Szabad Újság, 1993. január (3. évfolyam, 1-24. szám)

1993-01-04 / 1. szám

Az önálló Szlovákia Eddig hetven ország... Január elsejéig hatvanhat ország ismerte el az önálló Szlovákiát. Az erről szóló dokumentumokat általában még az óév utolsó hetében át­nyújtották az érintett országok külképviseleteinek felelős munkatársai. Elsőként Ukrajna, Románia és Nigé­ria ismerték el az új szlovák államot, s az erről szóló dokumentumot december 18-án adták át a szlovák külügyminisz­tériumban — közölte Milan Köaiko külügyminiszter. Ezt követően Olaszor­szág, Franciaország és Malajzia decem­ber 22-én, majd a következő napon Ma­gyarország is. Az újév napján érkezett meg Németor­szág, Svédország, Kolumbia, Svájc, Hol­landia, Kanada és az Egyesült Államok jegyzéke az önálló Szlovákia elismerésé­ről, az utóbbié hatvannegyedikként. Eze­ken kívül a Cseh Köztársaság és a „kis Jugoszlávia” is önálló nemzetközi jogi szubjektumként ismerte el Szlovákiát. Tegnap további országok jelentették be ugyanezt, így számuk hetvenre nőtt. Mindez egyben azt is jelenti, hogy azok az országok, amelyeknek korábban kon­zulátusi szinten volt képviseletük a szlovák fővárosban, azok utólag automatikusan nagykövetséggé lépnek elő. így az ameri­kai zászlót ma reggel 9 órakor tűzik ki hivatalosan az amerikai nagykövetség épületére, és ahogy azt sajtóértekezletén Milan Kfíaíko külügyminiszter kijelentet­te, ő lesz az első, aki diplomáciai vízumért folyamodik az USA nagykövetéhez, hogy január 15-én részt vehessen az ENSZ-ben Szlovákia ünnepélyes tagfelvételi aktusán. Új év, új ország Szomszédom vérbeli vállalkozó. Nem amolyan újsütetű ügyeskedő, aki baleknak nézi minden üzletfe­lét, és csak azon jár az esze, hogyan tudna mielőbb meggazdagodni. Nem. Szomszédomnak már a párt­iam idején is voltak káprázatos amihez hozzáfogott, ha ndig aranyat, pénzt fel­­dzott. Meglátjátok, si­­— mondta elszánt biza­­,i egy-egy elhatározása de tudatában ott ólálkodha­tott a félelem is a hivatalok és más ,Jóakarók” gáncsoskodása miatt, mert e kétségeit leplező kijelenté­sét — tekintetét kissé megemelve — rendszerint egy kegyes szólással toldotta meg: Segedelmeddel, Uram! Bámulom ma is, ahogy megfér benne a kincses lelemény, a hideg számítás és a keresztény áhítat Mondják nekünk: történelmi időket élünk, új ország született az új esztendő küszöbén. Tűnődve pil­­lantgatunk előre és hátra, múltba és jövőbe, s közben kérdezzük: ne­künk mit hoz, hozzánk milyen lesz? Ami volt, ismertük. Nem járt kü­lönösebben a kedvünkben, nem ba­busgatott, nem kényeztetett, de va­lamennyire kiszámítható volt ezért nagy és váratlan meglepeté­sektől nem kellett tartanunk. Most minden rejtélyes és min­den lehetséges. A többség átejtésé­­vel elért különválás sajnos nem olyan kezdet amely zökkenők és rázkódások nélküli folytatást ígér­ne. A választások óta várjuk, mert a győztes párt, ugye, ígéretet tett rá, hogy megtudjuk, hogyan is áll Szlovákia gazdasága. De nemcsak erről, arról sem kaptunk hiteles tá­jékoztatást hogy mekkora gazda­sági megpróbáltatást jelent az ál­lamszövetség felbomlása, s mivel lehet ellensúlyozni a nyilvánvaló hátrányokat A nemzeti húrokat pengető hordószónokok nemcsak a kisebbségeket a megszeppent többséget sem tudták megnyugtat­ni, derűs jövővárásra hangolni. A fejetlenségnek és a lehetőségek könnyelmű elherdálásának riasztó következményeit az égbe szökő inf­lációt és a nagy semmit kínáló üz­leteket jól láthatjuk földrészünk keleti fertályán. Van-e erő, tudás és akarat amely a mi szekerünket más útra tereli?! A szlovákság önálló államiságá­ból fakadó eufória velünk, kisebb­ségiekkel szemben éppúgy átcsap­hat kicsinyességbe, mint nagyvona­lúságba. A józan ész az utóbbit dik­tálná, mert erre tart Európa, mert az állam fogalmát ma már nem szabad azonosítani a nemzet fogal­mával, s mert nekünk — egyéb hát­rányokat most nem számítva — a különválás legfeljebb azt hozta, hogy a hazánknak mondott terület most már Agcsernyőtől nem Asig, hanem csak a Morva folyóig terjed. Mi ez, ha nem lehetőségvesztés, (Folytatás a 2. oldalon) Az önálló Szlovákia kikiállásának ünnep­ségei Somorján (felső kép) és Pozsonyban (baloldali kép). Az új év első napján a Su­­doméfice-Skalica határátkelőn még hiá­nyoztak a szlovák vámosok... (SOMOGYI T.