Szabolcsmegyei Közlöny, 1876 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1876-06-29 / 1. szám

mmm ''ZnAs'.dSljáO III, évi folyam, 1870. yfj3^s I (Mutatván j>száiiu) I, Nviroüfvliázíh inniuk 29. 0 0 § t Vegyes tartalmú hetilap. •$*, «- ■» 8 W: m 1 ii <í1«‘ «•« q'i Elöflxctrsi Árak helyben és postán küldve: Kf'cxz évro...............................4 írt. l-'élúvrc ....... 't „ K.gyedévro ..... 1 „ Klöfizotctsi pénz 8. mindon könlemínjr a ..Mauliolosmegyei Köz­löny“ szerkcszt&gégéhei búrinentve küldmidők. 'M0T Hirdetések ilt-tér ‘-I közlemények dija : .jutitnyoaan ttözülfeínelc. At haaAbo* pftit aor tdrfo^ata cgynXcri egy nígyssför hasíihzoü tfiirmnnd dór 20 kr. kö'/lcsnól 5. kr, 4-----a—---1 ’ ’ • .—1—,— IS óv- vagy b(‘monf.efcieniil beküldött köziratok nem v«tt*tnok tekintetbe ltéljrcKilij : Úgyszintén k é z i r 11 t 0 k nem utiotnak viasza. minden hei^atnfuSrt külön SO kr. sxáu ára 10 kr. A vallás és a társadalom. Az emberiség vallási nézetei, min­dig az egyes népek szellemi erőinek fejlő­désével tisztulnak és nyilvánulnak. A nyers és neveletlen embernek sok­kal alacsonyabbak az istenségrőli fogal­mai, mint aminőkkel az értelmesebbek birnak. Ezt látjuk igazolva a görögök, a ró­maiak, az egyptomiak, a phoenicziek, per- sák, sat. vallásában. A föld legrégibb lakéi, a természet ben keresték és találták föl isteneiket, vagyis azon természeti erőkben, melyeket éreztek, féltek, csudáltak, áé nem foghat­tak fel. így lett tiszteletük, imádásuk tárgya a földben, a folyóban, az időben, a légben, a tűzben sat. észlelt erő és képzelt hata­lom, mely erőknek lényükrei befolyását ^feezvén, vallásos viszony fejlődött köz­'■'-dlAz egyszerit, műveletlen népnél ren­desei túlsúlyban levő képzelet, a termé- - 2Z&. éviket, a tünemények mögött intéző, szeh$$Vekül tekintvén, imádása tárgyait, mindjárt kezdetben személyesíteni kezdé ; valláserkölcsi nézeteihez és ismereteinek fokozatához képest, itt egész állat, amott fél ember és fél állat, majd egész ember alakjában. A természeti istenségek iránti tiszte­let, a népek életében történt társadalmi átalakulásokkal, egészen más kifejezést nyert. A természeti istenségek helyeit, las- sankint erkölcsi hatalmak, szellemi lények foglalták el emberi személyiséggel és tu­lajdonságokkal. A természeti istenségeknek szelle­mibb lényegü és élő alakokká lett változ­tatásában leginkább kivált a görög és ró­mai nép; kiknél oly istenségek is fordul­tak elő; melyek pusztán erkölcsi fogalma­kat személyesitének, mint a Fax (béke), TARCZA. LADY AKIST»A. — Eredeti beszély — Irta:- ifj. Donászy Fercncz. (Folytatás.) Aludjatok. Cloris nem aludt, neki a nap és az éj egy örökké valóságnak tetszett, százszor fél­re haj tá a nehéz függönyöket rácsos ablakai­ról, hogy vájjon nem virad-e ? Kelet felől halvány fény kezdett deren­geni, Cloris ennek láttára mélyen fellélegzett, Valahára. Keze lázasan remegett, midőn hosszú leomlott haját egy arany abroncscsal félig fel tűzve, s termetén alá folyó fehér gyapju szövetet derekán egy övvel össze kapcsoló. Halvány-arcz, fehér ruha, azok öltöz­nek igy, kik halni készülnek, de Clorisnál a fehér szín az öröm színe volt, Cloris örülni fog ma; a falról egy hosszú vékony tőrt vett le, s egy fülkéből két kicsiny kristály palacz- Icocskát. Az egyik palaczkban világos zöld, a má­sikban lángszinü folyadék csillogott. Cloris a zöld nedvbe mártotta tőrét, s pár cseppet a hüvelyébe is cseppentett. S. a tőrt övébe dogé, s a másik üvegcsét markába szoritá. legelőször Virius (erény), Victoria (győzelem), Ve­ritas (igazság), sat. Az emberi nem művelődésének fejlő­désével, s a bölcsészeti szemlélődés terje­désével, lassúnkint hanyatlani kezdett az ókon istenek iránti tisztelet fontossága és őszintesége. E válság göknél állott be. A görögök megkíséreltek ugyan min­dent, hogy a már tekintélyt vesztett isten­ségeket másokkal váltsák fel; ugyanis egyjttnsi és ázsiai isteneket ültettek a lé­giek helyébe, babonában kerestek üdvöt: csakhogy vallásos szükségeiket kielégít­hessék. Mind Inában. Fölsütött a folvilágosodás napja. A keresztyénség egyszerit, de ma­gasztos igazságai előtt, mint pára oszlot­tak el a halliicdclinek és a bálványokhoz kölött vallási érzelmek. A vallásos tisztelet, a templomi bál­ványképekről, az istenségnek inkább Esz­ményibb fogalmára irányult, s tióval karöltve járó szépészeti^ ___ íá snak uj színezetet, mélyebb értoYii ^ nagyobb tekintélyt kölcsönzött. W Ezek mind elvitázhatlan igazságok ugyan ; de lia fontolóra vesszük azt, hogy á népek uj vallása és értelme, tudománya közt nem volt meg azon összefüggés, mely szükséges arra, hogy valamely kor egyes nagy lelkek lelki alkotásaik fontosságát felfogják : a keresztyén vallás egyátalá- ban nem telelt meg a hozzá kötött vára­kozásnak. A keresztyénség hiában tanított egy­szerű tant és isteni tiszteletet; az embe­rek kedélye bonyolultabb vallást követelt, melynek azután az lett következmé­nye, hogy a bályányképek imádása a szen­tekét, Cybele tiszteletét a szent szűzé vál­totta fel;-a bálványimádást átvitték a keresztyén templomokba, s ekkép az uj vallás legszebb vonásai törültettek cl. A nap már a hegyek szélén csillogott, mint Cloris kilépett, madárdalos és illatter­hes lég köszöntötte. De ő erre nem ügyelt, vigyázva hala­dott Dsalma palotája felé. Oly nesztelenül lépdelt, hogy inkább le­hetett volna az erdő szellemének tartani, mint hus-vérből álló lénynek. Arczán mint ha a végzetet képviselte volna, a kérlelhetlen szigor vonásai setédet- tek. Sittve tova suhant, sietnem kell mor- mogá....... Elért a palotához, itt kétszeres vigyá­zattal haladt, -tőrét kivonva. A palota hátsó részén lévő ablakok egyikénél megállt, s a finoman szerkesztett rácsozat vékony pálezáeskáit tőrével metélni kezdte. Oly vigyázva munkálkodott, hogy még lassú zörejt sem lehetett hallani, mit külön­ben sem hallottak volna meg a madár cseve géstöl. Még egy vágás s az egész rácsozatcr mely gyenge bambusz héjból állt, kiemeli sarkaiból. Felhágott lassan az ablakba, és vacfo körültekintett. Vigyázva félre hajtá a nehéz függöny két, s belépett az alacsony ablakiadról a s'j bába. ' " Ott feküdt Arinda csendesen szende regve, az álom gyenge pirt lehelt aranyszi Égj • Néhány század múlva, a reformátió