Szamos, 1901. február (33. évfolyam, 10-17. szám)

1901-02-03 / 10. szám

AMYVIZ kapható: FÜSZERKERESKEOESEKBEri VEM&ICLOKBEM PSMlMDEltVASWTI Több száz kiváló orvos által ajánlva a legizietesebb és legolcsóbb ásványvíz. Kapható minden jobb füszerkereskedés- ben és vendéglőben. térszüke miatt minden egyes műkedvelőnek rész­letesen ismertetett szereplését nem reprodukál­hatjuk. Gerber Jenő szavalatával a nagyszámú közönséget könnyekre fakasztotta, Nagy De- zsöné utolérhetetlen kedvességgel mondott mo­nológot. Jeney Ferencz, Bányász Zsigmond és Fábián István kiváló sikerrel adtak elő egy trialógot Gerber Jenő kitűnő hegedű játékát Gerber Irén kisérte zongorán finom betanu lássál. Bányász „A mama K«dvencz“-éuekelő­adásával ért el nagy hatást. Az ezt követő mu­latság meg olyan volt, a minő párját ritkítja. A jelenvolt hölgyek nevei : Asszonyok : Ányos Miklósné, Bajnóczy Gézánó, Bányász Zsigmondné, Boros Zoltánná (Ar.-Megyes), Demjén Lajosnó, Fábián Istvánná, id. Gerber Ödönné, özv. Itj Gerber Ödönné (Erdőszáda), Gergely Józsefné, Halász Józsefné, Jablonszky Györgynó, Jaozko vies Jánosné, Jakab Károlyné, Jakó Kálmánná (Ar.-Megyes), özv, Léday Antalné (Szatmár), Nagy Dezsőné, Nagy Károlyné (Vámfalu). Nagy Lajosné, özv. B. Nagy Sándornó. Neupauer Já- nosné, Sátor Dávidnó, Stetiu Sándornó, Stuller Istvánná, Szabó Istvánná, Széke y Sándornó, Szilágyi Tihainérné, Szuhányi Gézáné, Tóbiás Józsefné, Tóth Mérné (Patóháza), Venglárcsek Istvánná, Wolkenberg Károlyné. Leányok: Baj- uóozy űövgyek, Bossin Gizella (Szatmár), Gerber Emma, Gerber Irén, Gergely Bella, Grzóvszky Franoziska, Jeney Maliid, Kamaráth Gizella, Kelemen nővérek, Kovalik Mariska, Lengyel Mariska, Móricz Etelka (Vámfalu), Nagy Anna, Nagy Eleonora, Nagy Berta (Vámfalu), Spren­ger nővérek, Tóth Margit (Patóháza), Stetiu Erzsiké. Feliilfizettek : Kávássy Sándor 8 kor., Szabó István, Tóth Mór 7—7 kor., Szilágyi T. Székely Sándor, Jakó Kálmán, Boros Zoltán, N. N. 5—5 kor, Szuhányi Géza 4 kor., Bencsik Andor, Czech Aladár 3 3 kor., Vasváry Emil, Sólyom Zsigmond, özv. Félegyházy Béláué2 —2 kor., Stetiu Sándor, Gerber Ödön, dr. Ember Elemér, Jakabfy Ferencz, Kleinberger Józsefi 1—1 kor. Jegyeiket megváltották: Korokuay Károly, Fényes Béla 5—5 kor., özv. Tegze Fe- renezné, özv. Félegyházy Béláné 2 — 2 kor. Összes bevétel 340 kor, kiadás 178 kor. 12 fill., maradvány a jótékony czélra 161 kor. 88 fill. * Köszönetnyilvánítás, A szinérváraljai ev. ref. egyház javára f. évi jan, 26-án hang­versenynyel egybekötve tartott tánczestély fe j nyes erkölcsi sikerét kivívott Nagy Dezsőné, | Gerber Irén, Gerber Jenő, Bányász Zsigmond, Jeney Ferencz, Fábián István úrnők és urak­nak — továbbá: az egyház javát anyagi áldo­zattal támogatott felülfizető s rósztvett közön­ségnek —, végül: Boér Károly kereskedő és Kelemen Dezső uraknak a táoczterein berende­zésénél tanúsított szives adományuk s közre­működésükért ez utón is hálás köszönetét tol­mácsolja Az egyháztanács. * Tüzeset. Jannár 30-án éjjel 3/*12 órakor Oroszi József Rákóozy ntcza 10- szám alatt levő asztalos műhelye kigyuladt. A műhelyben alvó tanulógyerek a tűznek csaknem áldozata lett, mert a füst már annyira elkábitotta, hogy alig volt képes a kijáratot megtalálni. Kiáltozására a tűzoltó őr tanya kapuőre figyelmessé lett s a tűzoltók gyorsan kivonultak és a tűz eloltása által a nagyobb veszedelemnek elejét vették. * Felhívás! Mindazok, kik makacs csuz és ltöszvényes bántalmakban szenvednek és hiába használnak szereket vagy gyógyfürdőket, küld­jék be czimeiket Zoltán Béla gyógyszertárának (Budapest V. Sétatér-u.) s ingyen megkapják a világhírű Zoltán-féle kenőcs ismertetését, E pá­ratlan szer hatása