Szabolcsi Őrszem, 1939 (1. évfolyam, 1-19. szám)

1939-01-01 / 1. szám

^ (j. Erdős Kérolv dr. ebreefv IV 1. szám. ______/ Nyíregyháza, 1939. január hó A SZABOLCSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal : NYÍREGYHÁZA, SÖSTÓ1-UT 31. Telefon: 599. Felelős szerkesztő : BÉKEFI BENŐ református lelkész­Megjelenik minden hónapban egyszer. Előfizetési dija 1 évre: F— P. Miért van szükség a Szabolcsi Őrszemre? Az „Őrszem“ vigyázást, éberséget jelent. Oda szokták állítani, ahol drága kincseket, nagy értékeket őriznek. Királyi paloták, nagy bankok kapui, országhatárok’ hídfői, lőszerrak­tárak ajtajai elé őrszemet állítanak, hogy éber vigyázással őrizzék a reájuk bízott kincseket, s kiáltsanak s lőjjenek, ha ellenség jön. A szabolcsi reformátusoknak is van ilyen drága kincse: az evangélium. Azért állított oda egy „Őrszem“-et, hogy éberségével őrizze az Istentől ajándékképen adott drága kincset. De ezt a kincset, csodálatos, nem úgy lehet meg­őrizni, ha sötét páncélszekrénybe zárják, ha­nem úgy, ha mennél nagyobb nyilvánosságra viszik. Nem úgy, hogy egynek, vagy kevésnek a tulajdona lesz, hanem mindenkit részesíte­nek benne. Csak arra kell vigyázni, hogy a nag'll nyilvánosság mellett megőrizze tisztasá­gát. Erre a tényezőre ma nélkülözhetetlen szükség van. Egyesek ki akarják, sajátítani, mások el akarják ásni, sokan ósdinak, elévült­nek tartják, sőt vannak, akik cu emberiség me grontó jaként kezelik, mert nem kegyetlen­séget. gyűlölséget, hanem szeretetet s aláza­tosságot hirdet. Pedig életet, igazságot ad, az egyetlen igaz utat mutatja, mely egyént, tár­sadalmat s nemzetet boldog életre vezet. Azért nélkülözhetetlen szükség van rá, hogy vigyáz­zon, kiáltson, kopogtasson, zörgessen s ko­vásszá legyen a magyar életben. PORZSOLT ISTVÁN esperes. Búcsúzóul Üj munkakörömbe való beállásom lehetet­lenné tette számomra a Szabolcsi Őrszem to­vábbi szerkesztésének és kiadásának vállalá­sát s így gondoskodnom kellett a szívemhez nőtt kezdeményezés további sorsának biztosí­tásáról. Isten megadta nekem a legmegnyugta­tóbbnak és legmegörvendeztetőbbnek látszó megoldás lehetőségét. Amikor Isten iránt való hálával gondolok arra, hogy a Szabolcsi Őrszem sorain keresztül is kereshettem és találhattam alkalmat a szol­gálatra és bármily erőtelenül is Krisztus felé mutathattam, hogy Benne találjuk meg Sza­bolcs földjén élő református magyarok egyéni, családi, egyházi és nemzeti életünk és jöven­dőnk egyetlen igazi fundamentumát és éltető erejét, meleg szívvel köszönöm meg a testvéri szivek megértő támogatását. Továbbra is együttérző szeretettel gondo­lok a Szabolcsi Őrszem olvasóira, kérve éle­tükre és az új köntösben örök igazságokat szolgálni kívánó Szabolcsi Őrszem további munkájára az áldások Urának kegyelmi aján­dékait. Ferenczy Károly. Uj élet Ma a felváltás idejét éljük. Ezek a napok ' a nagy kicserélődés napjai. A régit mindenfelé valami új váltja fel. Mintha az Ige válnék földi viszonylatban történelemmé: ,,A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ez a megújulás az élet parancsa. Csak ott van igazi élet, ahol megújulás van. Csak az a fa élő fa, amelyik ősszel lehullajtja lombját, de csak azért, hogy tavasszal annál frissebben, üdébben hajtsa ki gyümölcsöt ígérő virágait és az életről bizonyságot tevő új leveleit. Ez a megújulás Isten parancsa, mert csak ott növekszik Isten szerint ,az élet, ahol meg­újulás van. Történelem, társadalom, nemzeti és egy­házi élet önmagukban hordozzák annak szük­ségét, ho«v újulások történjenek bennük. Azok a dolgok, amik ebben a világban történnek s amelyek által íródnak a történelem lapjai, amelyekben él a társadalom, s amelyekből ösz- szetevődik a nemzeti és egyházi élet, emberek által történnek, s éppen/ezért sohasem a tel­jesség. Masukban he " - jclást. de ép­pen azért a megúju is ' Állami törvények, társadalmi , . g házi in­tézmények és szociális hr hűségek koron­ként elavulnak, mert e'jHÉII - levő emberi megromlik. Ahhoz, hogv ..diadalmas élet keretei lehessenek, meg kell újulok. A hívő keresztyén ember mindig a meg­újulás pártján áll, mert ez az Isten pártja. Saját magával szemben is naponta igényli ezt a megújulást. Hívő életének kezdete is csak ebből származott, mert hit által benne életté lett Isten Igéje: „Levetkezzétek ama réqi élet szerint való ó-embert... és felöltözzetek amaz új embert.