Szabad Újság, 1992. október (2. évfolyam, 220-245. szám)

1992-10-01 / 220. szám

2 Szabad ÚJSÁG Belföld 1992. októberi. A SZÖVETSÉGI KORMÁNY teg­napi tanácskozása után tartott sajtóér­tekezleten Miroslav Macek miniszterel­nök-helyettes (PDP) közölte, hogy a ka­binet megvitatta kibővített programnyi­latkozatát, amelynek lényege, hogy érté­kelje a testület eddigi tevékenységét és rögzítse a föderáció megszűnéséig vég­zendő munkáját. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum nem tartalmaz semmilyen sorsdöntő módosításokat. VáCLAV HAVEL volt köztársasági elnök tegnap a prágai vár királyi kertjé­ben levő egykori rezidenciáján a föderá­ció felosztásával kapcsolatos törvények megvitatásáról és az új cseh alkotmány kidolgozásáról tárgyalt a Polgári De­mokrata Párt szövetségi gyűlésbeli frak­ciójának a tagjaival. M aRTIN áVEHLA, a Csehszlovák Állami Bank szóvivője a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az ország aranya a központi pénzintézet devizatartalékai­nak a részét képezi, s az ország szétesése után kizárólag a tartalékok keretében osztható fel a két utódállam között. Közlése szerint az állami bank jelenlegi aranytartaléka mintegy 105 tonnára te­hető. A CSEH KORMÁNY tegnapi ülé­sén egyebek között megvitatta azokat a dokumentumokat, amelyeket a szlovák kormánnyal tervezett augusztus 6-iki üidlochovicei tárgyalásokra készítettek elő. Václav Klaus miniszterelnök közöl­te: a kabinet arra a következtetésre ju­tott, hogy az anyagot még ki kell egészí­teni, ezért a cseh kormány október 3-án rendkívüli ülést tart. A kormányfő el­mondta, hogy a majdani két önálló ál­lamnak megállapodásokat kell kötnie, amelyek egyebek között a baráti együtt­élésre és együttműködésre, továbbá a vámunió létrehozására, a közös piac megőrzésére és a pénzügyi elrendezésre vonatkoznának. K aREL PEZL altábornagy, a Csehszlovák Hadsereg vezérkari főnöke tegnap tartott sajtótájékoztatóján egye­bek között az Államvédelmi Tanács ál­tal a légvédelem és a légierő esetleges felosztásáról jóváhagyott variánsról beszélt. Mint mondta, az elfogadott változat megközelíti a 2:1 arányú fel­osztást. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a légvédelem és a légierő esetében nincs szó arról, hogy Csehszlovákia „feltéte­lei” között megismétlődhet a fekete­tengeri flotta esete, mivel a védelmi ta­nács rendezte a felosztás „technológi­áját”, s konszenzus született a végre­hajtás módjáról. A SZLOVÁK privatizálási miniszté­rium tegnapi sajtóértekezletén ismét el­hangzott, hogy a nagyprivatizálás kere­tében Szlovákiában a megszokott priva­tizációs módszereket helyezzék előtér­be, tehát a közvetlen eladást előre meg­határozott tulajdonosnak, továbbá a nyilvános árveréseket és a versenytár­gyalásokat. A tárca munkatársai szerint a tömegtájékoztató eszközök gyakran elferdített információkat közölnek a módosuló szlovákiai privatizálási kon­cepcióról. A CSEH KORMÁNYFŐ tegnap a Csehszlovák Sajtóiroda és a Radio plus munkatársának nyilatkozva „rendkívül komolynak” minősítette a Lengyelor­szág, Magyarország és Csehszlovákia, valamint az Európai Közösség közötti viszonyról október 28-án Londonban tartandó találkozót, amelyre John Ma­jor brit miniszterelnök meghívta a viseg­rádi hármak vezetőit. Václav Klaus köz­lése szerint a londoni csúcson Csehszlo­vákiát a szövetségi kormány tagjaiból, valamint a két köztársasági