Szamos, 1900. február (32. évfolyam, 9-16. szám)

1900-02-01 / 9. szám

XXXIi. evioiyam Szatmar. 1900. csütörtök, február hó 1. 9-ik’-siánr. SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap es csütörtökön. A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Elif i z e t é s i á r : SZERKESZTŐSÉG : Rákóczy-utcza 9 sz. HIRDETÉSEK: Készpénzfizeteb mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Egész évre 4 írt. — félévre 2 Irt. — Negyedévre 1 írt. KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Minden beiktatás után 30 kr. bélyegilleték fizetendő. Egyes példány ara 10 kr. 1 M ndenneuiü dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Nyilttér sora 10 kr. Gazdasági Előadások közelebbi programmja: A Szatmármegyei Gazd. Egyesület által a földm. miniszter ur támogatásával rendezett téli népies gazd. előadások közelebbi programmja a következő: S z a t m á r-N ómetiben a németii iskola tanácstermében minden szerdán és szombaton d. u. 5 — 6 óráig: Február 8. Kovács Bálint vm. állatorvos. A takarmányozás és legeltetésről. Február 7. Állategészségügy és állatvásá* rokról. N a g y-K árolyba n a városháza tanács termében d. u. 3 -4-ig : Febr. 2. A hitelszövetkezetekről. Febr. 4. Poszvék Nándor g. e. titkár a fo­gyasztási és értékesitési szövetkezetekről. S z i n é r-V á r a 1 j á n február 4. és 6-án Jablonszky György kér. szölöszeti és bor. fel­ügyelő a szőlőművelésről. Az előadások ingyenesek s azokon az ösz- szes érdeklődőket szivesen látja a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. A csalárd üzlet-átadás. A tisztességes^ szolid alapon működő kereskedő elve: „Élni és élni hagyni “ Be­csületes munka árán szerezni meg életfen­tartási szükségleteit, mások megrontására nem törekszik, a tisztességtelen konkurren- cziának nem hive. Dolgozik, hogy legyen miből élnie, farad, hogy munkájának igaz gyümölcsét lássa; oda hatni iparkodik, hogy teljes bizalommal, feltétlen tisztelettel és be­csüléssel forduljanak feléje, s ezzel jóhirne- vének szilárd fundamentumát megvesse. A jóravaló, komoly kereskedő sokat ad jóhirnevére. Ez biztosíthatja fennállását, jö­vőjét ; ennek köszönheti és tudható be, hogy a vevő közönség bizalommal, jóakaratu párt­fogással tiszteli meg és a hol beszerzi áruit, j onnan híreire számíthat, hitelt élvezhet, mely a kereskedelem lelke, mozgató ereje. \ Mi tulajdonképen a kereskedők azon fa­járól akarunk szólani kik előtt becsület, jel- j lem, tisztességérzet holt fogalmak, kik nem I respektálnak jogot, törvényt és igazságot, ‘ fittyet hánynak, hátat íorditnak a társada­lomnak, a világnak, csupán egy czél lebeg előttük : az önérdek. Mások bőrén élősköd- nek, mások pénzén hizlalják magukat, mások verejtékes, szorgalmas és becsületes munká­jával szerzett vagyonát megtizedelik, avagy a végenyészetbe sodorják, különféle fondor­latokkal, csalárd utakon a jóhiszemű hitele j zőket megkárosítják, _ olykor a tönk szélére juttatják, olyannyira, hogy nem egyszer az adósból gazdag ember lesz, miga becsapott hitelező koldusbotra jut. Keserű humor nyi­latkozik meg ebben, de — fájdalom, — ma­napság az ilyesmi nem tartozik a ritkasá­gok közé. Gyakran láthatjuk itt-ott egy-egy üzlet nyílik meg. Fényesen, a modern igényeknek megfelelően van berendezve, elegáns kiraka­tokkal, villamlámpákkal, tömve portékával, mindmegannyi jele a jólétnek, a mellett bi­zonyítván, hogy ez a kereskedő „jó.“ Annál nagyobb csalódásunk, megdöb­benésünk, midőn nehány hónap múltán már más c/.imtábla ékeskedik az üzletajtaja felett, másnak a nevével. Az előbbi tulajdonos, még mielőtt fize­tési kötelezettségének határideje lejárt volna, üzletét el- vagy átadja. Az ilyen firmák azon czéllal nyitották meg üzletüket, hogy na- gyobbszabásu bevásárlásokat eszközölvén — természetesen hitelbe, — az áruk egy ré­szét eladják, s a megmaradt holmit, üzlet­helységgel, berendezéssel együtt átadják va­lakinek, még mielőtt a fizetés terminusa be­következnék. A hitelezők kesereghetnek, sirhatnak, üthetik bottal az adós nyomát. Az uj tulaj­donoson nem vehetnek meg semmit, a meg­ugrott náczión még kevesebbet. A hitelezők, a becsapottak jajveszékelhetnek, téphetik ha­jukat, az adós a markába nevet, vigan du­dál, zsebében a megtartott pénzzel, nem rettegvén a törvény büntető, sújtó kezét. Mindezt pedig abból az alkalomból