Szabad Újság, 1992. augusztus (2. évfolyam, 168-193. szám)

1992-08-01 / 168. szám

2 Szabad ÚJSÁG hfr) i RAG ÁB AN tegnap tanácskozást tartott a Szövetségi Gyűlés Elnöksége. A tervezett napirenddel ellentétben a testü­let nem foglalkozott Josef Meél (Baloldali Biok) és Zdenék Jiéínsty (Csehszlovák Szociáldemokrata Párt) azon kérelmével, hogy a parlament elnöksége „kapcsolja be” a Szövetségi Gyűlést az államjogi el­rendezési folyamatba, megkísérelve ezzel az alkotmányellenes lépések veszélyének elhárítását. A CSNT Elnökségének alkotmány-el­őkészítő bizottsága tegnap megvitatta a cseh alkotmány „eszmei” javaslatát, ame­lyet Václav Klaus kormányfő terjesztett elő. A testület egyebek között javasolta, hogy az alaptörvény a közvetett elnökvá­lasztást rögzítse, tehát azt, hogy az állam­főt a parlament válassza meg. Az alkot­mánytervezettel zárt ülésen a kormány il­letékes bizottsága is foglalkozott. A CSEHSZLOVÁK Közel -Kelet-po­litika irányvételéről tájékoztatta tegnap Prágában az arab országok csehszlovákiai nagyköveteit Jozef Moravöík külügymi­niszter, aki egyebek között megerősítette a palesztin kérdéssel kapcsolatos eddigi csehszlovák hivatalos álláspontot. Sürget­te Izrael biztonságának szavatolását, s egyúttal támogatásáról biztosította a pa­lesztinok önrendelkezési jogát. J aROSLAV VOLF, a Szlovákiai Szo­ciáldemokrata Párt alelnöke tegnapi sajtó­­értekezletén sértőnek minősítette azokat a nyilatkozatokat, melyek szerint a párt el­nöke, Alexander Dubéek nem felelne meg szlovák elnöknek. Elsősorban a Szlovák Nemzeti Pártot bírálta, amely Dubéek kommunista múltját emlegette. Volf sze­rint ez nem akadály, mivel a parlamenti képviselők és a kormánytagok között is vannak egykori kommunisták. A SZLOVÁK belügyminisztérium megerősítette Lubomír Valetának, a leg­főbb ügyész első helyettesének azon kije­lentését, mely szerint a trencséni Tiso-vi­­lából eltűnt StB-akták holléte vizsgálatá­nak az ügye nem tartozik a föderáció leg­főbb ügyészségének a hatáskörébe. A bel­ügyi tárca megismételte, hogy a vizsgálatra a pozsonyi katonai ügyész ügyel fel, az azonban nem felel meg a valóságnak, hogy a Vladimír Meéiar kormányfő nevével is összefüggésbe hozott üggyel jelenleg a szlovák rendőrség foglalkozik. Ivan GASPAROVIÉ, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke és Vladimír Meéi­ar miniszterelnök tegnap Július Tóth pénzügyminiszter és Jozef Tuchyrta bel­ügyminiszter társaságában látogatást tett az észak-szlovákiai Kisucában. JoSEF LUX cseh miniszterelnök-he­lyettes, mezőgazdasági miniszter tegnapi sajtóértekezletén kritikusnak minősítette a mezőgazdasági kárpótlások terén kialakult helyzetet. Közlése szerint eddig 170 ezer ké­relmet vettek nyilvántartásba, s ez a szám az év végéig valószínűleg 200 ezerre emelke­dik. Lux felhívta a figyelmet arra, hogy a res­­titúriós folyamat meggyorsítása nélkül az esztendő végéig nem rendezhetők a kárpót­lással kapcsolatos vagyonjogi kérdések, mi­vel napjainkig csak 15 ezer kérelmet intéz­tek el Ckehországban. A SZLOVÁK Statisztikai Hivatal ál­tal végzett felmérés szerint június végéig összesen 364 640vállalkozói engedélyt ad­tak ki Szlovákiában. Az év eleji adatokkal összehasonlítva az esztendő derekáig 23,4 százalékkal emelkedett a vállalkozók szá­ma. A legtöbb kisiparos az építőiparban, a különféle javítószolgáltatásokban és a ke­reskedelemben keresi kenyerét. POZSONY belvárosában hétfőn lép életbe az a rendelet, mely szerint a szlovák főváros szívében fizetett parkolók zónáját hozzák