kormányfő­ből és pénzügyminiszterből álló küldött­ség képviseli majd. R udolf filkus első szövetségi miniszterelnök-helyettes (DSZM) teg­nap visszautasította Vladimír Meéiar Magyarországi szlovákok a várban FIDESZ-küldöttség Knazkónál Tegnap délelőtt a Szlovák Nemzeti Tanács égisze alatt Ivan Laluha, az SZNT külügyi bizottságának elnöke, ezt követően pedig Mi­lan Krlaiko szlovák külügyminiszter fogadta a magyarországi Fiatal Demokraták Szövetsége küldötteit A találkozót a FIDESZ kezdemé­nyezte annak érdekében, bogy megtalálják, mi­képpen javíthatók a két oiszág most meglehető­sen feszült kapcsolatai Németh Zsolt szerint Magyarországnak ér­deke, hogy jő viszonyban legyen az önállósodás küszöbén álló Szlovákiával is. Eprest azért, mert a visegrádi kezdeményezés égik ország­áról van szó, másrészt azért, mert mindkét országnak élnek kisebbségei a másik területem Az Ivan Laluhával folytatott megbeszélések ál­talános jellegűek voltak, míg Kűaákóval a nem­zetiségi kérdésekről is szó esett Kiaíko az újságíróknak elmondta, mindenütt a világon, így Magyarországon is felerősödőben vannak a nacionalista törekvések, ezért jó a problémák kölcsönös tisztázása. Németh Zsolt arra muta­tott rá, egyetlen politikusi kijelentésnek sem szabad nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint amennyit megérdemel, mert ha politikai célokra akarják kihasználni eleve eltúlozzák és az uszítás eszközévé teatik. A viszonyok rende­zésének kulcsát a kisebbségek kulturális és ok­tatási autonómiájának megadásában látja. Ma­gyarországon — bár a kormánypárton belül is felütötte tejét — a kormánypolitika mentes a nacionalizmustól mondta. Az országgyűlés ép­pen most kezdte meg a kisebbségi törvény és a kisebbségi kódexvitaját Munkatársunk kérdé­sére, hogy a liberális ellenzéki pártok támogat­ják-e majd a kollektív jogokon alapuló autonó­miát nyújtó törvényjavaslatot, így válaszolt: — A FIDESZ örömmel fogadta a Kisebbségi tör­vény beterjesztéséi mert az már két éve húzó­dott Jónak tartjuk, hogy a törvény alapkoncep­ciója a közjogi autonómia, a közjogi státusú kulturális autonómia. Ezt teljes mértékben tá­mogatjuk Amit kifogásolunk, az az, hogy nem volt teljeskörű a kisebbségekkel az egyeztetés. Problémát jelent számunkra a financiális ga­ranciák kérdése, az önkormányzati rendszer meglehtős kidolgozatlansága, mert így van olyan kisebbség amely majd nem tud önkor­mányzatot létrehozni de ezek módosító javas­latokkal kiküszöbölhetők A pozsonyi várban Iván Gaáperovié, az SZNT elnöke fogadta a magyarországi szlovák szervezetek képviselőik akik háromnapos ta­nácskozásra érkeztek Meghallgatta, milyen a helyzetük segítséget ígért nekik hogy fennma­radhassanak Anna Diriéanová, a Magyarorszá­fi Szlovákok Szövetségének tiszteletbeli elnö­­e erre elmondta, a szlovákiai magyar kisebb­séggel együtt kezdeményezni akarnak egy kö­zös petíciói mely arra szólít majd fel, hogy a kisebbségekkel ne lehessen visszaélni, ha a Két oiszág politikai céljai úgy kívánnák -nr-Magyar politikai erők a Meéiar-kormány száz napjáról „Tiszta ötös” A Meciar-konnány pontosan száz nappal ezelőtt lépett hivatalba. A szlovák sajtóiro­da ebből az alkalomból a következő kérdés­sel fordult a szlovákiai pártokhoz és moz­galmakhoz: „Miképp értékelik a szlovák kor­mány munkájának első száz napját, főleg ami a programnyilatkozatának a teljesítését ille­ti?'’ (Az alábbiakban a Magyar Keresz­ténydemokrata Mozgalom, az Együttélés Politikai Mozgalom és a Magyar Polgári Párt válaszát közöljük.) Az MKDM nevében Bugár Béla elnök elmondta: „Vladimír Meéiar kormánya az ál­lamjogi tárgyalások mellett megfeledkezett a kardinális szlovákiai gazdasági problémák rendezéséről. A kabinet csupán nemzeti prog­ramját teljesíti, s a legfontosabb társadalmi gondok rendezését állandóan halasztgatja. A körzeti és járási hivataloktól kezdve egészen a minisztériumokig a maga módján végezte el a bizonyítvány politikai tisztogatásokai s közben nem vette figyelembe a szakmai elvárásokat Az MKDM keresztény mozgalomként felhívja a figyelmet ana, hogy az új kormány nem teljesíti az úgynevezett egyházi programját sem, noha ez benne szerepelt a programnyilatkozatában. Azt is hangsúlyozta, hogy a hatalmi szervek decentralizálásra fog törekedni de a gyakorlat éppen ennek az ellenkezőét mutatja. A kor­mány tevékenységét negatívan értékeljük.” Áz EPM válaszát Dolník Erzsébet vezető titkár tolmácsolta: „A kormány tevékenységé­nek értékelése tekintetében két államjogi lé­pést tekintünk legfontosabbnak — a szlovák szuverenitási nyilatkozat és az új szlovák al­kotmány elfogadását A két dokumentumot egyrészt a szlovák nemzet önrendelkezése megnyilvánulásának tartjuk, másrészt viszont olyan folyamatnak, amely egy nemzetállam megalakulásához vezel a nemzeti kisebbségek Az ország sorsáról döntenek (Folytatás az 1. oldalról) zeti párti Peter Svec szerint aki nem sza­vaz a válási törvény elfogadása mellett, annak nincsenek tisztességes gondola­tai. Felszólalásában a továbbiakban két­ségbe vonta azokat a követeléseket, me­lyek szerint elemezni kell Csehszlovákia szétesésének a következményeit. Úgy vélekedett, hogy Szlovákia szempontjá­ból a legfontosabb a „további vesztesé­gek elkerülése”. Elutasította a népsza­vazás megtartását is, mondván, hogy az ország sem referendum útján jött létre, ávec felszólalása után a képviselők A Csemadok Országos Válaszúm»­­nya 1991. szeptember 26-án Pozsony­ban megtartott ülésén a jövő év ápri­lisára kitűzött országos közgyűlés elő­készítésével foglalkozott A szövetség feladatai között fontosnak tartja a megváltozott politikai, társadalmi is gazdasági viszonyoknak megfelelő program kidolgozását valamint a Szlovák Köztársaság alkotmányának elfogadása ólán ki»lakúit helyzetben megfogalmazni identitásunk megőr­zésének alapvető feladatait Az ál társadalmi Viszonyok köze­pette a Szlovák Köztársaság keretén betű) szükségét érezzük újrafogal­mazni azokat az értékeket amelyek hov a tartozásunk megőrzése, fejleszté­se és továbbadása szempontjából az anyanyrivbasznáiat a közművelődés, az oktatásügy és tömegtájékoztatás terén létfontosságúak. Mivel a ki­sebbség helyzete nem csupán az ál-Tiszteljük a megért éveket között eszmecsere alakult ki, majd ez­után véget ért a válási alkotmánytör­vény kormányjavaslatának az általános vitája. Filip §edlv£ a szövetségi parlament első alelnöke (PDP) újságíróknak nyi­latkozva közölte, hogy pártja hajlandó „elég jelentős kompromisszumra” lépni az ország megszűnéséről alkotott szoci­áldemokrata elképzelésekkel. A képviselők ma szavaznak a válási törvénytervezettel és a hatásköri tör­vény novellájával kapcsolatos módosító javaslatokról. lám politikájától, hanem a kisebbség összetartó erejétől Is függ, a szlováki­ai magyarság