Szamos, 1899. május (31. évfolyam, 36-43. szám)

1899-05-04 / 36. szám

XXXl. évfolyam Szatmár. 18S9. csütörtök, május hó 4 SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: évre 4 írt. — Félévre 2 írt.’— Negyedévi-*- l írt. Egyes példány ára !0 kr. SZERK SZTÖSÉG : Rákóczy-utcza 9 sz. KIADÓHIVATAL: RákócZy-uteza 9. sz. itt ndeuuemü dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a le^jutányosabb árban közöltetnek Minden beiktatás után 30 kr. bélyegilleték fizetendő. ííyilttér sós1» 10 kr. Szaporodnak a büntettek. A legutóbb előfordult gyilkosságok, rab­lások, betörések és sikkasztások, különösen a fővárosban, minden gondolkodó főt meg­győzhetnek arról, hogy itt nem egy két teveteg léle gonoszságával, hanem társa­dalmi bajjal van dolgunk Voltak ugyan minden időben gonosz­tevők, de soha sem voltak számosak es soha sem oly örületesek tetteik: csekély értékért látunk gyilkosságokat összehalmozódni rövid ideig tartó előnyökért rémsikkasztásokat el­követni, családokat városokat, egész vidéket tönkretenni. Ha ezekhez hozzáveszük a kissebb büntettek s vétségek ijesztő szaporodását, a börtönök s iogházak tulteltségét: nem távo­líthatjuk el magunktól annak felismerését, hogy a mai társadalom oly kórtünetével állunk szemben, melynek okait s orvoslását vizsgálata tárgyává kell tennie a sajtónak, ha teljesíteni akarja kötelességét. Mindenekelőtt a mindinkább terjedő val- lástalansagot kell okául, főokául vennünk a büntettek szaporodásának. Egy másik ok, s egyszersmind a vallásos érzület hiányának oka, olyan paedagogia, melynek programm- jából vagy egészben, vagy nagy részben kihagyatott a földöntúli felelősség érzetének felköltóse, s elvül állíttatott föl a „szabad ember“ a „tetteinek ura“ fölnevelése. Ennek első eredménye az isteni, szülői és hatósági tekintély fitymálásaban nyilvá­nul: látunk alig felserdült ’faltat kik Isten­ről, szülőkről, polgári felsőbbjeikről oly mó­don nyilatkoznak, mint — túlhaladott állás­pontokról szokás. S ez u y van a nagy-, mint a kisebb vátosokban, és ha a vidékről kevésbé romlott egyén felvetődik ilyenek társaságába, csakhamar utoléri sőt túlhaladja ezeket. Ami jó pedig még benne szunnyadozott, azt megrontja a ponyvairodalom. Látják-e illetékes köreink a „Népszava“ „Szabadszó“ stb czimü lapokat? Isi erik-e ezek műkö­dését? Észlelték-e, mint rágódnak ezek a társadalmi hulladékokon és terjesztik azokat képes ábrázolásban ? Vegyünk kezünkbe egy ilyen lapot Első helyen egy hírhedt betörés képével ta­lálkozunk, melynek 'kíséretében mindenféle! élczekkel fűszerezve közük a gonosztett | részleteit. Napi újdonságaik sorába találunk sikamlósnál sikamlósabb trágárságokat a vi­lág minden részéből; következik a lap fő- j rovata: a „törvényszéki csarnok“, melyben híven fel van jegyezve minden lopás, vere kedés, rablás bírósági tárgyalása; utánna jön a „rendőri hírek“ az öngyilkosságok, gyermekgyilkosságok s más nagyobb és kisebb bűntények részletes leírása; ezután következik a „regény csarnok“, a legkép telenebb rémdolgok ecsetelésével, hol tucz t­számra fordulnak elő házasságtörések, gyil­kosságok erőszakosságok s rablások, melyek után a borzadalmas „hős“ végre büntetlenül megnyugszik babérjain. A lap kis hirdetései csupa trágárságot vagy szédelgést foglalnak magukban És ez igy megy napról napra, évről évre! És ez igy van — legalább rész­ben — egyik másik elterjedtebb s renomir- tabb napilai útiknál is ! Nem tompul-e ezek olvasásától a jobb érzelem, ha azt nem támogatja magasabb miveltség vagy vallásos érzület? Nem fog e utóvégre a bűntények büntetlen dicsőítése rést ütni a félmüveit s minden magasztosabb iránt közönyös egyén lelkiismeretén? Sőt még többet mondhatnánk, de meg­elégsz nk ezzel, hogy minden józan gondol­kodású egyénnél konstatáljuk az ily irány erkölcsrontó hatását. Kérdjük tehát, szabad s lehet-e ezt megt"rni? Nem jön-e önmagá­val ellenkezésbe a törvényhozás, midőn pl. a szemérmetlen ábrázolások készítését, s terjesztését büntetetendő cselekménynek mi­nősiti, de ugyanazon tárgynak hirlapi többé-ke- vésbé kendőzött ecsetelésér eltűri; avagy midőn a bűntettre való rábeszélést bünteti, a bűntett dicsőítését elnézi? Midőn törvényeiben a val­lás