Szamos, 1901. október (33. évfolyam, 79-87. szám)

1901-10-06 / 79. szám

XXXIII. évfolyam. Szatmár, 1901. péntek október !ió 6 79-ik szám. SZAMOS. Vegyes íartaimu iap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: HIRDETÉSEK: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Rákóczy-utcza 9. sz. Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek ( , . > ! / Egyes szám ára 20 fillér. j Mindennemű dijak zatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Nyilttér SOTa 20 fillér. Dr. Farkas Antal. Elhunyt nagy férfiunk haláláról adott első közleményünkben, a megdöbbentő hir hatasa alatt, csak töredékes szavakban tud­tunk kifejezést adni ama nagy veszteségünk­ről, a mi közéletünket a dr. Farkas Antal elhunytéval sújtotta. Mindig aggódva, félve gondoltunk arra az időre, mikor a termé­szet rendje és megváltozhatatlan törvénye szerint el kell őt veszítenünk, de ezt az időt, ezt a katasztrófát, ismerve a dr. Far-1 kas Antal szívós, hatalmas orgánumát, óriási tetterejét, emberi reménykedésünk még leg­alább egy tizeddel odább képzelte Annál megdöbbentőbb volt az a szomorú valóság, hogy a végzet őt, anélkül, hogy e katasz­trófára elkészülhettünk volna, közülünk ki­ragadta. S most, a mikor a dr. Farkas Antal egyéniségét s ezzel a veszteség nagyságát akarjuk e szűkre szabott téren jellemezni, aggódva állunk meg. mert alig tudjuk kivá­lasztani: hol bontsuk ki az ő lelki nagysá­gának, kiváló polgári és családi érdmeinek sokoldalúan összefüződő szálait, hogy meg­emlékezésünk e töredékében is megközelítse azokat a nagy arányokat, melyekben élt és i működött. Bizonyos dolog, hogy az, a ki az el­hunyt férfiú életét lesz hivatva méltóan meg­örökíteni, eme harmonikus nagy arányok­hoz mai időnkben a megfelelő szempontot nem fogja megtalálni. Vissza kell mennie előbb a múltba, hogy a helyes néző pontból lathasson, épen i úgy, mint a hogy nagy monumentális mű­alkotásokat is kis távolságból kellőkép szem­ügyre venni nem tudunk. Dr. Farkas Antal a puritán jellem, az eszményi világnézet kialakulásának abból a nagy idejéből való, a mely idő a mély val­lásos hitből, a minden áldozatra kész haza­szeretetből, a közre irányuló épités, alkotás szent tüzétől áthatott legnagyobb emberein­ket szülte. Annak a kornak levegőjében nőtt fel, melyet a 20 as évektől kezdve a nemzet megpróbáltatásának s egyszersmind ötven­éves győzelmes hadjáratának lehet tekinteni. Ezt a hadjáratot a nemzetiségünk, szabad­ságunk és haladásunk érdekében kellett vi­selni. Ezt a hadjáratot észszel, lelkesedéssel, s végül fegyverrel kellett a nemzetnek vé­gig harczolnia. Meg kellett hódítani a kö­Kolb Mór hat. eni- ház és birtok eladási, törlesztéses jelzálogkölcsön közvetítési irodája. Szatmár, Kossuth Lajos-utoza 2-ik szám. zonyt; legyőzni a megcsontosodott nézete­ket, szokásokat, érdekeket; szembe kellett szállni egyesek és tömegek gyűlöletével s a nemzetnek ki kellett csikarnia sorsának in­tézését ellenségei kezéből. E harcz közben kellett alkotni szerveznie minden téren s eb­ből az alkotásból ki kellett venni mindenki­nek a maga részét, kinek Isten tehetséget s vele érző szivet adott. A közös nagy nemzeti missió a nem zeti létért, nemzeti jogért volt az a nagy eszmény, mely a mi elhunyt nagy férfiunknak, dr.j Farkas Antalnak keb­lét is lángra lobbantotta s ennek szent tüze volt az, a mi munkálkodott benne utolsó lehelletéig megolthatatlanul S munkálkodott abban a körben, abban a városban, honnan nagy tehetsége s a kínálkozó, sokszor épen kézenfekvő országos hírnév csábításai mint p. o. a többizben felajánlott képviselőjelöltség stb. sem tudták elszakítani. Mert e városhoz s ennek közintézményeihez volt elválhatat- lanul nőve, mint a szí: aggódva féltve őr­zött szeretett gyermekéhez. S ha a dr. Farkas Antal lelkűnkbe vé­sődött emlékoszlopára tekintünk s csudál- kozva kérdjük: mi adott erőt Neki ekkora lelki nemesség, oly szokatlan s mindenütt áldásos tevékenysége kifejtésére; mi terem­tett oly ideális összhangot