(l) és TA SR-felvételek) Honnan erednek az ellentétek, a feszültségek és a bizalmatlanság? Tudjuk, koronként változik a különféle fogalmak, eszmék, eszmerendszerek tartalma és jelen­ese, és gyakran a történelem tragi­kus fintorává merevedik a gyakorla­ti megvalósítás feletti buzgó igyeke­zet. Tapasztalhattuk ezt a rossz em­lékű, vezéreszmének kikiáltott in­ternacionalizmus esetében, amely­ről — bár elvetélt — ma sem tudni pontosan, mi fán terem, és amelyet olykor a kozmopolitizmussal is ro­­konítanak. A kozmopolitizmus ter­mészetesen sokkal árnyaltabb, összetettebb eszmeiség és jelenség, mint az internacionalizmus (amely tudvalevőleg falra festett demagóg jelszavak formájában is képes volt testet ölteni), ennélfogva jóval na­gyobb figyelmet érdemel azok ré­széről, akik saját nemzetük iránt kü­lönösen elkötelezettek. A kozmopolitizmusra jellemző ♦"lajdonságok közé sorolható a kü­lönféle civilizációkkal, az eltérő szo­kásokkal szembeni nyitottság, illetve az az értelmiségi magatartás, amely az emberiség egészét egyetlen nagy közösségnek tekinti, és az egyes nemzetek helyett ez iránt érez bizonyos politikai elkötelezettséget. A nemzetek önállósága, kultúrája, hagyománya többé-kevésbé idegen tőle, ezért gyakran szembekerül a nemzetben gondolkodó, a hazafisá­­got és a hazaszeretetet bensőleg vál­laló polgárok és közösségek szándé­kaival és törekvéseivel. Megnyilvá­nulási formáitól függően a patriotiz­musnak ellentéte és kiegészítője is lehet. A nemzet fogalmának egyik leg­jobb meghatározása Bibótól szár­mazik. Szerinte a nemzet olyan tár­sadalmi közösség, amely meghatá­rozott területet — hazát —, és an­nak politikai szervezetét — államot — mondhat magáénak. Az ilyen kö­zösségnek jelentős hányada, vagy csaknem egésze tudatosan tagja a nemzetnek, tehát nemzettudattal rendelkezik. A nemzet fogalmához tartozik a nyelvi, illetve a történelmi azonosság és a gazdasági életképes­ség. E meghatározó elemek közül talán a nyelvi azonosság tekinthető leginkább mérvadónak. A nemzet létformája Az általános érvényű szabadság, egyenlőség és társadalmi igazságos­ság megteremtése érdekében bizo­nyos eszméket és programokat min­dig is rendszerbe kellett foglalni. Ez­zel szemben a nemzethez, a nemzet­tudathoz kevésbé szükséges bármi­féle ideológia. Bibó azt mondja, hogy „... az emberek igen nagy há­nyada számára a modem közvéle­ménnyel rendelkező országokban pe­dig nyugodtan mondhatjuk, döntő többsége számára a családon kívül a nemzeti hovatartozás az a közösségi kötelék, amely—hatalmi eszközeitől eltekintve is — a legsikeresebben ké­pes tagjai lojalitására apellálni... ” El­mondható tehát, hogy a többség szinte magától értetődőnek tartja és elfogadja a nemzet létezését, fennmaradását biztosító szervező­dési formákat. Ebből következően idegenkedve és értetlenül szemléli a nemzettudatot gyengítő, ellene ható törekvéseket, jelenségeket. Az önmagát világpolgárnak tartó, de állampolgárságánál fogva mégis­csak valamely nemzet államához tartozó egyén szempontjából csep­pet sem közömbös, hogy miként vi­selkedik a rendelkezésére álló kö­zegben, annak érdekeivel és értéke­ivel milyen mértékben azonosul, vagy azokat milyen mértékben uta­sítja el. Mindez természetesen a nemzetet alkotó közösség nem vi­lágpolgárként gondolkodó része számára sem közömbös, és tulaj­donképpen innen ered az ellenté­teknek, a feszültségeknek, a bizal­matlanságnak a forrása. A kérdés most már nem csak az, hogy a kü­lönféle érdekek és célok összhangba hozhatóak-e, és számolnunk kell-e akrónikus szembenállás és konfron­­tálódás veszélyeivel, hanem az is, hogy a kétféle világnézet közül (Folytatás a 2. oldalon) Világpolgárság és nemzetállam lUomokot exportálunk a Szaharába?

Next

/
Thumbnails
Contents