létre. Az egyebek között a hírlap­árusoknál 5 koronáért beszerezhető par­kolókártya munkanapokon 7-től 17 óráig 120 perces „egy helyben maradást” tesz lehetővé. Azoknak a járművezetőknek a gépkocsiját, akik az autó szélvédője mögé nem helyezik el a kártyát, a rendőrség „megbilincseli”. Egyébként a parkolási zó­nát közlekedési táblákkal jelzik. Jt'lm nylkiili hírantaU: (Sík. Tk SK Belföld 1992. augusztus 1. Mit ér már a népakarat?! (Folytatás az 1. oldalról) polgári demokratikus jobboldal győzött, Szlovákiában a nemzeti szocializmus. Ez a két irányzat nem tud szót érteni. A szlovák parlamentet tehát a nem­zeti erők uralják. A ISO tagú testületben a győztes pártnak ma 75 képviselője van. Az EPM értékelése szerint, e testü­letben a demokráciát egyedül ez a moz­galom, és részben a Keresz­ténydemokrata Mozgalom képviselői, hiszen amikor az utóbbi uralmon volt, nem kifejezetten a demokráciát erősí­tette. A parlamentben a DSZM, a DBP és a SZNP egyértelműen együttműkö­dik. Ezt bizonyítja a kormányprogram körüli vita is. A két utóbbi párt ízekre szedte és erősen kritizálta a programot, s ezt tette a KDM és az EPM, valamint az MKDM. A tévéközvetítést figyelő nézők is elsősorban a kritikát hallották, mégis az SZNP és a DBP megszavazta azt. Az adott helyzetben az Együttélés annyit tehetett, hogy kinyilvánította vé­leményét. Ez a határokon túl is vissz­hangra talált. A mozgalom irodáját sor­ra keresik föl az újságírók és a tévéállo­mások riporterei, de a parlamentből ki­szorult demokratikus pártok képviselői is. Velük szemben óvatosan kell eljárni, mert amikor a hatalmat gyakorolták, nem törekedtek az együttműködésre, az ellenzék hangját nem akarták figyelem­be venni. Most jó lenne a barátság? A Szlovákia szuverenitásának elfoga­dása körüli helyzetet nem az bonyolítja, hogy a szlovákok önállóak kívánnak len­ni — ez egy történelmi folyamat része —, hanem az, hogy egyben nemzeti álla­mot akarnak. Ez XIX. századi elv. Arról sem esett szó, hogy a kisebbségek jogait biztosítani kell, de arról sem, hogy Szlo­vákia a szlovákiai állampolgárok szuve­rén állama. A magyar koalíció e két utób­bi javaslatát a nagy többség lesöpörte. Az elkövetkező időszak nagyjelentő­ségű aktusa lesz a szlovák alkotmány elfogadása. Annyi már tudható, hogy a szövegben szerepel: a nemzeti kisebbsé­geknek joguk van megtanulni az állaim nyelvet. Ez a kitétel jogfoszló intézke­dések sorozatát indíthatja el. (Pl. a ma­gyar iskolák bezárása, és egy szlovák Jan Kalvoda az új szlov megnyitása, hogy az alkotmány betűjét be lehessen tartani.) Végül itt van a népszavazás kérdése, mely csak a visszafordíthatatlan folya­mat végén zajlana le. A kormányzat megtesz mindent annak érdekében, hogy addig úgy megdolgozza a társada­lmat, hogy számára kedvező döntés szü­lessen. Hogy mit ér a jelenlegi kormány szemében a népszavazás, megmutatko­zott Párkány, Köbölkút, Gúta és más települések esetében. E települések la­kossága megszavazta, hogy régi szlovák helységnevüket visszakapják. A kormány mégis semmibevette a népakarat demok­ratikus megnyilvánulását. Duka Zólyomi Árpád egy kérdésre válaszolva elmondta, a pozsonyi ameri­kai konzulátussal jó a kapcsolat. Az amerikai diplomaták megkapták a moz­galom dokumentumait és kellően tájé­kozottak az itteni helyzetről. Sokat segí­tett a kisebbségeknek az a diplomáciai baklövés, amelyet Ján Klepáí követett el, amikor felelősségre vonta a pozsonyi konzulátus vezetőjét az Amerikai Em­berjogi Bizottság jelentésével kapcso­latban, mely nem éppen