Szabad Újság, 1993. április (3. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

2 Szabad tJSÁG Belföld f993. április 1. hír Roman HOFBAUER, közleke­désügyi miniszter háromnapos munka­látogatásra repült Kijevbe. Az ukrán fő­városban tárcaközi tárgyalásokat folytat a két ország közti közlekedés és áruszál­lítás lehetőségeiről. MlCHAL KOVÁÉ, a Szlovák Köz­társaság elnöke hivatalos portréjának nyomását kezdték meg tegnap a Szlovák Sajtóügynökség nyomdájában. A fény­kép készítője Vladimír Benko, a Szlovák Sajtóügynökség fotóriportere. RuDOLF FILKUS professzort ne­vezte ki keddi ülésén a kormány a Szlo­vák Köztársaság ausztriai nagykövetévé. A CIPRUSI Újságírók Szövetségé­nek képviselői érkeztek tegnap Po­zsonyba a Szlovák Újságírók Szindiká­tusának meghívására, hogy a két szerve­zet közti együttműködés lehetőségeiről tárgyaljanak. KöZÉP-SZLOVÁKIÁBAN tovább lassítja a tavaszi mezőgazdasági munká­latokat a kedvezőtlen időjárás, valamint, hogy a földművesek nem rendelkeznek elegendő pénzzel üzemanyag, vetőmag és műtrágya vásárlására. Például a Nagykürtösi járás termelőszövetkezetei kéthetes késéssel kezdték meg a tavaszi munkálatokat. A KULTUSZMINISZTÉRIUM ér­tesíti a nyilvánosságot, hogy a támogatá­si kérvények leadási határideje a Pro Szlovákia állami kulturális alapítvány­hoz 1993-ra a következő: első határidő - 1993. április 30. az építészettel, színját­szással, zenével, filmmel és videóval, irodalommal és könyvkultúrával, helyi és regionális kultúrával, múzeumokkal és galériákkal, képző- és iparművészet­tel, formatervezéssel, elektromos sajtó­val, valamint táncművészettel foglalko­zó bizottságaihoz. A második pályázati időszak 1993. szeptember 30-val zárul (film, video, színjátszás, képző- és ipar­művészet, formatervezés, elektromos sajtó és építészet). EpERJESRE érkezett tegnap a né­metországi regensburgi tartományi hi­vatal nyolctagú küldöttsége az eperjesi városi és körzeti hivatalok meghívására. A cserelátogatás a két város vezetősége együttműködésének eredménye. A ven­dégek itttartózkodásuk során találkoz­nak a régió vállalkozóival és megismer­kednek a helyi adottságokkal. L/UDOVÍT ZAÍKO, a Felső Nyit­­ra-vidéki Bányák igazgatója tegnap úgy nyilatkozott, hogy csökken a tárnáikban kifejtett szén iránti kereslet. Az idei év­ben 50 ezer tonna szénre kell még vevőt találniuk. Ellenkező esetben az év máso­dik negyedében csökkenteniük kell a nyitranováki, cégelyi és nyitrabányai bá­nyákban a kitermelést. ICaSSÁN tegnap mezőgazdasági ki­állítás nyílt, Záhrada ’93 néven. A több mint 20 szlovákiai és csehországi kiállí­tók különféle vetőmagokat, újszerű bio­lógiai anyagokat, természetes- és műtrá­gyákat, valamint más mezőgazdasági termékeket mutatnak be. LiPTÓSZENTMIKLÓSON mu­tatták be tegnap a „Minden törvények alkotója — az Egyesült Államok kong­resszusa” —című vándorkiállítást. A ki­állítás szervezői az amerikai könyvtárok szövetsége, az Amerikai Kongresszusi Könyvtár, valamint más alapítványok és szervezetek. Célja, megismertetni a lá­togatókat a több mint 200 éves törvény­hozószerv történetével. SZLOVÁKIA területén a keddi na­pon 101 közlekedési baleset történt, melyek során egy ember életét vesztette, három személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár 1 802 700 ko­rona. Ugyanezen a napon 131 betöréses lopást jelentettek be. Az okozott kár 2 668 760 korona. A KASSAI vámőrök jelentős mennyiségű csempészett vodkát foglal­tak le hétfőn. A gyanús rakomány Ma­gyarországról érkezett — a 14 280 pa­lack Extra Vodka értéke mintegy 11 520 amerikai dollár. Az áru uticélja a po­­zsonyvidéki Jókút (Kúty) lett volna. Mi léikig líraijai: U Sfi Bizottsági tanácskozás a parlamentben Készül a közigazgatás A szlovák parlament önkormányzati, közigazgatási és nemzetiségi bizottsága tegnap a készülő szlovákiai közigazgatási rendezési ter­vezetről tartott tanácskozást. Az anyagot Roman Kovác, a kormány alelnöke terjesztette elő, a bizottság szakértőket, polgármestereket is meghallgatott mányzatokra az állam. A második szakaszban a horizontális integráci­ót alakítanák ki, a speciális állami­gazgatási szerveket hoznák létre, a harmadik szakaszban pedig az álla­mi közigazgatás bizonyos területe­it adnák át a helyi önkormányza­toknak. A készülő törvény a közigazgatás alapegységeként a települést, a köz­séget jelöli meg, az államigazgatás­ban pedig két szintet különböztet meg. Mivel a járások mint állami­gazgatási egységek megszűnnek, a mostani körzetek helyett alakulnak meg az államigazgatási hivatalok. A járás csak mint területi egység ma­radna fenn, speciális államigazgatási hivatalokkal. Ezt követné a megyék — a törvény szóhasználatával a te­rületek — kialakítása. A törvény vitája és alakítása ter­mészetesen tovább folyik, a parla­menti bizottság feltehetőleg több al­kalommal teremt még lehetőséget az eszmecserére. -ts-Ahogy Dobos László (ESWS) képviselő, a bizottság tagja kérdé­sünkre elmondta, a kormány által előkészített tervezetnek három alapelve van. Abból indul ki, hogy az államhatalmat decentralizálni kell, és meg kell erősíteni a helyi demok­ráciát. Az ügyintézést pedig a lehető legközelebb kell vinni az állampol­gárokhoz. A közigazgatási rendszer átszer­vezésének az a célja, hogy az önkor­mányzatok fejlődjenek, kiteljesedje­nek, hogy érvényre jusson a regiona­­lizáció. Az elképzelések azt mutat­ják, hogy adott lenne a települések természetes társulásainak kialakítá­sa is. A tervezet az államhatalom de­centralizálásának három szakaszát vetíti előre. Az első szakaszban a he­lyi önkormányzatok anyagi és gaz­dasági megerősítése, pénzügyi tehe­tőségeinek fejlesztése a cél, mivel pénz híján hiába delegálná egyes ál­lamigazgatási jogköreit az önkor-Minden rémhír ellenére Kedden jön az Iron Maiden! Április hatod!kán, tehát jövő héten kedden este hét órakor, a pozsonyi Téli Stadionban leidübörög a tizenkét kami­on szállította hangosítás, Idgyúlnak a többtonnás vasszerkezet tartotta fények és színpadra lép a nyolcvanas évek élő és ma is aktívan alkotó rocklegendája a londoni Vasszffiz, az Iron Maiden. A dunaszerdahelyi elóKoncert szer­vezőiroda hozza a nem mindennapi rockshowt — amilyen Szlovákiában még nem volt — melynek házatájáról a minap nyugtalanító hírek érkeztek. Va­lakik azt terjesztik, hogy mégsem lesz rockvarázs, elmarad a koncert. — Mi az igazság? — kérdezem Tö­rök Elemértől, az elóKoncert vezetőjé­től. — Mi is megdöbbenve hallottuk a hírt. Szeretnék mindenkit megnyugtat­ni: lesz Iron