körében fontosnak tart­juk a konszenzus megteremtését ki­sebbségünk helyzetét meghatározó kérdésekben. Kezdeményezzük ezért a szlovákiai magyar kulturális, okta­tásügyi egyházi Ujúsági szervezetek és Intézmények érdekegyeztető talál­kozóját A többség és a kisebbség közti megértésre törekszünk. Ezzel össze­egyeztethetetlennek torijuk a valót­lanságokon alapuló ellenségkép ki­alakítására, a nemzett kizárólagos­ságra és a* erőszakos asszimilációra való törekvéseket. Felhívjuk tagságunkat is válasz­tott szerveinkét, hogy az évzáró tag­gyűléseken, a területi és városi konfe­renciákon foglaljanak állást a prog­ramunkat meghatározó identitásunk, kultúránk, anyanyetvhasználatnnk, oktatásügyünk jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdésekben. ACSEMADOK ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA szlovák kormányfő keddi állítását, mely szerint durva politikai hiba volt, hogy a vagyonelosztási törvénytervezet legutol­só változata nem tartalmazza Szlovákia pénzügyi kártalanítását. Köxlckinóny Rozsnyón 1992. október 6-án 16 órakor a Bányászok terén kerül sor Pe­tőfi Sándor emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére. A Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya tisztelettel meg­hív minden érdeklődőt. Egy nap Szüléink, nagyszüleink ünnepe a mai Mintha valóban többen lennének ma ők, a megélt évek krónikásai Talán éppen ezen a napon szeretnék nekünk elmonda­ni örömeiket és fájdalmaikat, abban a reményben, hogy ünnepnapjukon több fi­gyelemben részesülnek. Koppon a bot a járdán, nehezen moz­dul a fájós láb. Egyre kevesebb panasz mosoly hagyja el ajkukat, ma már Ok hallgatják munka nélkül maradt, anyagi gondokkal küszködő gyermeküket Ölbe tett kezük nem mozdul simításra, csupán a múltat idézi meg-megremegve. Közben korosodik az idő, és az év során beérett termést leltározza. Mi egynapi mo­sollyal nehezen érjük utol a gondatlansá­gunkból fakadó mulasztást Mosolyog junk, karoljunk beléjük, és parányikat lép­delve próbáljuk meg más napokon is sze­retni őket, odafigyelni rájuk. — száz — JpI/ps nélküli híranyag: CSTK, TK SIS Lesz új polgármester? (Folytatás az 1. oldalról) gármestare tette, amikor — teljesen mellébeszélve — arról szónokolt, hogy a Kassán megjelenő Slovensky vychod című napilap bizonyos politikai körök „megrendeléseinek" tesz eleget. Szerinte ennek az az oka, hogy Duáan Klinger, a lap főszerkesztője zsidó, s ez a főpolgármestert és Ót, mint keresztényeket sérti. Mint mondta, a lap hazudik, félrevezeti az olvasókat. (Ez nagyon igazságtalan megállapítás volt részéről, mert a lapnak is köszönhető, hogy a sovinizmus Kelet-Szlovákiában eddig nem nyert komoly teret — a szerk. megj.) Az elhangzottak ellen Jozef Ucsko, a vendégek padsorában ülő polgár (a vnb egykori titkára) tiltakozott a leghangosabban, s emiatt az egyik nemzeti párti képviselő ki akarta vezettetni a teremből. A szünet után az illetékes bizottság két határozati javaslatot terjesztett elő. Az elsőben kérte, hogy a főpolgármester válaszoljon az elhangzott vádakra, illetve magyarázza meg, hogy miért alakult ki feszült légkör a városházán. A második javaslat új főpolgármester-választást indítványozott. Erre Kopnicky ismét felbőszült, majd berekesztette az ülést, és távozott. Kriían és az SZKDM képviselői vele tartottak. A képviselőtestület többi tagja azonban folytatta a „berekesztett” tanácskozást az egyik főpolgármester­helyettes vezetésével. A bizalmatlansági indítványról tartott szavazás során a 80 képviselőből 56-an voltak jelen, közülük 53-an szavaztak a főpolgár­mester elmozdítása mellett. Az elfogadott határozati javaslatba bekerült az is, hogy elítélik Kriian nyilatkozatát, s indítványozzák, hogy az ügyészség rendeljen el vizsgálatot, vajon az ominózus kijelentés nem fasiszta megnyil­­vánulás-e. (balassa) és etnikai csoportok államalkotó jogának a figyelembe vétele nélkül. Az alkotmány terve­zetét elsietve, átgondolatlanul dolgozták ki, elsősorban azért, mivel nem bocsátották nyil­vános vitára, s az ellenzéki pártok csak a parlamenti bizottságok ülésein és az általános vitában mondhattak véleményt róla. Ez az al­kotmány fékezi a társadalmi demokratizáló­dási folyamatot és a jogállam kialakítását A kabinet eddig nem tudta enyhíteni a gazdaság szétesése nyomán felmerülő problémákat Mindeddig a munkanélküliség növekedésé­nek és az életszínvonal csökkenésének lehet­tünk tanúi. Annak ellenére, hogy az új kabinet szakemberek kormányaként jött létre, nem működik megfelelőképpen, amelyet az egyes reszortokban — például az egészségügyben és az oktatásban — tapasztalható nehézségek is alátámasztanak.” A Magyar Polgári Párt nevében A Nagy László elnök a kővetkezőket nyilatkozta: „A Szlovák Köztársaság kormányának eddigi tevé­kenysége tele volt ellentmondássaL A parla­ment elé nem konkrél baloldali programmal lépett, amelyből arra lehet következtetni hogy a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom le kí­vánja állítani a privatizálási korlátozni akarja a polgárjogokat és olyan politikát akar folytatni, amely Szlovákia nemzetközi elszigetelődésé­hez vezet Sajnos, aggodalmaink nem alaptala­nok. A DSZM gyakorlatilag kikényszeritette a föderáció közelgő széteséséi ádáz módon tá­madja az ellenzéki parlamenti képviselőket és a kisebbségek vezetőit Nyütan fenyegetőzik az öncenzúra bevezetésével veszélyezteti a médi­ák függetlenségét és nagyobb mértékű tisztoga­tásokat végez, mint amilyeneknek 1968 után a Husák-érában tanúi lehettünk. Az új kormány működése a szlovákiai demokrácia elnyomása és az autoritativ állam kialakítása felé vezet A DSZM-kabinet tevékenységének eredménye az állam szétesése, a külföld bizalmatlansága, a belső feszültség fokozódása és az, hogy az élet a következő generációk rovására megy. Most még van idő a hibák felismerésére. Bízunk abban, hogy a kormány végül is rákényszerül a realitások tiszteletben tartására.” A kormány száz napjáról Vladimír Meéiar miniszterelnök is nyilatkozott, s lényegében „cáfolta” a fent említetteket Szavai szerint a kabinet már az első pillanattól nagyon inten­zíven dolgozik, s nem mindenki tudja felmérni azoknak a lépéseknek a jelentőségéi amelye­ket hivatalba lépése óta megtett Csak ült és mesélt (Folytatás az 1. oldalról) dühbe gurult, hogy a mellette ülőknek szinte le kellett fogni őt (Miért, mit csinált volna, ha nem fogják le? Nindzsacsuklyát ölt, vagy bokszkesztyűt húz, aztán gye­rünk!?) Most már csak az a kérdés, vajon mi háborította fel olyannyira kormányfőn­ket, hogy rögvest másnap Magyarország expanzív nacionalizmusával volt tele az egész szlovák sajtó ? Meéiar ugyanis annak minősítette Antall József felszólalását De konkrétan melyik passzusát, hisz mindeddig sem ő, sem a szlovák sajtó egyetlen mondatot