hízelgő képet festett a szlovákiai állapotokról. Valahogy elsikkad az a tény, hogy az USA demokratikus úton jött létre, legi­tim képviselők döntöttek az ország sor­sának alakulásáról. Csehszlovákia ese­tében ez sohasem alakult így, hiszen mindig egy kisebbség döntött és nem­zetállam építését szorgalmazta. Néhány rövid időszaktól eltekintve, a kisebbsé­gek nem voltak államalkotó tényezők. Köteles László kiegészítésképpen elmondta, a kormány azon mesterke­dik, hogy egy kézben összpontosítsa a hatalmat. A kialakult helyzet következ­tében a Szövetségi Gyűlés munkaképte­len, a Szlovák Nemzeti Tanácsban a magyar koalíciónak alig van lehetősége a lavírozásra. A KDM elvi ellenzékként lép föl, az EPM és az MKDM tett né­hány gesztust a hatalom irányában, hogy kimutassa, konstruktív ellenzék­ként kíván fellépni. Egyelőre a kormány erről nem kívánt tudomást venni. BALASSA ZOLTÁN k alkotmányról Nincs már föderáció Jan Kalvoda cseh miniszterelnök-helyettes, a Polgári Demokrata Szövet­ség elnöke szerint a Szlovák Köztársaság új alkotmányának a tervezete tele van ellentmondással, sőt, néhány rendelkezése veszélyt jelent Európára. Ez utóbbi véleményét „megmagyaráz­va” Kalvoda rámutatott: első sorban az veszélyes a kontinensre nézve, hogy az alkotmányjavaslat kizárja a nemzeti ki­sebbségeket az államalkotó folyamatból. „Ha az elnököt leválthatják, ha a parlamentet a kormány hívja össze, ak­kor fel kell tennem a kérdést, hogy va­jon ez egy eddig ismert államforma al­kotmánya-e” — folytatta a cseh minisz­terelnök-helyettes. Kalvoda véleménye szerint a szlovák alkotmány jóváhagyá­sának időpontja nem fontos. „Ugyanis már gyakorlatilag bekövetkezett a föde­ráció szétesése” — tette hozzá. Végezetül Jan Kalvoda úgy véleke­dett, hogy a szlovák alkotmány és a szuverenitási nyilatkozat elfogadása olyan politikai aktus, amely a szlovákiai politika „belseje” felé fordul. „Kalvoda úr azok közé a ’sikeres’ poli­tikusok közé tartozik, akik a választáso­kon pártjukat a sikertelenségbe vezették. Szeretném azonban én is megkérdezni, vajon valóban olvasta-e a szlovák alkot­mány javaslatát, mivel tudtommal még nem bocsátottuk a rendelkezésére, s je­lenleg még csupán a Szlovák Nemzeti Ta­nács és a kormány kezében van.” Vladi­mír Meéiar szlovák miniszterelnök ezek­kel a szavakkal reagált Jan Kalvodának az új szlovák alkotmánnyal kapcsolatos véle­ményére. (Megegyezzük, hogy a szlovák sajtóiroda már tegnapelőtt nyilvánossága hozta az alkotmány tervezetét így megálla­pítható, hogy Meéiar téved.) A szlovák kormányfő a továbbiakban elmondta, hogy ami a nemzeti kisebbsé­geket illeti, az alkotmány konkrét ren­delkezéseket tartalmaz, amely „megfe­lel mindannak, ami az európai viszo­nyok között szokásos”. Kilábaltunk volna? A Reuter hírügynökség szerint a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban már megszülettek a gazdasági reform első eredmé­nyei, s az ország fokozatosan fejlődésnek indul, bár még csak az mondható el, hogy megkezdte a „kullogást" a Nyugat után. „Cseh­szlovákiában megszűnt a gazdasági visszaesés, és mutatkoznak a kilábalás első jelei” — mondotta a jegybank képviselője. Martin Évehla szóvivő szerint „immár a legpesszimistábbaknak, a legkonzer­vatívabb politikusoknak is el kell ismerniük, hogy a dolgok jobbra fordulnak”. A központi bank tanácsadó testületé ezzel egyidőben beszámolt az ország gazdaságának első félévi teljesítményéről. Mint megállapította, az idei első negyedévben már csak 1,5 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék (a GDP) a tavalyi óv utolsó három hónapjához képest. 