a minta család­apa, az egyházi és iskolai vezető férfiú, a közügy embere lelkében a mély vallásos meggyőződést, erős hitet kell ennyi nemes buzgóság forrásául tekintenünk. Ez az erős hit világította be lelkét su­garával s az önzés korlátozó billincseiből ki­ragadva, mutalta meg Neki emberileg meg­közelíthető mértékét az igazságnak, melynek egész életén keresztül hirdetője, védelmezője, buzgó apostola volt. Egyéniségének e kiválósága, bölcses­sége közéletünk minden terén majdnem pél­dátlan tiszteletet, őszinte elismerést szerzett dr. Farkas Antalnak, de szükebb értelemben vett egyéni temperamentuma, legnagyobb vonzalma szeretett családja után második sorban mégis az egyház és iskola szent ügyének munkálására hívta el. Nem egyszer fejezte ki szóval is azt, mit egész életével megpecsételt, hogy a ne­velői, tanári pályára érzett elhivatást magá­ban. S ezen a téren egy olyan szép és ne­héz állást s oly valódi elhivatottsággal töl­tött be, ami egy egész ember tevékenysé­gének is elég széles munkakört szabott volna meg. A szatmárnémeti ev. ref. főgimnázium igazgatótanácsa elnöki tisztében, csupán lán­goló lelkesedésből, a személyére háramul- ható anyagi haszonnak előre is kizárt minden előnye nélkül Ő volt e főgimnáziumnak valóságos Nesztora. Családi köre után ez a főgimnázium volt második otthona s a főgimnázium nagy családjának igazán szerető édesatyja. S csoda e; ha az, ki egesz életében az igaz­ságnak, a lelkiismereti szabadságnak, pro­testáns türelmességnek, a bölcs előrelátással párosu'tha'adásnak volt apostola, köztevékeny­ségének oroszlán részét annak az intézetnek szentelte, hol e tulajdonok magvait a ifjúi lélekbe hintik, hogy az egyháznak, társada­lomnak és hazának önzetlen, tevékeny mun­kásai legyenek ! Mindenütt vonzó, magával ra­gadó az ily eszményi példánykép, de sehol sem oly gyümölcsöző annak látása, mint a fo­gékony ifjú kebelben s a dr. Farkas Antal eszményképét az ifjú genercziónak egész sorozata vihette talizmánul az élet küzdel­meire. Az ő dorgálása, melyből az atyai szeretet melege mindig kiérzett, — az ő dicsérete, mit oly számos éven keresztül ez intézet minden vizsgálatán veleszületett igaz­ságos mértékével alkalmazott: maradandó ha­tással vésődtek be az ifjak szivébe, mert olyan egyéniség ajkáról hangzottak el, ki maga volt a köfelességteljesitésnek az er­kölcsi nemességnek élő példányképe. Az ő gondos védő szárnyai alatt fejlő­dött ez az intézet oda, a hol ma áll s az ő tervszerűen bölcs, takarékos és óvatos gazdálkodása mellett voltak rendezhetők e fő­gimnázium anyagi viszonyai s mindig oly mi- nucziózus elszámolással s oly világos átte­kinthető alakban, hogy a felett Hegedűs Sán­dor, miniszter, a fentartótestület elnöke, mél­tán fejezte ki legközelebbről 's a legnagyobb elismerését. Dr. Farkas Antal, ki az intézet fel­virágoztatásán maga a legnemesebb becs- vágygyal a legtöbbet dolgozott, e mellett közvetlen tapasztalatai nyomán mindig el­ismeréssel és teljes méltánylással becsülte azt a nevelői munkát, mit a hivatásszerű erők kifejtenek s ezen elismerése es buzdí­tása volt az, mely a legközvetlenebb, leg­nemesebb s igy a legilletékesebb forrásból fakadva erőt adott a küzdőknek akkor is, mikor az intézetre a haladás nyomában előtört reakcziós, válságos időkt bekövetkeztek. Mint annyimás téren, úgy az idő e tekintetben is az ő bölcs, helyes álláspontjának adott igazat. Az elhunytban városunk törvényható­sága is egyik legerősebb oszlopát vesztette el. Majdnem hihetetlen az a tevékenység, Aki házat, birtokot és erdőt venni vagy eladni kényelmesen (mérsékelt közve­títési dij mellett) óhajt, úgy szinte birtok vagy házra olcsó tÖrlesztése5 jelzálogkölcsönt akar, vagy bárminő helybeli vagy vidéki részvényre van szüksége, vagy azokat eladni akarja, velem lépjen érintkezésbe és meg log róla győződ ti, hogy kiterjedt előnyös ismeret­ségem folytán hivatásomnak megfelelek. Vidéki megkeresésekre azonnal válaszolok- Kolb Mór.

Next

/
Thumbnails
Contents