Szamos, 1900. augusztus (32. évfolyam, 62-70. szám)

1900-08-02 / 62. szám

XXXII. évfolyam. Szatmár, 1900. csütörtök augusztus tó 2. 62 ik szám. SZAMOS Vegyes tartdimu lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. « Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Meghívó. A Szatmáimegyei Gazdasági Egyesület f. évi augusztus lió 8-án szerdán d. e. 11 órakor Szatmáron a városháza tanácstermében igazga­tósági gyűlést tart, melyre az ig. választmány tagjait tisztelettel meghivom. Szatmár, 1900. augusztus 1. Domahidy Sándor, aleluök. Az ülés tárgysorozata: 1. Múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. Üdvözlő felirat a földművelésügyi Miniszter urhor az agrár érdekek védelmezése következtében felmerült tá­madásokért, 3. Földm. min. rendelet viharágyukhoz szükséges lő­por kedvezményes beszerzése tárgyában. 4. A jégfelhők elleni védekezésre utasítás. 5. Hésseni légy elleni védekezés tárgyában. 6- Hazai ipar állami támogatásáról szóló törvény. 7. Ülésig beérkező miniszteri rendeletek. 8. Sárosvármegyei G. E. a fölmivelésügyi Miniszter úrhoz intézett üdvözlő feliratát megküldi. 9. Arad vármegyei G. E. a dohánytermelőkről szóló törvényjavaslat tárgyában készített memorandumát hozzájá­rulás végett megküldi. 10. Csikmegyei G. E. gazdakörök szervezése tárgyá­ban hozott határozatát megküldi. 11. Központi Hitelszövetkezet felhívása közpénzeknek nála leendő elhelyezése iránt. 12. Orsz. mezőgazdasági és közraktári hitel intézet átirata közraktárak alakítása tárgyában. 13. Szőlőtelep feletti jogviszony szabályozása tárgyá­ban Szatmárnémeti szab. kir. várossal kötendő szerződés, 14. Javaslat a sertészvész elfojtására kiadott minisz­teri rendelet végrehajtása érdekében. 15. Ganz és Társa Mechwart-féle gőzekéjét ajánlja. 16. Tenyészállat díjazást rendező bizottság kiküldése. 17. Szőlőtelep ügyei. 18. Tagsági ügyek. Gabonaértékesitő szövetkezetek és közraktárak. Az ujabbi agrár politika mind inkább a kis gazdák érdekeit karolja fel, ami ter­mészetes is, hisz sokan vannak számra s legjobban rá vannak a támogatásra szorulva. Folyton merülnek fel újabb és újabb eszmék, amiknek czélja azt a kis gazda osztályt melynek gyengesége különösen egyenkénti kicsinységében rejlik, tömörítve a mostoha viszonyokkal való megküzdésre képessé tenni Sőt a szövetkezetek terjedésével is azok­nak mindig újabb és újabb áldásos formája ve­tődik felszínre s a legkülönbözőbb irányban fejti ki jótékony hatását. Már ével: óta foglalkoznak a szövetke­zetek egy újabb formájával, ami a kisgaz­dának m^dot nyújtana gabonája értékesítése körül a tömeges eladás előny^eit kihasználni. Ezek a közraktárral egybekötött gabona ér­tékesítő szövetkezetek, melyeknek kettős czélja van. — Egyik, az együttes tisztítással egyöntetűvé tett, nagyobb tömegben egyszerre : áruba bocsátott gabona értékének emelése, a másik módot nyújtani arra is, hogy a j gazdák közraktárban elhelyezett gabonájukra esetleg kölcsönt vehessenek fel, amivel le­hetővé válik ráuk nézve az áralakulásokat kivárni. Természeles, hogy a kisgazda mindkét érdeket csakis szövetkezés utján érheti el. A kisgazdának rendszerint nincsenek meg- j felelő gabonatisztitó gépei, amit együttesen beszerezhetnek. A tisztítás munkája is ol­csóbb együtt. Nagyobb mennyiségben ve­vőt is jobban talál s nincs rá utalva az idő rabló költséges piaczolásra. ahol inkább ki i van léve a spekuláczió körmeinek. Hiszen nyilvánvaló, hogy a nagyobb tömegben el­adásra kér. lő gabona ára mindig magasabb mint kisebb mennyiségeké. De a gabonára felvehető kölcsön sem utolsó előny a gazdának, ki a term elé s-egés*- évi költségeitől kifáradva alig tudja bevárni azt az időt, amikor termésébél pénzt láthat. Pedig az aratás után nagy mennyiség­ben piaczra kerülő búza is jobban ki van a tőzsde mesterséges áralakításának téve, Így a gazda kényszerhelyzetéből ismét csak a spekuláczió hízik, A Magyar Gazdaszövetség a gabona értékesítő szövetkezetek alakulása mellett actiót indított. Az alakulás körül útmutatás­sal, íanácsesal támogatja a gazdákat. Egyidejűleg az országos mezőgazda- sági és közraktári hitelintézet is hozzá fo­gott a szervezés munkájához.. Közraktára­kat emel, a hol a szövetkezetek elhelyez­hetik terményeiket s azokra hiteit vehetnek igénybe. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület pedig a legnagyobb örömmel fog támogatni minden üdvös mozgalmat. Az alkalom tehát meg van adva rí. nogy segítsünk magunkon, nem keli hozza egyéb, mint egy kis jóakarat — önmagunk iránt. P. M '\ htnfnl/ Kölesében 175 kath. hold I. osztálya SZálltŐ föld. egy tagban, dohány engedáiylyel, gazdasági épületekkel, a községben ) Uil LUK. úri lak, külön gyógyszertár helyiség, mely bereiteten egy gyógyszerész által. Ára 35 ezer frt. Értekezhetni Kölesében Horváth Elekkel. Fürdő levél. Turvékonyi és vámfalui mária-völgyi fürdő. Tek. Szerkesztő ur ! Miül a máriavölgyi fürdő egyik szerény vendége, a társadalomnak és környékbeli üdti lésre vágyákozóknak has:nos szolgálatot vélek! tenni az által, ha tek. szerkesztő ur engedelmé bői becses lapjában a fürdőuek ez idei életéből egyet-mást. e levelemben közö hetek. A megyében szerte ismeretes az avasi hegyek által körülvett s mintegy 13 községből álló kis „Avas ország.' E községek között álla­nak Vámfalu és Turvékonya községek. E két község határainak össze szögellósénél vau egy, j a természet által teremtett különös alkotásu: kis vftlgyecske. E völgyecskóben fekszik a „Máriavölgyi“ fürdő. A fürdő környezete hatalmas tölgyesekkel van körülvéve. Alig fél- ! holdnyi területeu tizenegy különféle ásványvíz forrás van. A máriavölgyi fürdő a környező hegyek1 által a viharoktól és hőtnérséki ingadozásoktól teljesen meg van védve. A viharoknak csak a hangja hallható itt, de a szól csak enyhe fuval­lat alakjában, köszönthet be a fürdő telepre. A múlt évben dr. Egri Károly fürdő orvos | ur vezetése mellett egy uj forrás furatott, mely i 1860. cm. mélységből palakőzetből artézi módra, kitűnő izü ásványvíz bugyog fel, melyet kitűnő üdítő és a gyomor gyors emésztési hatásánál fogva, úgy az egész fürdő, mint a vidék lakói mohón élvezik. Eme uj forrásnak neve Martha! forrás, ügy ennek, mint a Mária forrásnak; (ezelőtt gleichenbergi forrás) hivatalos vegy- elemzése a napokban dr. Hankó Vilmos buda pesti chemiai tanár, a magyar tudományos j akadémia tagja által megejtetett. A vegyelem zés eredménye miudenkit bámulatra ragad, melyet a tek. szerk. ur becses engedőiméből j kivonatosan. itt előadni bátor leszek. A Martha-forrás vize a legértékesebb alcalicus izü sós savanyu vizek egyike. Össze- j tételét illetőleg — hőmérsékletétől eltekintve — ■ leginkább az „emsi“ (Viktória) forrás vizével hasonlítható össze. A vízben a natrium-bicar- bonaton, konyhasón és szabad széndioxidon kí­vül lényeges alkotórészek a natriumsulfát és vasbicarbonát. Az orvosok sikerrel használhatják miudazou esetekben, melyekben az alcalicus.sós savanyu vizek javasolva vannak. A viz a szer­vesanyagoktól s a rothadás termékeitől teljesen mentes, mi a forrás helyes kerítésére vall. Mint isztali és üditö viz is kitűnő. A Mártha-forrás méltó az orvosok figyelmére s a közönség oártolására. A „Mária-forrás“ vize az elemzés tanúsága szerint a hazai és külföldi alcalicus sós, sava- ; nyuvizek között az elsők közzé tartozik. Ural- kodó alkotó .részei közzii.1 konyhasó tartalma jóval nagyobb az emsinéi [Viktória], a gleichen- | berginól (Constant), a seltersinel, a bikszádinál, j a bártfaiuá! (Orvos-forrás), natriumbicarbonát tartalma nagyobb az emsinéi, gleichenberginól, seltersinel, luhatschozvitzinél, bártfainál, szén­dioxid tartalma az emsinéi. Az uralkodó alkat­részeken kivid, lényeges még benne a jódnat- j rium, de különösen a natriumsulfát. A M ária-forrás vize összetételéhez képest I elsőrendű hurutellenes szer: praedestinálva -vau 'arra, hogy az említett külföldi vizeket a J a magyarországi piaczokró! lassanként ki­szorítsa. A máriavölgyi fürdő jelenlegi birtokosa gr. Vay Gábor kamarás cs. és kir. tüzér kapi­tány, ki a fürdőtelepet a kor jelenlegi igényei­nek megfelelően, költséget nem kiméivé rendezi be. A telepen kényelmes berendezésű uj ven­dég házak és vendéglő épült, ügy, hogy ma már 5 épületben van összesen 40 vendégszoba, melyeknek berendezése a legegyszerűbbtől kezdve a magasabb igényeknek is megfelelően váltakozik. Ő méltósága fürdő tulajdonos a fürdő kül­SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. J Mindennemű dijak $ zatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: ' I Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents