Szabad Újság, 1993. május (3. évfolyam, 101-123. szám)

1993-05-18 / 113. szám

1993. május 18. 4 Szabad ÚJSÁG Mezőgazdaság Pénz áll(rta) a házhoz___ Vállalkozókra várnak a milliók A kamillakombájn Három legyet A nagykaposi Sponták György harminc év alatt tanulmányok egész sorát dolgozta ki. Mint mondja, mindet ö sem tudná felso­rolni. Nem is tartja számon őket, hisz mindig jön valami új ötlet. Legújabb találmánya, a kamillakombájn egyelőre csak a papíron létezik, de máris óriási iránta az érdkelödés. Főleg külföldről érdeklődnek sokan. A felta­láló azonban úgy döntött, hogy a gép gyár­tását megpróbálja Nagykaposon megvaló­sítani.- Tulajdonképpen mi is a kamillakom­­bájn?- Ez a szerkezet kulcsgépnek számít a gyógynövénytermesztésben. Világszerte nő az érdeklődés az egészséges életmód iránt, egyre nagyobb területeken termeszte­nek kamillát, vagyis orvosi székfüvet. Ennek a betakarítása jelenleg mindenütt kézi erő­vel történik. Az én találmányom kiiktatja a kézi szedést, úgy hogy a virágok sértetle­nek maradnak és teljes mértékben megőr­zik természetes hatóanyagaikat.- Úgy tudom, sok a külföldi érdek­lődő. Kapóson marad egy csapásra- A világ számtalan országából kaptam olyan jelzéseket, hogy szívesen megvásá­rolnák a szabadalmat: Brazíliából, az Egye­sült Államokból, Egyiptomból, Franciaor­szágból, hogy csak néhányat említsek. Gyógynövénytermesztéssel már Szlovákiá­ban is foglalkoznak, de a mi vidékünkön még nem ismerték fel az ebben rejlő lehető­séget. Találmányomat felkínáltam a környe­ző mezőgazdasági üzemeknek is, de azok nem érdeklődtek iránta... Ebben persze közrejátszik a mezőgazdaság katasztrofális helyzete is, de a szemléletmódnak is változ­nia kell.- A gép használható kis vetésterüle­teken is? Mondjuk, egy magángazda számára is gazdaságos?-A gép kétféle kivitelben készül. Az egyiket a kisüzemek használhatják, míg a másik, nagy teljesítményű gép nagyobb területű gyógynövényvetések betakarításá­ra alkalmas. Elsősorban kamilla begyűjté­sére, de ezenkívül még öt más fajta gyógy­növény is betakarítható vele. Az előírt me­zőgazdasági műveletek pontos elvégzése után évente akár háromszor is lehetséges a termés betakarítása.- A sok külföldi érdeklődő ellenére ön úgy döntött, hogy a gép gyártását Nagy­kaposon kezdik el.- Valóban. A gyártást a vajáni hőerőmű szakiskolájában szeretnénk megoldani. Az induláshoz szükséges támogatást a Kassai Amerikai-Szlovák Vállalkozói Alap biztosít­ja. Az itthoni gyártással három legyet sze­retnénk ütni egy csapásra. Az állam meg­szüntette a szakiskolák támogatását, de a találmány gyártásából befolyt összegnek köszönhetően a kaposi iskola nemcsak hogy fennmaradhatna, hanem tovább is lehetne fejleszteni, a későbbiek folyamán pedig privatizálni. Ez hosszú távon biztosí­taná az iskola működésének anyagi feltéte­leit. A másik dolog: új munkalehetőségek létrehozása. Jelenleg tíz embert tudnék fog­lalkoztatni, de egy év múlva már százötve­net, két-három év eltetlével pedig remélhe­tőleg négy-ötszázat. Ezenkívül a találmány gyártásából befolyó adó a város pénztárát is gazdagítaná.- Nem lenne előnyösebb, ha valame­lyik nagyüzemmel kötne szerződést?