Szamos, 1900. május (32. évfolyam, 35-44. szám)

1900-05-03 / 35. szám

Melléklet a „Szamos“ 1900. évi 35-ik számához. ő felségével kanonoknak, gondolva, hogy az ő kineveztetósóvel a kérdés egyelőre meg lesz oldva. Hehelein, bár nyugalomra vágyott, haj­landónak nyilatkozottá szatmári plebánosi állás elfogadására. Ezen ügynek megbeszélése képezte a . vasárnapi nagy értekezletnek a tárgyát, a mely j értekezleten a katholikus polgárok igen nagy számban jelentek meg. A gyűlésen azonban a kívánt eredmény nem lett elérve. Az Antal' Dániel bevezető beszéde után dr. Lengyel Géza alaposan ismertette az ügy állását, kérve a kath. polgárokat, hogy a katholikus hitélet fellendí­tése érdekében vessen végetek az esetleg évekig tartó keserű harcznak, mondják ki, hogy Hehe­leint szives örömmel látják a plebánosi álláson. Egyidejűleg tegye meg a város a lépéseket kor­látlan választási jogának visszaállítása iránt Az indítványhoz hozzászólott Heinrich Viktor, dr. Fejes István, Páskuj Imre stb., s a végeredmény az lett, hogy az értekezlet a dr Lengyel Géza indítványát majdnem egyhangúlag elvetette A katholikus hívek ezen impozáns megnyilatkozása a püspöki hatóságra bizonyára nem a legkelle mesebb benyomást tette. Az ügy a legközelebb tartandó városi közgyűlésen tárgyalás alá kerül. Az értekezlet akként határozott, hogy feliratot intéz a püspökhöz, hogy . a plebánosi állás be­töltése czóljából hirdesse meg a pályázatot. * A Biki Károly esperest tiszteletére rendezett közebéd a Társaskör helyiségében d. u. 1 órakor kezdődött. A közebéd, mely ugy- látszik, eredetileg szükebb körűre volt tervezve, az esperest számos tisztelőinek utólagos jelent­kezésével oly népessé vált, hogy a közönség a Társaskör étkező termét teljesen megtöltötte. Elsőnek dr. Farkas Antal szólalt fel, ki Hérmán Mihály a távollevő beteg polgármester és maga nevében üdvözölte az uj lelkészt. Erre Biki Ká­roly válaszolt s megköszönve e helyen is az iránta megnyilatkozott bizalmat s kérve azt továbbra is, a távolievő Hermán Mihály főgond - nok mielőbbi felgyógyulására ürité poharát. Dr. liantz Jenő emelt ezután poharat, életve az uj lelkészben az érdemes egyházi irot is. Borsos Benő, ref. főgimn. igazgató a tanári kar nevé­ben üdvözölte, mire Biki Károly igen meleg hangú szavakban válaszolt. Papp Lajos gör. kát. lelkész üdvözlő beszédében éltette a felekezetek közti békés egyetértést. Kiss Bertalan a vidéki lelkésztársak nevében szólott, jelezve, hogy ezután az esperest! székhely a lelkésztársakat is szorosabb kötelékkel fűzi Szatmár városához. Kötay Lajos a tanítói kar nevében szólott, vé­gül F. Varga Lajos, egyh. megyei jegyző az ünnepelt családjáért ürített lelkes hangú poha­rat. Az emelkedett vidám hangulatban telt köz- ebédről a résztvevők csak 4 óra után kezdtek oszladozni. * Vármegyei rendkívüli közgyűlés. Szat­már vármegye közönsége ápr. hó 26-án rendkí­vüli közgyűlést tartott gr Hugonnai Béla főis­pán elnöklete alatt. A közgyűlés egyedüli tár­gya az országos képviselő választások alkalmá­ból adhrtó fuvardíjakról alkotott szabályrende­let volt. Ugyanis a belügyminiszter ezt a sza­bályrendeletet pótlás végett visszaküldte. A köz­gyűlés a miniszteri leirat értelmében átalakí­totta a szabályrendeletet. * A szatmári