Szabad Újság, 1993. június (3. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

2 Szabad ÚJSÁG Belföld 1993. június 1. JlJRAJ áVECET, a Komensky Egyetem rektorát tegnap délután 16 órá­ra magához rendelte Meéiar szlovák mi­niszterelnök. Egy magát megnevezni nem kfvánó személytől származó infor­máció alapján közölte a szlovák sajtóiro­da, hogy fél szándékozta kínálni Juraj Svecnek az oktatásügyi tárca vezetését. A nevezett azonban olyan kijelentést tett, hogy ebben az esetben a miniszter­­elnök ajánlatát nem fogadja el. V ladimír meúiar kormányfő vasárnap esti tévé-beszédében úgy nyi­latkozott, hogy a külföld nem tekinti jó szemmel, ha az országon belül önma­gunk értékeit vonjuk kétségbe. Szerinte a politikai pártok vezetői még nem tették túl magukat a provincionalista szemléle­ten, amikor a pártérdekeket az államér­dek fölé helyezik. L iptószentmiklóson vasár­nap megalakult a konzervatív demokrata párt, amely a szlovákiai Polgári Demok­rata Párt és a Konzervatív Demokraták Pártjának fúziója révén jött létre új poli­tikai szubjektumként. Az új párttal a jobboldal szétforgácsoltságának meg­szűntetését tartották szem előtt az alapí­tók. R oman HOFBAUER szlovák köz­lekedési miniszter, miután visszatért az európai közlekedési miniszterek 66. kon­ferenciájáról, úgy nyilatkozott, hogy Szlovákia gyakorlatilag hiányzik Európa közlekedési térképéről, amiért a korábbi szövetségi közlekedési minisztériumot tette felelőssé. Pozsonyban a Nemzetközi Va­lutaalap missziójának tagjai, akik az el­múlt héttől tanulmányozzák Szlovákia pénzügyi helyzetét, úgy nyilatkoztak, hogy februári látogatásuk óta javult az ország gazdasági helyzete. A Szlovákiá­nak nyújtandó hitelekkel kapcsolatban azonban továbbra is az a véleményük, hogy ehhez a makroökonómiai egyen­súly javításának garanciái szükségesek. Z dENKO KOVÁÓ, az SZK mono­polellenes hivatalának az elnöke Po­zsonyban olyan kijelentést tett, hogy a behozatali illeték bevezetése olyan intéz­kedés lenne, amely deformálná a gazda­sági versenyt. Szerinte, amennyiben az előkészítés alatt álló, a gazdasági ver­senyről szóló törvényjavaslatban ilyen in­tézkedés szóba jönne, a hivatal fenntart­ja magának a vétójogot. Pozsonyban a Szlovák Statiszti­kai Hivatal által közzétett adatok szerint a lakosság 89 százaléka nem ért egyet a parlament azon határozatával, amely szerint emelni kellene a képviselők és egyes állami alkalmazottak bérét. Mind­össze 3 százalék ért a döntéssel egyet, a maradéknak nem volt véleménye. Felhívás Tisztelt Szülők! Kedves negyedikes Tanulók! A Galántai Magyar Tannyelvű Nyolcéves Magángimnázium igazga­tósága értesíti az alapiskolák negye­dik osztályos tanulóit, hogy a nagy ér­deklődésre való tekintettel az 1993/94-es tanévben két első osztályt kíván nyitni. Iskolánkban a szülők és a tanulók megelégedettségére szeretetteljes légkörben kitűnő tanárok oktatnak. Ebben az évben már jelentős sikere­ket értünk el magyar nyelvben és ma­tematikában a járási, kerületi, orszá­gos és nemzetközi versenyeken. Tanulóinkat tudatosan készítjük fel az egyetemekre, és a felső évfolya­mokban irodavezető-adminisztrátor szakon képesítést nyerhetnek a vál­lalkozás, könyvelés és a jog alapjai­ból. A nyári szünidőben Angliában, Németországban és Észak-Szlovákiá­­ban biztosítjuk a nyelvtanulást. Min­den évben természeti iskolába me­gyünk, és a legjobb tanulóink a tandí­jat egy olaszországi kirándulás for­májában visszakapják. A távolabb lakók számára a jövő­ben Galántán biztosítunk kollégiumi ellátást. A magángimnázium várja azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik ki­tűnő képzésben akarnak részesülni. Címünk: Magángimnázium Hlavná (Fő) u. 16 924 00 GALANTA v Telefon: 0707/57-80____________y Jelzés nélküli híranyag: IA SR A miniszter nem a közvélemény... „Támadás a sajtószabadság ellen” Szombaton tartotta kongresszusát a „szlovák értelmiség”, amely fogalomról nehéz eldönteni, vajon kiket is takar. Ez lenne a kisebbik gond, azonban e nagy­szabású rendezvényen Duáan Slobod­­ník, a számtalanszor „megkérdőjele­zett” kulturális miniszter többek között olyan kijelentést is tett, hogy a jelenlegi érvényes törvények szerint nem tud mit kezdeni a szlovák rádióval és televízió­val. Ellenben kijelentette: „Megtaláljuk annak módját, hogy sportszerűen meg­változtassuk a rádióban és a tévében uralkodó helyzetet, mégpedig úgy, hogy azok szlovák médiák legyenek”. Nos, a miniszter úr eme kijelentése nem kis vihart kavart. A tegnapi nap folyamán először a Demokrata Párt saj-Támogatás vállalkozóknak: Négyszámillió... Négyszázmillió koronával szándéko­zik dotálni a gazdasági minisztérium a kis- és középvállalkozásokat. A cél az, hogy kedvező körülményeket teremtse­nek a tőkéhez jutáshoz és a vállalkozá­sok fejlődéséhez, amely összhangban van Szlovákia gazdaságpolitikájával. Az előírt feltételek teljesítése után lehetővé válna 75 százalékos bankhite­lek felvétele. A vállalkozások további tá­mogatási formája a kamathoz való hoz­zájárulás, melynél az egyes kategóriák­ban a kamatok 75 százalékát fizetnék ki a gazdasági minisztérium alapjából. In­dokolt esetekben a segélyező kezességet vállal a külföldi kereskedelmi bankok részére, amelyek kölcsönt nyújtottak az adott tervre. A támogatások főleg ipari, építészeti, kézművességi, szolgáltatási és idegen­­forgalmi vállalkozásokra nyújtandók. A kivitelező a szlovák kezességi bank, amely a segélyeket nyújtja és kezeli. tóértekezletén tiltakoztak a párt vezetői e kijelentés ellen, amelyet a sajtósza­badság elleni támadásnak minősítettek. Nagyjából ugyanez hangzott el a Ke­resztényszociális Unió sajtóértekezle­tén is, amelyen Ján Klepáé pártelnök úgy vélekedett, hogy a médiákkal együtt kell működni, és azokat nem tekinti szlovákellenesnek, még akkor sem, ha az egyes szerkesztőknek saját vélemé­nyük van, amiért az említett médiákat nem kell azonnal fekete—fehér színek­ben látni. Természetesen reagáltak a miniszter sajátos ízű kijelentésére az érintettek is, konkrétan a Slobodník által említett hu­moros adások szerkesztői és műsorve­zetői. ők úgy vélekedtek, hogy a minisz­ter már több ízben is azonosította a saját és a vele rokonszenvező „értelmi­ség” véleményét egész Szlovákia lakos­ságának véleményével. Márpedig a mi­niszter nem a közvélemény... Ami bennünket, szlovákiai magyaro­kat illet, nem hagyhatók szó nélkül a miniszter úr nekünk címzett szavai sem: „Türelmünk mértéke most már betelt, és a szlovák kormány határozottabban fog fellépni a kisebbségekkel szem­ben”. Nem vagyok a Domino újság által meghirdetett Vasárnapi kormányfői beszédet nem nézők klubjának tagja. Ha tehetem, megnézem Vladi­mir Meéiar tévébeszédét, ugyanis kíváncsi vagyok arra a helyzetjelentésre (is), amit a belpolitika, külűgyek és gazdaság terén a „főnök" deszertként tálal az elköltött vacsora után. íme a deszert receptje, némi adalékkal: Elmondta, hogy a múlt héten Szlovákiában járt a Nemzetközi Valutaalap küldöttsége, amely át fogja értékelni viszonyát Szlovákiához, és hogy nőtt köztük a kölcsönös bizalom. Hogy a bizalom miben nőtt, fogalmam nincs, de azt a kijelentést már túlzásnak