kiemelte ugyan a keresztyénséget e visz- szás helyzetből ; de fájdalom még most sem irthatta ki végkép a tudatlanságot és babonát egyes íelekezetcknél. A vallás alapjául a morált, az erköl- esiséget tették le a reformátorok kivétel nélkül, I erre helyezték a családi, társa­dalmi és állami életnek minden intézmé­nyét elannyira, hogy az egész társadalmi és állami viszonyok, a vallás rabszolgá­ivá tétettek; mi által a vallás egészen nyakara nőtt az emberiségnek. E körül­mény által azután a vallás annyira tullia- tajomra vergődött, hogy az emberiség vák hiszékenysége biztosítva legyen a val­lás számára,a felekezetek kezeikbe ragad­ták a néjmevelés ügyét, s mindenképen oda törekedtek, hogy a nevelés segélyével, az emberiségnek értelmi fojlődését meg­akadályozzák. Végre a tudományok fejlettsége oda vitlo ma máy^ 'Jársadalmat, hogy minden igg:tárnán c, .sP/áamagát a vallás járma ‘in lehet messze. ^UkárnktT w • * A ' ' .* ■ Sb-j ÍJ-** JÓ/At^-Íírosl dr ^Wftgyám javaslata Nymegyháza város jiénziigyi viszonyai ? nak rendezése tárgyában. Tekintetes képviselet! Az 1874-ik év npril hó 4-én volt szeren csőm a tekintetes képviselő testületnek egy a város jobb jövője, az ingatlan liirtoljnuk inás rendszeri lése, a gazdálkodás miinódohi kezelése, és a.nagy kölcsön realizálásánál lé­vő toké és kamat mikénti fizetése iránt indít­ványomat ,beterjeszteni, s ezen indítványom­nak’ 200 drb példányban leeudő kinyomatá- ?At megrendelni mélfóztatott úgy, hogy min­den képviselő egy példányban részesüljön; de ameiiuyiiien a körülmények változtával a nemes városnak két év alatt ngy az activája, mint a passiv új a közt különbség állott be, ennél fogva van s'zerencsém a mostani viszo­nyokhoz képest átidomitva, egy másik indit­arczára, keble- csendesen hullámzott a vé­kony takaró alatt. Cloris szemei bősz gyönyörrel villantak fel, áldozatával szemközt, ___s egyedül ta­lá lá magát. Arinda csendesen szunyadt, Cloris meg­sajnálta, szivében a szánalom ésabösszu küz­dött. Arinda elmosolyogta magát álmában, s ajkai Dsalma nevét susogták. Cloris vére e mosolyra és e susogásra felforrt mint a láva. E mosoly és susogás pecsételte meg Arinda halálát. Tehát ő boldog és elégült mig én szen­vedek, — susogá — meghalsz, te bűvös szép­ségű büszke anglo indo hölgy. Tőrömet merítem szivébe — gondolá Cloris, — hogy halálküzdelmeiben gyönyör­ködjem. Nem, ez által zaj támadhat. . y Kivette az üvegcse dugóját, erős átható alsouat terjedt el a szobában. nu/.YÍ Arinda nyitott ajkakkal feküdt; mint za:eTpiros rózsában a gyöngyök, tündököltek fie- S>,tr - fogai, rózsás ajkai között. *11 m Cloris az ágyhoz lépett, | villogó sze- /íinT’kkel öntött pár csepett Arinda nyitott 11 uÍ ;aira. "'A/- Arinda arczárói eltűnt a pir, az aranyos V wezbör a hozzá hasonló hideg éreznek fényét !