Szabad Újság, 1991. szeptember (1. évfolyam, 165-189. szám)

1991-09-02 / 165. szám

2 1991. szeptember 2. Szabad ÚJSÁG hír] A NYILVÁNOSSÁG AZ ERŐSZAK ELLEN sajtóközpontja szombaton kö­zölte, hogy Besztercebányán Jozef Ku­­íerák, a mozgalom elnöke és Martin Bú­tora, a mozgalom szlovákiai tanácsa el­nökségének tagja találkozott Alexander Dubéekkel, a Szövetségi Gyűlés elnöké­vel. Tisztázták azokat a félreértéseket, amelyek a közelmúltban bizonyos nyilat­kozatok kapcsán keletkeztek. A NYEE vezetői biztosították Alexander Dubőe­­ket, hogy mindaddig, amíg a szövetségi államjogi elrendezés gondolatát támo­gatja, a mozgalom is teljes bizalmáról biztosítja őt a Szövetségi Gyűlés elnöki tisztségében. A DEMOKRATIKUS SZLOVÁKI­ÁÉRT MOZGALOM második közgyűlé­sét tartotta meg szombaton Bártfán. A tanácskozás középpontjában a mozga­lomnak a társadalomban játszott jelenle­gi szerepe, illetve az időszerű belpoliti­kai helyzet értékelése szerepelt. A részt­vevők értékelték a mozgalom tevékeny­ségét is, és programjuk szellemében hangsúlyozták az új államjogi elrendezé­si forma megvalósításának szükségessé­gét. Néhány konkrét lépést is elfogadtak a mozgalom további tevékenységét ille­tően. A LÉGIIRÁNYÍTÓK CSEHSZLO­VÁKIAI TÁRSASÁGA az Ostrava- Moänov repülőtéren történt titokzatos rajtaütéssel kapcsolatban nyilatkozatot juttatott el a Csehszlovák Sajtóirodához. Ebben erélyesen tiltakozik Ján Langoä szövetségi belügyminiszternek a Cseh­szlovák Televízió péntek esti híradójá­ban tett nyilatkozata ellen. „A miniszter véleményéből az világlik ki, hogy nem tudatosítja a repülésirányítás megszakí­tásának veszélyeit. "Amikor csütörtö kön, a moánovi repülőtér elleni akció napján, úgy 16 óra körül felhívtam Ján Langoä szövetségi belügyminisztert, ő igyekezett elnézést kémi községünk pol­gáraitól" — nyilatkozta a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársának Roman Má­­ca, Moänov község polgármestere. A to­vábbiakban azt is közölte, hogy a kom­mandó — a híresztelésekkel ellentétbén — egyáltalán nem ellenőrizte a helyze­tet. Közeli volt a veszély, hogy egy 300 emberből álló moänovi katonai egység támadást indít a kommandó ellen. Csu­pán néhány perc hiányzott az erre vonat­kozó parancs kiadásához, és az irányító­­torony felszabadításához, illetve a repü­lőtér terroristáktól történő megtisztítá­sához. Az akciót csak az hiúsította meg, hogy a katonai rendőrség parancsnoka, Srámek vezérezredes felmutatta a Dob­­rovsky és Langoä miniszter által aláírt parancsot. POLITIKAI megoldással meghiúsí­tottuk a régi struktúrák akcióját, ame­lyek azt hangoztatták, hogy a szünidő után 30 ezer tizenötéves gyermek kerül az utcára — hangsúlyozta egy pénteki sajtóértekezleten Petr Vopénka cseh ok­tatási miniszter. További magyarázatá­ban kifejtette, hogy ezt úgy tudták elér­ni: az alapiskolát most befejezett fiata­lok számára az állam által anyagilag tá­mogatott szaktanintézeteket hoztak lét­re. „Tudjuk, hogy ez csupán politikai megoldás, a valódi — a gazdasági —, már folyamatban van” — tette hozzá a miniszter. NyITRÁN a kezdődő új tanévben három egyházi iskolában több mint 400 gyermek tanul. Ugyancsak ebben a vá­rosban a Cirill és Metód Egyházi Gim­náziumban 200 diákot oktatnak majd. HúSZ ORSZÁG 140 fiatalja talál­kozott szombaton a prágai vár Csehszlo­vák Gyermekek Házában a Peace Child International nemzetközi mozgalom szervezésében. A fiatalok délutáni sze­replését