máramarosi Bakacs család egyik ifjú tagja, Vaszary Kolos herczeg- primás ur O Eminencziája pártfogása alatt ta­nul jelenleg a helybeli róm. katb. főgimnázium­ban, a ki hivatva lenne eme nevezetes régi magyar családnak feledésbe ment ősi nimbusát megújítani. Ha e régi nemes család fiatal nem­zedékének sikerülni fog e feladat, úgy azt e csa­lád a herczegprimás Ö Eminencziájának kö szönbeti, ki talán ősi elődjének, Bakacs Tamás­nak oly sok oldalú nemes tulajdonai által buz­díthatva, veszi pártfogásába ezen egyetlen élő Bakacs családnak fiatal tagját. Mint fentebb is említve volt, a Bakacs családról ama bit uralkodott, hogy kihalt. Ez nagyon természetes dolog, hisz egy elszegénye­dett s a begyek közé menekült család létezé­séről, bármily régi nemes legyen is az, leg’öbb - szőr csakis valami véletlen körülmény folytán szerzünk tudomást. így történt ez esetben is. Ugyanis a nyári szünidők alatt egy turista ta­nító Máramaros regényes vidékein turistáskodva, egy egészen ruthén községbe tért be. Az ottani postamesternél tett látogatást a turista. Itt fel­tűnt neki egy mezitlábos, de intelligensebb ar- czu ruthén gyerek, ki mint kis levélhordó, elég jó magyarsággal olvasta a levél czimeket. A

Next

/
Thumbnails
Contents