Szabadság, 1907 (1. évfolyam, 26-36. szám)

1907-10-03 / 26. szám

2-ik oldal SZABADSÁG október 3. fő elvtársat leleplezi. A munkások józanabb része követelte, hogy Bokányi tisztázza magát a vád ellen, amit Bokányi vonakodott megtenni, mig végre a pártvezetőség lépett a fő elvtárs meg­mentésére, úgy csinálták ki a dolgot, hogy Bo­kányi pörölje be Kardost, ők aztán majd tisztára mossák Bokányit a bíróság előtt. A dolog úgy is történt. De elfelejtették a becsület védők, hogy nincs ember a földön aki­nek ellensége ne legyen. Vannak olyanok is, akik sem a becsületvédőkért sem Bokányiért nem teszik tüzbe a kezöket. Vanczák János például olyan bizonyítéko­kat bocsátott Kardos rendelkezésére, amelyből kitűnik Bokányi bűnössége. Hogy pedig minden munkás teljes csúfsá­gában ismerje meg a szociálista pártvezetőség becézett mákvirágait, egész terjedelmében közöl­jük azt a vádat, amelyet Kardos a vizsgáló biró előtt elmondott: — Vádolom Bokányi Dezsőt azzal, hogy minden egyletnél, melyre befolyása volt — vámot szedet. így az építőmesterek Betegsegélyző Pénztárának az Általános Munkásbetegsegélyző Pénztárba való beolvasztását csak úgy volt hajlandó keresztülvinni, ha ezért neki 3000 ko­rona províziót adnak. Fel is vette ezt a nagy összeget egy esztendei végkielégítés címén. Hogy ez az összeg tipikus provizio volt, azzal bizonyítom, hogy a beolvadt pénztár többi alkalmazottai, azok is, akiket végleg elbo- csájtottak, az igazgató főorvos is csak három havi vég­kielégítést kaptak. Bokányi Dezsőt pedig nem küldték el, Bokányi azonnal mint titkár alkalmaztatott, még pedig ezerkétszáz korona fizetésemeléssel. Kapott azonkívül több havi szabadságot, hogy a provízió körüli fáradal­mat kipihenje. — Vádolom Bokányi Dezsőt azzal, hogy az Álta­lános Munkásbetegsegélyző Pénztárnak a kerületi pénz­tárral való fizióját a pártvezetőségnél és a bizalmi tes­tületnél keresztülerőszakolta azzal a fenyegetéssel, hogy ellenkező esetben ő a kőmiveseket kiviszi a munkáspénz­tárból. Eredmény : a munkásoknak több járulékot kell fizetni, Bokányi pedig újabb 2400 korona fizetésemelést kapott s 1 és fél év alatt 2400 korona fizetése hatezer koronáig ugrott. — Vádolom Bokányi Dezsőt, hogy a Viktória biz­tosító társasággal, mikor Magyarországon főügynökséget létesített, megegyezett fix havi fizetés mellett abban, hogy ő a párt bizalmi testületéből alkalmas egyéneket szállít ügynökül és a népbiztositás elősegítésére a párt szerveit mozgásba hozza. Áz első havi fizetést fel is vette, mikor, azonban- a pár-tvezetőségben hajótörést- szenvedett a keresztülvitel, a dolog kitudódott s hogy a botrányt el­kerüljék, a párt a Bokányinak a biztosítótársaságnál levő nyugtáját visszaváltotta. Brehm a nagy természettudós megrója a farkasokat, mert sebesült társaikat felfalják. De a szociáldemokrata sebesültek talán az ő szivét sem hangolnák irgalomra s ő is tapsolna min­den becsületes emberrel, látva, hogy marcangol­ják egymás vérző sebeit a szociáldemokrata ordasok. Október 10-ig azonban még nem jön el a felfalás napja. Épp azért kiváncsiak vagyunk, hogy köszörüli-e már torkát Bokányi az októ­ber 10-i izgatásra, lesz-e bőr az arcán ahoz, hogy nyilvánosan