- Anyagilag biztosan, de én azt akarom, hogy a találmány itthon maradjon. Én ezzel szeretnék hozzájárulni a város lakosságá­nak boldogulásához. TÓTH FERENC Szeretne vállalkozni, van jó ötlete, bátor­sága, csak nincs (elég) pénze elképzelései­nek valóra váltásához? Ne csüggedjen, semmi baj! Kérjen támogatást a Szlovák- Amerikai Vállalkozói Alap hitelkeretéből, amelyet a Szlovák Mezőgazdasági Bank és az amerikai kormány létesített. Kezdő, illet­ve vállalkozásukat bővíteni szándékozó kis- és középvállalkozókra, magángazdákra vár a pénz. Kérni a bank bármelyik fiókintézeté­ben, illetve kirendeltségén lehet. A támoga­tás összege 600 ezer koronától 3,5 millió koronáig terjedhet. A hitel törlesztési ideje négy év, de indokolt esetekben bizonyos határidő-módosítás is lehetséges. Hatmillió dollár alaptőkének megfelelő szlovák korona nagy összeg, a tolongás azonban mégis elmarad. Példának okáért a Szlovák Mezőgazdasági Bank dunaszer­­dahelyi fiókjából (ez a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Galántai részben pedig a Pozsony-vidéki és a Nagyszombati járást is felöleli) áprilisban mindössze négy, má­jusban kilenc személy jelentkezett az emlí­tett Vállalkozói Alap iskolázására, a június 1-2-án esedékes tanfolyamra szintén csak 12 érdeklődő jelentkezett. A meglehetősen nagy régióból csak eny­­nyien határoztak úgy, hogy vállalkozásuk beindításához, illetve bővítéséhez a Szlo­vák-Amerikai Vállalkozói Alaptól kérnek se­gítséget. Elképzelhető azonban, hogy már ennyien sem lesznek mivel - amint azt Pisch László, a bank dunaszerdahelyi fiók­­jánaki igazgatója elmondta - korábbi szán­dékuktól néhányan máris visszaléptek. Mégpedig azt követően, hogy részt vettek a hitelt kérelmezők tájékoztató tanfolyamán és megismerték az amerikai feltételeket. Az alap hitelkeretéből ugyanis csak az kap támogatást, aki minden részletében megfe­lelő vállalkozói tervet tesz le az asztalra. Olyat, amely garantálja a hitel megtérülését, és az amerikai elképzeléseknek, normák­nak is megfelel. Kár lenne, ha ez valakit is elriasztana, ugyanis ekkora lehetőséget elhalasztani vé­tek. A hitelt megpályázni még mindig nem késő. Június 29—30-án, augusztus 3-4-én, végül szeptember 7-8-án kerül sor a továb­bi tanfolyamokra, amelyeken a hitelt kérel­mezők megismerkedhetnek a vállalkozói tervek elkészítésének módjával és a hitel elnyerésének feltételeivel. Az esélyek mindenki számára azonosak, függetlenül attól, hogy valaki az első iskolá­záson vett részt, vagy az utolsón, a szep­temberi tanfolyamot használja ki. A hang­súly a tervezeten van, azon, hogy a kérel­mező elképzelése milyen mértékben garan­tálja a vállalkozás sikerét. A hitel egyedüli záloga a pénzt kérő tudása, tehetsége. Ha ez adott, akkor kaphat hitelt, még akkor is, ha semmiféle személyi ingatlant nem tud biztosítékként felmutatni. Ezúttal a hitel zá­loga tehát a tudás és a hozzáértés. Ha menet közben kiderül, hogy a hitelt kérelmező képtelen az amerikai normáknak megfelelő vállalkozói tervet letenni az asz­talra, még ebben az esetben is csak nyer­het. Ugyanis olyan kétnapos és ingyenes tanfolyamon vehetett részt, amelyen ízelítőt kapott a vállalkozás ábécéjéből. Azoknak, akik ezt követően veszik a bá­torságot, és megpályázzák a hitelt, tájékoz­tatásul annyit, hogy a kérelem elbírálásakor a befektetett pénzösszeg megtérülésének lehetősége mellett előnyt jelent, ha a beru­házás által új munkahelyek is létesülnek, ha a vállalkozás exportképes lesz, s ha hozzá­járul a környezet javításához, ésszerűsíti az energiafelhasználást, a mezőgazdasági ter­melést, illetve az élelmiszergyártást. A ka­pott pénz berendezések vásárlására, épüle­tek és technológiái berendezések korszerű­sítésére, készletek és pénzkövetelések fi­nanszírozására fordítható. Tanulságos és útmutató egyben, ha tud­juk, a pályázók milyen célokra kérik a hitelt. Többségük nem mezőgazdasági vagy élel­miszeripari jellegű vállalkozást kíván létesí­teni. A dunaszerdahelyi fiókintézetbe bea­dott kérelmek között az autó- és alkatrész­forgalmazó, a közgadasági és jogi tanácsa­dás, az egészségügyi és kereskedelmi te­vékenység, a famegmunkálás, a gépkocsi­javítás, a villanyszerelői vállalkozás stb. szerepel elsősorban - szemben a mező­gazdasági és az élelmiszer-ipari tevé­kenységgel. Ez a hitel elnyerésének persze nem kizáró oka. A felsorolás csak ösztönzé­sül szolgál, hogy azok akik úgy érzik, mező­­gazdasági-élelmiszer-ipari téren tudnának újat kezdeni, csak nincs hozzá pénzük, ne késlekedjenek. Vágjanak bele!