Szamos, 1901. május (33. évfolyam, 35-43. szám)

1901-05-02 / 35. szám

nyert bemutatást; a tulajdonképeni kiállítás az emeleti helyiségben volt elrendezve. Jelen voltak a megnyitás alkalmából: Rubinek Gyula, Bpestről, az Omge titkára, a gazdasági egyesületek országos szövetsé­gének képviseletében, Szabó Kálmán és Májer Emil, a debreczeni ip. kamara elnöke és alel- nöke, Fedák István, a Zemplénvárm. gazd. egyesület titkára, a n.-bányai gazd. egyesü­let elnöke és titkára. Helyből: Hérmán Mi­hály, polgármester a törvényhatóság képvi­seletében, a nőegyesület testületileg, Jákó Mihály, mint a kereskedő társulat elnöke, dr. Farkas Antal, az iparos tanoncziskolai f. ü. bizottság elnöke, Páskuj Imre, a keresk. ifjak körének elnöke, a helybeli tanintézetek képviselői, stb. A kiállítást Domahidy Sándor nyi­totta meg. Tartalmas megnyitójában kiemel­vén a háziiparnak közgazdasági jelentőségét, köszönetét mondott a szatmári jótékony nő­egyesületnek a testületi részvételért, az ev. ref felsőbb leányiskola tanitónőinek, Ritoók Piroska, Pilliofter Ida és Poszvék Irén urhöl- gyeknek, a miért az összes rendezési mun­kálatoknál buzgó tevékenységet íejtettek ki. Köszönetét fejezte ki a vendégeknek a szép érdeklődésért, üdvözölte a megjelent képvi­selőket s a kiállítást megnyitottnak nyilvá­nította. A megnyitó beszéd éljenzése után a közönség az egyes termekben elhelyezett kiállítási czikkek megtekintésére oszlott szét. A kiállítás 5 csoportban ölelte fel a házi­ipari termékeket: 1. Vessző fonás. A munkála­tot bemutatták az ombodiak. Kiállíttattak a krassói tanfolyamon rendezett tárgyak, a szat­mári kir. törvszéki. fogház tárgyai, Eényi Ár­pád kosárfonó telepe Zelestyéről. 2. Gyékény­fonás. Kiállított, a nagybányai nőegylet házi­ipar osztálya, Károlyi Vilma Szatmárról Bocsi j Antalné N.-Károlyból, Simon Anna N.-Károly- ból, Molojzin Teréz Szatmárról. A szamos-dobi háziipar tanfolyamon készült tárgyak. 3. T e n- geri háncsból készült nyár i-b utOrok csoportja. Kiállított a Szatmármegyei Gaz­dasági Egyesület dobrácsapáti tanfolyama és nagy-ari tanfolyama. Mindhárom csoportban kiváló szép és prak­tikus tárgyak voltak. Nem halmazzukkal leptek meg, ami nem is volt czélja a kiállításnak, ha­nem jellemzetes kiválasztásukkal. 4. A női ké­zimunkák körében különösen ki kell emelnünk a szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola növen­dékeinek kiállított tárgyait. ízléses szép kiállí­tásukkal méltán vonták magukra a közfigyelmet. -- Az egyesek részéről e körben kiállított tár­gyakról alább a bíráló bizottság elismerése ren­dén emlékezünk meg. E helyen mint a szoros értelemben vett háziipar mivslésónek kiváló jelentőségénél fogva a Mikolics Szeréna ur- hölgy dobrácsapáti kiállításáról emlékezünk meg. Az e körbe tartozó tárgyak legnagyobb része csak a negyedik napon érkezett meg. Párisban voltak ugyanis kiállítva, ho! egy ezüst és egy bronz kiállítási éremmel voltak kitüntetve. Jó ízlés, szakszerű munkavezetós e csoportnak nagy jövőt jósolnak. Szintén ilyen szempontból kell fölemlítenünk Sepsy Károlyné úrnő adorjáni kiállítási csoportját is. Az itt levő darabok sti­lizálását nevezett utrnő maga eszközli, feldol­gozása pedig az ő felügyelete alatt történik. Ilyen vállalkozás nem szorul dicséretre. A csipke- verésből is láttunk mutatót; ennek a munka­körnek is nagy jövője van. Általában véve a rendezés szakszerűsége szempontjából azt a benyomást nyertük, hogy a kiállítás nem a tárgyak halmazával tartott igényt a külső hatás elérésére, hanem a vár­megyénk területén gyakorolt háziiparágak mm- denikét igyekezett en miniatűr bemutatni. A kiállítás* mind a négy napon nagy érdeklődés­sel látogatta a közönség. Rendezésében az er­kölcsi siker legjelentékenyebb része Poszvék Nándor gazdasági egj'esületi titkárt illeti. A bíráló bizottság a következőleg alakult meg: Elnök Hérmán Mihály, bíráló bizottsági tagok: Dr. Böszörményi Emil, Bakó Ignácz és Páskuj Imre, Bitók Piroska, Dezső Kálmánná és Pirkler Józsefné. A bizottság által elismerő oklevéllel lettek kitüntetve : I. Székely Dániel ombodi lakos vesszőfo­násért. 