tartom, hogy Szlovákia fogja megkapni Svätopluk vesszői elsőnek a visegrádi hármak (négyek?) államaiból, a valutaalap segélyét — 90 millió dollár összegben. Meéiar természetesen nem hagyhatott ki egy megjegyzést Prága és Budapest címére, hogy ők bizony nem bíznak Szlo­vákiában, de hasonló vádakat már megszokhattunk: valakire rá kell fogni, ők az okozói Szlovákia problémáinak, netán, hogyha a várva várt segély mégsem érkezne meg olyan hamar. Az adrenalinom akkor ugrott fel a plafonig, amikor amolyan kijelentő mód­ban közölte, hogy mi a helyes tényállás. Egyszerűen nem szabad a kor­mányt kritizálni, neadjisten hozzáértését megkérdőjelezni. Más szóval az van, amit a kormány mond és kuss, más véleménynek nincs helye. Az ál-, lampolgár meg ne járjon ki a térre tüntetni, mert az erkölcstelen és etikátlan — ellenkezik a politizálás alapszabályaival. Kérdem én: Netán még kaphat­nak a fejükre, vagy talán Szlovákiában nincs szólásszabadság? Persze az ukázt a pártok is megkapták. Közös nevezőre kell jutni, mert az állampolgárok már unják az állandó politikai csatározásokat — ez derül ki a kormányfő találkozóiból az állampolgárokkal az egyes vidékeken. Bizony, bi­zony, de a polgár mást is egyre jobban un: unja egyre jobban behúzni a nadrágszíjat a gyógyszerhiányt, a mezőgazdaságban uralkodó válságot, az etetést a túlfetisizált nyugati segélyről, unja, hogy fényes nappal kirabolják, a gyanús'rtgatásokat, a ki- és megmagyarázásokat nagyon unja már... A kormányfő szerint van megoldás, mint régen a Svátoplukról szóló mon­dában: egyesülni kell és összetartani, mert egységben az erő. A politikai pluralitásban és szólásszabadságban meg a demokrácia. HAJDÚ ISTVÁN Telefonbejelentés a hír alapja... Merénylet Meciar ellen? Ismeretlen telefonáló szombaton a késő esti órákban tett bejelentést a rendőrségen, hogy Vladimír Meciar kormányfő ellen merénylet készül, amely a kormányfő háza előtt fog történni. Szavai szerint két ismeretlen „jugoszláv” beszélgetését kihallgatva jutott az információhoz. A rendőrök kinyomozták, hogy az ismeretlen a pozsonyi Stúr utcai nyilvános telefonfül­kéből hívott. Kilétére nem sikerült fényt deríteniük, ennek ellenére megtet­ték a kellő biztonsági intézkedéseket. Forgalmas hétvége a cseh határátkelőhelyeken „Jugoszláv” invázió? Jégverés Erős vihar és jégeső pusztított pén­tek délután az Eperjesi járásban, amely megrongálta sok családi ház tetejét. Tu­­rina (Tuhrina) községben 60 családi házban tett kárt (3 millió korona), Hu­­vészon (Lúéina) 40 házat tett tönkre (2,5 millió korona kár), Erdőcskén (Le­­síéek) pedig 25-öt (750 ezer korona kár). Az ítéletidő szerencsére emberéle­tet nem követelt. A Cseh Köztársaság vámőrségei az elmúlt hét végén az osztrák, a német és a lengyel határon összesen 2 162 644 személyt és 597 235 gépkocsit engedtek át a határon. Visszautasítottak 693 sze­mélyt és 134 embernek megtiltották, hogy Csehországban tartózkodjanak. A vámosok 8 jugoszláviai, 18 bolgár, 8 német, 7 cseh, 6 lengyel, 3 román, 3 török és 2 albán állampolgárt akadá­lyoztak meg a határátlépésben. A szomszéd államok vámhivatalno­kai ugyanakkor Csehországba 126 sze­mélyt toloncoltak vissza, akiknek zöme volt jugoszláviai állampolgár. A listán őket követik a bolgárok, a románok és a tunisziak. Csak húsz százalék Pótválasztások Losoncon Dr. Rudolf Pfeffernek, Losonc főpolgármesterének megüresedett helyére 9 jelölt indult szombaton a pótválasztáson, amely iránt a város­ban csekély érdeklődés mutatkozott. A 21 179 választópolgárnak mind­össze 20,1 százaléka, szám szerint 4255 