nézők tömegei tekintették meg. A csehszlovákiai résztvevőkön kívül Ma­gyarországról, Japánból, Jordániából, a Szovjetunióból, Nagy-Britanniából és Lengyelországból érkeztek gyermekek és diákok, akik különböző művészeti ágakban megfogalmazott elképzelései­ket fejtették ki Földünk jövőjéről. Tán­cok és dalok, elbeszélések és színházi jelenetek segítségével vallottak az embe­ri kapcsolatokról, fejezték ki véleményü­ket a környezet és természet védelméről, a népek közötti jövőbeni együttélésről és együttműködésről. Az Együttélés Intéző Bizottságának ülése Késő bánat...? Duray Miklós, az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke az intéző bizottság augusz­tus 30-i ülésén egy eseményekben különösen gazdag hétről számolt be a testület tagjai előtt Elmondta, hogy több pártközi, illetve külföldi és hazai szakemberekkel megtartott találkozóra került sor. A mozgalom vezetői a nemzeti ki­sebbségek sajtóját érintő kérdésekről folytattak tárgyalást a Szlovák Televízió és a Szlovák Rádió Tanácsába kineve­zett szakemberekkel, majd látogatást tettek a Szlovák Televízió igazgatójánál. A külügyi tevékenység is felélénkült a hét folyamán: az EPM vendégül látta Nahimi Pétert, az MDF Országos Ta­nácsának tagját, Joseph Yacoub-t, a lyoni egyetem professzorát és Ivó Pe­­terst, az Európa Parlament tagját Brüsszelből. A mozgalom tevékeny részt vállalt a FUEV ifjúsági csoportja pozsonyi konferenciájának megszerve­zéséből. Az intéző bizottság jóváhagyólag tu­domásul vette az EPM vezetőinek a Nyilvánosság az Erőszak Ellen, vala­mint a csehországi Polgári Mozgalom képviselőivel folytatott megbeszélések eredményeit. Mindkét találkozó fő té­mája volt az ország belpolitikai helyze­tének, az államjogi önállóságra irányuló szlovákiai törekvéseknek és annak elemzése volt, hogy a nemzeti kisebbsé- * gek miképp viszonyulnak ezekhez a kér­désekhez. Az országban kialakult politi­kai helyzet miatt a mozgalom vezetői úgy érzik, hogy a tárgyalásokra megle­hetősen későn került sor, és sajnálatos, hogy a kormányzó erők csak most kere­sik a kisebbségi mozgalmakkal a kap­csolatot, amikor a felgyülemlett problé­mák megoldása szinte lehetetlennek lát­szik. Az intéző bizottság a pártközi beszél­getések folytatását javasolta, és kijelölte azt a csoportot, amely részt vesz az FMK-val és az MKDM-mel tartandó találkozón. Kezdeményezni fog továbbá egy eszmecserét a KDM-mal, amely a Carnogursky-féle kormány hivatalba lé­pése óta várat magára. Az intéző bizottság ezután behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi­lyen irányvonalat, stratégiát kövessenek az EPM képviselői a parlament őszi ülésszakán. A testület egy munkacso­portot bízott meg a várható eshetősé­gek és politikai folyamatok elemzésével. Gawlik Stanislav a mozgalom len­gyel szárnyának helyzetéről, Hirjak Mi­­kulás pedig az ukrán és rutén kisebbség problémáiról tájékoztatta az intéző bi­zottságot. A testület ismét szorgalmazta az önkormányzatok szerveződését és a régiók kialakítását, tekintettel az állam­­igazgatás várható területi átrendezésé­re. Az intéző bizottság tudomásul vette a külügyi kapcsolatok építésére vonat­kozó terveket: szeptember 2—3-án ven­dégül látja a Liberális Internacionálé ügyvezető elnökét, Urs Schötllit, majd részt vesz a Liberális Internacionálé lu­zerni közgyűlésén. Végül az intéző bizottság örömmel fogadta az értesítést, hogy Václav Havel pozsonyi látogatása