Szamos, 1899. április (31. évfolyam, 27-35. szám)

1899-04-02 / 27. szám

AXXi. évroiyam Szatmar. 1839, vasárnap, április hó 2 27-ik szám. SZAMOS. Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap es csütörtökön A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: évra 4 Iri. — félévre 2 iri. — Negyeilévré I irt. Egyes példány ara !0 kr. SZ.ERK .'-ZTŐSK(i : Kák6<-xy-uti-za 9 «*. K 1A l)OH 1 V ATA 1,; Kákíir/.y-mcza 9. sz. itt nde >nemü dijak Szatmaron, a iái» kiadóhivatalabau fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetéb /nelletl a leiíjutár.yoeabb árban köz ütetnek. Minden beiktatás ulán 30 kr. bélyegilleték fizetendő. Nyilttér sora 10 kr. Husvét ünnepén. A husvét ünnepe a feltámadás, halha­tatlanság, örökélet jelképét, zálogát, örömét és győzedelmét hirdet: a hivő keresztyén világnak. A husvét ünnepe ama dicső esz­mét. boldogító hitet költi fel bennünk, hogy a irjából. feltámadt Magvaltó, a Jézus Krisz­tus minket is megelevenít, uijászül, ha a bűnöknek meghalunk, ha tévedéseinket meg­ismerjük: az önzést, nagyra vágyást, ke­vélységet, meghasonlast, hazaárulást, csalást, gyilkosságot, képmutatast, ragalmat, isten- káromlást stb. elhagyjuk; ha az igazságos vényén hal dunk, a vallás-erkölcsi életet, honszerelmet, magunkban és másokban hi- ven ápoljuk, ha a halál árnyékában a se- tétség országában ülő népek lelett uj élet hajnalát, világosság és szabadság napját tá­masztjuk Ki vette, hengergette le a követ a Krisz­tus koporsójáról? Az angyali szó, mely azt mondá: „Nincsen itt az Ur, feltámadott!“ Ezen angyali szó a húsvéti öröm és győze­lem szava teremtette meg miliő meg millió népek szivében és a|kán a feltámadás, hal­hatatlanság, örök élet hitét és reményét. Ez teremti meg ma is a szenvedés kétség és halál karjai között annak hivését és tudatát az Istenben vetet bizalmUés megnyugvást. Ki veszi le a mi teherrel, nyomorral, ínség­gel küzdő népünk, sokat szenvedett nemze­tünk vallás-erkölcsi életének koporsójáról a követ, melyet a hitetlenség, vakhit, rajon­gás, ármány, pártviszály, bálványimádás ön- istenités, ördög és pokol hengeritett reá? Egyedül a Krisztus, aki azt mondta: „Ser­kenj fel, aki aluszol és állj fel a halottak köz- zül és megvilágosodik neked a Krisztus, az ég és föld újjá születik. “ Fölvirágzik az egy­ház, boldog lesz a haza és nemzet, szaba­dok és boldogok annak fiai és leányai. Ki veszi le a követ a zárt halotti szem­fedelet a természet téli börtönéről, a nagy mindenség koporsójáról? Az Isten keze, min­denható ereje, mely épitve ront, rontva épit, télt, tavaszt, nyáit, őszt idéz elő, vihart tá­maszt, villámot szór, hegyeket emel föl a tengerek mélyéből, világokat, nemzeteket tö röl el a föld színéről, „ki aláz és magasztal, öl és elevenít,“ gazdaggá és. zegénynyé, tesz; az Isten gondviselése, szervező hatalma, mely a természetet felébreszti az enyészet Icai­jaiból, a szerény ibolyának bájt a gyöngy virág­nak szint, illatárt ad, a napnak ragyogást a holdnak, csillagoknak fényt kölcsönöz, a ro­varoknak, férgeknek, madaraknak szárnyat ad a kopár mezőknek zöld szint, a fáknak, vi­rágnak, rothadt magvaknak uj életet, halha­tatlanságot biztosit; mely az emberben érez, akar, óhajt, Ítél gondolkozik és emlékszik, mely a józan ész, isteni kijelentés és kegyelem ál­tal szabadon megvizsgálj az eget kiaknázza a földet, a tengert, magát az Isten léteiét, a természeti tüneményeket, ezek okát és oko­zatát, mely a világot sarkaiban megrendíti. Egyedül a világ megváltója, a Jézus tudo­mánya, vallasa hengeriti el utunkból a kö­vet, az akadályt, a nehézséget, ki a mus­tármagot elhintette, az élöhitet, jó reményt és szeretetet az emberi szívbe plántálta, ez­redéves élöfava nevelte, ki áldott szellemé­nek, isteni evangéliumának fenséges hatalma által e világot meggyőzte, ujjászülte, a po- gánykorbol, halottaiból feltámasztotta a meg- haltakat. Ébredjen fel azért Husvét ünnepén a fel­támadás és halhatatlanság ünnepén az egy­ház, haza, nemzet, és Istennek minden te­remtése halálából. . Támadjon fel uj életre, hogy lásson uj eget és földet maga körül, halljon örömet és boldogságot és éljen, érjen időről időre, nemzetségről-nemzetségre soha el nem enyésző bol dog húsvéti ünnepet, győ- zedelemmel, halhata Hanságot és örök életet! Bodnár János ref. lelkész. Tavasszal. Tavasz ébredését, Bokor ujulását, Serkedö levélnek Kügyét, fakadását Elmerengve nézem. Megmozdul a szivem Megmozdul az ajkam Mintha fáradt szárnyát, Bontogatná halkan Ébredező lelkem. A megfeszült búron, Mintha szárnyra kelne Egy rajongó lélek Bánata keservej Üdve boldogsága. Oh hogy az éu szivem A zengő tavasszal A virágos réttel A ringó bokorral Miért is áll szóba! A szellő az illat, Mel}- körülvesz lágyan Ezek a hibásak, Ezek nyitják ajkam Minduntalan dalra. Megmozdul a szivem, Ha ezeket látom ks a délibábot. Újra űzöm hajtom, Álmodozom újra. De a mig ezek közt Dalol az én lelkem ; Nem leszek egyedül, Nem lesz az én nevem Elhagyatott árva. Oda viszem . . . oda Lelkem minden buját, Hol a szivem lelkem, I Újra megtanítják Feledésre, dalra. — Ha virág nem nőne. A siron mi nyilna? Altatgató csönddel Heá mi borulna, Súgva ki regélne ? Ha szellő nem volna Ki vinné el hozzád ! Én drága halottam Lelkem zokogását A dalba lehelve. Vértessy Ida. m Mentve vagyunk... A bankár ur fáradtan jött haza a klubból. Csöngetésére fiatal felesége ugrott az ajtóhoz s gyermekies örömmel borult a nyakába — Na jól van, jól van kis macskám ! — Talán haragszol vagy roszkedvü vagy? ! kellemetlenség ért vagy mi lelt, szólj ? — Te apróság! . . . Nem bánt semmi, csak fáradt vagyok. Tudod az a krétai válság . . . Vasszos ezredes ... a papirok . . . ezek résznek fáradttá, idegessé. Nagyon rossz hírek érkeztek ma délután Berlinből s a papirok értékei na- gyott estek. Ha éjjelre a helyzet nem javul, ha Kanea elöl a görög flotta huszonnégy óra alatt nem vonul el,'úgy sokat vesztek. Alig várom a reggeli lapokat, mert tudod kis macskám, nagyon sok függ a holnapi lapoktól . . . — Jól van, jól, hagyjuk a holnapi lapokat. Ne törődjél velük öregem és ne aggaszsszon a krétai válság, meg ez a furcsa nevű ezredes, se pedig Kanea. Majd elvonul a görög flotta. Jer üljünk az ebédhez. így. És a fiatal asszony, a gyerek asszony, a ki leányos karcsú testét megszabadította a ké­nyelmetlen fűzötcl, odaborult a kopasz bankár keblére még egyszer úgy, hogy1 kénytelen volt ölébe venni a kicsikét és akaratlanul is megcsó­kolta rózsaszínű állát. — Ah ! ? — kiáltott fel az aszonyka és átugrott a négyszögletű asztal másik oldalára, ahová neki terítettek-. Ah, öregem végre ismét? . . . És úgy tett, mintha duzzogna. — Mit végre ismét? Hát neked már az is föltűnik, ha szeretlek ? . . . Eny-je te kis bohó ! — No no ! Van okom rá. — Ugyan, ugy-e? — Már egy esztendeje . . . — Minek? — Hogy férjecském elhanyagol. Nem sze­ret, bizonynyal nem szeret.

Next

/
Thumbnails
Contents