“ Csák az által maradhat meg a hívő életben, hogv beteljesedik benne az Ige: „Sőt ha a mi külső'emberünk meqromol is, a belső mindazáltal ruipról-napra újul.“ A hívő református ember a megújulást nem forradalmi úton várja és igényli, mert van benne, egy rész maradiság is. Isten Igéjéhez, kijelentéséhez és akaratához állhatatosan ra­gaszkodik. Az Istentől való dolgok fentmara- dását szolgálja. Az új,élet szolgálatában állunk, azt hir­detjük mindenfelé és mindenben, de a funda­mentum és a gyökér hitünk szerint csak a tegnap és ma és mindörökké ugyanaz Jézus lehel. Minden szabolcsi református testvérünket hívunk az új életre és az új élet szolgálatára, de a régi Fundamentumon, az örök Gyökérből. Békefi Benő. Kicsoda az Ur? — Istenről — Az emberek közül vájjon ki tud erre a kérdésre igaz és kielégítő feleletet adni? Váj­jon nem Berzsenyi Dánielnek, a jeles költőnek van-e igaza, amikor így adja meg a lesújtó választ: „Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke óhajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet.“ Pedig mégis van a fenti kérdésre más és kielégítőbb felelet. Mert maga Isten felelt meg reá Igéjében : „És most, óh Jákob, így szól az Űr, „a te teremtőd és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy ! . . . Én vagyok az Űr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te megtartód ... Én, én vagyok az Űr és rajtam kívül nincsen szaba­dító! . . . Én az Űr vagyok, Szent Istenetek, Izraelnek teremtője, királyotok !“ (Ézs. 43 : 1., 3.. 11., 15.) Tehát az Űr az Ő népének teremtője. Mindent Ő alkotott (Ézs. 45 : 12), Őtőle száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. De mindenekfelett az Ő népének teremtője és alkotója: Ő szülte újjá és tette magáévá. Há­lás vagyok-e én a teremtő Istennek azért, amit javamra, boldogságomra teremtett? Hálás va­gyok-e mindenekfelett azért, hogy Krisztus­ban új emberré teremtett? Az Űr az Ő népének megtartója. Elisme­red-e, hogy te nem tudod megtartani magadat? Nem emberek, tudomány, gazdagság, még csak — Ara 10 fillér. — nem is a keresztyén testvérek, imádságok, ke­gyes szokások, áldott tapasztalatok tartanak meg téged? Az Űr a te megtartód ! Ő tartja meg az egész világot s csak Ő őrizheti meg a te Őnála letett kincsedet ama napra, mikor jön az ítélet. Az Űr az Ő népének szabadítója. Ő ad sza- badítást testi-lelki bajaidból. Ő szabadít meg a gonosztól, a kárhozatból. Te nem tudod szét­törni bilincseidet. Nem tudsz győzni a kísértés felett. El kell veszned és el kell kárhoznod. Csak egy lehet a te vigasztalásod: „Az Űr az én szabadítom! Ő tud és akar segíteni rajtam !“ Az Űr az Ő népének királya. Egyedül neki van joga arra, hogy tőled hódolatot, engedel­mességet várjon feltétlenül és mindenkor. Hisz úgy szeretett téged, hogy egyszülött Fiát adta érted. De királyod-e valóban az Űr? Neki szolgálsz-e, vagy csak áltatod magadat és ál­tatsz másokat is ezzel ? ‘ Az Űr a teremtő, a megtartó, a szabadító, a király. Akár hiszed, akár nem, akár meg­tapasztaltad, akár nem, akár elismered, akár nem. Őh jaj, ha csak az örökkévalóságban lesz előtted nyilvánvalóvá, hogy kicsoda az Űr ! Keressed azért az Urat, amíg megtalálható, hívd segítségül, amíg közel van, hogy • Ő le­gyen a te új életre teremtőd, megtartód, szaba­dítod és királyod és maradjon az örökké ! ifj. dr.'Szabó Aladár.

Next

/
Thumbnails
Contents