1992 áprilisa és júniusa között megállt a hanyatlás, és a kilábalás bizonyos jegyei is láthatóvá váltak. Meöiar titkosrendőrsége Tuchyna hallgat róla Lapunk tegnapi számában közöl­tük, hogy Frant Bek Mikloskónak, a Szlovák Nemzeti Tanács keresz­ténydemokrata képviselőijének tájé­koztatása szerint a Szövetségi Bizton­sági Hírszerző Szolgálat felosztása után létrehozandó szlovák titkosren­dőrség közvetlen felettese Vladimír Meéiar miniszterelnök lesz. A Kereszténydemokrata Mozgalom magát megnevezni nem kívánó vezetőije megerősítette Mikloáko szavait, mond­ván, hogy Meéiar titkosszolgálat kiala­kítását tervezi, amelyet maga alá kíván rendelni. A Csehszlovák Sajtóiroda (Folytatás az 1. oldalról) nak minősítette, s — mint mondta — jegyzőkönyvet vesznek fel azok­kal az alkalmazottakkal, akik részt vettek a munkabeszüntetésben. Úgy látszik, a sztrájkotoknak mégis akadt szóvivőjük, mégpedig Timotej Hill személyében, aki közölte, hogy a szakszervezet, a trolibusz-közlekedési üzem, valamint a vállalati igazgató dé­lelőtti tárgyalásának eredményekép­pen a munkabeszüntetést délben be­fejezték. Ladislav Kamenár, az üze­mi szakszervezeti bizottság elnöke megerősítette a vállalati igazgató azon munkatársa az ügyben felvilágosítást kért Jozef Tuchyna szlovák belügymi­nisztertől, de az elutasította a keresz­ténydemokraták nyilatkozatának a kommentálását. Tuchyüától eltérően Vladimír Meéi­ar szlovák miniszterelnök tömören nyi­latkozott a kereszténydemokraták állí­tásáról. Szavai szerint ez irányban sem­milyen döntéseket nem hoztak., A prob­léma a Szlovák Nemzeti Tanácsra, a tör­vényhozásra tartozik. A végrehajtó hata­lom véleménye nem játszik szerepet ab­ban, hogy a dolognak miképp kellene kinéznie” —jegyezte meg Meéiar. nyilatkozatát, mely szerint az érdekvé­delmi szervezet ellenezte a sztrájkot, mivel a gazdasági vezetőkkel még folynak az egyeztető tárgyalások. A trolibuszvezetők egyebek között bér­emelést követelnek. A felek a nap fo­lyamán megállapodtak a követelések teljesítésének a lehetőségeiről is. Az üzem és a vállalat vezetősége augusz­tus 6-áig értékeli a pénzügyi helyzetet. Abban az esetben, ha saját erőből nem tudják teljesíteni az alkalmazot­tak követeléseit, támogatást kémek a fővárosi tanácstól, illetve a pénzügy­minisztériumtól. „Bekaptuk a legyet?” (Folytatás az 1. oldalról) és most is annyira szidott kommunista totalitárius rendszer hagyatéka A nálunk kirobbant fonadalom annyira kényelmes, annyira emberi és annyira bársonyos volt, és bekaptuk a legyet a sok ünneplés láttán. Csakhogy mindent a maga idejében. Ami azt jelenti, hogy meg kell tudni, hogyan másszunk ki nagy veszteségek és fájdalmak nélkül a pocsolyából Ehhez, persze, szilárdan kell hinni, hogy valóban csak pocsolyában vadunk, nem pedig mély mocsárban. (...) Nagyon jó volna, ha a közös államnak ismét lenne elnöke, de nem azon múlik, hogy szlovák, morva vagy — Meéiar úr kívánsága szerint — cseh lesz-e, hanem főleg azon, hogy megfelelő ember legyen, aki tisztelné elődeink hagyatékát, s azt keresné, hogyan őrizze meg és javítsa mindazt, amit örököltünk tőlük. Képviselő Urak, Önökön múlik, hogy kit javasolnak, de ha nem tudnak maguk közül választani, ne becsüljék le és ne nevessék ki azt, aki el merészeli fogadni a jelölést Talán meglepi Önöket, hogy nem lesz szüksége egy seregnyi tanácsadóra, szóvivőre, hanem saját nevében fog beszélni és dönteni, ahogyan illik, ahogy annak lennie kell Irodavezetőjének nem