-ri­ff. Ipoly menti borverseny Jövője csak a minőségi bornak van Május 8-án hirdették ki a HONT '93 - II. Ipoly menti borverseny eredményeit. A ta­valy indított verseny hagyományteremtés céljából jött létre. Az idei tapasztalatok azt mutatják, sikerrel. Megalapozták a verseny jövőjét az Ipoly Menti Mezőgazdasági Szak­­tanácsadó Társaság, a Jó Gazda mezőgaz­dasági folyóirat szerkesztősége, a Csema­­dok Ipolysági Alapszervezete és a Városi Kulturális Központ összefogásával annak ellenére, hogy a mezőgazdasági piaci ter­melés mélyponton van. A második alkalommal megrendezett versenyen részt vettek a honti régió ter­mesztőin kívül a Csallóköz, Mátyusföld és más vidékek termelői is. Míg tavaly csak 72 mintát, idén 150-et kellett a bírálóknak érté­kelniük, rangsorolniuk. Tekintettel a minták mennyiségére, három szakbizottság dolgo­zott a hazai és nemzetközi borversenyeken manapság legismertebb és legelterjettebb ún. húszpontos pontozási rendszer alkal­mazásával, melynek értelmében figyelem­be vették a szint, a tisztaságot, az illatot (búkét), az ízt és a zamatot is. így összesen tizennégy arany, ötvennyolc ezüst és hat­vannégy bronzérmet osztottak ki. Persze a jó borok között is akadtak jobbak, s a legjobbakat külön is díjazták. A kistermelők között legkiválóbb (18,82 ponttal) - a fűri Korpás András kertészmér­nök MOPR bora volt, míg a nagytermelői kategóriában a Kozárovcei Mezőgazdasági Szövetkezet nyert Champion-díjat kékfran­kos borával (19,02 pont). Több támogatója is volt a versenynek, így pl. a SCHERING AG vegyipari vállalat. Képviselőjét, Stanislav Kuőírek mérnököt kérdeztem a verseny színvonaláról.- Volt lehetőségem megkóstolni az eu­rópai minőségi borokat, és elmondhatom, a mi boraink megállják a helyüket ebben az összehasonlításban. Hozzáértően dolgo­zott a zsűri, örülök, hogy tagjai között ma­gyarországi szakemberek is voltak.- Termelőink megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy külföldi piacra vihessék boraikat. Hiányzik belőlük még a vállalkozói szellem és a reklám jelentősé­gének tudatosítása. Természetesen az eladhatóságot megelőzi a piackutatás, mely az eladási ár meghatározásának feltétele­ként van jelen a piacon. Remélem, sikerül továbblépnünk ezen a téren! Dél-Szlovákia elismert szakembere, Korpás András mérnök is részt vett a bíráló­­bizottság munkájában. Ó így nyilatkozott:-Általában kistermelői borokkal talál­koztunk értékelő munkánk során, örvende­tes, hogy egy tágabb terület mintái szolgál­tatnak számunkra összehasonlítási alapot, de érzem a helyi versenyek hiányát. Sajnos, akadtak olyan borfajták is, melyeknek nem volt mit keresniük ezen a megmérettetésen-Közismert, hogy az elmúlt esztendő nagyon száraz volt, és ez nagy mértékben befolyásolta az egyes fajták minőségét. A fehér borok mégis üdék, a vörösek bárso­nyosak, simák voltak, mint ahogy ezt a kri­tériumok előírják, megkövetelik. Fel tudtuk ismemi az egyes borvidékek jellegzetessé­geit.- Meg kell értetnünk a termelőkkel, jövő­je csak minőségi bornak van. Tömegborból van elég. Ki kell nevelnünk egy borhoz értő fogyasztóközönséget.