szerepeljen, mert ha ennyi piszok után is akad hivő, akkor már igazán nem tudjuk mit szóljunk. Ma napság nem a Mózesek hanem a Jaka­bok vezérlik a népet az ígéret, földjére. Szervezkednek az orvosok. Lapunk egyik előző számában megír­tuk, hogy az orvosok is szövetségbe léptek, szervezkedtek és pedig mint minden tár­sadalmi mozgalom, az orvosok szervezke­dése is az iparosok bőrére megyen. Állításunkat ma is fentartjuk, abból nem engedünk, hiába irta meg dr. Fekete Samu ur cikkét. Amit mi állítottunk az a tények­nek megfelel. Hogy pedig a mi álláspontunk igaz­ságait bebizonyítsuk (nem hasból kivágott számok dobálásával) ismét elmondunk egyet-mást. Jól értesültünk akkor, amikor azt ir­tuk : sztrájkolni fognak az orvosok, mert dr. Fekete ur cikke végén mégis azt mondja, hogy „ha a volt betegsegélyző pénztár két orvosa nem fogja bírni tovább a munkát, akkor sem fognak sztrájkolni, hanem lemondanak állásaikról, de azért úgy ők, mint a többi szatmári orvosok gyógykezelni fogják a hozzájuk forduló betegeket, természetesen a pénztár ter­hére a 135,000—1900 B. M. körrendelet értelmében megállapított legkisebb díjsza­bás szerint, ami többe kerülne a pénztár­nak egy hónap alatt, mint amenyit fizetne a követelt szerződés megkötése esetén egy év alatt.“ Hát mi ez, ha nem sztrájk? Sztrájk ez a legközönségesebb fajtá­ból és pedig nem a nagyközönséggel szemben, hanem a pénztárral, tehát az iparos-osztályai szemben. Az orvosok most azt mondják: mi szervezkedtünk országosan arra, hogy Magyarország orvosait erkölcsi testületbe egyesítsük. Ez egyesületnek hivatása az orvosok tekintélyének, erkölcsi és anyagi érdekeinek megvédése, ápolása. A többi felsorolt kiváló célok mel­lett azonban első sorban azt látjuk, hogy mint minden társadalmi osztály moz­galmának tulajdonképpeni célja az anyagi érdekek gondos ápolása; úgy az orvo­sok szervezkedésének is ez a tulajdonké- peni rugó pontja, amit bünül felróni nincs szándékunkban, mert mindenkinek célja megélhetését minél jobban biztosítani, anyagi helyzetét a rendelkezésre álló esz­közökkel javítani. Az már aztán más kérdés, hogy az egyik fél érdeke által megkívánt mozgal­mat miként fogadja a másik fél, aki ellen irányul az ?gé$z —bocsá­nat — azt már aztájrf a természet törvénye diktálja, hogy ki-ki ifgy védekezzék az ellene irányuló^ veszély ellen, amint az módjában áll. Ha pedig az orvosok szervezkedtek anyagi előnyeik biztosítására, feltétlen szemben találja magát mozgalmuk vala­kikkel, azokkal, ahonnét az anyagi elő­nyöket várják. Az is bizonyos, hogy az orvosszö­vetség 10 évi működése után éppen csak annyit tudott működéséből felmutatni, amennyi a szóban forgó kérdés, vagyis a honorárium körül való egyöntetű eljárás, tehát az anyagi kérdés és pedig ezúttal az iparosok zsebe ellen. Szigorú momorandumuk mindent meg­magyaráz. Vagy megadja ez az iparos intézmény amit kérnek, vagy pedig dol­goznak mig bírják, s amikor úgy tesznek, mintha nem bírnák, leteszik a kalapácsot, azaz a fegyvert és aztán nem állnak szóba a pénztárral, mig szerződést nem köt olyat, amit csak az iparos megterheltetése árán köthet meg. Hogy ezalatt a diszkrét sztrájk alatt gyógykezelni fogják a betegeket, az