Szabad Sajtó, 1970. október (62. évfolyam, 40-44. szám)

1970-10-01 / 40. szám

2. oldal SZABAD SAJTÓ Thursday, Oct. 1, 1970 Wilmington, Delaware államban ballon-fujási vers enyt rendeztek, gyermekek részére, melyet a 7 éves Mjehael Beer nyert meg. A képen a bajnok utolsó fújását mutatja be. HIRDESSEN LAPUNKBAN! A gyermeknevelés egyik leglényegesebb — és alig­hanem legtöbbet vitatott — problémája > Alkalmazzon-e a szülő testi fegyitést gyerme­kével szemben? A vélemények errevonatko­­zóan megoszlanak, a pszichi­áterek többsége nemmel vá­laszol a kérdésre. A pszichiáternek egyéb­ként megvan a maguk véle­ménye arról, hogy egyes szü­lők miért verik gyermekü­ket? Dr. Douglas Sargent, a det­roiti Wayne megyében levő “Child Study Clinic” egykori igazgatója, a következőket mondotta az újságíróiknak: — Azok a szülők, akik gyermeküket verik, nagyon sok esetben állandó érzelmi és állandó pénzügyi feszült­ségben élnek. Az ilyen szü­lők azért verik meg gyerme­küket, mert a verésben és a veréssel élik ki saját elkese­redésüket, ilyen módon “sza­badulnak fel” a gyakran el­viselhetetlennek tűnő érzel­mi, vagy pénzügyi nyomás alól. — Azok a szülők, akik gyer­meküket rendszeresen verik, kétségtelenül betegek, véle­ményem viszont az, hogy le­het — és meg kell — őket gyógyítani. — Nem hiszem viszont, hogy a gyereküket verő szü­lők nyilvános megbüntetése segítség: a szülő nyilvános megbüntetése sokkal több kárt okoz mint amennyi hasz­not jelent. — Minél gyakrabban meg­büntetünk egy szülőt, aki gyermekét veri, annál inkább megfélemlítjük őt — más, ha­sonló szülőkkel együtt — és lehetetlenné tesszük, hogy problémájukra orvosi segít­séget igyekezzenek találni. Dr. Herbert Kohn, Southern Passaic megye ,N.J.) Mental Health Center igazgatójának véleménye: 1 -— Számos szülő, aki gyer­mekét veri, olyan szerencsét­len és olyan beteg, hogy le­hetetlenség nem érezni szá­nalmat iránta. Véleményem az, hogy a gyermeket csupán a legvégső esetben szabad a szülőtől elvenni. — Még azokban az esetek­ben is, ahol a szülő hosszabb időn keresztül verte gyerme­két, a helyzet megváltoztat­ható abban az esetben, ha a szülő hajlandó pszichiátriai kezelésnek elávetni magát. A szülőt törvényes utón kell ilyesmire kényszeríteni. Dr. Henry A. Davidson, east orangei (N. J.) pszichi­áter, a “Mental Heath” nevű orvosi folyóirat volt szerkesz­tője, a következőkben foglal­ta össze véleményét a ripor­terek előtt: — A tapasztalat azt bizo­nyítja, hogy a legtöbb szülő, aki gyermekét rendszeresen veri, minden egyes verés után megbánja, amit tett. — Amennyiben az ilyen szülőt szabadságvesztésre ítéljük, ez a körülmény éppen úgy nem fogja elrettenteni a többi szülőt a gyerek-verés­től, mint ahogyan a halálbün­tetés sem rettenti vissza azo­kat, akik gyilkolni akarnak. — A gyerekek veréséért nagyrészt a Társadalmat ter­heli a felelősség. Számos fi­atal férfi és számos fiatal nő nem eléggé érett ahhoz, hogy gyermeke legyen. Sokan van­nak olyanok, akik egyáltalá­ban nem alkalmasak és soha nem is lesznek alkalmasak arra, hogy gyermeket nevel­jenek. — Amennyiben a gyerek­verésének egyáltalában van valamiféle megelőző módsze­re, akkor ez csak az lehet, hogy a fiukat és a lányokat már fiatal korukban kell