Maiden! Úgy látszik, a Az EK tanácsára rosszindulat ezúttal sem ismer határo­kat. — Ki szavatolja a stadionba látoga­tók és a technika biztonságát? — A koncertet a legpatinásabb angol biztosítótársaság, a Lloyd biztosítja. Te­vékenységük kiteljed a csarnokra, ma­gára a zenekarra, a műszakra és termé­szetesen a közönség védelmére is. — Az MTI nemrég közölte, hogy Mr. Dickinson, az énekes távozik. Nem Jelenti ez a Vasszűz halálát? — A hír valóban igaz. Dickinson szó­lóban folytatja, ezért távozik. Ezt a vi­lágkörüli turnét azonban még végig­­énekli. Aki még a legendás felállásban szeretné látni az Iron Maident, ez az utolsó lehetősége! A zenekar tagjait is meglepte a hír, de nincs harag, új fron­tember után néznek. Bárány János Megelőlegezett elfogultságom A Matica az ország feje? Éppen akkor, amikor országos közgyűlését tartja a Csemadok, összejö­vetelt tart Surányban is a dél-szlovákiai szlovákság. Úgy hirdetik, ez lesz a harmadik; s minden évben az emlékezetes surányi memorandum évfordu­lóján tartják. Emlékeznek rá, ugye? 1990-ben ennek a memorandumnak köszönhetően tört ki a magyarellenesség szerte Szlovákiában, s végered­ményben ennek köszönhetően született meg a nyelvtörvény is. Három éve épp a surányi memorandum kapcsán mutatta meg az akkor még belügyminiszter Valdimfr Meélar, kicsoda is ő valójában. Komárom­ban ő mennydörögte el Sidó Zoltánnak, a Csemadok akkori elnökének, keresse minden bajok okát a magyarságban, a soraiban található „régi struktúrákban", mert akkor a régi struktúra volt a legnagyobb véd, amit embernek fejéhez lehetett vágni. Azóta eltelt egy kis idő, kiderült egy s más. Többek közt, hogy a Matica miatt nem lett szövetségi kisebbségi miniszté­rium, hogy a dél-szlovákiai szlovák lakosok nem találnának haza; ha a falu végén a megszokott szlovák nyelvű tábla mellett lenne egy magyar feliratú is; hogy eltévednének az utcákon, nem találnák meg a boltot, ha azon a többségi magyar lakosság anyanyelvén is ki lenne írva valami... Kiderült nyelvtörvény kell ránk, magyarokra, hogy nyilvános helyen csak szlovák szó hangozhassák. Hogy nekünk árt, ha a saját népünk történelmét is tanuljuk, mert minket tűzzel-vassal — most már — szlovák hazafiságra kell nevelni. Mi minden kiderült még az alatt a három év alatti Alapvetően az, hogy ismét nemkívánatosak vagyunk szülőföldünkön. Igaz, első kormányfősóge idején a mostani kormányfő még lehurrogta Jozef Markué Matica-elnökőt, amikor az ki akarta vágatni a nyelvűnket, mostanság azonban már egy „csapatban játszanak”. Markui a DSZM-kongresszus díszvendége volt, en­nek fejében most a surányi meghívó úgy szól; a találkozó a kormány, a parlament küldötteinek jelenlétében zajlik majd. S hogy miről lesz szó a találkozón? íme: az államnyelv védelmének halaszthatatlanságáról; Szlovákia új közigazgatási felosztásának tervezetéről; az önkormányzati vá­lasztási törvény módosításáról; a nemzetiségileg vegyesen lakott területek iskolaúgyi kérdéseiről. Minderről természetesen és kizárólag az államalkotó nemzet tagjainak jelenlétében, az érintett magyarság megkérdezése és meghallgatása nélkül. Semmi kétség nincs bennem afelől, hogy annyi (pletykaszintű) vádat zúdítanak majd ránk, amennyit csak ki tudnak találni. Hiszen