Szamos, 1899. június (31. évfolyam, 44-52. szám)

1899-06-01 / 44. szám

XXXI. évtoiyam Szaímar. 1899. csütörtök, junius hó 1. 44-ik szám. SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZ ATM ARME GYE I GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERK -isZTŐSÉH : Ráköczy-utcza 9 sz. KIADÓHIVATAL: R&kóczy-uteza 9. sz. Mn den nemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Minden beiktatás után 30 kr. bélyegilleték fizetendő. Myilttér sora 10 kr. Városunk élelmi viszonyairól. Vannak kérdések, melyek habár állan­dóan felszínen vannak is, ritkán irányul rá­juk a közfigyelem oly czélból. hogy azok komolyan elbíráltassanak, hogy ezek alapján aztán gyökeres megoldásban részesüljenek. Ilyen fontos kérdés városunk élelmi vi­szonyainak kérdése is, mely többé-kevésbé minden embert egyaránt érdekel. Ha idegen akar állandóan letelepedni köztünk s viszonyaink iránt óhajt tájékozó­dást szerezni, tudakozódásai közt első helyen áll ez a kérdése: milyen Szatmárnak a piacza; olcsó-e, vagy drága? Jó lelkiismerettel pedig egvátalán nem mondhatjuk, hogy olcsó; ellenkezőleg nehány fontosabb élelmi czikk árának megjelölésé­ből az tűnik ki, hogy az ország legtöbb városa piaczánál, — a főváros piaczát sem véve ki, — drágább A ki az ország különböző városaiban járva kelve ezt figyelemmel kiséri, annak föltétlenül erre a tapasztalatra kell rájönnie. Utóbbi helyen természetesen a minőség sze­rinti árakat kell első helyen a mi élelmi czikkeink rí.inőségével egybevetnie Élelmi czikkeink közt első helyen sze­repel a hús, aztán a kenyér, a tej és készít­ményei, továbbá a vetemény. Az élelmi czikkeknek specziális köz­egészségi szempontból való elbírálásához ezúttal külön nem szólunk, mert a legelső köz­egészségügyi érdek épen az, hogy az élelmi czikkekhez a szegényebb nép is minél köny- nyebben hozzájuthasson. Mit ér, ha az egyéb kent talán kifogástalan eleimi czikkekhez a szegényebb osztály drágaságuk miatt csak nehezen, vagy egvátalán nem jut hozzá. A szegény néposztályra például a hús sem nem jó, sem nem rósz, egyszerűen azért, mert egyátalán nem, vagy csak igen ritkán van alkalma élveznie. Nagy baj az, hogy nálunk a hús áralakulása nem természetes. A mészáros társulat, mint egy kis kartel szövetkezet, megszabja a ma­gas árakat, s bármily olcsó legyen is a vágómarha, az árakon ez mitsem változtat. A társulati érdekszövetség gondoskodik arról, hogy egészséges verseny ki ne lejlődhessék ; egyszóval a közönség e tekintetben szabad önkénynek van kiszolgáltatva. Nem csoda, ha e.' /re szaporodik azon családok száma, kik egyes községekből szer­zik be húskészleteiket; de hát ezek száma csekély kivétel számba megy; a nagy kö­zönség részéről ilyen manipulácziók nem lehetségesek. Olyan orvoslásra van szükség, mely a bajt gyökerében és általánosan gyó­gyítsa. Redukálni cell azt a sok mindenféle czimen terhelő adót, mely a vágómarhát odáig kiséri, mig a mészáros mérlegébe ke­rül, aztán hatóságilag kell beavatkozni a hús áralakításaiba. Az áralakítás kérdése nem magán-, ha­nem közérdek; a lakosság, különösen a sze­gényebb néposztály táplálkozásának mikéntje pedig elsőrangú közegészségi kérdés is. Egyébként a husárusok érdeke is ezt hozza magával, mert a fogyasztás a húsárak mér­séklése arányában növekednék Ha a hús­árak annyit fognak emelkedni ezután is, mint a legutóbbi tiz év alatt, úgy Szatmár népessége önkéntelenül is lassanként vege­táriánussá fog átalakulni; de meg is érdemli, hogy csak zöldséget egyék, ha kellő akcziót kifejteni ez ellen nem képes. A kenyérelárusitásnál is tapasztalhatni visszásságot, mely a nagy közönség érdeke j ellen való. A legtöbb haladó városban a kenyeret súly szerint árusítják. Ez az egyetlen helyes alap, mely a közönséget az árusítók önké­nyétől leginkább megóvja s a búza árviszo­nyaihoz is természetesebb és helyesebb szem­pontot nyújt a vevőnek a kenyér árának elbírálásánál. Ennek a szabályozása is hatósági kez­deményezésre kellene, hogy történjék, mert fontossága még általánosabb, mint a hus- kérdésé! A piaczi tej és ennek készítményei te­rén is szembeötlők a mizériák. Szomszéd- községeink gyártjáK lakosságunk részére a piaczi tej legnagyobb részét; a jó falu népe vegyészkedik a város gyomrába bámulatos Kölcsey Ferencz sírjának megkoszorúzása. (A Kölcsey-kör kirándulása Csekébe 1899. május 28-án.) Kölcsey-körünk fenállása óta soha sem té­vesztette szem elöl, hogy a Kölcsey nevével való összefüggés minő feladatokat tűz elé. Va­lóban e nagy ember neve talán soha sem hang­zott annyit városunkban s a megyében, mint a mióta a szatmári Kölcsey-kör megalakult. Ezen 10 évi időszakra esik az a két or­szágos ünnepély is, melyek egyike a költő szü­letésének századik évfordulóján, másika a nagy­károlyi remek szobor leleplezése alkalmából folyt le. Az elsőnek központja városunk volt, a má­siké N.