Szamos, 1900. november (32. évfolyam, 88-96. szám)

1900-11-01 / 88. szám

Vegyes tartaimu lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Fékvre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Hitelszövetkezeteink. Pénzügyi viszonyaink rosszra fordulása pénzintézeteink jajkiáltását vonja maga után. A megdrágult tőke tagadhatatlanul nagy csapást mért az üzletvilágra. A nagypénz­zel dolgozó bankok, következetesen a nagy hitellel dolgozó üzletemberek é~zik ezt leg­jobban. De hogy a viszonyok káros kiha­tása a társadalom alsóbb régióira is ne mérjen oly súlyos csapást, ép ez a czél vezette azokat a kik a hitelszövetkezetek zászló-i ját kibontották, hogy a kis és rövid hitelre szoruló kis iparosokat és gazdákat kisegít­sék megszorult helyzetükben. Hogy a hitelszövetkezetek hatalmas fej­lődése a pénzintézetek aggályait felkeltette, tapasztaltuk abból az igyekezetből, melylyel a szövetkezetek iránt a bizalmat megrendí­teni s igy ez intézményt fejlődésében bénítani akarták. Hogy a rohamos fejlődésü és rövid idő alatt oly nagy számban alakult hitelszövet­kezet között találkozott, amely helytelen ala­kulás, vezetés folytán nem felelt meg a vá­rakozásnak, azon csodálkozni legkévésbbé lehet, de hogy az ilyenek száma mennyire kevés, tessék csak körülnézni e szövetkeze­tek között, s megfog győződni róla min­denki, hogy — kivált újabb, a kormány ál­j tál támogatott, törvény által szabályozott egymás között szervezkedett formájukban nem töltik-é be azt a társadalmi missiót, a mit a kis emberek hitelviszonyainak oly fon­tos kielégítésével e szövetkezetek maguk elé tűztek. Azok a támadások alaptalanok és egy­úttal indokolatlanok is. A hitelszövetkezetek annyira kis körben, annyira kis pénzzel dol­goznak, hogy azok a nagyobb bankok kon- kurrenseiül nem jöhetnek számba, daczára, hogy kényelmes és olcsó hitelt képesek nyújtani. És ez érthető. A hitelszövetkezetek kényelmes és olcsó működését egyszerű, a minimumra redukált költséggel íenttart- ható szervezetük teszi lehetővé De ez viszont csak addig lehet, amig nem ter­jeszkednek hatáskörükön túl, oly körben mozognak, hol a tagok egymás viszonyait, hitelképességét ismerik, kölcsöneik hova lor- ditását ellenőrizhetik, nem kénytelenek költ­séges épület, berendezés, személyzet stb.-bit jfenttartani, hanem hetenként meghatározott időben össze jönnek s elintézik egy óra alatt ügyeiket költség nélkül, egymás iránti önzet­len szivességből. Csakis igy válik természe­tesen lehetővé, hogy e kis összegű hiteligé­nyeket is minden külön költség íelszámitása nélkül a mai pénzviszonyok mellett is általá­ban 7°/0-ért kielégíteni képesek. És e szövetkezetek meg is felelnek de­rekasan hivatásuknak, amit nem a theoria, de az élet igazol, mert az a község, hol egy jól szervezett hitelszövetkezet működik, megszilárdulva érzi maga alatt a talajt s néhány év alatt megérzi ez intézmény áldását. Azt a vádat, hogy e szövetkezetek egy­más után a tönk szélére jutnának, bajos volna beigazolni; ellenkezőleg, a 98: XXIII. t. ez. alapján alakult szövetkezetek közül egyetlen egy nincs, melynek tagjai megbán­hatták volna vállalkozásukat. Aki a szóban forgó hitelszövetkezetek önzetlen, a tagok érdekeit szem előtt tartó működéiben kételkedhelik, az nem ismeri e szövMkezvtek szervezetét; hisz ezek csak tagoknak adnak hitelt s igy csak azok ér­dekeinek szolgálatában állhatnak. Mert indolentiához szokott hazai vi­szonyaink között a szövetkezeti