csodás, mert még a legrégibb csuz és köszvényes bajokat is néhány nap alatt meggyógyitja. * Jutalomjáték. Szepessy Gusztáv juta­lomjátéka e hó 5-én lesz, mely alkalomra a ju­talmazandó Dumas hires darabját: „Ifj. Fromont és idősb Risler“-t választotta. Szepessy, ki a társulat ittléte alatt majdnem minden este sze­repelt s a társulatnak mintegy nélkülözhetetlen tagja, megérdemli, hogy közönségünk a jutal­mazandó sikerét mennél nagyobb számban való megjelenésével is előmozditsa. * Esküdtszéki főtárgyalás lesz Szatmáron a kir törvényszék előtt február 18-án Stafanyak János ellen halált okozó súlyos testisértés miatt; — 20-án Timb György ellen szándékos ember­ölés büntette miatt; — 22-én Reich Mihály ellen halált okozó súlyos testisértés miatt; — 23-án Veres Györgymó sz. Berecz Róza szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt. Ezeken kívül még két tárgyalás lesz, de határideje még nincs megállapítva. Holzer Simon értesíti a n. ó. közönséget, hogy női felöltők áruházában (Budapest, IV. Kossuth Lajos utc/a 9.) f. óv február 1-től kezdve szigorúan szabott árakat vezetett be, melyek a legmérsékeltebben számítva minden darabon láthatók. — Budapest ezen elsőrangú és köz- kédvelt áruházban tehát tulköveteiós nincs s ez még jobban megszilárdítja az iránta tanúsított bizalmat. * 102 éves. A szaturárihegyen, a Nag\- hegy 36. sz. a. ól Jakab György g. k. özvegy ember, aki 1799. évben született Nagy-Károlyi­ban, s Szatmár városi segélyben részesül. A mostani népszámlálás derítette ki a Mathusálemi kort ért öreget, aki maga mondotta toliba az adatokat. Ez is a ritkaságok közé tartozik. * A tüzérség elhelyezésének kérdése ké­pezi gondját most a szatmári tüzoltó-egyesület választmányának. Mint értesülünk, közelebbről depotáczió fog Meszlényi püspöknél megjelenni, hogy a szatmári székesegyház tornyát a város tűzbiztonság? érdekéből a tüzérség részére át­engedni szíveskedjék. A püspök eleinte a tűz­oltók kérését megtagadta, de értesülésünk sze riut, mivel az uj vigadón egy torony felállítása nemcsak súlyos pénzügyi, de technikai akadá­lyokba is ütközik, a változatt helyzettel szem­ben a püspök a város érdekére való tekintet böl hajlandó lesz álláspontját megváltoztatni. A közönség bizonnyára örömmel fogja fogadni a püspök elhatározását, hogy más városok pél­dájára nálunk is a tüzörség a legkimagaslóbb helyen őrködhessék. * Hirdetmény. Miután a folyó 1901. év első negyed második havába léptünk, mindenki az 1883 évi 44. t. ez. 55. §-a értelmében fel- hivatik, miszerint úgy az állami, mint a köz­ségi adó és útadójának első negyedrészét a múlt évi adókivetéshez arányitva folyó évi február hó 15-ig a városi pénztárba annál is : inkább fizesse be, mivel ezen időn túl a folyó I évi adók után késedelmi kamat fog számíttatni j és márczius 1 ső napjától a hivatolt törvény 56 §-a szerint a végrehajtási eljárás fog alkai- ' maztatui. Egyúttal órtesitletik a t. közönség, hogy úgy az állami, mint a községi adóhátra- í lókot, hegyut, laktanya épittetési költségeket, valamint az útadó, iparkamarai illeték, had- j mentességi dij, jog- és bólyegiileték, ipartano- dai tandíj, illeték egyenértók, műgyalogjárda, kereskedelmi iskolai tandíj, betegápolási adó, villany, vagy bármi néven nevezendő hátralé­kot 8 nap alatt annál inkább fizesse be, mivel | ezen idő eltelte után a városi pénztár ezen kö j vetéléseit végrehajtás utján fogja behajtatni' Szatmár-Nómeti, 1901. február 1. — Hármán j ' I Mihály, polgármester. * Születtek: Ferencz János, Fazekas Juti- j ánna, Csáki Albert, Mózes Jakab, Weisz Róza, ! Székely Mária, Rotstein Matild, Tankóczi Mar­git, Fedics Mária, Nagy Ilona, Schwarcz Ábra­hám, Szmolón D. Imre, Préda