2 A Szatmár-németi kir. trvszéki fogház szép és versenyképes vessző fonásért. 3. Eényi Árpád zelestyei lakos, verseny és kivitel képes vesszővel és gyékénjmyel befont ízléses üvegeiért. 4. A nagybányai nőegylet ízléses, verseny és kivitel képes finom gyékény munkáért. 5. Károlyi Vilma szrtmári lakosnő, czél- szerü gyékény munkájáért. 6. Özv. Bocsi Antalné börvelyi lakosnő, czélszerü, szép, gyékény munkájáért. 7. Simon Anna k. a nagy-károlyi lakos feltűnő szép és Ízléses gyékény fonásért. 8. Melojzin Teréz szatmári lakos nő czél­szerü, jó gyékény fonásért. 9. Bállá Gáspár nagy-ari lakos czélszerü házi-ipar terjesztéséért. 10. A szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola kitűnő, szép és ízléses kézi munkákért. II. Dómján Ilona k. a. Ízléses, szép hím­zésért. 12. Sáfár Erzsiké k. a. szép hímzéséért. 13. Madarassy Sándorné őnagysága munkás és szép szőtteseiért és hímzéseiért. 14. Poszvék Irén őnagysága Ízléses szép hímzéséért. 15. Sipos Juliska k. a. szép és jó háziszö- vötteseiért. 16. Véber Irma k. a. csinos kivitelű ké­peiért. 17. A felsőbányái csipkeverő egylet kitűnő, szép, versenyképes vert csipkékért és uj iparág fejlesztésért. 18. Pelle Aurélné őnagysága népies eredetű szép szövöttesekért. 19. Finta Lajosné őnagysága, művészies kivitelű szép munkákért. 20. Tóth Sándorné szül. Eoykó Irén őnagy­sága művészies kivitelű szép munkáiért. 21. Mikolics Szeréna őnagysága kiváló szép házi gobelin szövöttes, verseny és kivitel képes munkája és uj iparág fejlesztéséért. 22. Marosán Kornél ur ar.-megyesi lakos csinos és jó kivitelű házi szövöttes collectió ki­állításáért. 23. Burger Emma k. a. szép munkájáért. 24. Kürthy Endréné őnagysága csinos mun­kájáért. 25. Böszörmény: Zsigmondné őnagysága, csinos és jó kivitelű házi szövötteseiért. 26. Böszörményi Eszter és Margit őnagy­sága feltűnő szép, ízléses himzeséséért. 27. Özv. Sepsy Károlyné őnagysága feltű­nően szép választékú házi szövöttesek és hím­zésekért. 28. Deák Kálmánná őnagysága szép kézi munkáért. 29. Tombory Emma őnagysága szép kézi munkáiért. 30. Uray Nagy Leona őnagysága szép kézi munkáiért. 31. Özv. Fábián Györgyné szatmári lakos, j csinos filegrám mű virág és fenyő toboz mun­káiért. 32. Uray Olga őnagysága kiváló szép Íz­léses hímzéséért. 33. Öszterreicher Antónia szatmári lakosnő csinos fehérnemű varrásért. 34. Prestyánszky Eóza k. a. kiváló, szép, Ízléses munka bemutatásáért. 35. Nagy János szatmári lakos ügyes nád- | székfonó munkájáért. A debreczeni Iparkamara által e czélra ! adományozott 100 korona összegből pénzdíjakkal jutalmaztattak, és pedig: 1. Bállá Gáspár nagy-ari lakos csinos és versenyképes nyári bútor készítése és bemuta­tásáért tengeri háncsból 12 koronával. 2. Bállá Péter nagy-ari lakos ugyanazért 10 koronával. 3. Szarka Bertalan nagy-ari lakos ugyan­azért 6 koronával. 