mondottuk el, hogy Plósz Sándorigazság- üg miniszternél járt egy küldöttség, a hite­lezők hathatósabb védelmét kérve, felemlít­vén, hogy rövid két nap alatt Budapesten tizén két csalárd űzletátruházás történt. Mélyen elszomorító az igazságügymi­niszternél járt küldöttség panasza s ezugy­Nem ütik a jogászt agyon. Alig hiheti az ember, hogy ennek a paj­zán nótának olyan szomorú históriája van, mint a minőt Széles András uram el-elmond róla. Az is lehet, hogy csak meséli. De ő maga szentül hiszi s állítja a hármas egy istenségre, hogy az bizony megesett hajdanában. No igen, hajdanában, amikor a harmincz- két fogából volt még annyi, amennyivel a ma már boldog emlékű tiz krajezárost ketté harapta s három véka búzát zsákostól keresztül lódított a feje felett, anélkül, hogy a kezével hozzá nyúlt volna. Ma már a sült burgonyát is csak az Ínyé­vel zúzza szét s a három véka búza három- szorra is sok, arra is, hogy a hátára emelje; pedig kézzel, lábbal emelgeti s azt a megátal­kodott derekát isugyanám hajlitgatja alá. Azaz hogy hajlitgatná, ha hajlanék. De hát jó élet­módban is elég ahhoz hetvenhat év, hogy az élet terhe és áldása megerőtlenitse az ember kezét, lábát, megroskassza a derekát, skatulyába juttassa mindakó fogsorát. Bizony-bizony Széles András uram is a mellénye zsebjében hordja rég azt a skatulyát, meg a harminczkót fogát, régi dicsőségének em­lékeit. Ott kezdődik voltaképen a história, ahol Széles András uram, valamikor régen, tiz tizen­két évi keserves szolgálat után haza szabadult a katonaságtól. Ma nem sokat jelent már a szabadulás há­rom rövid esztendő után ; de annak idején nagy sor volt ám, tizenkét év múltán. Ma besorozzák, elviszik a legényembert s mikor megszabadul is, akárhány tejfeles szájjal kerül elő ; s szégyenében fekete pedrőt használ, csakhogy lássák valami módon, mint gyepesül a mezőség bajusza helyén. De akkor, mikor Széles András uram meg­került — harmincz, harminczkét éves korában — némely részinek hullófélen volt, egyik má­siknak őszülőbe jutott a bajusza, annyira meg­viselte a katonasor, meg a mindenféle kenő-fenő szerszám Ma haza jön a huszonnégyéves legény ; másnap kézfogózik, harmadnap már esküdnék a menyasszonyával, ha ugyan lenne mire vinni az asszonyt; s még vége sincs az ősznek s már fökötö alatt a menyecske. S persze, hogy nem az, akit apja, anyja menyének akart, hanem akit a maga gyerekeszével megkerit. Akkor bekopogott Széles András uram az apai házhoz s mikor a nagy örömöt a borba fojtották s mámorát is elfeledték, maga elé hívta az apja s elmondta neki: — Fiam, embernyi emberré nőttél. Adott az Isten erős két kezet; kard helyett én adok neked kaszát kapát. Munkára ! s Isten megsegít — pár év alatt megkeresed, amire két személy­nek szüksége van! Én majd addig nézek hoz­zád illő feleségnek valót s öreg napjaimon adok nektek az élet terűéből, javaiból. * És Széles András, a tizenkét évig katona volt fiú, ősszeütötte a bokáját, mint ha még mindig a kapitánya előtt állana s boldog öröm­mel felelt: „jó lesz apám uram! Kapa, kasza nem vág Isten áldása nélkül földet-füvet. Bebizonyult Széles Andráson is. Igaz, hogy Isten mindenek felett gondot tartott reá; atyja is segített s, de bőrésze volt a gyarapodásban izmos két karjának, uagy türelmének is. Három év alatt annyi áldás ült meg rajta, amennyiből már megélhettek azzal a másikkal, akit apja hozzá illőnek talált : Kökényes Ve- ronnal. Széles András ugyan hallott róla, hiszen a hir szele arra felé is fujdogált, hogy Kökényes Verőn nem egészen idegen a földes uraság, Ke- mecsey Gáspár jogász fiától, a Gyula urfitól. De hát a hir csak hir; a törvény pedig tör vény volt: apja választ, fia elveszi; vagy le is ut, fel is ut: apai átok, szülői kitagadás. Meg aztán csak nem olyan tökfilkó az öreg Széles Mihály, hogy elvétetné fiával Kökényes Veront, ha nem volna szeplőtlen, hozzá való leány ! Beleegyezett a választásba; meg is nyu­godott rajta. Az esküvő napját is kitűzték. S hogy megmutassák a falu nyelvének, nrnnyire nem hisznek a rágalomnak, mennyire nem fél­nek tőle, vőfélynek a jogász urfit, Kemecsey Gyulát is haza hívták Debreczenből. Zene zendült, kulacs, kancsó csordult csor­bult ; Széles András megesküdött Kökényes Ve- ronnak, hogy' holtaiglan el nem hagyja. Isten őt úgy sególje !

Next

/
Thumbnails
Contents