Juliánná, Jaka- bovits Salamon, Kegyes Mária, Nyáguly Anna * Meghaltak : Mayer Sarolta 16 éves Bottyán Mária 2 éves, Takács Lyjos 51 éves Abloiiczi Elemér 7 hónapos, Szabó Zzigmoni 75 éves, Markovics Janka 6 hónapos, Schwarm Lipót 6 hónapos, özv Telepi Józsefné 72 éves | özv. Osváth Sándornó 55 éves, Szalontai Erzsé bet 8 éves, Bagosi István 14 hónapos, Amacz Géza 7 hónapos. Ovrosi szaktekintélyek véleménye szerin a Keleti J. budapesti elsőrangú ezóg által gyár I tott és feltalált cs. és kir. szab. pueumatiku j sérvkötők, orthopaediai járó és nyújt) gépet mülábak, mükezek, egyenestartók (ferdeuové süeknek), haskötők, a legjobbak és legmegbiz ■ hatóbbak, Keleti már évek óta azon fáradozik hogy ezen a téren a legkiválóbbat és iegtöké 1 letesebbet nyújtsa, a külföldet és a legelső kii • nikákat tanulmányozta, miért is a legmelegeb ' ben ajánlhatjuk e kitűnő specziaiistát az ói ■ deklődiknek. * Házasulok kihirdetése: Milián János é 1 Piskoráu Mária, Maak József és Bus Zsuzsanna Balogh Bálint és Varga Juliáuua, Burjesz Sa i Iámon es Weisz Mária, Száraz László és Egres : Mária. ; * Házasságot kötöttek : Zrajló Mihály é Funk Francziska, Frisch Herskó és Mayer Bett i! Orosz Miklós és Malenák Juliánná, Bohu [ László és Juhász Mária, Bottyán Ferencz é s I Bódis Juliánná, Kádas Ferencz és Kovác l i Erzsébet. * Majdnem életébe került Oláh Mari cselédieányiiak vigyázatlansága, ki tegnap dé­lután a Szamöspartou a jégtáblák felé kúszott, hogy ruhát tiszr.sou. a. vakmer ') leány mggesu- szamiott s csak jó szerencse tartotta meg. hogy a zajló örvénybe nem merült. Sikoltozására többen elősiettek s úgy vonszolták fel a kriti­kus helyzetből. A tisztogatás czóljából levitt ruhád» rabok egyrósze azonban a jég alá kerül­vén, nyomtalanul eltűnt. * Most jelent meg „A magyar paraszt- osztály emelése,“ irta Winner Moszkó külön lenyomat a „Huszadik Század“ 1900. év­folyamából), Budapest 1901. Enggenberger-féle könyvkereskedés. 8° 77 I., ára 1 K. 69 f. — A magyar parasztosztály sorsával foglalkozik a szerző legújabb tanulmánya. Kis keretben gon­dosan kidolgozott rendszerét mutatja be minden parasztgazdaságaink emelésére szolgáló eszköz nek. Midőn a kormány és a társadalom e téren foganatosított intézkedéseit és azok eredmé­nyeit röviden jellemzi, mindenek előtt Darányi földmivelésügyi miniszterünk áldásos működése önkéntelenül domborodik ki. A szerző a ónban történelmi visszapillantásaiban rámutat arra is, hogy mily nagy mérvben hauyagoltatott el a nemzeti államunk velejét képező parasztrend s mily nagy tér nyílik a jövő teendők egész sorának. E tekintetben a meggyőző tárgyila­gosság meleg hangjával részletesen körülírja az állam és a társadalom feladatát, s gyakorta tilag hasznos eredeti gondolatokat pendít meg. j Az agrársocialisraus s a kivándorlás okai é) gyógyító eszközei az életből merittettek. Helyes képet ad a kisgazdasági termelés állapotáról, a növénytermelés és állattenyésztés különböző ágazatainak emelését ezélzó intézkedésekről, különböző iparágak meghonosításáról, az érté­kesítés szervezéséről, a termelési eszközök és tőkerészek czélszerü felhasználásáról, az adó reformjáról, a szakértelem emelése és a hitel­ügy rendezéséről, végre gyakorlati javaslatai a kisgazdaságok berendezéseiről biztos utat mu­tatnak kis üzemeink okszerű s gyorsított fej lesztósére. * 22 darab Gazdasági és Iparbanki rész­vény eladó. Hol? megmondja a kiadóhivatal. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Lap kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Egy 8 lóerejü C ley ton Sohultle vor t Jó­féle jókarban levő cséplő garnitúra jutányos áron eladó Kis-Szekeresen Fried Emilnél,

Next

/
Thumbnails
Contents