Szabad Újság, 1992. november (2. évfolyam, 246-270. szám)

1992-11-02 / 246. szám

2 Szabad ÚJSÁG Belföld 1992. november 2. "UJjJ^ACB hír] Ha nem megy tisztességes úton... A tolvaj tolvajt kiált Vladimír Meciar szlovák kormányfő ausztriai látogatásának befejezésé­vel Pozsonyban kijelentette, hogy Szlovákia számára az Európai Közös­ségbe való belépés a rendszeres lépések egységes folyamatát képezik. Ez azt jelenti, hogy az EK meglévő szociális, gazdasági és politikai struktú­rájához kell alkalmazkodni. A gyors belépés sokként is hathatna, hiszen az EK-társulás lényegében az erős és gyenge gazdaság találkozását is jelenti egyúttal. dőlni, merthogy a hazai jelenségek­re nem tud elfogadható magyaráza­tot nyújtani, sem megoldást találni. Ha ugyan akar... Enyhén szólva nem tisztességes az a mód, ahogy a kormányfő Bécs­­ben reagált a Jaslovské Bohunice-i atomerőmű iránt érdeklődő, oszt­rák közvélemény hangjára. Meőiar szerint Szlovákia kész 1995-ig leállí­tani a V 1-es atomerőművet, ennek feltétele azonban azt más energia­­termelő egységgel pótolni, ez pedig nem más mint a bősi vízlépcső, amely körül most annyi vita folyik... Meőiar természetesen érintette a bősi kérdést is, s nem felejtette el megemlíteni, hogy Csehszlovákia az Európai Közösség előtt kinyilvánítot­ta tárgyalási szándékát, s teret nyújt a nemzetközi szakértői bizottság szá­mára, hogy elbírálja a kérdést. Meőiar szerint a bősi kérdés túl­politizált, s ezt tudják Ausztriában is. A kormányfő meggyőződése, hogy a magyar „lobby” nem jár si­kerrel Nyugaton. Ennek érdekében megismételte azokat a vádakat Ma­gyarországgal szemben, amelyeket Londonból történt visszatérése után is kifejtett, s amelyekről a Prágában megjelenő Mladá Fronta Dnes című napilap is írt szombati számában, hogy Magyarországon fasiszta, anti­szemita és neonáci irányzatok vannak erősödőben. „Ha a magyar kormány állításaimat bírálni fogja, akkor ezeket a törekvéseket egyszersmind pártfo­gás alá veszi. Ha pedig megengedi, ak­kor odahaza szerez magának ellenfe­leket” — véli Meőiar. Úgy tűnik, a szlovák kormányfő utóbbi kijelentéseivel éppen az ide­haza már hosszabb ideje meglévő tendenciákról akarja elterelni a fi­gyelmet, s azokkal a magyarokat vá-Ma 54 éve: Bécsi döntés Ma 54 éve, hogy 1938. november 2-án a bécsi Belvedere palotában Németor­szág és Olaszország külügyminisztere, va­lamint Csehszlovákia és Magyarország il­letékesei aláírták azt a jegyzőkönyvet, amely szerint Szlovákia déU részét és Kárpátalját visszacsatolták Magyaror­szághoz. Ezzel mintegy 11 927 négyzetkilomé­ternyi terület — több mint 1 millió lakossal — vált Magyarország részévé. A Szlovák Katonák Szövetsége: Nem rövidül a szolgálat Rózsahegyen a 85 éwei eze­lőtti eseményekre emlékeztek, amikor a csendőrök a tömegbe lőttek. A megem­lékezésen részt vett Jozef ProkeS, Au­gustin Marián Húska, Milan Őié és Jo­zef Markuä is. A Szlovák Nemzeti Párt leendő köztársaságielnök-jelöltje kije­lentette: „Nem azért jöttünk ide, hogy szívünkben tovább tápláljuk a gyűlöle­tet, hanem hogy ne feledjünk. (...) Most, amikor a szlovák nemzet nemzeti—álla­mi egyenrangúsodása teljesedik ki, Szlo­vákia határain túl a nagy magyar biroda­lom felújításának igénye hallatszik...” KaSSÁN bejelentették, hogy 16 hónap után hivatalosan is megszűnt a köztársasági elnök pozsonyi irodájának kelet-szlovákiai fiókja. Ennek, fennállá­sa alatt, az volt a feladata, hogy megfe­lelő információkkal lássa el Václav Ha­­velt. Az említett időszakban a fiókiroda mintegy 300 javaslatot, ötletet és pa­naszt továbbított a prágai várba. B uDAMÉRBAN (Kassa-vidéki já­rás) október utolsó napján új evangéli­kus templomot avattak, amelyet az utóbbi két év során építettek fel. Erede­tileg 20 évvel ezelőtt kezdődött építése, azonban a párt- és állami szervek annak idején meggátolták befejezését. A temp­­lomot Pavel Uhorskai evangélikus püs­pök szentelte fel. PRÁGÁBAN a Smetana teremben szombaton este a Toulouse-i Állami Hangversenyzenekar adott koncertet. A műsorban Michel Plasson karnagy ve­zényletével Darius Milhaud, Erik Satie, Arthur Honegger és Maurice Ravel szá­mos világhírű műve hangzott el. O lOMOUCBAN a hét végén „Örökség és jövő” címmel megkezdő­dött a német kultúra heteinek ünnep­ségsorozata. Olomoucon kívül még to­vábbi 15 csehszlovákiai városban kerül sor valamilyen rendezvényre az ünnep­ségsorozat keretében, amely november 28-áig tart. K assán, a Polgári Demokrata Párt kassai körzeti csoportjainak szombati ta­nácskozásán arról vitatkoztak a küldöt­tek, hogy milyenek lehetnek a jelenleg egyedüli szövetségi jobboldali párt jövő­beni célkitűzései. Ki akaiják dolgozni a közös állam széthullásával a Klaus-párt­­tól történő elszakadás elveit azonban — legalábbis egyelőre — nem tervezik, hogy egyesüljenek a Polgári Demokrata Unió­val, illetve a Demokrata Párttal. FeLSŐNÉMETIBEN tett látoga­tást Petr Őermák szövetségi belügymi­niszter, hogy megismerkedjen a határát­kelő helyzetével. Mint ismeretes, az or­szág valamennyi határátkelőhelye közül a felsőnémetin uralkodnak a legmosto­hább viszonyok. A miniszter szerint a kérdés megoldása ugyan már nem fog tartozni a szövetségi kormány hatáskö­rébe, ettől függetlenül a helyzet javításá­nak lehetőségeit még az év vége előtt meg kellene teremteni. H aVLÍŐKÍTV BRODBAN hét évig tartó felújítási munkálatok után szom­baton megnyitották Karel Havlíéek-Bo­­rovsky múzeumát. A cseh újságíró, köl­tő és politikus egykori lakóházát 160 év­vel ezelőtt vásárolták szülei. StÉÍERYBAN (Hradec Králové-i járás) a helyi iskola tetőszerkezetén dol­gozott egy 29 éves bádogos, aki három­­emeletnyi magasból lezuhant, és a hely­színre érkezett orvos már csak a halál beálltát állapíthatta meg. P RÁGÁBAN egy 35 éves férfi ön­­gyilkosságával ért véget a családi vesze­kedés. Háza folyosóján eddig meg nem állapított eredetű robbanószerkezettel — amely szájában robbant — vetett vé­get életének. O kTÓBER 31-én az egész ország területén 649 közlekedési baleset tör­tént, amelynek során tíz személy életét vesztette és több mint negyedszáz a sú­lyos sérültek száma. A balesetek anyagi kára az előzetes becslések szerint meg­haladja a 12 608 200 koronát. A múlt hónap utolsó napján 441 betöréses lo­pásról értesült a rendőrség, ezek felbe­csült anyagi kára 7 939 500 korona. Liptószentmiklóson szombaton tar­totta második kongresszusát a Szlovák Katonák Szövetsége. A tanácskozáson részt vettek Augustin Marián Húska és Jozef Prokes SZNT-alelnökök, vala­mint Jozef Tuchyúa szlovák belügymi­niszter is. A résztvevők megállapították, hogy a szövetség minden erejével segí­teni fogja a Szlovák Köztársaság állami­ságának és szuverenitásának védelmét. Elhangzott, hogy Szlovákia nemzeti érdekeit csak az egységes Szlovákia és az egységes hadsereg biztosíthatja. Jo­zef Tuchyúa belügyminiszter szerint a jelenleginél kisebb harci egységeket kell létrehozni, s azokat egyenletesen kell elhelyezni Szlovákia területén. Az új ha­dászati rendszert ki kell egészíteni terü­letvédelmi egységekkel. Mivel a jelenlegi időszakban nincs elegendő pénz hivatásos katonaság lét­rehozására, nem jöhet szóba az általá­nos hadkötelezettség időtartamának le­rövidítése. Biztonságpolitikai kérdés... (Folytatás az 1. oldalról) tótájékoztatót az ENSZ-ben akkredi­tált újságíróknak is. A sajtókonferenci­án megjelent tizennégy nagy hírügy­nökség és lap tudósítója, köztük az AP, AFP, TASZSZ, MTI, a spanyol, a kí­nai sajtóiroda munkatársa is. A sajtó­konferenciát egyébként a Reuter sajtói­roda rendezte. Ezen Duray Miklós mind a diplomatának, mind a sajtó képviselő­inek átnyújtotta a csehszlovákiai kisebb­ségek helyzetéről szóló Együttélés-do­kumentumokat. —pogány— Mikor kezdődik az új? (Folyt, az 1. oldalról) Európai Közösség ve­zetése és a visegrádi hármak (négyek, cso­port vagy nem is tudom mi, de majdnem mind­egy), és roppantul kel­lemes légkörben... nem beszélt Bősről, ahogy Lengyelország szociális és gazdasági gondjairól sem. Felhőtlen békes­séggel fogadta Cseh­szlovákia kettéválását, amennyiben nem lesz polgárháború, s amennyiben meg tud­nak egyezni a csehek a szlovákokkal abban, ki mit visz ki az országból, hogy ne zavarjuk meg a nyugati piaci köröket, és itthon se kelljen min­den gyárat bezárni. És eközben Magyaror­szágnak van a legna­gyobb esélye bejutni az Európai Közösségbe, hiszen minden olyan szépen és békésen tör­ténik ebben a szeren­csétlen kis országban, ahogy sehol a világon. Azaz sehol Európában. Hiszen nincs vallon— flamand kérdés, a basz­kok sem robbantanak az országban, az olasz kor­mányválságok sorozata sem destabilizálja az or­szágot, s talán a katalá­nok sem jelentkeznek egyenjogosításukért éppen Budapesten. De azért jó lenne, ha az emberjogi kérdések­ben megtalálnánk a megoldást, mely sze­rint... Gazdaságilag vi­szont alapvető kérdés a kivitel, s ha azt növel­jük, akkor valami törté­nik ugyan, csak bíróság ne legyen az, minthogy az EK-tól függ mit és mennyit vihetünk ki... És az sem lenne rossz, ha kiegyensúlyozott költségvetéssel dolgoz­nánk, mert az EK és tagországai is tudni sze­retnék, hogy kell azt csi­nálni, hiszen nekik sem megy, ellenben... Ellen­ben megcsinálhatjuk mi, ha mi is bízunk ön­magunkban, minthogy a Nyugat csak ben­nünk bízik... Nem is értem, miért sírt, félt a lelkünk. Nem is értem, mi köze van Albion ködös kellemet­lenségeinek nagyszerű perspektíváinkhoz. Ah­hoz, ha már bebizonyí­tottuk, hogy kérni nem akarunk, kínálni viszont van mit, akkor közösül­hetünk és egyesülhe­tünk Európával... szó­val jó, hogy volt Lon­don. Valami véget ért. Már csak az a kérdés, el is kezdődik-e valami?! NESZMÉRI SÁNDOR Jelzés nélküli híranyag: CSTK, TK SR A fajelmélet és jogtiprás gyakorlata Emlékeztetőül - mindenkinek Most, amikor még mindig nem késő, hogy őseink föld­jét visszaigényeljük, szeretnénk figyelmeztetni olvasó­inkat Figyelmeztetni és emlékeztetni... Emlékeztetni a 45 évvel ezelőtt történtekre, hogy mindenki okulhasson belőle, aki félvállról venné a kérdést: érdemes-e vissza­kérni jussunk, amikor annyi utánjárás szükséges a bü­rokrácia útvesztőjében... Figyelmeztetésül és okulásul íme az alábbi (emlékeztető) írás: Még 1947 végén, 48 elején Szlovákia Kommunista Pártja körlevelet juttatott el helyi szervezeteihez, melyben a földreformmmal kapcsolatos álláspontját szögezte le és a reformmal kapcsolatos tudnivalókat ismer­tette. Érdemes idéznünk ebből a dokumentumból néhány részt: Mit tartott a levél a legfontosabbnak a földreform végrehajtásánál „A németek, a magyarok és az árulók földjének elkobzása” érdekében: „1. Ha a németeknek, magyaroknak vagy árulóknak van az Önök községében vagyonuk, amelyet el kellene kobozni (...) közösen adjanak be konfiskálási javaslatot Minden javaslatot szabályosan indokolni kell. Ez azt jelenti: bizonyítani kell, hogy a földek tulajdo­nosa német, magyar vagy áruló. A németek és magyarok esetében elég bizonyítani, hogy 1930- ban, 1938-ban vagy 1940-ben német vagy magyar nemzetiségűnek vallották magukat, vagy a háztartásban németül vagy magyarul beszélnek, hogy a számlakönyveket német vagy magyar nyelven ve­zették és németeket vagy magyarokat alkalmaztak, német vagy ma­gyar pártok, társaságok vagy hasonlóak tagjai voltak. Az itteni magyarok — akik nem rendelkeznek 50 ha-nál több földdel — az összes kollaboráns és áruló esetében — függetlenül a földjük nagyáságától és attól, milyen a nemzetiségük — elsősorban be kell bizonyítani a megszállás alatti áruló tevékenységüket. Ez azt jelenti: be kell bizonyítani, hogy exponált funkcionáriusai voltak fasiszta szerveze­teknek vagy társaságoknak, hogy a köztársaságot, szövetségeseinket szidalmazták, hogy segítették a németeket, besúgók voltak, a zsidókat, cseheket vagy ellenállókat üldözték, és az ő kárukra gazdagodtak. Esetleg elég megadni és bizonyítani csak néhányat ezek közül az okok közül. Az, hogy valakit elítéltek-e vagy sem, nem irányadó, mert annak a személynek a tulajdonát is le LEHET kobozni, aki nem volt elítélve.11 Tehát, röviden összefoglalva: a párt levele törvénytelenség elköve­tésére biztatja helyi csoportjait, mert nem számít, hogy valakit elrtéltek-e vagy sem, be kell róla bizonyítani, hogy kollaboráns és áruló volt és faji megkülönböztetés alkalmazására ösztönzött. Ezután a négyoldalas körlevél az elkobzási eljárás technikai részle­teiről tudósítja helyi szervezeteit, hogy a célt: minden német és magyar tulajdonát elkobozhassák, elérjék. A levél a következő szemforgató szavakkal zárult: „Tisztelt Elvtársak! Ez éven lesz 100 éve annak, hogy eltörölték a jobbágyságot Rajtunk áll, hogy távolítsuk el az úri rend utolsó maradékát, hogy igazságosan osszuk fel az összes termőföldet a szlovák parasztok között. Ezzel tartozunk saját gyermekeinknek és a következő ge­nerációknak. A földet azok kezébe, akik megművelik azt! Üdvözlettel: Az SZLKP Központi Titkársága’ Köszönjük elvtársak! Nem felejtjük el, hogy afasizmus leverése után, Önök újra felélesztették annak eszméit! B. Z. „Legyen már vége a vitának” Csehország érettségijei?) Prágában tegnap a kora esti órák­ban összeült a cseh kormány, hogy megvitassa a Cseh Köztársaság alkotmánytervezetét. Erről egyébként az F 1-es tévéál­lomás tegnap déli kerekasztal-vitá­­ján is szó volt, amikor Jan Kalvoda cseh miniszterelnök-helyettes úgy nyilatkozott, hogy a cseh alkotmány tervezetének vitája majd az azt kö­vető elfogadása a cseh politikai színtér érettségijét is jelenti majd. A vitában Václav Havel úgy nyilat­kozott, hogy az állampolgárság kér­désében minden önálló állam önál­lóan dönt, Václav Klaus ezzel kap­csolatban úgy vélekedett, hogy an­nak kérdésében olyan döntést kell hozni, amely nem bonyolítja a más országokkal való kapcsolatokat, Frantisek Miklosko, az SZNT ko­rábbi elnöke szerint pedig már az állampolgárság körüli vitát be kel­lene fejezni. Devizapiaci árfolyamok Érvényben: 1992. november 2-án Deviza-(Pénz-)nem Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép­­árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 43,897 44,339 44,118 42,29 45,43 43,86 Ausztrál dollár 19,445 19,641 19,543 18,34 20,04 19,19 Belga frank (100) 88,400 89,288 88,844 85,76 91,04 88,40 Dán korona 4,732 4,780 4,756 4,58 4,88 4,73 Finn márka 5,747 5,805 5,776 5,50 5,98 5,74 Francia frank 5,363 5,417 5,390 5,20 5,52 5,36 Görög drachma (100) 14,031 14,173 14,102 12,88 14,42 13,65 Holland forint 16,169 16,331 16,250 15,68 16,64 16,16 ír font 47,877 48,359 48,118 45,39 48,75 47,07 Japán jen (100) 22,700 22,928 22,814 21,91 23,23 22,57 Kanadai dollár 22,486 22,712 22,599 21,55 23,11 22,33 Luxemburgi frank (100) 88,400 89,288 88,844 84,90 91,02 87,96 Német márka 18,198 18,380 18,289 17,83 18,75 18,29 Norvég korona 4,465 4,509 4,487 4,33 4,63 4,48 Olasz líra (1000) 21,256 21,470 21,363 20,11 21,55 20,83 Osztrák schilling 2,587 2,613 2,600 2,55 2,67 2,61 Portugál escudo (100) 20,407 20,613 20,510 19,34 20,96 20,15 Spanyol peseta (100) 25,652 25,910 25,781 24,73 26,43 25,58 Svájci frank 20,386 20,590 20,488 19,98 21,04 20,51 Svéd korona 4,833 4,881 4,857 4,65 4,97 4,81 USA-dollár 27,930 28,210 28,070 27,37 28,77 28,07

Next

/
Thumbnails
Contents