ter­mészetes, mert ez kötelességük. De viszont pénzért miért is ne tennék. A pénztárral szemben azonban sztrájk ez, még pedig a javából. A doktor ur cikke azonban olyan ál­lításokat is tartalmaz, ami rósz informátión alapulhat. A volt betegsegélyző pénztárnak 1600 tagja soha sem volt 1000—1200 között váltakozott, télen például 7—800 volt. A két eddigi orvos nagyon könnyen elvé­gezte dolgát, elvégre gyógykezelésre leg­feljebb 50% szorult, ebből 30—35% fel­kereste lakásán az orvosokat, maradt eset­leg 10—15% olyan, akiket látogatni kellett. Tessék most már számítani helyesebben: Átlagos taglétszám 1100 volt maxi­mum. Ebből jutott egy-egy orvosra 550 ; családtagokkal együtt mondjuk 600. Te­hát minden tag után jutott crka 2 kor. egy évre. E taglétszám 50%-a úgyszólván orvosi segélyre sem szorult, tehát marad 300 tényleges gyógykezelt. A 2 korona jutalék tehát már 4 koronára emelkedik fejenként. Ebből a 300 gyógykezelt tag­ból 200 felkereste az orvost a rendelő óra alatt. Tehát látogatott 100 tagot. Tehát a 14—20 filléres látogatásról ne beszéljünk. Felteszem itt a kérdést: hány város orvosi karában volt már versengés ezért a nyomorúságosnak mondott állásért? Tu­dok rá esetet, hogy az orvosválasztást megelőzőleg a pályázó orvos leházalta az igazgatósági tagokat. Tovább menve, a cikkíró orvos ur felhozott számadatai minden tekintetben tévesek. Nem ismerjük más város admi- nisztrátionalis kiadásait, tehát szorosan Szatmárról beszélünk. Nálunk nincs fizetése sem az igazga­tónak, sem az ellenőröknek, annyival in­kább nincs az igazgatóságnak, hanem két egyén do’gozik buzgalommal, emberfeletti munkát végezve. Ezek: pénztáros, köny­velő. De ezekneknek javadalmazása is igen szerény, alig több valamivel mint az orvosoké. Ez a két hivatalnok tisztán fi^ zetésből él, nincs idejök sem házakat épí­teni, sem tégla üzletet folytatni, vagy eze­ken kivül valamely magán praxist is foly­tatni, mert reggeltől estig hivatalban van­nak, ott dolgoznak. Miért akarja hát a cikkiró, hogy ezek az egyének ingyen dol­gozzanak, amikor már foglalkozásuk nincs, ebből a fizetésből kell megélniök. A szatmári pénztár mégis deficittel küzdött. Pedig nálunk a fizetésekkel nem dobálóztak. Ez tehát minden kétséget ki­záró módon beigazolja a cikkiró orvos ur felhozott állításainak valótlanságait. A munkásbiztositó pénztár — ismé­teljük — kénytelen lesz megadni azt, amit az orvosszövetség memorandumában fel­sorol, mert nincs ellene mód védekezni. A pénztár nem tehet egyebet, mint tagjain a legmagasabb százalékot a 4%-ot behajtani, ha deficitet nem akar. Tekintve pedig, hogy a munkaadó­iparos félrészben köteles a dijakhoz hoz­zájárulni, és ezért nem kap semmit, mondja meg a cikkező orvos ur, hogy ki ellen irányul a szervezkedés, ha nem az iparos osztály ellen? Szatmáron 3000 ezer tagja a pénz­tárnak nem lesz, legfeljebb 2000. A bevétel pedig nem 100.000 korona lehet, hanem legfeljebb 40—50 ezer ko­rona. Ebből akarnak a szatmári orvosok 18—20 ezer koronát zsebre tenni. Hát mi marad akkor segélyre a beteg tagnak? Mi marad az óriási adminisztrá- tióra, mi marad orvosságra stb. Vagy azt akarja az orvosszövetség,

Next

/
Thumbnails
Contents