-Károly de, bár mindkettőn részt vettünk, sem a kezdeményezés, sem a fényes siker nem tartozik körünk érdemei közé. Ám az országos ünnepek mozgalmainak hullámai elsimulnak, maga az emlék elhomályosul, ha évenkint meg­újuló munkássággal nem dobunk egy-egy követ az álló viz felszínére, s nem világítjuk meg a sötét emlékoszlopot. Ezt a munkát teljesíti az utóbbi időkben körünk óvről-évre. „Kölcsey és a lengyelek,“ „Kölcsey humanismusa,“ Kölcsey és Eötvös,“ „Kölcsey s a magyar nj'eiv, “ „Köl­csey, mint kritikus“ ez. értekezések a kör ma­tinéin, emlékünnepein, évkönyvében, „Kölcsey, mint philosophus“ a legutóbbi pályázat tételei közt, bizonyítják a kör intenzív munkásságát arra a czólra, bogy a nagy és tiszta szellem ösz- szes tartalma egészében és részleteiben kifejtve, magyarázva és megértve éljen örökké e város és megye közönségének lelkében s körünk idő­vel talán országos gyűjtője és forrása is legyen a Kölcsey-irodalomnak és relikviáknak. Merész reménység, de nem lehetetlen és nem illeték­telen. E czél felé való törekvésben jelentékeny lépésnek tartom a kör vasárnapi szereplését. Először, mert azt mutatja, hogy a körreprezen- taczionális ereje annyira izmosodott, hogy kez­deményezését kivitelre alkalmas komoly ideának tartották azok, a kiknek örökös lakója Kölcsey porhüvelye. Másodszor, mert a kirándulás és ün­nepély felül áilott egy társaság sablonszerű s úgyszólván magánjellegű expedicziónak arányain. Harmadszor, mert a csekei és a környéki urak — s ez tisztán az ő eszméjük s érdemük — úgy rendezték az ünnepélyt, hogy a község népe is részt vehet benne s a föld egyszerű munkása a tanult főkkel együtt lelkesedhetett azért az emberért, aki egykor szabadságáért szivvel és észszel annyit dolgozott. Valósággal megörültem, mikor a Kölcsey Gábor, (aki az ünnepély sikereiért legtöbbet ál­dozott, a többi Kölcseyekkel együtt vendéglátó) úri házánál megtudtam, hogy a csekei dalárda az ev. ref. templom mögött vár reánk, hogy énekkel kisérjen a temetőbe. Valóban a Szózat­nak ur és földmives szivét egyesitő hangjai föl­lelkesítettek, s a nép zászlói alatt szívesen vo­nultam a sirkertbe. Hát még mikor a Kölcsey síremlékét megpillantottam, az intelligens kö­zönséggel vegyes gazdák, nők, legények gyer­mekek csoportját ünnepies várakozásban ülni s! állani láttam ! így már van czólja utunknak, igy I már nem sajnálom a nemes kúriákat, melyeknek ; vendégei vagyunk ! A nép, a mely a saját embereiből ala- ! kult dalárda ajkairól hallja Kölcsey Hym- nusát, bizonyosan érti vag}r érzi annak igéit ; a nép, mely papjától tudja meg, hogy kik jöttek ide s miért jöttek, megérti azt is, hogy ki volt az, a kinek sírját körülveszi. Megérti, hogy az a síremlék, a melyet rokoni kéz emelt, olyan ember hamvait takarja, a ki az egész nemzeté, a ki nem csak a földesur családfájának disze, hanem az egész nemzet büszkesége, közös kin­cse, tehát az övé is; hogy a ki apáinak egy­kor szerény viszonyok között hirdette isten igé­jét, egy egész nemzet papja volt és apostolként tanította s még most is tanítja örökké élő Írá­saiban a haza bait jogra, erényre és szabadság szeretetre. így már jól van. A csekei ember tovább adja a nagyarinak, az meg a kömörői- nek, ez a penyigeieknek <.s igy tovább, hogy mit hallott, mit értett vagy mit érzett. így már tettünk valamit, ha nem is sokkal többet, mint hogy eszünkbe jutott a koszoruvitel, mert a többit ott helyben csinálták, — a csinálok kö­zött Kondor Sándor ur sokat buzgolkodott, — mi legföljebb beszéltünk hozzá. Az igaz, hogy szépen beszéltünk. De hisz az könnyű, mikor olyan szép szavú szánk van, mint Dr. Fechtel János a mi titkárunk. Ács Lajos ev. ref. lelkész meleghangú bemutató és üdvözlő beszéde s a csekei dalárda éneke után emelte fel szavát a mi szónokunk. El­Előfizetési ár: Egész évre 4 írt. — Félévre 2 frt. — Negyedévre I frt. Egyes példány ára 10 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents