Szabad Újság, 1993. február (3. évfolyam, 25-48. szám)

1993-02-01 / 25. szám

Belföld 1993. február 1. 2 Szabad ÚJSÁG A Domino Bauer győzelméről Csak Kassán fordulhatott elő A kassai polgármester-választás eredménye Szlovákia számára is pél­daértékű lehet, írja a Domino efekt kommentárjában Peter Schutz, a Telegraf munkatársa. mányainak képviselői a hét végén megtartott nagyszombati tanácskozá­sukon kiálltak a mozgalom elnöke és a kormányfő mellett. A hírügynökségi tájékoztatás szerint a választmányi ta­gok több mint a fele volt jelen. Hatá­rozottan elutasították Milan Kftazkó­­nak, a DSZM alelnökének és Rudolf Filkusnak, a mozgalom tanácsa elnö­kének politikai megnyilvánulását. A jelenlévők abban állapodtak meg, hogy indítványozzák, a DSZM politi­kai vezetése legkésőbb február ötödi­kéig rendkívüli ülésen vitassa meg a mozgalomban kialakult helyzetet. JaNUÁR 28-áig 7 milliárd koro­nát helyeztek el a bankokban és taka­rékpénztárakban Szlovákia polgárai. A pénzintézetek előtt a hét végén is sorok voltak, a nemzeti bank sajtótit­kára azonban amiatt aggódik, hogy az emberek minimális pénzösszeget sem hagynak maguknál. Sokan úgy próbál­ják megoldani a helyzetet, hogy a na­gyobb címleteket ötvenesekre és hú­szasokra váltják fel. Szlovákiában va­lószínűleg ez sem segít, mert ezeket is felülbélyegzik, a tízkoronásokat pedig fokozatosan pénzérmékre váltják. A SZLOVÁK Televízió Lépések ctmú publicisztikai műsorában Ivan MikloS, volt privatizációs miniszter annak a véleményének adott hangot, hogy a kormány koncepciója a privati­záció lelassulását eredményezheti. MikloS javasolta a kuponos módszer folytatását, azonban nem ellenezte a hagyományos módszereket sem. Lubomír DolgoS privatizációs minisz­ter viszont megerősítette, hogy Szlo­vákiában lebonyolítják a vagyonjegyes privatizáció második hullámát is. Hogy ez beindulhasson, ahhoz 50 mil­liárd korona értékű állami vagyonra lesz szükség. BéCSBEN a környező országok íróinak részvételével szimpóziumot rendeztek a térségünkben megnyilvá­nuló nacionalizmusról. A rendezvény­nek a bécsi népfőiskola volt a házigaz­dája, s azon a volt Jugoszlávia, Ma­gyarország, Csehország, Szlovákia és- Németország írói vettek részt. Szlová­kiát DuSan Slobodník kulturális mi­niszter képviselte, aki elvetette az; olyan úgymond rossz nacionalizmust,, mely Szlovákia részéről más nemzetek és nemzetiségek ellen irányulnak. Azt, hogy Szlovákiában nem nyomják el a magyar kisebbséget, azzal próbálta bi­zonyítani, hogy itt 26 magyar nyelvű folyóirat (ebből két napilap) jelenik meg és, hogy a Madách könyvkiadó is aktív tevékenységet folytat. Szlovákiában tavaly 7 száza­lékkal csökkent az egy személyre eső átlagos tejfogyasztás. Ami a világvi­szonylatot illeti, az egyéves egy főre eső átlag 258 kilogramm különféle tej­termék elfogyasztása, amitől Szlová­kia 70 kilogrammal marad el. A PRIVIGYEI járásban 1800 tá­mogató aláírással készítették elő a Szlovákiai Vállalkozók és Iparosok Pártjának megalakulását. A 9 tagú el­őkészítő bizottság elnökévé Libor Ol­ler vállalkozót nevezték ki és a közeli­­napokban hivatalosan is kérvényezik a szlovák belügyminisztériumán regiszt­rálásukat. A SZAKSZERVEZETI Konföde­ráció második kongresszusának előké­szítéséről tárgyaltak Pozsonyban. Az össz-szlovákiai tanácskozás időpont­ját június 11—12-ére tűzték ki. Június elején Pozsonyban többek között azt vitatják meg, hogy milyen szerepet kell betöltenie a korszerű szakszerve­zetnek a jelenlegi társadalmi-gazdasá­gi körülmények között és milyen jogi feltételeket biztosít az önálló Szlovák Köztársaság a szakszervezeti tevé­kenységhez. A pozsonyi tanácskozá­son vitatják meg a nemzetközi elisme­rés kritériumait is. Mút léikül hínijf)|: Tft H A kelet-szlovákiaiak számára örven­detes tényt összegezve arra is rámutat, hogy az elkövetkező másfél év alatt va­lószínűleg nem lesz könnyű dolga Ru­dolf Bauer újdonsült polgármesternek. Amennyiben módjában áll majd, ki kell tisztítania Augias istállóját, melyben e­­lődje több területen is hagyott számára tennivalót. Bauemak először is meg kell találni a modus vivendit a jogkörökkel bőkezűen felruházott, azonban eléggé képzetlen, nehézkes és kiszámíthatatlan városi képviselő-testület tagjaival. Azonban még ennél is nehezebb lesz kialakítani a jó viszonyt Pozsonnyal. Nem jósol semmi biztatót Vladimír (Folytatás az 1. oldalról) kell, Így még a csatlakozás előtt módosí­tani kell egyes törvényeket, másokat pe­dig el kell fogadni. Módosításra szorul a földtörvény és a kárpótlási törvény, mely diszkrimináló a magyar és német nemzetiségű állampolgárokra nézve, mert nem teszi lehetővé, hogy ugyan­olyan elbírálás alá essenek, mint a többi szlovák állampolgár. Szlovákiának el kell fogadnia két további dokumentu­mot is — az önkormányzatok chartáját és a kisebbségi nyelvek chartáját —, me­lyet a már megszűnt Csehszlovákia sem írt még alá, mivel a dokumentum meg­születésének idején a szövetségi ország már széthullóban volt. A memorandu­mot az Együttélés a négy szlovákiai ma­gyarpolitikai erő egyeztető tanácsa elé ter­jeszd, hogy közös dokumentumként for­dulhassanak vele az Európa Tanácshoz. A bíráké a A Szlovák Köztársaság alkot­mánybíróságának szerepéről nyilat­kozott a sajtóirodának adott interjú­jában Milan Cic. Cié annak a tfz alkotmánybfrának az egyike, akiket január 21-én Meci­­ar kormányfő nevezett ki. Az alkot­mánybíróság tagja többek között el­mondta, hogy ez a testület kíséri majd figyelemmel, hogy a kormány­rendeletek és a minisztériumok kö­telező jogi előírásai összhangban vannak-e az alkotmánytörvénnyel. A tevékenység fontos területe an­nak a megítélése, hogyan hajtják végre az államigazgatási és helyi öni­(Folytatás az 1. oldalról) Verheirstraeten egyébként gazdasági szempontból nagyon hasznosnak tekinti a „Dunaszaurtiszt”, mert szerinte „tisz­ta” energiaforrás. A vendég szavaira rákontrázva a „vízgazdálkodási építővállalat egyik ille­tékese”, nevezetesen Miroslav Liáka úgy nyilatkozott, hogy az Európa Parla­ment képviselői „kiváló, figyelemremél­tó műként” értékelték a bősi beruhá­zást. Ő is megismételte, hogy a küldött­ség tagjainak nem volt semmilyen, „nem torzított” elképzelése arról, hogy mi folyik Dél-Szlovákia e részén. LiSka arra is kihasználta az alkalmat, hogy dicsérje a „XX. század művét”, külön Mellár kormányfő pénteki rádiós kiro­hanása, ezt megelőzően a választási mo­ratórium megszegése, sem az Ízetlen me­legvízzel való zsarolás. Mindezeket leszá­mítva Bauer győzelmének jelentőségét mégis ennek politikai súlya adja meg. Figyelemreméltó eredmény, hogy utca­hosszal sikerült nyernie az olyan vetély­­társak előtt, akiket a legerősebb nemzeti és szocialista tömörülések is támogattak. Peter Schutz megállapítja, tudatosítani kell, hogy a magyarlakta területeket le­számítva üyen eredmény csakis Kassán születhetett Nincs még egy olyan régiója az országnak, ahol a DSZM, SZNP és a DBP koalíciója vereséget szenvedhetne. Állásfoglalást tett közzé az Országos Tanács a volt szövetségi gyűlésbeli képvi­selők mandátumát illetően. Duka Zólyo­mi Árpád kifejtette, a szövetségi állam megszűnését kimondó alkotmánytörvény szerint e képviselők most a szlovák parla­ment képviselői. Mandátumuk a válasz­tóktól ered, ezért csak népszavazással vagy új szavazások kiírásával szűnhet meg. A mozgalom felhívja választóit, továbbra is tekintse parlamenti képviselőiek a volt szövetségi gyűlési képviselőket. (A nyilat­kozatot külön közöljük.) Dolník Erzsébet főtitkár az oktatási miniszter által támogatott úgynevezett „alternatív iskolák” ügyében kiadott ál­lásfoglalást ismertette. Ennek lényege, hogy a magyar iskolákban — elvben a magyar osztályokkal párhuzamosan — megnyitnák azokat a „kétnyelvű” osztá­lyokat, amelyekben a tantárgyak zömét végső szó gazgatási szervek általános érvényű rendeletéit. Ciő szerint az alkot­mánybíróság feladata lesz a minisz­tériumok és más államigazgatási szervek illetékességi vitáinak rende­zése is. A szlovák alkotmánybíróság elé kerülnek azoknak az állampolgá­roknak a panaszai, akik alapvető emberi és szabadságjogaik megsér­tése miatt tesznek panaszt és ügyük alacsonyabb szinten nem talál meg­hallgatásra. Ennek a bíróságnak minden egyes esetben végső döntést kell hoznia. kihangsúlyozva, hogy a folyó elterelésé­vel kiváló alkalom nyílik a környező természet,.szebbé tételére”. Bősről visszaérkezve az EP-küldött­ség tagjai közölték Jón Liáuchhal, a pozsonyi külügyminisztérium államtit­kárával, hogy véleményük szerint a Bős­probléma nem megoldhatatlan. A poli­tikai államtitkár tájékoztatása szerint a találkozón szóba került a szlovákiai nemzetiségi politika is. Liíuch állítólag felajánlotta, hogy a szlovák fél konkrét adatokkal szolgálhat az e téren kialakult jelenlegi helyzetről, s felkérte az Euró­pa Parlament képviselőit, hogy hason­lítsa össze azokkal, amelyeket erről a problémáról a magyar kormány han­goztat külföldön. Párttá alakul-e a magyar mozgalom? Az Együttélés Országos Tanácsának felhívása a magyar szülőkhöz és pedagógusokhoz Tisztelt Szülőkl Tisztelt Pedagógusoki Nyelvünk, kultúránk, hagyományaink, műveltségünk, nemzeti azonossá­gunk megőrzésének létalapja az iskola, mely anyanyelven oktat és az em­berség szellemében nevel. Azért fordulunk most Önökhöz, hogy személyes példamutatással is bizonyítsák hovatartozásukat. Ne hagyják elsorvadni a magyar nyelvű iskolákat gyermekek híján! Ahol pedig szükség van új ma­gyar nyelvű iskolára, ott kellő számú jelentkezővel indokolva kérelmezzék megnyitását. Az Együttélés következetes politikai harcot folytat és érdekképviseletet vállalt azért, hogy iskoláink megmaradjanak és bővüljenek az oktatás min­den szintjén. A gyermekek beíratásakor viszont a szülők döntsenek! Ne mondjanak le az anyanyelvi oktatás jogáról! Ne fosszák meg gyermeküket édes anyanyelvűktől és az ismeretek tökéletes birtokba vételétől! 1993. január 30-án, Pozsonyban Milan Öii az alkotmánybíróságról Jöttek, láttak, ámultak Az Együttélés Országos Tanácsának nyilatkozata a volt Szövetségi Gyűlés képviselői mandátumának az érvényességéről A prágai Szövetségi Gyűlés 1992. november 28-án elfogadta a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság megszűnéséről szóló alkotmánytörvényt Ez magába foglalja azt a megállapítást hogy 1993. január 1-jétől számítva a Szlovák Köztársaság legfelsőbb törvényhozó testületét a Szlovák Köztár­saságban megválasztott szövetségi gyűlésbeli és szlovák nemzeti tanácsbeli képviselők alkotják. Ennek ellenére a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 1993. január 19-én elutasította a második kamara létrehozására vonatkozó törvényjavaslatot, és nem oldotta meg a Szövetségi Gyűlés képviselőinek helyzetét. Az Együttélés Országos Tanácsa leszögezi, hogy képviselőink választás útján, a néptől kapták a mandátumukat, és azt csupán népszavazás vagy új választások hatálytalaníthatják. Képviselőink következetesen tartották magu­kat választási programunkhoz. Mindez azt bizonyítja, hogy nem áll senki jogában legitimitásukat kétségbe vonni. Ezért az Együttélés a Szövetségi Gyűlésbe választott képviselőit továbbra is legitim képviselőknek tekinti, akik feljogosultak a választási programunk­nak megfelelően képviselni a választók érdekeit. Egyúttal felkéri a választó­­polgárokat, hogy az új választások kiírásáig tekintsék a volt Szövetségi Gyű­lésbe megválasztott képviselőket teljesjogú képviselőknek. 1993. január 30-án, Pozsonyban mozgalma konglomerátum, különféle nézeteket valló egyéneket tömörít, ez azonban nem fenyeget szakadással, mert a mozgalomban nem a hatalomért folyik a harc. Ennek ellenére a 4. kong­resszus egyik feladata az lesz, hogy pon­tosabban meghatározza a mozgalmat ideológiailag is. A párttá válás kérdése is napirendre került szombaton. A vélemények ugyan legfelső szinten is megoszlanak, mivel egyesek szerint ez a következetes, elvhű politizálást segítené elő, mások viszont attól tartanak, belső meggyőződésük el­lenére való ügyek támogatására is rá­kényszerülnének, ha párttá alakulna az Együttélés. A mozgalom most lehetővé teszi, hogy szocialista-szociáldemokrata meggyőződésű egyének és konzervatí­vok, nemzeti liberálisok egy politikai erő neve alatt lépjenek fel. A mozgalom sorsáról február közepéig kell véle­ményt mondania a járási bizottságok­nak. -gyurkovits-Tiltakoztak a vállalkozók szlovákul tanítanák. Lényegében ez az 1978-ban, illetve 1984-ben elutasított iskolamodell burkoltabb formában való bevezetése lenne a szlovákiai magyar iskolákban, ezért a szülőknek nem sza­bad ebbe belemenniük. (Az állásfogla­lást holnapi számunkban olvashatják.) A mozgalom ezen asszimilációt serken­tő szándék leleplezése érdekében felhí­vást intézett a magyar szülőkhöz is. (A felhívást külön közöljük.) A sajtótájékoztatón Gyimesl György, a tőketerebesi járási szervezet elnöke beszá­molt a Bodrogköz égető gondjairól, a nagyarányú munkanélküliségről, a nemze­ti identitástudat megőrzésének problé­máiról, a régió kialakítandó vámmentes övezet esetleges jövőjéről. Az Együttélés politikai mozgalmon belüli különböző irányzatok közti viták­ra célozva Duray Miklós kifejtette, Szerintük a törvény rossz A szakadék szélére sodorta a kis- és középvállalkozást a jelenleg érvény­ben levő, az egészségügyi, betegségi