Szabad Földműves Újság, 1991. március (1. évfolyam, 11-36. szám)

1991-03-01 / 11. szám

Mai számunkban: GAZDA szerviz Hasznos tanácsokkal, ötletekkel, információkkal szolgálunk kertbarátoknak, egyéni és háztáji gazdálkodóknak A lemosó permetezésről Paprika az ablakban Neveljünk virágpalántát Vetőmagbolt-magánvállalkozásban-------------­­\ Vélemény a népszámlálásról Szégyenre nincs ok A negyvenhat éves Dzsogán Imre már fiatal korától földműves-szövet­kezeti elnök. Kisráskán kezdte pálya­futását, s most egy éve az abarai szö­vetkezet élén áll. A “központosított” szövetkezet — amely 230 ezer koro­na nyereséggel zárta az elmúlt évet — csak március végéig marad együtt. Szétosztják a földeket, a gazdasági épületeket, a gépeket, hogy minden­ki kedvére gazdálkodhasson — ha van traktora, földművelő eszköze, is­tállója, állatállománya. A szövetke­zet jövőjét pedig a piacgazdaság ha­tározza meg: el tudja-e adni a termé­keit? Dzsogán Imre a marhahús-ér­tékesítés nehézségeiről szólva egy si­keres megállapodásról is beszámolt: egyezséget kötöttek egy húsfeldolgo­zó üzemmel — a neve titok —, amely 3 (sertés): 1 (bika) arányban felvásá­rolja tőlük a szarvasmarha-állo­mányt. V____________________________ így reagál a szövetkezet az új piaci körülményekre, de mi a véleménye a szövetkezet elnökének a hét legfon­tosabb hazai eseményéről, a nép­­számlálásról? — Ahhoz, hogy a szövetkezetben valamit termelni tudjunk, pontosan ismernünk kell a gazdasági helyzetet. Az államnak is szüksége van arra, hogy felmérje, tíz év alatt mit sike­rült elérnie. Családommal együtt fontosnak tartom a népszámlálást. Nekünk, magyar nemzetiségűeknek azért is jobban oda kell figyelnünk, mert az új számadatokkal egy teljes évtizedig fogunk együtt élni. Úgy ér­zem, hogy a statisztikai számlálóív kitöltésekor meg kell mutatnunk, hogy Szlovákia déli részét dolgos emberek lakják. Biztos vagyok ben­ne, hogy őszinteségünkkel nem ho­zunk szégyent magunkra. (babcsán) ' Péntek , 1991. március 1. # I. évfolyam > 11. szám ♦ Ára 2,30 korona Kiadja a GAZDA Magyar Mezőgazdasági Lap- és Könyvkiadó az Apollopress Kiadóvállalat közreműködésével. Főszerkesztő: MÉSZÁROS JÁNOS, telefon: 210-39-98. Főszerkesztő-he­lyettesek: BÁRDOS GYULA és KÁDEK GÁBOR.Szerkesztőseg: 81011 Bratislava, Martano­­vifova 25., 12 emelet Telefax: 210-39-92 Fényszedéssel készül a Danubiaprint á. v. 02-es üze­mében, valamint a Gazda Kiadó számítógépes rendszerén, az AGROINFORM, a HOKTRA­­DE Co.Ltd. és a NET COM Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft támogatásával. Nyomja a Danubiaprint á. v., 851 80 Bratislava, Martanovicova 21. Felelős a GAZDA Kiadó igazgatója: MIHÁLY GÉZA és főszerkesztője: HARASZTI MÉSZÁROS ERZSÉBET Terjeszti a Pos­tai Hírlapszolgálat Előfizethető minden postán és kézbesítőnél. Kéziratokat nem őtzünk meg és nem küldünkvissza Index 48301 Gazdasági és érdekvédelmi napilap V__________________________) Ipolysági pillanatképek (M) ilyen piacról élünk? Február végét jelezte a naptár. A hó­nap utolsó keddjén Ipolyságon csípős volt a kora reggel. A magyar alapiskola előtti tér egyik szögletében, az alkalmi piacon, jobbára nyugdíjas korú nénikék kínálgatták áruikat. A szélárnyékban felállított standokról nem nagyon fo­gyott szerény kínálatuk. 1. — Ilyenkor, télvíz idején — jegyez­te meg egyikük, az aprótermetű V néni — nem igen tolonganak pultjaink előtt a vásárlók... Húsz év óta — vált témát — rendszeresen piacozok. Régebben még a városháza konyhájára is szállítottam házilag készített túrót és tejfölt. Még a világháború alatt, a harcok idején is be­hoztam Ipolyviskről az árumat... — Általában — kapcsolódott a be­szélgetésbe jobb oldali asztalszomszéd­ja, M. asszony is — környékbeli közsé­gek lakói a törzsárusok, ám tavasszal, nyár elején, és kora ősszel ellepik a teret a palántákat, később meg epret és pri­mőr zöldséget, aztán pedig gyü­mölcsféléket kínáló, Galánta és Érsek­újvár környékéről érkező magyarok. Ve­lük nehéz felvennünk a versenyt... 