tesz meg idegent, azt Önöknek kell megválasztani­uk, ahogyan azt Németországban teszik. (...) Félnapos „trolisztrájk” Az egykori belügyesek védelmükbe veszik a striciket Prága belvárosában tegnap tovább folytatódott az üzérek, prostituáltak, stricik és más kétes elemek ellen a hét elején indított „tisztogatási” akció. Pavel Hofman fővárosi rendőrparancsnok tájékoztatása szerint július 27-étőI a rendőri szervek 520 személyt ellenőriztek, közülük 303-at elő is állítottak. Horogra került 13 körözött személy is. A rendőrparancsnok tegnapi sajtóértekezletén azt is elmondta, hogy több esetben is indult vizsgálat, elsősorban kerítés bűncselekményének elkövetése miatt. Olyan „elemek” ellen is folyik eljárás, akiket az „üzletfél” elaltatásával gyanúsítanak. Ugyanis több prostituáltnál a motozás során gázsprayt és más „al­tatószereket” találtak. A rendőrök kést és lőfegyvert főleg roma származású emberektől koboztak el. Pavel Hofman hangsúlyozta: az akció célja, hogy ismét biztonságossá tegyék Prága belvárosát. A „tisz­togatások” következő fázisában a főváros többi részé­ben is bevetik — főleg az éjszakai órákban — a hatóságokat. A mostani akciót elsősorban az tette szükségessé, hogy Prága belvárosában már tarthatat­lanná vált a helyzet. Természetesen a cseh belügyminisztérium egykori munkatársai nem nézik jó szemmel a dolgokat. Néhá­­nyuk — megnevezni nem kívánták magukat — véle­ménye szerint az akció során alkalmazott „eljárások” bizonyos esetekben törvénybe ütköznek. Úgy véle­kednek, hogy a hatóságok visszaélnek a jogszabályok adta lehetőségekkel. Ami az akció eredményeit illeti, Szombati „csemege" megjegyzik, hogy a „tisztogatással” a rendőrök csu­pán azt érik el, hogy a prostituáltakat és a striciket csak a belvárosból szorítják ki, de ahol nem lesznek szem előtt, rögtön újrakezdik „mesterségüket”. „Nincs gyakorlati eredmény, csupán kozmetikai beavatkozásról beszélhetünk. Áz akció csupán a Ven­cel tér rendbetételének tekinthető. És ki jogosított fel valakit, hogy zavarja az ott élőket” — nyilatkozta a cseh belügyminisztérium magát megnevezni nem kí­vánó egykori magasrangú tisztviselője. Egy másik hajdani belügyi alkalmazott szerint a mos­tani akció veszélyesen hasonlít a Stépán idején a rend­­szerellenes „elemek” elleni rendőri beavatkozásokra. „A rendőröknek a törvény nem adja meg azt a lehetőséget, hogy megbüntesse ezeket a személyeket — reagált Jan Rumi cseh belügyminiszter azon nyilatkozatára, mely szerint a hatóságok büntetést szabhatnak ki kerítés bűn­­cselekményének elkövetése esetében. — Ha meg akar­ják tartani a törvényeket, nem tehetnek mást, mint bevonják a forgalmi engedélyt, ellenőrzik a személy­azonossági igazolványt vagy előállítják az Uletőt.” íme, egy másik volt magas beosztású belügyes nyilatkozata: „A romák, a prostituáltak és a stricik ma a lakosság azon részét alkotják, amelyet senki sem szeret, s ezért a rendőri beavatkozás ellen senki sem emeli fel a szavát. De minden embernek azonos jogai vannak. Ha ezt ma megteszik a cigányokkal és a stricikkel szemben, akkor megtörténhet, hogy hol­nap már másvalakit szemelnek ki. Köpjük le a tör­vényeket, mivel zavarnak a romák. És mi lesz hol­nap, akkor ki kerül az utunkba?” Sem Frantisek Zelenicky cseh rendőrparancsnok, sem pedig Pavel Hofman nem támogatja a kisipari törvény olyan értelemben történő módosítását, mely szerint a prostituáltak iparengedélyt válthatnának ki. Egyébként a jogszabály novellizálását Jan Rumi he­lyezte kilátásba.

Next

/
Thumbnails
Contents