és nyugdíjbiztosításra vonatkozó törvény — hangsúlyozták pozsonyi tiltakozó megmozdulásukon a szlová­kiai vállalkozók képviselőt. Még a szervezőket is meglepte az a tény, hogy szombaton több mint 500 vál­lalkozó utazott a fővárosba. így akciójuk­ra a tervezettől eltérően nem az Istropo­­lisban, hanem a Közgazdaság-tudományi Egyetem csarnokában került sor. Itt Karol Pavlű, a Szlovákiai Vállal­kozók Szövetségének elnöke riasztónak mondta az előállt helyzetet, rámutatva: amennyiben a kormány és a törvényho­zás nem módosítja mielőbb az általuk bírált törvényt, Szlovákiában befellegzik a vállalkozásnak. A vitában felszólaló vállalkozók is rövidlátónak minősítették az efféle hoz­záállást. Szerintük a törvény előkészíté­se során senki sem vette figyelembe a vállalkozók javaslatait, melyek annak idején a háromoldalú egyeztető tárgya­lásokon és más fórumokon elhangzot­tak. S így a törvény a problémakör ala­pos ismerete nélkül került a tárgyaló­­asztalra. Mindez valószínűleg a munka­­nélküliség növekedéséhez vezethet. A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a segély fizetésére már nincs elegendő pénz. A tiltakozó megmozdulás résztvevői a kormányhoz címzett petíciójukban első­sorban a törvény rossz koncepcióját ítélték el, mely azt eredményezi, hogy a biztosítási költségeket a vállalkozók ro­vására próbálják előteremteni. Közlemények A dunaszerdahelyi Szent János Alapiskola Igazgatósága értesíti a tisz­telt szülőket, hogy a beíratás az 1993/94-es tanév valamennyi évfolya­mába 1993. február 28-áig tart az iskola Üzletsor utcai épületében, naponta 19 óráig. A keresztény óvodába ugyanitt lesz a beíratás. A pozsonyi megmozduláshoz a lo­sonci vállalkozók is csatlakoztak, akik február 12-ére, amikor a DSZM parla­menti és kormányképviselői a közép­szlovákiai járási székhelyen tartják majd kihelyezett tanácskozásukat, szintén til­takozó megmozdulást szerveznek. A Losoncon megfogalmazott felhívás tá­mogatja a szombaton Pozsonyban jóvá­hagyott dokumentum kitételeit. Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1993. február 1-jin Vételi Eladási Közép-Vételi Eladási Közép-Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 42,884 43,314 43,099 41,53 44,67 43,10 Ausztrál dollár 19,396 19,590 19,493 18,55 20,25 19,40 Belga frank (100) 87,153 88,029 87,591 84,95 90,23 87,59 Dán korona 4,646 4,692 4,669 4,51 4,81 4,86 Finn márka 5,209 5,261 5,235 5,00 5,48 5,24 Francia frank 5,297 5,351 5,324 5,16 5,48 5,32 Görög drachma (100) 13,411 13,545 13,478 12,71 14,25 13,48 Holland forint 15,952 16,112 16,032 15,53 16,49 16,01 ír font 47,074 47,548 47,311 45,31 49,31 47,31 Japán jen (100) 22,940 23,170 23,055 22,18 23,50 22,84 Kanadai dollár 22,533 22,759 22,646 21,66 23,22 22,44 Luxemburgi frank (100) 88,153 88,029 07,591 84,53 90,85 87,59 Német márka 17,952 18,132 18,042 17,58 18,50 18,04 Norvég korona 4,209 4,251 4,230 4,08 4,38 4,23 Olasz líra (1000) 19,172 19,364 19,268 10,55 19,99 19,27 Osztrák schilling 2,551 2,577 2,564 2,50 2,62 2,56 Portugál escudo (100) 19,778 19,976 19,077 18,75 20,37 19,56 Spanyol peseta (100) 25,123 25,375 25,249 24,40 26,10 25,25 Svájci frank 19,473 19,669 19,571 19,04 20,10 19,57 Svéd korona 3,949 3,989 3,969 3,01 4,13 3,97 USA-dollár 28,564 28,852 28,708 28,01 29,41 28,71

Next

/
Thumbnails
Contents