alkalmával, szep­tember 6-án fogadja a mozgalom kül­döttségét. POGÁNY ERZSÉBET Besztercebányán Kroménzröl (Folytatás az 1. oldalról) sajtóiroda munkatársának Marián Úalfa. Azonban hozzáfűzte, hogy a jövőbeni ál­lamisággal, a kétoldalú kapcsolatok ren­dezésével és az együttműködéssel össze­függésben nagyon sok probléma merült és merül fel. „Úgy vélem — folytatta —, hogy a két köztársaság között megköten­dő szerződésről szóló tárgyalásokon szó­ba kell hozni azt, hogy a két nemzet eset­leg szuverenitási nyilatkozatot ad ki.” A hírügynökségi jelentések szerint a „nagy” találkozó után Václav Havel és Alexander Dubéek négyszemközti meg­beszélést tartott. Prágába való elutazása előtt a köz­társasági elnök közölte, hogy a Szövet­ségi Gyűlés elnökével ugyanarról a kér­­dáekről tárgyalt, mint a többi vezető­vel. „Besztercebányai megbeszéléseink nagyon intenzívek voltak, arra töreked­tünk, hogy közösen tekintsük át az or­szág jelenlegi politikai helyzetét és a nemzetközi összefüggéseket. Nagyon jó érzésekkel távozom, mivel mindannyian azt hangsúlyoztuk, hogy a közös állam megőrzése a cél. Megállapodtunk né­hány konkrét dolgot illetően is, például abban, nagy figyelmet fordítunk a CSNT, illetve az SZNT Elnökségének a cseh—szlovák szerződésről tartandó ülésére. Az Oktatásügyi Tanács nyilatkozata A Diákhálózat, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Nyitrai Pedagógiai Kar, az MKDM és az FMK, valamint vendégként a CSEMADOK részvételével megtartotta 2. ülését az Oktatásügyi Tanács (OT), melyen többek között elfogad­ta működési szabályzatát. Az alapító nyilatkozathoz írásban csatlakozott a Cseh­szlovákiai Magyar írók Társasága. A működési szabályzat értelmében az OT a csehszlovákiai magyar társadalmi szervezetek, egyházak, politikai mozgalmak és pártok tanácskozó testületé, mely a csehszlovákiai magyarság egészét érintő oktatásügyi, iskolaügyi és ifjúságpolitikai kérdésekkel foglalkozik. A megjelentek kívánatosnak tartják, hogy az OT munkájában bekapcsolódja­nak más szervezetek is, melyek jelentkezését szeptember 15-éig vátják. Az OT a Diákhálózatot bízta meg az adminisztratív teendők elvégzésével. Kis iskola, nagy iskola... (Folytatás az 1. oldalról) ben, diákban, „gimisben” nem ébred un­dor, félsz. Hacsak... Hacsak a pedagógus nem „mestere” az iskolaundor ébresztésének. Kedves kollégák, bocsássanak meg nekem, ha kétségbe vonom csalhatatlanságukat, mindig pártatlan ítélőképességüket, el­fogulatlanságukat. „Az vesse rám az első követ, aki sohasem...” Ó, én nem vagyok Zsuzsanna, hűtlen is csak a tanítói hiva­táshoz lettem... egyszerűen szülő va­gyok, akinek gyermeke valaha, kis elsős korában egy volt azok közül, akik ra­jongva rohantak iskolába... néhány hé­tig. Aztán jöttek az intők, s a fiú kedve lohadni kezdett. Mert az intőt mindig ő kapta — a verekedő társ sosem. Pedig, s ezt a gyerek is tudja, a verekedéshez ket­ten kellenek. „Ki kezdte a verekedést?” — kérdi a , jó” pedagógus, és paff, bent az intő. Sosem derül ki, hogy a másik gyerek, aki „megúszta”, mivel, milyen nyomdafestéket nem tűrő szavakkal provokálta az elsőt. Az iskolától elhidegülhet a diák a pe­dagógus hűvös, mindenkor tartózkodó közömbössége miatt is. A zárkózott, so­ha fel nem oldódó .jéghegy-tanító” ta­szítja magától s az egész intézménytől is a gyermeket. Ha soha nem ad jelet földi esendőségéről, emberi gyarlóságáról ha érzelmeivel, érzéseivel, örömeivel, gondjaival soha