2. Leginkább tojást, zöldségféléket, hüvelyeseket, meg illatosra füstölt házi­kolbászt, szalonnát, szépen csomagolt disznótepertőt kínáltak megvételre az idős nénikék. — Tavasztól az őszi esők beálltáig — jegyzi meg egy termetes asszony — fél­­százan is árusítanak egy-egy keddi, vagy pénteki “piacnapon”. Sokszor hely sem jut mindenkinek. Télre egyébként, mindössze tíz asztal marad számunkra a szabad ég alatt. A kocsmákból késő este hazafelé igyekvő részegek sok asztalt megrongáltak, vagy teljesen tönkre is tettek. A randalírozókat ez eddig egy­szer sem sikerült tetten érni, ezért a pi­acfelügyelőnk — jobb híján — a pado­kat tette lakat alá. Az ipolysági piacnak fényesebb a múltja, mint a jelene. A kies városka ugyanis régebben, sok-sok évtizeden át híres-nevezetes volt vásárairól és piacá­ról egyaránt. (Folytatás a 2. oldalon) Hogyé adja, néném? Fogyasztási szövetkezetek EHiamarkcxkXt ártiberalizááó Az árliberalizáció és következményei volt a fő témája annak a sajtótájékozta­tónak, amelyet Martin Kainak, a Fo­gyasztási Szövetkezetek Szlovákiai Szö­vetségének elnökhelyettese, valamint munkatársai tartottak. A szövetség 38 nagyobb és 20 kisebb szövetkezetét tömörít, amelyek január­tól érdekvédelmi csoportulást alkotnak. Az elnökhelyettes szerint téves az az el­képzelés, miszerint az árak emelkedése rövid időn belül megállítható. Sőt, még sok olyan, előre nem látható tényező léphet fel, amely növelheti az áresést, is­meretlen továbbá a helyi illetékekről ké­szülő törvény, változhat a korona árfo­lyama stb. Az azonban megengedhetet­len, hogy a boltvezetők a meghatározott kereteken túl növeljék az áresést, s ezzel egyidejűleg a termékek árait is. Sajnos, az év elején előfordultak visszaélések, hiszen a vásárlók még nem ismerték az új árakat. Beletelt egy kis időbe, míg úgy-ahogy tájékozódni tudtak. Ma vi­szont már ott tartunk, hogy a boltveze­tők maguk kérik a szövetség központi dolgozóit, informálják őket az ország más vidékein érvényes árakról. A felmérésekből kiderült, hogy a Kö­zép-szlovákiai kerületben a Jednota boltjaiban olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók bizonyos termékekhez. A Ke­let-szlovákiai kerületben viszont az árak nagyjából egyenlőek, a Nyugat-szlováki­ai kerületben viszont a Jednotától ma­gasabbak. Az egyes kerületek közti ár­különbségek elsősorban az eltérő szállí­tási költségekkel magyarázhatók. A fogyasztási szövetkezetek vezetői elhamarkodott lépésként értékelték az árliberalizációt, amelyet csak konkurens piac megteremtése után lett volna sza­bad megtenni. Az árak emelkedése egyáltalán nem tükröződik a termékek minőségén, hiszen a gyártók és feldolgo­zók monopolhelyzete még mindig nem szűnt meg. Az árakat is ők szabják meg, és a kereskedők ezt toldják még meg a saját költségeiket jóval felülmúló árrés­sel. Az élelmiszer-ipari termékek eseté­ben átlagosan 10—13 százalékos, az iparcikkek esetében ennél magasabb ár­réssel számolnak.