Szamos, 1901. április (33. évfolyam, 27-34. szám)

1901-04-04 / 27. szám

XXXIII. évfolyam. Szatmár, 1901. csütörtök április hó 4. 27-ik szá SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A szatmarmegyei gazdasági egyesület hivatalos közlönye. Előfizetési ár: SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: HIRDETÉSEK: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. -— Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. Rákóczy-utcza 9. sz. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. vonal természeti előnyei ujjal mutatnak rá arra a fontos közös érdekre, mely az em­lített területek és városunk között természe­tes kapcsolatban mutatkozik. Az eszme már régebben föl volt vei ve; újabban a lápi területek rendezése által vált aktuálissá, s hisszük, a mint az érdeklődés­ből következtetni lehet, hogy az illetékes körök és engedményesek a jelenlegi kedvező auspiciumok között a kivitelnek időközben megszakadt fonalát ismét fölveszik s addig, mig más vasúti kombinácziók meg nem előznek, — e fontos gazdasági tényezőt meg- valósitni, vagy legalább is városunk érde­kében biztosítani törekednek. Kétszerkettő mindig négy, S nem sántított sosem még. Válasz Szilva István urnák a nekem irt „Sántít a kétszerkettő“ czimü czikkére. Szilva István kartársam e becses lap márez. 21. számában irt tárcza-czikke elején csalafin­taságot vet fel azért, bogy f. évi jan. 17-iki czikkemet a múlt 1900. év jan. 12-óről keltez­tem s azonban maga is lehetőnek véli, hogy az toll, vagy nyomda hiba. Hát, a ki az én czik- kem 3-ik ki-bekezdése végén olvasta e sorokat, hogy Krisztus születése 1900. évfordulója, a múlt óv jan. 1-én már elmúlt és a 6 ik ki-be­kezdés 5—8 sorában ezt : Tehát mihelyt a szá­zad végét jelentő 1900. óv leíratott, ez már megvolt, s ha csak a múlt decz. 31. éjfelén lett. volna meg, úgy csak akkor lett volna szabad Szatmár és a lápterület vasúti össze­köttetésének kérdése. "Nem uj dolog, a minek érdekére a közfigyelmet irányítani óhajtjuk. Egy tekin­télyes tagokból álló társaság már évekkel ezelőtt belátta, hogy a kiépítendő vasúti hálózatok közt városunkra és egy gazdasá­gilag igen jelentékeny vidékre nézve egy terve­zet sem bir nagyobb sulylyal és fontossággal, mint Szatmárnak a voit ecsedi lápterület­tel leendő összekötése. Úgy tudjuk, hogy e társaság az en­gedélyt bizonyos időre ki is eszközölte, de kellő agilitás hiánya miatt e fontos ügy a kivitel stádiumába még nem juthatott. Legközelebbről városunk törvényható­sági bizottsági ülésében, midőn a gyarmat­beregszászi voialter vezet támogatása jött szóba, ismét lelmerült a fentebbi vasúti ösz- szeköttetés létesítésének kérdése s e kérdés az ezt megillető fontos gazdasági szempontok­ból tekintetvén, olyannak ismertetett el, mely a legközelebb megoldandó leladatok közé tartozik. E tervezet szerint az épitendő vasút Szatmárról kiindulva M.-Szálkáig s esetleg Nyíregyházáig Vetés, Csenger, Tyúkod, Por- csalma, Ököritó és Kocsord érintésével arra volna hivatva, hogy a lecsapolás folytán {elszabadult óriási területek iorgalmát, jövő­jét a fejlődés legtermészetesebb eszközeivel biztosítsa, Szatmár piaczára terelvén azt a nagy mennyiségű gazdasági terményt, mit e hely produkálni hivatva van. Már többször rámutattunk arra a szük­ségre, mit a lápi terület lecsapolása von maga után. A mivelendő területek nagysá­gával a lakosság száma egyátalán nincs arányban. Nem lehet tétlenül várni mig év­századok hosszú munkája népesíti be eze­ket a helyeket A telepítés kérdése még a mi megyénk határai közt is oly