elő­­késziteni és “megtanítani” a házasságra és a gyerekneve­lésre. Egyszerűen megháza­­sodni és gyerekeket hozni a világra nem elég: a házas­élet és a gyereknevelés bo­nyolult és felelősségteljes do­log és arra megfelelően fel kell készülni. — A fogamzásgátló mód­szerek és orvosságok jelentős segítséget nyújtanak ezen a területen. A fogamzásgátló módszerek és orvosságok igénybe vétele mindenképpen kívánatos az olyan házaspá­rok számára, akik nem képe­sek arra, hogy megfelelő kö­rülmények között eltartsa­nak egy családot. — Ezenkívül: minden fia­tal házaspárnak el kellene mennie pszichiáterhez és ta­nácsot kellene kérnie arravo­­natkozóan: nem tartozik-e egyikük, vagy másikuk (vagy esetleg mindkettejük) az em­bereknek abba a kategóriájá­ba, akik egyszerűen képtele­nek idegileg és érzelmileg ar­ra, hogy megfelelő, szeretet­teljes gondozásban részesit­­sék gyermeküket? —- A pszichiáter, néhány be­szélgetés után, feltétlenül vá­laszt ad majd erre a kérdésre. ÍGY VÉLEKEDNEK VIETNAM FELŐL BERKELEY, Calif. — A University of California ku­tatói megintervjuoltak 1,542 most végzett főiskolai hallga­tót: miként vetekednek a vi­etnami háború felől? A meg­­intervjuoltaknak csupán 9 százaléka semleges a kérdés­ben, csupán 5 százaléka ellen­zi a háboruellenes diáktünte­téseket, a többiek ellenzik a vietnami háborút és majd­nem 80 százalékuk aktivan résztvesz a háboruellenes tüntetésekben. A meginterv­juoltak túlnyomó többsége fehér volt, középosztálybeli származású és a főiskolát a közepesnél jobb eredmény - nyel végezte el. Cica a barlangban DIJON, Franciaország. Barlangkutatók egy 90 láb­­nyi mélységű barlang mélyé­ből nyávogást hallottak. A macskát megpróbálták kimen­teni, a kísérletet azonban 4 nap múltán feladták: a bar­langnak abba az üregébe le­hetetlen volt bejutniuk. A macska nyávogása egyre hal­kabb lett . . . végülis, a nyá­vogás, teljesen megszűnt. LBJ a kampányban AUSTIN, Tex. — Lyndon Baines Johnson, az Egyesült Államok volt elnöke, egyelő­re, abbahagyta emlékiratai írását, félbehagyta az emlék könyvtár tervezését, nem hajlandó a University of Texas politikai tudományok tanszékén tanítani —- mivel széleskörű kampányt folytat Texas államban a demokrata jelöltek érdekében. A légikalózok teknősbéká! raboltak TORQUAY, Anglia A Reuter nevű angol hírszolgá­lati ügynökség jelentette: A világ mindeddig egyet­len, légikalózok által elrabolt teknősbékájának a neve Ted. Tedet a 15 éves Nigel Hat­cher ejtette foglyul a Közel­­keleten és éppen útban volt hazafelé, Angliába, amikor a repülőgépet az arab terroris­ták elrabolták. Nigelt és a teknősbékát azonban rövidesen elengedték az arabok és Nigel, a teknős­békával együtt, sértetlenül hazaérkezett. A hir hallatára, egy viziki­­állitás rendezője, Norman Dixon, 60 dollárnak megfele­lő összeget ajánlott fel Teá­ért. Nigel Hatcher ráállt az ajánlatra és eladta Tedet 60 dollárért. Ted semmit sem “tud”, semmi nevezetessége nincs, azon kívül, hogy a világ egyet­len olyan teknősbékája, ame­lyet légikalózok valaha is el­raboltak. Ez azonban pontosan elegendő — jegyzi meg Mr. Norman Dixon, a vizikiáiiitás rendezője. PSZICHIÁTEREK MEGMAGYARÁZZÁK: MIÉRT VERIK EGYES SZÜLŐK A GYEREKÜKET?

Next

/
Thumbnails
Contents