Szabad Sajtó, 1970. október (62. évfolyam, 40-44. szám)

1970-10-01 / 40. szám

Beolvadt laps “PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ara 20c Merged with •PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing office* No. 40. SZÁM VOL. 62. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY 53 Thursday, Oct. 1. 1970 US TÜDŐSÖK JÖVENDÖLÉSE: A KÉTEZREDIK ÉVBEN MEGTÁMADJA AMERIKÁT AZ ÉHEZŐ VILÁG A kétezredik évben a világ­szerte növekvő éhezés hábo­rút robbant ki, amelynek ke­retében az éhező világ meg fogja támadni az északame­rikai kontinenst. Egy ilyen, háború és egy ilyen támadás csupán abban az esetben ke­rülhető el, ha az észak-ameri­kaiak a legközelebbi jövőben képesek lesznek a jelenleg éhező ázsiai milliókat megta­nítani arra, miképpen tartsák el magukat és miképpen le­gyenek önellátók. Amerika számos kiváló kör­nyezettudományi szakértője és tudósa vélekedik igy, töb­bek között a “US Ecological Service” igazgatója, Dr. Aa­ron Altschuller és helyettese, dr. Edward Koenig. Dr. Koenig ezzel kapcsolat­ban a következő nyilatkoza­tot tette az újságírók előtt: — A világ legnagyobb élel­miszer-ellátói kétségtelenül az Egyesült Államok és Kana­da. Amennyiben a probléma csupán az volna, hogy nem tudjuk élelmezni a világot, semmiféle problémával nem (kellene szembenéznünk. — A probléma azonban en­nél sokkal mélyebb. A nép­szaporodás következtében — minden percben emelkedik a Föld éhezőinek a száma. Nem kétséges, hogy ha ingyen ad­nánk az élelmet, képesek len­nénk az egész világot élelmez­ni. — Amint azonban tudjuk, nem ez a helyzet: bármit is szállítunk, valakinek minda­zért fizetnie kell. Ez a “vala­ki” pedig nem más, mint az amerikai adófizető, akinek a vállára a jelenleginél több MUNKAALKALOM NŐKNEK VANNAK MÁR KARÁCSO­NYI ÁLMAI? Soha sincs túl ko­rán elkezdeni ezt . . . Építsen fel egy jóljövedelmezö üzletei saját­magának azáltal, hogy az AVON képviselője lesz. És minden álma valóra válhat . . . Telefonáljon: New Brunswick környékén: 545- 0990, Perth Amboyban Hl 2-2462, Allentown - B e thlehem, Pa. kör­nyékén 432-0916 szám hívásával. adóterhet már szinte lehetet­lenség rárakni. — A gazdasági fejlődésben elmaradt országok képtelenek fizetni a nekik juttatott éle­lemért, amelyre szükségük van. Népszaporodásuk növe­kedésével egyenes arányban növekszik szegénységük. — A helyzet viszont az, hogy ha megtanítjuk ezeket az országokat arra, hogy a korszerű termelési módsze­rekkel miképpen végezzenek tömegtermelést az ottani olcsó munkaerő következtében, ko­moly és veszedelmes verseny­társaink lehetnek és ezáltal saját nemzetgazdaságunk ke­rülne hátrányos helyzetbe. — Amikor elkövetkezik majd a gazdaságilag elmara­dott országokban az általános és már elviselhetetlen éhe­zés, ezek a népek korántsem fognak tétlenül ülni, hanem ellenkezőleg: fegyveres utón — erőszakkal — fogják el­venni az élelmiszertermelő országoktól — elsősorban az Egyesült Államoktól — a fe­lesleges élelmiszert. — Annyi bizonyos, hogy az éhező népek egy ilyen első­rendű két célpontja Ameri­ka és Kanada lesz. — Tudom, hogy sokan ez­zel érvelnek: a háború pénz­be kerül és a szegény orszá­gok képtelenek a jómódú or­szágokat megtámadni. A gya­korlat és a múltbeli tapasz­talat azonban pontosan az el­lenkezőjét bizonyltja. — Japán a második világ­háború előtt szegény ország volt. Minden nyugati gazda­sági és katonai szakértő azt jövendölte: teljes íképitelen­­ség, hogy Japán az Egyesült Államok megtámadására gon­doljon. — Ma már tudjuk, hogy ez az elmélet csődöt mondott. Tanúi voltunk annak, hogy milyen hosszú ideig és milyen elszántan harcolt Japán és tudjuk, hogy ez a harc meny­nyi pénzünkbe s mennyi ame­rikai emberéletbe került. Dr. Aaron Altschuler, aki teljes mértékben egyetért helyettese véleményével, a kö­vetkezőkben foglalta össze mondanivalóját az újságírók előtt: — Az Egyesült Államok korántsem végez megfelelő munkát a népességszaporu­lat csökkentése és az éhezés enyhítése területén. Gondol­junk csak arra: Amerika sok­millió dollár értékű fogam­­zástgátló pilulát szállít Indi­ának, ugyanakkor ezzel pár­huzamosan pedig sokmillió dollár értékű DDT nevű