személy járult az urnákhoz. így dr. Miroslava Úermáková független jelöltnek 828 szavazat is elegendő volt a győzelemhez. A második he­lyezett, Robert Murgas 91 szava­zattal kapott kevesebbet. A losonci járásban ezenkívül még két helyen tartottak választásokat. Soltiszkán Pavol Kulfch mérnököt, Prahában pedig Ján Simont válasz­tották polgármesterré. Prahában ezenkívül két képviselőt is választot­tak. -farkas-Külön is előfizethető! MAGAZIN A Tele PRO 7, S7V 2, Magazinban: 3 SAT, RTL 2, Magyar TV1, Osztrák 1, MTV, HBO, Magyar TV2, Osztrák 2, Eurosport, RTL, DSF.TV5, Duna TV SAT1, STV1, VOX A lap közli a Magyar Rádió egész heti műsorát, minden szám­ban színészképek, rejtvények és receptek. a szerdai szám ára csupán 5 korona Szabad Újság + Tele Magazin Műsor egész hétre A Szabad Újság szerdai számát már most rendelje megl Előfizetési díj negyedévre 65 korona. A Szabad Újság szerdai számát a postás külön is házhoz hozza! Ez az, amit keresek! A poprádi piacon a napi helypénz 300 korona asztalonként. A galántai piacon az asztal éves bérlete, amennyiben a bérlős tartja magát az előírásokhoz és minden piaci napon elfoglalja a helyét 2.000 korona. 1 asztal bérleti díja 20 korona. A havi bérlet márciustól októberig 250 korona. Az iparcikkek árusításánál már mások a tarifák: egy asztal napi bérlete 200 korona. A rimaszombati piacon egy asztal napi bérleti díja zöldség, gyümölcs vagy vi­rágárusítás esetén 100 ko­rona, iparcikkek esetében 300 korona. A pozsonyi Malomligeti úton (Mlynské nivy) található piacon az asztalok éves bérleti díja 600 - 2.500 korona, attól függően, hogy a piac elején, vagy kevésbé frekventált helyeken hátul van-e az az asztal. A napi bérleti díj 16 - 50 korona. Piaci körkép Tennék Poprád Galánta Rimaszombat Pozsony sárgarépa-új/cs 8,-7,-10,­­karalábé/db 4-5,-2,50,-2-5,-4,­karfiol/db 20,-5-10,-16-18,-10-15,­káposzta/db 10,-6,-16,-18,­saláta/db 4-5,-1,50-2,-3-4,­­újhagyma/cs. 2-5,-2,-5-7,­­retek/cs. 5,-2,­­­paprika/cs. 3-5,-4-5,-5-7,-4,­paradicsom/kg 40-44,-45-48,-45-46,-46-50,­uborka/kg 15-22,-16-19,-20-24,-20-25,­alma/kg-12-18,-18-20,-18,­cseresznye/kg 19-20,-10,-20,­eper/kg 40-55,­­-30,­cukorborsó/kg-18-20,-30,­-mm; -vp-■; -W-; -si-Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1993. június 1-jén Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép Deviza-(Pénz)-nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 44,446 44,892 44,669 43,10 46,24 44,67 Ausztrál dollár 19,368 19,562 19,465 18,62 20,32 19,47 Belga frank (100) 87,268 88,146 87,707 85,07 90,35 87,71 Cseh korona 1,01 1,07 1,04 Dán korona 4,683 4,731 4,707 4,55 4,85 4,70 Finn márka 5,297 5,351 5,324 5,08 5,56 5,32 Francia frank 5,308 5,362 5,335 5,18 5,50 5.34 Görög drachma (100) 13,202 13,334 13,268 12,50 14,04 13,27 Holland forint 15,984 16,144 16,064 15,58 16,54 16,06 ír font 43,724 44,164 43,944 41,94 45,94 43,94 Japán jen (100) 26,595 26,863 26,729 26,07 27,39 26,73 Kanadai dollár 22,424 22,650 22,537 21,76 23,32 22,54 Luxemburgi frank (100) 87,268 88,146 87,707 84,65 90,77 87,71 Német márka 17,924 18,104 18,014 17,55 18,47 18,01 Norvég korona 4,224 4,266 4,245 4,10 4,40 4,25 Olasz líra (1000) 19,440 19,636 19,538 18,82 20,26 19,54 Osztrák schilling 2,555 2,581 2,568 2,51 2,63 2,57 Portugál escudo (100) 18,661 18,849 18,755 17,95 19,57 18,76 Spanyol peseta (100) 22,683 22,911 22,797 21,95 23,65 22,80 Svájci frank 20,066 20,268 20,167 19,64 20,70 20,17 Svéd korona 3,968 4,008 3,988 3,83 4,15 3,99 USA-dollár 28,524 28,810 28,667 27,97 29,37 28,67

Next

/
Thumbnails
Contents