eszme tér­hódítása idegenszerü, ez lehet oka a bizal­matlanságnak, de a gyakorlat eddig csak bizalomra tanított iránta, amit tapasztalunk a külföldön régen, s már nálunk is az utolsó évek alatt. Poszvék. A reformáczió emlékűn népén. Udv neked, áldás rád, világosság lelke, Mennyekbe szárnyaló s mint madár, szabad, Mely bilincseidet széttörve, levetve, Sóvárgón kutattad a jót, igazat. Mit méhében rejtett a sötét éj titka, Uj nap virradott fel, im’ tisztán ragyog, A szív üres könyvét fénye teleirta S nem boriták árnyba hunyó századok.. Közel négyszáz éve rab volt még e lélek, Ott senyvedt csüggedten börtön fenekén, Szabadulást vágyva, útvesztőkön tévedt S hogy elérje czélját, nem derült remény. Holt betűn óvődve, poros foliánsok Elsárgult lapjain tétlen vesztegelt, A homály árnyáról, melyet rajtuk látott, Nem lebbenthetó föl a sürü lepelt. De mint az éj letűnt az Úr szózatára S örök világosság áradt szerteszét, Midőn a szűzi nap tündöklő sugára A földre öntötte áldástengerét : Úgy oszlott a balhit nyomasztó setétje, A réveteg ábránd szép valóra vált S ujjongott a lélek, felfogva, megértve A könyvek könyvének éltető tanát. Erzé, hogy hajnallal cserélt éjszakája, Hogy messze távolból szebb nap fénye int S a százados igát elszántan lerázva, Bizva bízott újra, hittel hitt megint, Igaz, élő hittel, mely az örök Istent Nem gyarló anyaghoz kötve tiszteli, Melynek, ha száz harczát végigvitta itt lent, Az Úr oldalán lesz léte üdvteli. Hirdette merészen, hogy ember hatalma Nem veheti rólunk le a büntehert, Mindnyájunk tetteit az Úr igazgatja S boldog az lehet csak, kit fel ő emelt. O, tiszta volt e hit, mint apostoloknak Szent ajkán fakadó ihletett beszéd, Mely, bár a gyarló test sir ölébe roskadt, Nem félte erőszak durva fegyverét. Pedig mennyit küzdött, hogy jogát kivívja, Hányszor folyt özönnel érte vérpatak, Egy uj Golgothának támadt fel vad kínja S rá visszhangra jajdult hány ezer ajak! Büszke tenger tükrén a repülő gálya Messze idegenbe vitt el százakat, Sirt a zord viharok busongó sirálya, De az emberszivben részvét nem fakadt Vértontó harczokból győzelemmel kelt ki, Uj életre támadt s él máig a hit, Isten nagy hatalmát, kegyelmét keresni A miudensóg ölén lelkesen tanít. Benne él az erkölcs, tudomány, művészet, Tiszta lángja fel a mennyekig lobog. Légy áldva, üdv neked, te szent igaz élet, Óvjanak a vésztől válságos korok ! De még betetőzve nincs a nemes munka. Mindnyájunk szivében hadd folyjon tovább S mint a föld magot ád évről-óvre újra: Ápoljuk mi is a jövők zálogát. Kinek kezén fordul a halandók sorsa, Ki bizton tereli évek ezreit, Az Úr, kiben bíztunk eleitől fogva, Áldó kegyelmével megvéd, megsegít! Szabados Ede. m Halottak napján. Enyhe napsugár süt még ablakomba, De hull a levél sápad a haraszt. Bámulni kezd a ligeteknek lombja, Meleg verőfóny rügyet nem fakaszt. Ősz volt akkor is, éke hullt az ágnak, Kajta elmúlás könnye reszketett. Oda künn, hogy egy csöndes sirt megástak Hová lehajtád fáradt, bus fejed. Valóra vált-e ott magasztos álmod? Hová bizton vitt a te nagy hited. Vajon mit nyújt lenn, a siri világ ott ? Ha létünk megszűnt, a szív semmi lett. Legjobb, legüditőbb és legolcsóbb ásványvizek Feltűnő gyógy hatással alkalmaztatnak: köszvény, vese, hólyag, gyomor, torok, tüdő és gége bajok esetén. Kapható füszerüzletekben és az uradalmi ásvány vizbérlöségnél Szolyván (Beregmegye). — Prospektus ingyen és bérmentve.

Next

/
Thumbnails
Contents