egy parányi bizalommal sincs a gyerekekhez, a gyerekek is elfor­dulnak tőle. Jobban szeretik a kedves, mint az okos pedagógust — sajnos, a kettőt nem mindenki tudja ötvözni. Erre csak azok a pedagógusok képesek, akik a diákot nem ellenségüknek tekintik, akit minden áron „be kell szedetni”, ha­nem barátuknak, majdhogynem gyer­meküknek, s tetteikből, türelmes, odafi­gyelő magyarázataikból, tanácsaikból, egész lényükből sugárzik a Szeretet. A szeretet — az iskola, a család, az élet legszentebb, legfontosabb kritériuma. A jó ember ismérve. S lehet-e jó tanító az, aki nem jó ember? Nehéz évük lesz a pedagógusoknak. A tantestületek nagy része új igazgató­val az'élén keresi a rossz tankönyvekkel, tantervekkel való eredményes, jó munka lehetőségét. Sok helyütt megbomlasz­tották a közösséget a vezetőválasztások idején felszínre került ellentmondások. Én azonban biztos vagyok abban, hogy ez mit sem változtat a gyermekekkel va­ló korrekt, szívélyes bánásmódon. A pedagógus kulcsember. Rajta mú­lik, hogy gyermekeink nap mint nap örömmel siessenek az iskolába, hogy on­nan hazatérve felvillanyozódva készül­hessenek a következő napra. Termé­szetesen, nekünk szülőknek is segíte­nünk kell ebben. S mégis: ugye tudják, hogy szeretet nélkül nem fog menni? R. FERENCZY ÉVA Puccs-kronológia I. A Csehszlovák Sajtóiroda külföldi hírszerkesztősége au­gusztus 19-én, reggel 6 óra 3 perckor közölte az első in­formációt a szovjetunióbeli puccsról. Az államcsínykísér­let visszatükröződött a csehszlovák politikai életben is. Lapunk a hírügynökségi jelentések alapján foglalja össze időrendi sorrendben az augusztus 19-e és 26-a közötti csehszlovákiai reagálásokat, nyilatkozatokat. HÉTFŐ —1991. augusztus 19. (8.00—12.00) Michael Zantovsky közli, hogy Václav Havel köztársasági elnök a „nap folyamán” nyilatkozik a szov­jetunióbeli helyzettel kapcsolat­ban. A Védelmi Minisztérium tájé­koztatása szerint a Csehszlovák Hadsereg egységeinél nem rendel­tek el harckészültséget. Na<fa Petrová, a szövetségi kor­mány szóvivője bejelenti, hogy a kabinet gyűjti az információkat. A Polgári Mozgalom nyilatko­zatot ad ki, amelyben aggodalmát fejezi ki a szovjetunióbeli demok­ratikus fejlődés visszafordítására tett kísérlet miatt. Václav Klaus, a Polgári De­mokrata Párt elnöke közli, hogy bárminemű véleménymondás még korai. Véleménye szerint a puccs­kísérlet nyomán destabilizálódik a Szovjetunió. A Szövetségi Belügyminisztéri­um bejelenti, hogy megerősítették a csehszlovák—szovjet határ őri­zetét. Natfa Petrová közli, hogy való­színűleg ülést tart a szövetségi kor­mány. Ján Langos csehszlovák bel­ügyminiszter létrehozza a speciális biztonsági csoportot. Václav Havel sajtóértekezletén elmondja, hogy a Szovjetunióban súlyos belpolitikai puccsra került sor. (12.00—16.0«) A Nyilvánosság az Erőszak El­len mozgalom úgy vélekedik, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése a Szovjetunióban azt mutatja: a de­mokratizálódási folyamat nem visszafordíthatatlan. A Csehszlovák Demokrata Fó­rum elítéli a szovjetunióbeli kon­zervatív erőknek, a fejlődés meg­akadályozására tett kísérletét. Dagmar Buresová, a CSNT el­nöke kifejezi meggyőződését, hogy a szovjetunióbeli válság elősegíti a csehszlovákiai demokratikus erők együttműködését. Az első információk érkeznek a szövetségi kormány tagjainak ko­ordinációs tanácskozásáról, ame­lyet Pavel Rychetsky szövetségi miniszterelnök-helyettes