tiszteletét garantirozza, de másfelől annak hirlapi sárral dobálását mibe sem veszi ? Ezen ellentmondás okvetlenül a pozitív törvény kárára, az általános erkölcs hátrá­nyára van; mert ámbár a jó s becsületes Ki fogad el kisebb hozományt? Amerikai humoreszk. Rolph Kolman ur üzletében ült és vala­melyik jövőbeli operettből ismeretlen dallamot fütyölt. — Hirtelen megszakította a rögtönzött dalt és üzleti ügyekben törte a fejét. — E fej­törés tárgya bájos leányának, Judithnak kihá- zasitása volt. Az apa oly kérőt protezsált, aki leányának rokonszenvót sehogysem tadta meg­nyerni. Dr. Jock Blackstone csinos férfi, ki kü- lömben rohamban szokta meghódítani a leány­sziveket. Orvosi pályát választott és rendelési órákat is tartott már. E rendelési órák alattte- mórdek látogatói voltak — csupa hitelezők, kik sajnos olyan egészségesek voltak, mint a makk és kiknek még a sok utánjárás, házhoz futás sem ártott. E sajnálatraméltók a tágas, pompásan be­rendezett váróteremben foglaltak helyet és só­várogva várták az első beteget, kinek okvetle­nül költséges és hosszadalmas betegségben kel­lene szenvednie, hogy a kölcsönteher némi csök­kenése állhason be. De a vágyva várt premiere soká váratott magára. Csak egyes könnyebb esetek, náthák mulókony torokbajok, olcsó, min­dennapos főfájások fordultak elő, amelyek na­gyon Keveset hoztok a konyhára. E benső kulissza — titkokról Kolman ur mitsein sejtett. u orvost akart leánya férjéül és dr. Black- stone-t alkalmi vételnek tekintette. — Bizott, kiszemelt vejének pátiensgazdag jövőjében. Azt is remélte, hogy kiterjedt ösmerös körével kibő- vitheti klientelljót. Mathematikus érzéke pillanat alatt két tuczat „ösmeretes“ beteget ragadott ki részére! Hirtelen számításaiban az orvos belé­pése által — kellemesen félbe lett szakítva. Min­den bevezetés nélkül, azonnal a házasságról kezd­tek beszélni. A fiatal ember szive a hozomány­nyal hamar megegyezett. Mielőtt azonban meg­kötötték volna a „szerződést“ — a papa nagyon is üzletszeriileg fogta föl a dolgot — a doktor ur azt hitte, hogy mégis csak a leánynyal is kell előbb beszólni, mert ebben az ügyben ő is némileg érdekelve van. Igjr tehát elhalasztották a végleges szerződéskötést. Körülbelül ugyanabban az időben Kolman mama boudoirjában ült és gondolatainak nehány legbecsesebbjót Judith sorsának szentelte. A leány házasság képességei a végtelen­ségbe nőnek, hozzá kell látni, emelkedett a gon­dos anya. Hála Istennek — van a tejbe apritni való, csittitá meg aggódó szivét. — Legkedve­sebb lett volna neki a kis szőke „Sport,“ aki mindig olyan szellemesen tudott csevegni a lo­vakról és a „Foot Ball“-ról és akinek amerikai családja annyira előkelő. Óvták ugyan az uracs­tól, kinek semmiféle foglalkozása se volt és aki csak abból élt, hogy apja rendesen kifizette adósságait. — De az elvakitott asszony megfog- hatónak találta, hogy „ilyen finom ur“ ne baj­lódjék foglalkozással. Szép testtartásnak, vele született méltóságának, nonchalant lén . ének min­dent megbocsátott; imponált neki és a fiatal embert kérdéses előnyeivel, az „álmodott ideád­nak tartotta; ez a mintavö legyen az enyém, s az én akaratom legyen Judith menyországa, volt anyai gondolatainak végső eredménye. — Charier, kérlek, ne lógasd le olyan ön­gyilkoson a fejedet, fel a szemmel és nyájas arezot! Charier, Judith apjának fiatal segédje, aki Judith szivét bírta Szerette a derék jó fiút, de az apa praktikus érzékének ezer kifogása volt ellene. I — Csak ne légy oly szomorú, az fáj ne­kem, te édes, fejvesz;elt bohó ! Vigasztaló szavakkal iparkodott szomorú kedélyét felvidítani. — A két mafla kiállhatatlan nekem, foly- j tatta, eléggé jól tudod; majd meglátod, az igaz szerelem nemcsak a regényekben győzedelmes­kedik, hanem az életben is. — Az uracskáknak minden perezben jönniük kell, tréfából ide ren­deltem őket. — Ma ütik nyélbe férjhez mene­telemet. Haha, pompás tréfa! Újból ünnepélye­sen kijelentem, hogy szomorúságra semmi okod sincs. Künn hevesen csengettek, közvetlenül utána belépett az orvos. — Nemsokára rá belépett a kicsi „Sport“ is. Judith nem sokat teketóriázott a két kérővel. — Uraim, tudják, hogy 50,000 dollár ho­zományt kapok.

Next

/
Thumbnails
Contents