- Vagyis a jó bornak is kell cégér. . PALÓCZ TURCZI ÁRPÁD fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSrfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^^ Miközben számos mezőgazdasági üzem a túlélésre rendezkedett be, és egy korona nem sok, annyit sem fordítanak fejlesztésre, addig az Alsószeli Mezőgazdasági Szövetkezet minden erejét és fillérét össze­szedve tető alá hozott egy szakosított sertéstelepet. Már önmagában a telep berendezése, például a számítógéppel irányított önetető takarmá­nyozási technológia sem mindennapi, a létesítmény igazi újszerűsége mégsem ebben van, hanem lakóiban. Az itt tenyésztett sertéseknek köszönhetően Szlovákia különböző részeiből sokan felkeresik Alsószelit, pontosabban a helyi mezőgazdasági szövetkezet szigeti sertéstelepét, mert itt olyan tenyészállatok kaphatók, amilyenekre még a mai pénzínséges időben is érdemes áldozni. Ezek a tenyészkocák, amelyek a szigeti telep elletőpavilonjában látják meg a napvilágot, A és B vonalból származó anyaállatok és egy harmadik, C vonalat képviselő apaállatok csemetéi. A tenyészkocák és a kanok is egy angol-belga cég angliai telepéről érkeztek még 1992 áprilisában. Az Alsószeliben született ABC jelű háromvonalas utódoknak a SEGHERS HIBRID nevet adták. Ezeket kínálja tehát az Alsószeli Mezőgazdasági Szövetkezet a kis- és nagyüzemeknek, a magángazdáknak, hogy éssze­rűbbé és gazdaságosabbá tehessék sertéshizlatásukat. Az első 51 ABC háromvonalas kocasüldő árverését időközben már megtartották. Talán mondani sem kell, hogy az utolsó darabig elkeltek. Sőt vannak üzemek, amelyek már a további, a jövőben havonta esedékes kiárusításokra is bejelentkeztek. Motovszky János elnök, fehér köpenybe és csizmába öltöztet, majd beülünk a bemutatóterem üvegfala mögé, s várunk, hogy a gondozók betereljék a rövidesen eladásra kerülő háromvonalas tenyészkocák néhány példányát.- Ezeket kínáljuk a mezőgazdasági üzemeknek és a magángazdáknak további szaporításra. Aki ilyen célra vásárol nálunk tenyészkocát, annak a háromvonalas anyához további két, D és E vonalból származó apaállat szaporítóanyagát is biztosítjuk, közvetlenül Angliából. A hizlalásra szánt malacok tehát ABCDE jelű ,, végtermékek“, vagyis öt fajta pozitív tulajdon­Tenyészkocák ságait viselő egyedek. Talán azt sem érdektelen elmondani, hogy a nálunk vásárolt tenyészkocák megfelelő takarmányozásáról is gondoskodunk. Azokat az összetevőket, amelyeket Angliából hozunk be, és törzsállomá­nyunk takarmányába keverünk, a mezőgazdasági üzemek és magángaz­dák számára is leszállítjuk. Még akkor is, ha valaki csak egy-két kocát vesz. A helyben, illetve Alsószeli környékén lakó magángazdák nálunk vásárolt tenyészkocái megtermékenyítéséhez az inszeminátort is biztosítjuk. Miközben az elnök beszél, az üvegfalon túl, a figyelő szemektől mit sem „Héttonnás sertések“ zavartatva sétálgatnak a kocasüldők. Aki vásárolni akar, az a kispadon ülve az állatok küllemi tulajdonságait is zavartalanul szemügyre veheti. A hoz­záértő szemnek már a látvány is sokat elárul, azt pedig, ami nem látható, az elnök magyarázata pótolja.- A nálunk születő anyák genetikai tulajdonságai figyelemre méltóak. Már az első fialásuknál 12-13 malaccal lehet számolni. A malacok fejlődése gyors, Így huszonegy napos korukban elválaszthatók. Az ABC jelű kocák Angliában héttonás sertésnek is becézik. Annak alapján, hogy átlagban 6,77-szer fialnak, a leválasztott malacok átlaga 9,7; a 66 malac 105 kilós vágósúlyban pedig már megadja a hét tonnát. Hasonlóan csak felsőfokon lehet szólni azokról a malacokról, hízójelöl­tekről, amelyek már a mezőgazdasági üzemekben, magángazdáknál születnek az Alsószeliben kapható ABC jelű kocák és a szaporítóanyag formájában megvásárolható DE jelű kanok utódaiként.