ev. ref. egyházmegye áprH 30 án rendkívüli közgyűlést tartott városunkban. Főtárgya volt e közgyűlésnek a Szegedy Antal gondnokká választása folytán megüresedett vi­lági tauácsbirói szók betöltése fölötti intézke­dés. Közgyűlés elrendelte a szavazatok beadá­sát május 20-ára. A gyűlésen jelenvoltak egy­hangúlag jelölték ez állásra Uray Géza szat­mári ügyvédet s presbitert. * Esküdtek. A helybeli kir. törvényszék hétfőn tartott ülésóbn sorsolta ki Galba Lajos elnöklete alatt a 30 rendes és 10 pót esküdtet. Ezek a következők, rendes esküdtek: Szeőke Ödön földbirtokos Udvari, Domahidy István földb. Domahida, Jeney Pál földb. Tatárfalva, Kuszka Mihály iparos N.-Károly, ifj. Fehér István iparos Nagyecsed, ifj. Demidor Ignácz ipai'os Szatmár, Farkas Viktor földb. Kaplony, Felkor Gyula asztalos S.atmár, Gyene Károly földb. Porcsalma, id. Isaák Dezső földb Nagy- szekeres, Teitelbaum Hermán takp. igazgató Szatmár, Győri Károly üvegkereskedő Szatmár, Madarassá László földb. Nagypeleske, Ferenczy Béla földb. Gebe, Szönyi Ferencz keresk. ügy­nök Szatmár, gróf Teleky János földb. Koltó, Kállay József kocsigyártó Szatmár, Kató Antal tímár Szatmár, Lóvay Károly földb. Felső­bánya, Sáfár Sámuel gazdálkodó Szatmár, Horváth István pók Szatmár, S. Grósz Áron birtokos Av.-Ujváros, Nemes Lajos gazdálkodó Szatmár, Gyulai Lajos földb. Szatmár, ifj. Ba- ranyi Miklós földb. Farkasfalva, Boros Zoltán földb. Ar.-Megyes, Petz János keresk. N.-Károly, Schiífbek Mátyás földb. N.-Károly, gróf Hes­senstein Károly földb. Tur-Terebes, Szimonisz Albert mészáros Szatmár. Pót esküdtek: Mad- zsar János pénztáros, Szegedy István tisztviselő, Virág András gazdálkodó, Thurner Albert köny­velő, Hauscha János katasz. felmér, felügyelő, Báthy Sándor városi hivatalnok, Scheiber Fe­rencz kereskedő, Kalocsai Zsigmond vendéglős, Bőd Sándor főgymn. tanár, Bodnár György kir. tanfel. tollnok. * A gacsályi lelkészválasztás. Kassay Béla istvándi lelkész nem fogadta el a gacsályi leikószi állomást, melyre 44 szótöbbséggel meg választatott. Esperes uj választást rendelt máj. 13-ára, a korábbi pályázatok és minősítés alap ján. Szarka Károly vetési segédlelkósz Kassay Bálával szemben 49- szavazatot nyert a köze­lebbi választás alkalmával s igy valószínű, hogy ő fogja most már az állomást elnyerni. * Az Ezres f. hó 5 én, szombaton esti 8 órakor a „Honvéd“ sörcsaruokban májusi nagy asztalt tart. * Ev. ref. egyházmegyei leikószi gyámin- tózeti közgyűlés fog tartatni május 9-én váro­sunkban, melyre az esperesi hivatal a leikószi testületet körlevélben hívta meg. * A győrteleki lelkészválasztást az egy­házmegyei bíróság megerősítette. Az ellenpárt az ítéletet megfelebbezte s igy a kerületi bíró­ság fog május 16-ikáu a kérdésben dönteni. Ér­dekes megemlíteni, hogy Györtelekről húsz tag­ból álló küldöttség jött be a tárgyalásra. * Katonai áthelyezések. Knezic Ferencz II. osztályú százados a 25. gyalogezredtől és Hummel Gyula a 9. honvéd gyalogezredtől Szatmárra helyeztettek át. * Uj építkezések a szatmíri ev. ref. egy­házmegyében. Ez évben templomot ópit s át alakíttat a k.-namónyi, sályi, f.-gyarmati egyház. Iskolát ópit a keóri, k.-namónyi egyház. * Lelkészi kongnia A szatmári ref. egy­házmegyéből a következő egyházak kapták meg a lelkészi fizetés kiegészítést mai napig: keér- semjóni, k.