ha a „vegyeslakosságú vidéken” munka nélkül marad egy szlovák nemzetiségű, az csak azért történhet meg, mert nem tud magyarul. A mati­­cés érvek szerint legalábbis. Most meg jön az „iskolavész”. Tanítókat, óvó­nőket kell elbocsátani, óvodákat kell majd bezárni... Nem tudom, nem tu­dom... Nem tudom, elmerészkedik-e odáig a surányi kezdeményezés, hogy kezdeményezze: törvény mondja ki, hogy a vegyeslakosságú területen szlo­vák nemzetiségű ember munkából el nem bocsátható, szlovák óvoda-iskola be nem zárható... Vagy valami agyafúrtabbat találnak ki? Nem kétlem, rettenetes nagyhetünk lesz. Kapóra jön a nemzetiségi uszí­tás akkor, amikor garasokat kell számolni, s kiderülhet, mégsem lesz elég a húsvéti menüre; hogy sonkára, talán már igazi kölnire sem futja, csak szagosvízre... N. Gyurkovits Róza Túl a negyvenedik születésnapon • • Ünnepelt a Doprastav (Munkatársunktól) — A Doprastav építővállalat 1953. január 1-jén keletke­zett, s alkalmazottai eleinte elsősorban utak, hidak, közműhálózatok, repülőte­rek, szennyvízderítők építésével foglal-Nem engedték Bindert az uborkafára Milan Knazko volt DSZM alelnök és exkülügyminiszter tegnap a Szlovák Rádió Rádiozurnál műso­rában reagált Július Bindemek, a Vízgazdálkodási ÉpítováUalat igaz­gatójának keddi nyilatkozatára. Binder a keddi Smena hasábjain azzal vádolta meg Kftaíkót, hogy kül­­ügyminisztersége idején „megtiltotta neki a bősi vízerőmű építése politikai és nemzetközi összefüggéseinek ma­gyarázatát”. Kriaáko elmondta, hogy az Európai Közösség nagykövetének tanácsára szólította fel levélben Július Bindert és Dominik Koringért a víz­lépcsőrendszer építéséért és üzemel-Közlemények A Polgári Demokrata Ifjúság mozga­lom politológiai konferenciát szervez „A konzervativizmus és a liberalizmus értékei Közép-Európában” címmel. A konferencia előadói közt ott van Járt Óamogurskf, Járt LangoS, FrantiSek Mik­­loíko, Milán Zemko, Scruton és Mino­­que professzor, dr. Daniel Kroupa, Bal­­lestrem professzor és mások. A rendezvény színhelye Pozsony, Hanulova 5, Alkalmazott Kibernetikai Intézet (3. em. tanácsterem), időpontja: április 2-3-a, 9.00-tól 16.00 óráig. Minden érdeklődőt vár a rendezőség. * * * A Magfar Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének alapszervezete gyűjtést szervez a jugoszláviai rászorultak részére. Gyűjtünk: ruhaneműt, cipőt (tiszta, viselhető állapotban), tartós élelmiszert tetőséért felelős kormánybiztost, hogy kerüljék a vízerőmű politikai vonatko­zásainak fejtegetését a nyilvánosság előtt, mivel az a külügyminisztérium hatáskörébe tartozik. Ezzel egyidő­­ben a külügyminisztérium akkor elha­lasztotta Binderünk amerikai propa­­gandakörútját is. „Nagyon meglepnek Binder úr nyilatkozatai, ő egy nagyon kedves, szimpatikus ember, és bizto­san jó építő, de a nemzetközi és poli­tikai aspektusok nem tartoznak a ha­táskörébe, ennek ellenére nagyon gyakran és nem hozzáértő módon nyi­latkozik róluk.” —jelentette ki Milan Köaíko. (befőtteket, konzervet), tisztálkodási szereket (szappan, fogkefe, fogkrém), valamint pénzadományokat. Az adományokat a következő gyűjtő­helyeken lehet leadni: Somoiján a Fő utcai alapiskolában, pénteken és szombaton 14.00 és 18.00 óra között, Dunaszerdahelyen pénteken és