-\ftette fel. Szemeit mégegyszer felnyit taté logy lecsukja az örök álomra. ványt, terjeszt mi a tekintetes ké pviselő tes till ethez. Minthogy ezen nemes városnak egyet­lenegy polgára sem akarhatja azt, hogy a város fizetésképtelenné váljék; vagy a tör­lesztéseket. ismét 1-5 percenti el teljesít se, vagy a hitelezőknek prédául essék a város vagyo­na: e szerint csekély nézetem szerint, czélsze- rübb, ha inkább valamelyik fekvő vagyonától vál meg a város, hogy a fentebb említett veszélyek meg ne történjenek. Minthogy hallottuk azt is, hogy több rolgár társaink által ív jelenlegi gazdálkodás íelyett, a város földjeinek parczellánkénti felosztása és több évekro leendő bérbe adása avasoltatik, mely javaslatot czélhoz vezető­nek egyáltalában nem tartom a mennyiben ly feltételek mellett, hogy a polgárság 10 vagy 20 évre a haszonbéri összeget előlege- sen fizesse, ez szerinte.« lehetetlen s azt bát­ran moshatom és’ állitom ; hogy ha pedig 10 vagy 20 éves haszonbért a lakosság csak éveiikint fizeti, ezzel nincs segítve a város ba­jain. Ennélfogva bátor vagyok úgy a köl­csön törlesztésére vonatkozólag* mint a tör­lesztés összeg biztosi tilsa tekintetéből, az alább következő indítványomat előterjeszt melyBÍ^ajirtolására a t. képviselő teP, tiszteli)-*-3feelkéveni. JjJkjiayv kölcsönből nyert, isné.jeJftj frt ti 4 perczent leVonásava\ja , ke j^narcolt'Tészlet fizetésén • felülyka- danqbz összeget742000 ftot egyedül sk és tu- a jeléiül légi hagykartiatu fa vtoz&sok legére véleményezem fordít tat ui. .tyi.K. 2-or. A 800 ezer frt. kölcsöne* j||| ’ törlesztése czéljából, a közlegelűnek s szerinti felosztását ajánlom mégpcév kezű módon : yen ez. Van a nemes városnak az ujfwpfP" közlegelőn Sexty .Tószef mérnök ur tása szerint összesen 7878 hold (1 ölével) birtoka. Ezen földből osztassék . crelés utján a városi és tanyai háztulajdo. C, [sok között, 2700 szám után két-két hold eg, nek egynele s így össesen 5400 hold 10 é törlesztésre; és a fenmaradandó prém föld ne és kaszálónak lévő mint egy 2067 holdból még vagy 400 hold szakittassék el az 54000 hold között létező buezkúk kártalanitásaul. Ha a nemes város a közlegelő felosztá­sát akkép foganatosítja, azon naptól nem fog­ja fizetni 800 ezer fort után járuló kainato- lkat és seíhmi féle néven nevezendő adót, ha­s Cloris arczán a kielégített bosszú vad gyönyöre czíkázott. Királynő leszek — mormogá — holnap te jősz Dsalma. Az ajtó előtt zaj hallatszott, s ezt egy gyengéd kopogtatás követte. Ébredj Arindánt. Ez Dsalma hangja, — s Cloris villám­gyorsan kiszökött az ablakon. Ez nem történt zajuélkül, alig haladt sietve egypár lépést a laktól, előtte állt tő madásra készen Órán a királyi feneviul. A két királyi alak szemközt állt r mással. Cloris tőrét emelte, de a tigris e<*v szökéssel és ordítással rohan^reá. §j 9 A fehér gyapjú szöveten^piros vérüf ömlött végig. A tigris Cloris tetemét marezangi, Cloris karjai lassan aláhany&tlottn ajkait egy halk nyögés liagyá el, mely | j csuzó lelket is clhozá magával. Órán folyvást ordított., e zajra ||§ lent Dsalma, megismervén nővérét hosr * bomlott hajáról és arczárói mely csud ’ épségben maradt. j<5io. | Dsalma keblét egy óriási ff-* d“,u-» áltás liagyá el, olyan „volt a kif~— pusztai oroszláné, mely kölykajdonos.tf A tigris Cloris teterkT v hangra, az erdő feléiramlot*JAj - feledve utánna fegyverré) : ‘ Semmi zaj, semmi«,,, csendes s üres mint az ít */■'

Next

/
Thumbnails
Contents