-namónyi, k. szekeresi, k.-tótfalui, ma- tolcsi, majtisi, milotai, penyigei, p.-daróczi, rá- polti — és pedig megkapták 1899. évről egész­ben, — 1900. év első feléről. Még 44 egyházé nincs kiutalva. * Budapesten a Rákosi Szidi-fóle sziuész- iskola növendékei ápril 30 án tartották első vizsgálati előadásaikat az Uránia színházban. „Fanchon asszony leánya“ czimii operettet ad­ták elő. Az előadásról szóló bírálat elsőhelyen kiemeli Gönczi Bellát, Dr. Gönczi Ignácz hely­beli gyakorló orvos kedves leányát s azt Írja róla: Kedves, közvetlen elfogulatlansággal tette meg ezt az első lépést. A hangja behízelgő, az ónekbeli tudása majdnem befejezett, a megje­lenése, beszéde, járása egészen predestinálják a subrett könnyed szerepkörre. Nekünk is jól esik egy előkelő fővárosi lap elismerő kritiká­ját hallani városunk szülöttének első nyilvános szerepléséről. * Kórházi költségelőirányzat. A városi kórházi bizottság a közkórház 1901. évi költ­ségelőirányzatát összeállította s a fedezetét 1058 koronában, a szükségletet 41809. koronában állapította meg és igy a hiány 40751. kor., mely 29108. ápolási nap után 1 kor. 40 fillér ápolási dijjal lesz fedezendő. * A gazdasági szakbizottság f. ó. április hó 28 án ülést tartott, a melyen a szatmárhegyi gazdaságnak két kérvényét tárgyalta. A gazda­ság a legelöbér mérséklését kérték, a melyet a szakbizottság úgy a csonkái legelőre, mint a csererdőre méltányosngi tekintetből megadhat.ó- nak találta s véleményezte, hogy a legelőbér a múlt évihez képest egy darab marha után 6 koronáról 5 koronára szállíttassák le * Búcsú ebéd. Habrovszky József tábor­nok tiszteletére a helyőrség összes tisztikara vasárnap fényes búcsú lakomát rendezett a hon­véd tiszti étkezőben. Először Habrovszky mon dott búcsú pohárköszöntőt a tisztikarra. Utána Yukovics János ezredes, dandárparancsnok, majd Ludmann Gyula ezredparancsnok méltatták a távozó főtiszt hervadhatlan érdemeit. A lakoma a legkedólyesebb hangulatban ért véget. * Május 1. Gyönyörű verőfónyes napra viradtunk május 1-re. Ä honvéd zenekar a vá­ros főbb utczáin zeneszóval hirdette a május megérkezését. A czigány muzsikusok szerenádot adva ébresztették a lakosságot. A vonatok zöld- galyakkal feldíszítve robogtak be az állomásra. A bérkocsisok is virágokkal és zöldgalylyal díszített lóval és kocsival jártak a városban. * Névváltoztatás. Weinberger Majer hely­beli vendéglősnek a belügyminiszter megengedte, hogy vezeték nevét „Boros-ra“ átváltoztathassa. * A dalpróbák szorgalmas látogatása arra enged következtetni, hogy az elhalasztott dal- estély május második felében a Kossuth-kerti kioszkban meg lesz tartható. Ezen hely egyik kedvencz találkozója lesz a közönségnek. * Az ipari hitelszövetkezet közgyűlése vasárnap folyt le a tagok élénk részvétele mel­lett. Az igazgatóság jelentését többen nem ta­lálták kielégítőnek s ez értelemben szólalt fel Tankóczy Gyula élénk bírálat tárgyává tevén a szövetkezet eddigi működését; részletes s számadatokkal igazolt jelentést kér előterjesz­teni, hogy tiszta képét láthassa minden szövet­kezeti tag annak, minő kiadások tétettek ez ideig s arányban állanak-e azok a szövetkezet rendelkezése alatt álló tőkével. A