égető kér­dés, mi nem kerülheti el figyelmét azoknak, kiknek hivatásuk, hogy népességünk meg­élhetését a szociális politika e leghatható- sabb eszközével előmozdítsák. E czélra a lecsapolt lápi területek ter­mészetesen jelölik meg a megoldandó fel­adatot, mert e helyen már most is hiány­zik a kellő számú munkáskéz s ez a hiány a föld intenzivebb gazdasági művelésével előreláthatólag csak fokozódni fog. A terve zett vasút kiépítését tehát kétségkívül e te­rület fokozódó népessége is támogatja. A terv kivihetősége mellett szól a ki­építésnek kedvező módja is. A Szamoson nem kellene uj hidat építeni, mert az a szatmári vashídon át indulna el, a Kraszna szabályozásával pedig a Kocsordon túl eső hidak legnagyobb része már úgy is fölös­legessé vált. Mindent összevéve úgy a gazdasági, mint a népességi viszonyok s az épitendő A part felé... Hajóm törékeny, ingatag már; Pedig a révpart ahol . . . közel . . . Már kezemben a zászló nyele, Jövel várva várt nap, óh jövel! Vitorlám tépett, széthasítva Ott leng a megcsonkult árboczon.- - Hogy tönkre ment e kis hajócska . .! — Oh csak kiérjen — imádkozom : Istenem! segíts partot érnem, Hadd hagyjam itt e tenger színét, Mely megfojtja e földi létnek Legboldogabb lakát — a szivét. Istenem! segítsd e tört hajót Biztos partra, - hadd mentsem meg azt, A mi nekem már csak egyedül Fog nyújtani e földön vigaszt . . . Lénárd Ede. Hajdan és most. Szól a zene, perdül a táncz, — Poharat ürítenek ; A csatából, száz halálból, — Száz dalia jött meg. Büszke vár ur szende lánya Babért tart, — pirulva, Szerelmének zálogául Egy dalia hozta. Muzsikálnak, — tánczolgatnak, Koczintgatnak . . . néha. A földes ur szép lányának Van a lakodalma. A menyasszony „Anziksz“ kártyát Forgat, — egy szegletbe, Szerelmének zálogául, Vőlegénye küldte. Schick Elemér. Üzenet — Balaton Füredre. — Búmat, bánatomat Rábízom a szélre, Vigye messze .. . messze . . . A Balaton-szélre ! Búmat, bánatomat Ott eressze szárnynak: Hadd jusson fülébe Annak a kis lánynak ! Hadd jusson el hozzá, Mit rebeg az ajkam: Ha nem szeret — hátha Szánakozik rajtam! Baka Elek. Papmarasztás a múlt század elején.*) Az 1810-ik esztendőben December Holnap­nak 30-ik napján Mikolában tartatott közönsé­ges Ekklésia Gyűlésében a következendők for­dulnak elő és határoztattak meg: 1. Tapasztalhatván az, hogy a Helybeli Prédikátor Tunyogi László marasztalására nézve az Ekklésia némely Tagjai között Szakadás tör­tént volna, ennek okát. az Ekklésia Tagjai kö­zönségesen abba találták és úgy adták elő, hogy az Papp Sigmond és Mészáros Sándor Urak Személyes neheztelések a Papra volna rá az Ok, hegy némelyek a Pappal meg nem elégednének és hogy ezen említett két Uraknak Nyughatat­lankodások szolgáltatott volna okot arra, hogy egy nem egészen teljes számú Ekklésia Gyűlésé­ben vétkes, k á r o m 1 ó szavak között az alsóbb Rendek szabad voxoknak elnyomásával az Ekklé­sia Felsöség Rendtartásainak ellenére kót-három Papot is meghívjanak. Jól tudván azt az Ekkló- siának Józanabb gondolkozásu Tagjai, hogy egy Ekkiésiában két Ekklésiát formálni nem is lehet, nem is Törvényes, kívánván ezen Szakadásnak fő okát megorvosolni, az említett két Ekklésia Tagjait: úgymint Papp Sigmond és Mészáros Sándor urakat a jelen való közönséges Ekklésia Gyűlésében reá kérdették, hogy adnák elő mitsoda vóttséget követhetett el a Pap ellenek, mely miatt az további megmaradását elleneznék ? hogy e szerint az Ekklésia magát közben vetvén a ~~*j Részlet közlőnek „A mikolai ref. egyház Története“ czimü müvéből.

Next

/
Thumbnails
Contents