4. Bánk Károly nagy-ari lakos ugyanezért 5 koronával. A Barnum-féle látványosság és az állat­védelem. A kinek — mint nekem — alkalma volt az állatszelidités, idomitás és tanítás rejtelmeibe belepillanthatni, tudhatja, hogy ezenközben ki­sebb vagy nagyobb mérvű fenyítés, sőt sanyar­gatás is alkalmaztatik. Bármennyire elitéli is ezt valaki, a ki az állatvédelemnek hive, nem szabad felednie, hogy hiszen az ember-nevelésben is bizony elég gyakran szükséges alkalmazni, mert elke- rülhetlennek bizonyul, a fenyítéket, s a szelíd hasznos házi állatok egynómelyikónél is az idomitás, munkába tanítás alkalmával majd mindig kikerülhetetlennek bizonyul a kisebb- nagyobb fokú állatkínzás számba menő, fenyítés és sanyargatás. Letagadhatatlan valóság azonban az, hogy a czélnak gyakran kell szentesítenie az eszkö­zöket s ebben a tekintetben sokan úgy véleked­nek, hogy pl. a vivisectio még mai elvadult szertelenségében is, (mert az emberiség javát czélozza), nem csak tűrendő, de kiterjedten űzendő. Hát én, mert a lehető legnagyobb állat­kínzást, a vivisectiót is bizonyos körülmények között, bizonyos határok betartásával, bizonyos jól megokolt esetekben türendönek tartom, de elvadult, szélsőségbe vitt szertelenségben dob­zódó formáját lelkemből elítélem és tüzzel-vas­sal üldözendőnek jelzem, nem tudok lényeges kifogást tenni az ember szolgálatába utalt álla­tok jól megokolt fenyítése ellen se, ha az az emberségesség határát erősebben túl nem lépi és a czélhoz képest elfogadhatóan van megin­dokolva. Nem is az állatidomitók, tanítók azok, a kik embertelen állatkínzást űznek ; ellenkezőleg, ezek rendszerint szerettei, odaadással csüngnek állataikon s bámulatra méltó türelemmel száz­szor és százszor megismételnek betanítandó dolgokat, mig testi fenyítékhez nyúlnának, ha­sonlóan a jó ember-tanitóhoz, a ki nagyon meg­fontolt, kikerülhetetlen esetben nyúl lineához, avagy „papír galuska“-ebód szolgáltatásához. Az állatok idomitója a gazdaságban, vagy training telepen, méginkább állatseregletek, czirkuszok, állatkertek, s más egyéb állati lát­ványosságok idomító telepein zseniálitásának, jól kigondolt íurfangjainak, határt nem ismerő türelmének, szigorú, komoly viselkedésének fegyvereivel s evvel kapcsolatban az állat iránti szeretetének, jó indulatának megértésével küzd, s avval tesz képessé és hajlandóvá állatokat produkcziók végrehajtására, melyek némelykor olyanok a nagyszerűségben, hogy a homo sapiens-t is bámulatba ejtik. Sanyarognak az efféle állatok, mig „mü- vészszé“, „tudóssá lesznek a kérlelhetetlenül következetes, szigorú gyakorlások alatt, az bi­zonyos, hiszen nem lehet az gyönyörűség, hogy alá kell rendelnie természetadta netureljót az állat feltétlenül idomitójának; nem lehet az gyönyörűség, hogy olykor bizony csak a már látható eredmény jutalmazásaképen kap a dresz- szura alatt álló „objektum“ egy-egy jó falatot, egy pár hízelgő szót, megsimogatást, renitens- kedés esetén pedig — okkal-móddal és nem vaktába — egy-két dorgáló szót, egy-két éppen alkalmas pillanatban aplikált ostorsuhintást : hanem mindez igen távol áll a szó szorosabb értelmében vett állatkínzástól s a már „művész“, „tudós“ állat nem csak, hogy nem sanyarog többé, hanem minden tekintetben sok boldog­talan ember által megirigyelhető élete van, mert persze nagy pénzbeli értéke van. Ilyen „többé nem sanyargó“ egyed a leg­több elsőrangú czirkusz, mutatványos bódé kü­lönféle ügyességet, műyészetet produkáló állatja, de persze nem ilyen a vándorló, apró, szegény vásáros komédia négy lábú művésze, a mely gazdájával egjmtt gyakran legalább is kon- sequens koplalásban edzi a fogát. Mig tehát azon, az állatvédők elfogulatlan kritikáját megálló elsőrendű látványosságok, melyek általános ismereteket terjesztők és az állatok szellemi képessége felől tájékozást nyúj­tók, ebben egyszersmind az állatok iránti von­zalmat s megbecsülést is felidézők — nagyon figyelemre méltók és pártfogást érdemlők, addig ama nyomorúságos, szánalmat keltő állatos ko­médiák egyenesen betiltandók volnának, mert ott már nem emberi intelligentia bámulatos nagysága nyilatkozik meg a „művész“ állatok

Next

/
Thumbnails
Contents