hívott össze. Pavel Rychetsky közlése szerint a szovjetunióbeli változások állam­csínyre engednek következtetni. niszter bejelenti, hogy a Csehszlo­vák Hadsereg kész bárminemű ve­szélyt elhárítani. A Chemapol vezetői közlik, hogy a kőolajszállítás kielégítő. Ján Carnogursky szlovák mi­niszterelnök aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az első alkotmányel­lenes lépéseket továbbiak fogják követni. Egyúttal rámutat egy esetleges szovjet menekültáradat veszélyére. A Csehszlovák Republikánus Párt a szovjet válsággal összefüg­gésben kiemeli a kommunista ve­zetők — a csehszlovák állam irá­nyításából való — kiiktatásának el­engedhetetlen voltát. A Polgári Demokrata Szövet­ség szolidaritását fejezi ki a szov­jetunióbeli demokratikus erőkkel és az önállósulásra törekvő köztár­saságokkal, valamint hangsúlyozza a csehszlovák államaparátus meg­tisztításának fontosságát. Állásfoglalásaikban a csehszlo­vákiai politikai pártok és mozgal­mak kiemelik: Liberális Demokra­ta Párt — a szovjetunióbeli esemé­nyek nem jöttek váratlanul; Polgá­ri Mozgalom — a csehszlovákiai helyzet destabilizálódása az ismert nagyhatalmi praktikák feléledésé­hez vezethetnek; Polgári Demok­rata Szövetség — aggodalmát feje­zi ki a fejleményeknek a világpoliti­kára gyakorolt esetleges kihatásai­ra; Kereszténydemokrata Párt — kiemeli, hogy a legkonzervatívabb erők által végrehajtott államcsíny­ről van szó; Polgári Demokrata Párt — emlékeztet arra, hogy a kommunisták mindig erőt alkal­maztak, amikor kicsúszott kezük­ből a rendszer megreformálásának irányítása; Csehszlovák Szociálde­mokrata Párt — felszólítja a cseh­szlovákiai politikai erőket, hogy te­gyék túl magukat partikuláris ér­dekeiken. Alexander Dubcek, a Szövetsé­gi Gyűlés elnöke szerint „még ko­rai következtetéseket levonni”. A parlament vezetője nem lát okot arra, hogy az itthoni politikusok aggódjanak. Érkeznek az információk arról, hogy a csehszlovák—szovjet hatá­ron nyugodt a helyzet, folyamato­san érkezik földgáz a Szovjet­unióból s nincs fennakadás a két ország közötti közlekedésben és a határátkelőhelyeken sem. (Folytatás holnapi számunkban) Lubos Dobrovsky védelmi mi-Devizapiaci árfolyamok Érvényben: Devizaárfolyamok Valutaárfolyamok 1991-szeptember 2-án Vételi Eladási Közép- Vételi Eladási Közép-Deviza-(Pénz-)nem árfolyam 1 egységre, koronában Angol font 50,89 51,91 51,40 49,57 52,71 51,14 Ausztrál dollár 23,70 24,18 23,94 22,77 24,47 23,62 Belga frank (100) 84,27 85,97 85,12 82,04 87,32 84,68 Dán korona 4,49 4,59 4,54 4,36 4,66 4,51 Finn márka 7,13 7,27 7,20 6,91 7,39 7,15 Francia frank 5,11 5,21 5,16 4,97 5,29 5,13 Görög drachma (100) 15,68 16,00 15,84 14,63 16,17 15,40 Holland forint 15,38 15,70 15,54 14,98 15,94 15,46 ír font 46,39 47,33 46,86 44,70 48,06 46,38 Japán jen (100) 22,07 22,51 22,29 21,49 22,81 22,15 Kanadai dollár 26,44 26,98 26,71 25,76 27,32 26,54 Luxemburgi frank (100) 84,27 85,97 85,12 81,18 87,30 84,24 Német márka 17,33 17,69 17,51 17,05 17,97 17,51 Norvég korona 4,44 4,52 4,48 4,30 4,60 4,45 Olas? líra (1000) 23,23 23,69 23,46 22,62 24,06 23,34 Osztrák schilling 2,47 2,51 2,49 2,43 2,55 2,49 Portugál escudo (100) 20,27 20,67 20,47 19,35 20,97 20,16 Spanyol peseta (100) 27,85 28,41 28,13 27,08 28,78 27,93 Svájci frank 19,83 20,23 20,03 19,50 20,56 20,03 Svéd korona 4,77 4,87 4,82 4,63 4,95 4,79 USA-dollár 30,18 30,78 30,48 29,78 31,18 30,48

Next

/
Thumbnails
Contents