hét­főn, reggeltől estig a Cserkészszövetség székházában, a Május 1-je téren, Érsekújvárban folyamatosan, hétfő estig bezárólag a Ferencesrendi temp­lomban. A szervezők kérik, hogy az adomá­nyokat papírdobozba, vagy használt, el­dobható bőröndbe kössék be. A csomag belsejében helyezzék el az adományozó nevét és lakcímét. Közeledik a Húsvét — szerezzünk örömet a nélkülözőknek és próbáljunk meg enyhíteni valamit szenvedéseiken. Egyébként, ha valakit érdekelnek Július Binder fejtegetései a vízerő­mű pozitív hatásairól, az ma, azaz április 1-jén, este hatkor megtekint­heti őt a ligetfalusi ovsiStei művelő­dési házban, ahol Ján Klepáccsal, a Keresztényszociális Únió elnökével és Ladislav Deák történész úrral fognak előadást tartani. Binder úr humorérzékéről már volt alkal­munk meggyőződni, így az előadó szakembergárda-tagjainak kiválasz­tását is csak április 1-jei tréfának te­kintjük részéről. (tüdő) koztak. Egy idő után aztán profilt mó­dosított a vállalat, s kizárólag nagy be­ruházások kivitelezését vállalta. Idén ünnepelt a vállalat. Az ünneplés jó alkalmat kínált a visszatekintésre is. A Doprastav alkalmazottai az elmúlt négy évtized alatt az autósztráda-szaka­­szokon kívül több hidat építettek, né­hány folyó szabályozását is ők végzeték, mely által sok száz hektár vált művelhe­­tővé. (Igaz, ezáltal több helyen vészesen megbomlott a természet egyensúlya is, de hát erről nem a Doprastav tehet, hi­szen csak a megbízásokat teljesítette). A Doprastav volt az első vállalat, (az akkor még „nagy” országban), amely előre gyártott elemekből épített hidat. A Doprastav hazai nagyberuházáso­kon kívül Líbiában út- és közműhálóza­tot épített, Irakban hatalmas területek termővé tételéhez, öntözhetőségéhez járultak hozzá. A Doprastavnak jelenleg tervezőin­tézetén kívül termelőüzeme és két kül­földi érdekeltségű üzeme van, több mint 4 000 alkalmazottat foglalkoztat. (zoker) Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1993. ípríllt 1-én Deviza-(Pénz-)nem Vételi Eladási Közép- Véteti Eladási árfolyam 1 egységre, koronában Közép-Angol font 43,016 43,448 43,232 41,66 44,80 43,23 Ausztrál dollár 20,263 20,467 20,365 19,52 21,22 20,37 Belga frank (100) 86,588 37,468 87,033 84,22 89,50 86,86 Cseh korona 0,98 1,08 1,03 Dán korona 4,644 4,690 4,687 4,51 4,81 4,66 Finn márka 4,904 4,954 4,929 4,69 5,17 4,93 Francia frank 5,259 5,311 5,285 5,12 5,44 5,28 Görög drachma (100) 13,000 13,192 13,126 12,36 13,90 13,13 Holland forint 15,858 16,018 15,938 15,45 16,41 15,93 ír font 43,384 43,820 43,602 41,60 45,60 43,60 Japán jan (100) 25,036 25,288 25,162 24,22 25,54 24,88 Kanadai dollár 22,896 23,126 23,011 22,23 23,79 23,01 Luxemburgi frank (100) 86,596 87,468 87,033 83,97 90,09 87,03 Német márka 17,826 18,006 17,916 17,46 18,38 17,92 Norvég korona 4,190 4,232 4,211 4,06 4,36 4,21 Olasz líra (1000) 18,064 18,230 18,138 17,42 18,86 18,14 Osztrák schilling 2,524 2,550 2,537 2,48 2,60 2,54 Portugál escudo (100) 19,268 19,463 19,366 18,56 20,18 19,37 Spanyol peseta (100) 24,948 25,198 25,073 24,22 25,92 25,07 Svájci frank 19,249 18,443 19,346 18,82 19,88 19,35 Svéd korona 3,712 3,750 3,731 3,57 3,89 3,73 USA-dollár 28,786 29,076 28,831 28,23 29,63 26,93

Next

/
Thumbnails
Contents