sem idézett belőle?! Mint a sajtótájékoztatón elmondta, Antall József beszédének autentikus hangfelvételét kérésére elküldik a német vendéglátók. Úgy látszik, nem nagyon sietnek vele, de a beharangozás a szlovák sajtóban már ragyogó­an sikerük Bár ha meggondolom, hogy Meéiar budapesti látogatása alkalmával ugyanaz a tolmácsnő ült mellette, akit egy magyar—szlovák újságíró-találkozón számtalan lej térjakabos fordítási bakin értem tetten, és esetleg a Nümbergbe magá­val vitt német tolmács is hasonló kaliberű volt, nem csodálkozom felháborodásán. Noha az is meglehet, hogy az Antall József szájából elhangzott egyetlen szó, a Gabélkovo—Nagymaros hatott rá vörös posztóként A többit már nem is hallotta, úgy felindult Nem tudom, nem tudom, csak azt, hogy Plautus híressé vált hősét és Garay Obsitosát juttatta eszembe, ahogyan kedélyesen elmesélte, hogyan fenyegette meg felemelt ujjával Antall Józsefet a prominens német politikus, hogy „ aztán itt ám ne legyen Jugoszlávia!" Ez, persze, csakis Antalira és Magyarországra vonatkozott, senki másra, biztosította hallgatóságát Vladimír Meéiar. Egy másik anekdotája arról szólt, hogy a magyar parlament egyik képviselője a magyarságot mint Jézus Krisztus kiválasztott nemzetét emlegette. „Akkor jó — mondtam —, mert a szlovákságpatrónusa meg a Szűzanya ” —fejezte be adomáját tenyeres-talpas humorával kormányfőnk Az egészben nem Meéiar poénje a vicces, hanem az, hogy ilyesmi ilyen megfogalmazásban soha el nem hangozhatott. A Biblia ugyanis csak az Úr választott népéről tesz említést, nem Jézus Krisztuséról, tehát ezt aligha mondhatta a magyar honatya. Hogy ez a lapszus jócskán levon az elmondottak hitelességéből, olyan kicsiség amivel Meéiar úr nem nagyon szokott foglalkozni De ne legyünk igazságtalanok; honnan is tudhatna az Ur választott népéről? Azokban a kommunista berkekben, ahol 1989 novembere előtt forgoló­­vdott, aligha esett ilyesmiről szó.__________________________VOJTEK KATALIN ^ r---------------------------------------------------------------------------------------------------:—"á Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 199Z.október 1-Jén Vételi Eladási Közép-Vételi Eladási Közép-Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 47,479 47,957 47,718 45,89 49,03 47,40 Ausztrál dollár 19,074 19,266 19,170 18,00 19,70 ' 18,85 Belga frank (100) 91,793 92,715 92,254 89,18 94,46 91,82 Dán korona 4,887 4,937 4,912 4,74 5,04 4,89 Finn márka 5,964 6,024 5,994 5,71 6,19 5,95 Francia frank 5,596 5,652 5,624 5,44 5,76 5,60 Görög drachma (100) 14,676 14,824 14,750 13,54 15,06 14,31 Holland forint 16,002 16,970 16,886 16,33 17,29 16,80 ír font 49,463 49,961 49,712 47,56 50,92 49,24 Japán jen (100) 22,293 22,517 22,405 21,60 22,92 22,26 Kanadai dollár 21,247 21,461 21,354 20,40 21,96 21,18 Luxemburgi frank (100) 91,793 92,715 92,254 88,32 94,44 91,38 Német márka 18,914 19,104 19,009 18,55 19,47 19,01 Norvég korona 4,662 4,708 4,685 4,51 4,81 4,66 Olasz líra (1000) 21,685 21,903 21,794 20,96 22,40 21,68 Osztrák schilling 2,683 2,709 2,696 2,64 2,76 2,70 Portugál escudo (100) 21,223 21,437 21,330 20,21 21,83 21,02 Spanyol peseta (100) 26,926 27,196 27,061 26,01 27,71 26,86 Svájci frank 21,642 21,860 21,751 21,23 22,29 21,76 Svéd korona 5,040 5,090 5,065 4,87 5,19 5,03 USA-dollár 26,629 26,897 26,763 26,07 27,47 26,77

Next

/
Thumbnails
Contents