-nica-Elült a Sivatagi Vihar Háború után, béke előtt A szövetségesek szárazföldi had­műveleteinek megkezdésekor azt ír­tuk, hogy az Öböl-válság politikai megoldásának csak akkor van való­ban értelme, ha azt Irakban politikai rendszerváltás is követi. E gazdag térség joggal veszélyezteti a környe­ző országokat. Kuvait felszabadítá­sára volt némi esély a politikai “had­színtéren” is, ám az iraki rend­szerváltást ez semmiképen sem lett volna képes gyors úton megvalósíta­ni. A háború és annak kimenetele megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy Irak ne lehessen többé fenye­gető eleme a térségnek. Az eljövendő béke körvonalai még távolról sem világosak. A szö­vetségesek legfőbb erői — az ameri­kaiak, a franciák és az angolok — kinyilatkoztatták, hogy nem akarják elfoglalni Irakot, bár az egyik ameri­kai deszanthadosztály 240 kilomé­terre megközelítette az iraki fővá­rost. Az iraki kurdok képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy nem áll érde­kükben önálló állam kialakítása, és nem akarják Irakot feldarabolni. A szovjet külügyminiszter kijelentette, hogy megállapodott amerikai kollé­gájával, miszerint a térség számára egy új biztonsági rendszert kell létre­hozni. Irak szerepét szerinte a jövő­ben sem lehet lebecsülni, hiszen a problémák, amelyek a háború előtt fennálltak, ma sem múltak el. A küzdelem, amely tegnap reggel hat órakor fejeződött be, “villámhá­ború” volt a javából. A harci cselek­mények csak negyvenhárom napig, 1014 óráig tartottak. A szárazföldi hadműveletek röpke négy nap alatt véget is értek. Kétségtelen, hogy a háború gyorsaságában szerep jutott az időzítésnek is. A szárazföldi had­műveleteket akkor indították meg, amikor az iraki csapatokhoz a visz­­szavonulásról szóló első tétova pa­rancsok megérkeztek. Egy lap véle­ménye szerint az iraki katonák ma­gatartását jelentősen befolyásolta főparancsnokuk, Szaddam Husszein bizonytalankosdása a döntő pillana­tokban. Való igaz, ha Husszein az értelmes lépésre egy héttel koráb­ban szánja el magát, sok tízezer iraki életét menthette volna meg. Az anyagi károk óriásiak. Csak Kuvaitban száz milliárd dollárra be­csülik őket. A megszállás utolsó két napjában állítólag hatszáz olajkutat tettek tönkre. A háború előtt Kuvait 1,6 millió hordó olajat termelt na­ponta... Irak katonailag és gazdaságilak is döntő vereséget szenvedett. Ez elég ok a rendszerváltásra. Az olajban mérhetetlenül gazdag ország gazda­ságilag ha nem is azonnal, de idővel bizonyosan talpraáll. S ez, reméljük, politikai rendszerének egészséges alapokra helyezésével jár majd. BÁTSY GÉZA Kétperces Gondolataimba merülve ballag­tam a rozsnyói utcán, talán éppen azon, amelyen száznegyvenöt évvel ezelőtt Petőfi ekhós szekere is végig­döcögött, amikor egy borízű hang zökkentett ki töprengéseimből. — Alighanem te is oda készülsz, ahonnan én jövök — köszönt rám egy régi ismerősöm —, merthogy olyan gyapjas a fejed. Ne fáradj, mert hiába mennél. Inkább vedd elő a jegyzetfüzetedet, a tolladat mártsd egy kis vitriolba, és kürtőid világgá, hogy hamarosan a hippifrizurás és borostás képű férfiak városa leszünk. Az állami borbélyműhelyek ugyanis már mind bezártak, ugyanakkor a pri­vatizált borotva- és fésűmesterek pa­pírjain a mai napig nincs rajta a hiva­talos pecsét. Mi pedig így nézünk ki — rázta meg lobogó sörényét. — Szó­val, csak bátran! Megveregette a vállam, a gallérja mögé gyömöszölte dús tincseit és már ott sem volt. Elgondolkodva néztem utána. Tényleg jó lenne tudni, hogy a pecsét késik-e, vagy a vállalkozói kedv hiá­nyával állunk-e szemben? Megfogad­tam, hogy rövidesen utánajárok a do­lognak, mármint hogy miért nincse­nek Rozsnyón borbélyok? Közben, is­ten tudja honnan, eszembe villant va­lami, amitől — stílszerűen — nyom­ban ég­nek me­redt a hajam. Az, hogy negyvenegy néhány évvel ezelőtt minden teketória nélkül, ingyen és bérmentve, közvetlenül a város utcáin részesülhetett hajvágási szolgáltatásban jó néhány rozsnyói polgár. Nem kellett hozzá más, mint hogy megszólaljanak. Szerencsésebb esetben — borravalóként — egy-két pofon is járt melléje. Csak nem most is ez lenne a megol­dás? (korcsmáros) Szakállas téma /

Next

/
Thumbnails
Contents