ro­varirtószert is szállít Indiá­nak. A szakemberek egybe­hangzó véleménye az, hogy a DDT teljes mértékben ha­tástalanná teszi a fogamzást­­gátló pilulát. — Vagyis: először szállí­tunk Indiának olyan orvossá­got, amely megakadályozza a fogamzást, azután pedig oly vegyianyagot szállítunk — ugyanennek az országnak —, amely hatástalanná teszi a ko­rábban szállított orvosságot. — A világ egyetlen orszá­ga sem hoz olyan áldozatokat az éhező országok megsegí­tése érdekében, mint Ameri­ka, ennek ellenére egyetlen országot sem gyűlölnek any­­nyian és annyira, mint éppen Amerikát. — Az emberi természet alapvető vonása az, hogy a szegények gyűlölik a jómódu­­akat, függetlenül attól, bár­milyen jószándékuak is a jó­módúak. — Abban a pillanatban, amint az éhező megtöltötte a gyomrát és jóllakott, első gondolata ez: — Miképpen lehetséges az, hogy másoknak annyi élel­mük van, hogy még én is jól­laktam belőle, nekem pedig semmim sincs? — A gondolat gyökeret ver benne és napról-napra erősödik. Az Egyesült Álla­mok ellenségei pedig azzal Óra sikerű volt a “Tál az Úpereíicián” előadás... New Yorkban, Passaicon, majd New Brunswickon. ven­dégszerepeitek a magyaror­­szágról látogatóba jött mű­vészek : Latabár Kálmán, Zentay Anna, Mednyánszky Ági, Baksay Árpád, Puskás Sándor zongoraművész és La­katos Sándor, teljes cigány­zenekarával . . . S amerre járnak, ahol felléptek, min­denütt leírhatatlan lelkese­déssel fogadta őket a ma­gyarság és falrengető sike­rük volt! Nem használunk “nagy szavakat”, amikor ezt leír­juk, mert tökéletesen igy volt! Szűnni nem akaró taps­vihar köszönte meg ezeknek a művészeknek, hogy eljöttek ide közénk, messzi tengeren­túlra és elhozták a szülőhaza legszebb üzenetét nekünk: a magyar dalt, a szivet-lelket melegitő szép magyar muzsi­kát, jó magyar beszédet, hu­mort, táncot, kacagást . . . Nem politizáltak, ’ nem pa­nasz, vagy dicsérő hang volt ajkukon a mai óhazai hely­zettel kapcsolatban; ilyesmit nem is vártunk tőlük, hiszen küldetésbe jöttek és ez a kül­detésük semmi más nem volt, mint az, hogy óhazai testvé­reinkkel a minél szorosabb kapcsolat fennmaradjon. Va­lamennyien tehetségük legja­vát adták és valamennyien éreztük, tudtuk, hogy egyek vagyunk velük abban az érze­lemben, ami a világ minden magyarját össze kell kös­se .. . Vannak, akadnak, akik úgy próbálják magyarázni magyar művészeink ideláto­­gatását, hogy azért küldik őket közénk, hogy a mai rend­szednek itt propagandát csi­náljanak ... Ez óriási téve­dés, mert ezek a művészek nem mondanak semmi olyant, ami bárkit is bánthatna vagy bárkinek is a fülét sérthet­né . . . Akinek pedig egy édes-bus régi magyar népdal melódiája Lakatos Sándor hegedűjének húrjáról, vagy akármelyik művész ajkáról sérti a fülét, az jobb, ha egy szót sem szól, vagy ir többé magyarul . . . ! Akik ott vol­tak ezeken az előadásokon, mind azt mondják és érzik, amit mi: jó hogy eljöttek, jó hogy jönnek máskor is, él­veztük előadásukat, nem saj­náltuk azt a pár dollárt a gyönyörű előadásért és csak hálával és dicsérettel gondo­lunk azokra, akik útjaikat előkészítették és előkészítik és akik az óriási költségek vi­selését vállalták még akkor is, ha nem kifizetődő üzletet csináltak ezzel . . . Isten hozta magyar mű­vészeinket Amerikába és Is­ten kísérelje és oltalmazza őket továbbra is! táplálják ezt a gyűlöletet, hogy közük az éhezővel: mi­vel ők maguk is szegények, segíteni ugyan nem tudják, készségesen adnak azonban neki fegyvert ahhoz,, hogy harcoljon jogaiért és “meg­találja a helyét a Nap alatt.” — Az egész probléma vé­­güüs, voltaképpen a túlélés kérdése: egy ilyen helyzetben levő ember inkább kockáztat­ja életét és harcolni fog az élelemért, mintsem elpusztul­jon. —Nem tudom, hogy a je­lenlegi helyzetnek mi a meg-­­oldása, tény azonban az, hogy a megoldást a következő 30 esztendőn belül meg kell ta­lálnunk. Ha erre nem leszünk képesek, a világ éhező népei megtámadnak bennünket és: ez a háború alighanem je­lenlegi civilizációnk végét és teljes pusztulását fogja jelen­teni. TAKARÍTÓNŐT keresünk heti 2 napra, Woodbridge környékén. Referencia szükséges. Telefonál­jon: 836-1768.

Next

/
Thumbnails
Contents