többség azon­ban ezen mindenesetre megszívlelendő felszóla­lást figyelmen kívül hagyva, a jelentést tudomá­sul vette, mely után két igazgatósági s egy bíráló tag választása következett. Morvái János és Rostás Sándor igazgatósági és Szabó Balázs bíráló bizottsági tagul választattak. ' A debreczeni diákkongressus alkalmával rendezett tornaünnepélyen Demkő Sándor jog­hallgató, Demkő János vendéglős fia, a magas ugrásban és sulydobásban dijjal lett kitüntetve. * Dalárdánk nagy apparátussal készül a júniusi dalversenyre. Krasznay Ferencz a „Ti- szavidéki dalos szövetség“ titkára a napokban városunkban időzött, mikor is az ünnepség mó dozatait az elnökséggel megbeszélték. Az ünne­pélyre legelőször a hajduszoboszlai dalárda tiz taggal jelentkezett, Zsigmond Sándor ev. ref. esperest a tiszántúli ev. ref. egyházkerület fő jegyzőjével élén. Dalárdánk szorgalmasan tanulja a darabokat, s a tagok közül a próbákról alig hiányzik valaki. * Uj gyorsvonat. A május 1-én életbelép­tétek uj gyorsvonatunk megtekintésére, mely M.-Sziget felől d. u. 1 óra 55 perczkor, Buda­pest felől pedig 25 perez múlva 2 óra 20 percz­kor robogott be az állomásra, sokan voltak kint. Az uj gyorsvonatokon az az újítás lett életbe léptetve, hogy mindkét irányban posta­járat is van, s a fővárosból az ott reggel meg­jelenő hírlapokat Szatmáron, d. u. fél 3 órakor már olvashatjuk. * Gyászhir. Viski Krüzselyi Bálint jogaka- démiai rendes tanár, Máramaros vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottsági tagja a máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegye ta- nácsbirája, a m.-szigeti ev. ref. egyház presby- tere és a „Máramaros“ szerkesztője folyó évi ápril hó 28-án életének 56-ik, tanári működé­sének 29-ik évében elhunyt. Temetése ápril hó 30-án d. u. 3 órakor nagy részvét mellett ment végbe Szigeten. Az elhunyt az ifjúságnak nemes törekvéseiben igazi atyja, a társadalom és köz­élet önzetlen bajnoka volt. * Kioszk megnyitás. A Kossuth-kerti kioszk meglátása május 6-án azaz vasárnap lesz, a honvédzenekar közreműködése mellett. Megemlítjük, hogy a honvéd zenekar szokásos térzenéjét ezután minden vasárnap és csötörtök délután a Kossuth kertben fogja megtartani. — Valkovics Sámuel vendéglős ismert jó hirneve a vendégek kifogástalan ellátása érdekében már minden lehetőt megtett. * Gyászllir. Id. irinyi Irinyi István föld birtokos, Szatmárvármegye törvényhatósági bi­zottsági tagja folyó évi ápril 28-án életének 86. évében elhunyt A megboldogult hült teteme ápril 30 án Ér Körtvélyesen szenteltetett be s onnan Irinybe vitetett át és ott helyeztetett örök nyugalomra. * A Széchenyi-Társulat igazgató válasz- tnánya Szuhányi Ödön igazgató elnöklete alatt tegnap d. u. 4 órakor választmányi ülést tartott, melynek első tárgya a f. évben kiadandó ovodai segélyek megái lapitása volt. A választmány az eziránt tett előterjesztéseket, elfogadván Kovács I Béla választmányi tag őszinte őszinte köszöne- 1 tét fejezte ki a igazgatótanácsnak munkálata azon eredményéért, mely szerint a kiadás és | jövedelem egyensúlyát elérte, indítványára vá­lasztmány határozza, hogy a Társulat működé- I sét egy kiadandó évkönyvben foglalja össze A múlt évben rendezni szándékolt de közbejött

Next

/
Thumbnails
Contents