- Az ABCDE jelű, hizlalásba kerülő ötvonalas malacok kiváló húshibri­dek. Száz-száztíz kilós vágósúlynál hátszalonnájuk vastagsága 1-1,2 centiméter, tehát nem termelnek felesleges zsírmennyiséget. Ugyanakkor az izomzaton belüli zsírtartalom aránya optimális, vagyis a hús nem száraz. Az állatok súlygyarapodása jó, az angliai termelőknél a napi egy kilogramm sem ritka, így a hizlalás hagyományos időtartama egy hónappal lerövidül. A napi súlygyarapodás nem többlettakarmány, hanem az állat kiváló takarmányértékesítési képességének eredménye. A bemutató véget ér, a tenyészkocák mintapéldányait gondozóik kiterelik az „üvegszobából“, mi pedig körülnézünk a telepen. Az ellető- és a nevelőpavilonban is korszerű a technológia, akárcsak a hizlaldában, ahol a kiselejtezett koca- és kansüldőket tartják vágósúlyig. A telep számítógépes rendszerét szintén Angliából hozták be. Az irodában és az egyes állatpavilonok előszobáiban is televíziós képernyők villognak. Mindent, ami a teleppel kapcsolatos, munkaszervezés, etetés, az állatok életciklusai, fialásaik, leválasztott malacaik száma stb. a számítógép rögzíti. Ebből az üzletfeleket természetesen azok az adatok érdeklik majd, amelyek a megvásárolt kocasüldök anyai ágával kapcsolatos. A vevő tehát minden adatot megkap az állatok képességeinek tulajdonságainak felméré­séhez. Aki korszerűt akar látni, annak ezt meg kell néznie, sűrítem egyetlen mondatba teleplátogatásom tapasztalatait, majd kimondom azt, ami az első benyomások óta nem hagy nyugodni. Nem titok, hogy más mezőgazdasági üzemekhez hasonlóan Alsószeliben is pénzgondokkal küzdenek. Eseten­ként még a fizetésekre is nehezen tudják összeszedni a pénzt, s kölcsönök árán is csak szűkösen futotta vetőmagra, üzemanyagra a tavaszi mezei munkákhoz. Mindezek ellenére létrehoztak egy olyan telepet, ami egy pénzgondok nélkül élő üzemnek is dicséretére válna. És mindezt akkor amikor a jogosult személyek vagyonigényeinek maradéktalan kielégítésé­vel még a szövetkezet működőképessége is veszélybe kerülhet. Az elnök igenlően bólint fejével, elmosolyodik, majd komollyá, sőt gondterheltté változik az arca. Úgy érzem, nem én vagyok az első, aki ilyet kérdez.- Vegyük először a dolog gyakorlati oldalát. Az állat vágóértéke, vagyis az, hogy a hízósertésből mennyi szinhús illetve fehérárú, zsiradék termelő­dik ki, minden korábbinál fontosabb mutató. A húskombinátok, vágóhidak, ha eddig még nem tették rövidesen megkezdik a vágóállatok objketiv osztályozását, és attól kezdve a szalonna vastagsága nagyon is „ zseb be­vágó“ kérdés lesz. Ennél a hibridnél lényegesen olcsóbb az, ami a legdrá­gább ma, vagyis takarmány, mivel vágósúlyuk eléréséhez lényegesen kevesebb takarmányra van szükség. Nem elhanyagolható szempont az export kérdése sem. Ez olyan hibrid, amit az egyéb követelményeknek eleget téve már a nyugati piacon is eladhat az ember. Summa summárum, mi olyan hibridet kínálunk, amelyik a beléfektetett többletet kamatostól visszaadja, a sertéshizlalást jövedelmezőbbé teszi.- Tehát van egy minden igényt kielégítő hibrid, korszerű telep, de vajon megmarad hozzá a szövetkezet is?- Bízom benne, hogy igen. Ha nem így lenne, a rengeteg gonddal és többletmunkával járó fejlesztést sem csináltuk volna végig. A jövő azonban nemcsak rajtunk múlik, hanem az állam és a kormány mezőgazdasági politikáján is. Reméljük, olyan lesz ez a politika, amelyik, ha a falu úgy akarja, a szövetkezetei is létezni engedi. Azt hiszemfa létezés bizonyítéka éppen itt, ebben a telepben található meg. „„. FPRpMr Huszonegy napos korukban elválaszthatók (Zolczer László felvételei)

Next

/
Thumbnails
Contents