Szabad Sajtó, 1969. október-december (61. évfolyam, 40-52. szám)

1969-10-02 / 40. szám

Beolvadt út?: “PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copf 20c Ara 20c Mtigad «Itt "PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing office« No. 40. SZÁM VOL. 61. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY Thursday, Oct. 2, 1969 Rásky püspök New Brunswickon Freeholder Director George I. Otlowski a magyarok igaz barátja» Főt. Rás-ky Sándor, a ma­gyarországi “t i s z á n inneni egyházkerület” református püspöke ez év augusztusa óta Amerikában tartózkodik, vé­giglátogatja az itteni magyar református együlekezet eket. Szeptember elején a hagyo­mányos “Ligonieri napokon” a magyar reformátusság hi­res központjában, Ligonier. Pa.-ban volt vendége a Re formátus Egyesületnek és Lelkészegyesületnek, egyszer már megfordult környékün­kön is, most vasárnap, októ­ber 5-én pedig, hazautazása előtt a new-brunswicki refor­mátusság vendége lesz. A délelőtt 11 órai istentisz­teleten a Somerset utcai ma­gyar református templomban résztvesz a szolgálatokban és urvacsoraosztásban (a Világ­egyetemes Úrvacsora kereté­ben), délután 4 órakor pe­dig a gyülekezet szeretet­­vendégséget rendez az egyház termében a püspök tiszteleté­re, amelyre nemcsak az egy­háztagokat, de a környékbe­li testvéregyházak népét és általában a magyarságot is szivesen látják. (Érdekes kezdik az általuk elfoglalt és bekebelezett Tibetben a nuk­leáris robbantási kísér let eket, az ezekből eredő szennyező és MUNKAALKALOM NŐKNEK "AVON CALLING" Legyen az elsők között, akik a mi csodás karácsonyi választékunkat eladják. Tegye szabad idejét kész­pénzzé. Cselekedjen azonnal! Megbeszélésért telefonáljon: New Brunswick környékén 545-0990, Kearny 991-5538, Perth Amboy­ban HI 2-2462, Aüentown-Befhle­­hem környékén 432-0916 számra. megemlíteni azt is, hogy a Miskolc székhellyel tisztjét betöltő főpásztor maga is Sá­rospatakon, a hires reformá­tus teológián végzett s ezért az egykori sárospataki diá­kok vasárnap délután 2 óra­kor “pataki diáktalálkozót” rendeznek New Brunswickon, a somerset utcai egyháznál, püspök-kollégájuk tiszteleté­re.) A tengerentúlra szakadt magyar testvérek igaz szere­­tetével köszöntjük Főt Rásky Sándor református püspök urat városunkban, abban a városban és abban a sűrűn magyarlakta amerikai kör­zetben, ahová a század elején kezdtek a kivándorolt magya­rok letelepedni é3 ahol azon­nal megkezdték egyházközsé­geink szervezését és magyar templomaink építését, ma­gyar egyesületek alapítását, amelyek nagyrésze ma is fennáll. Hazamenetele előtt a püspök ur vihesse magával az az itt élő sokezernyi magyar­ság legbensöbb érzéséből fa­kadó jókívánságait és tiszta magyar érzésünk megannyi tanú jelét... azután visszatérül India felé délnyugati irányból, magába szivja a párákat az Indiai Óceán felett így keletkeznek Indiában a monzunesők. Ha ez az elmélet megállja helyét, akkor ez a levegő-tö­meg, magával hozhat minden atemszennyeződést, mely a kinaiak által Tibetben robban­tott atom és hidrogén bom­bákból ered. LAOS CÁFOL VIENTIANE, Laos — Souvanna Phouma herceg, laosi miniszterelnök, kijelen­tette egy sajtóértekezleten: Nem felel meg a valóságnak az a hir, hogy a Laosban tartózkodó amerikai és thai­­landi katonai egységek tá­mogatják őt Észak-Vietnam ellen folytatott harcában. BotschiM a társadalomért NEW YORK — Amerika egyik legnagyobb profittal dolgozó department store há­lózata az “Abraham Se Strauss” és annak elnöke, a 49 éves Walter N. Rotschild Jr., nemrégiben lemondott pozíciójáról. Mr. Rotschild magyarázata: minden idejét a társadalmi kérdéseknek kí­vánja szentelni. Alice Csodaországban — méregdrágán ... NEW YORK — New York­ban közeljövőben újból ki­adják Lewis Carroll ma már világszerte klasszikusnak te­kintett könyvét: Alice in Wonderland. Az illusztráció­kat a selyemkötéses könyv­höz Salvador Dali, a világhí­rű festőművész készítette, egy kötet ára viszont — 750 dollár. Az uj kiadásból csu­pán kevés számozott pél­dányt készítenek, kizárólago­san gyűjtők számára. A KIRÁLYLÁNY ÉS A CSÁSZÁR TOKIO — Margaret, angol királyi hercegnő, Erzsébet királynő húga, férjével, Lord Snowdonnal együtt, megte­kintett egy itteni szoborkiál­lítást, azután a császári palo­tában, Hirohito, japán csá­szár és felesége, Nagako, csá­szárné, ebédvendége volt. MAGYAR házaspár igen olcsó bérű lakáshoz juthat (Highland Parkon) kevés takarítási munka revén. Telefonáljon: 249-0329. George J. Otlowski Perth Amboy-i lakos, a Middlesex Megyei Freeholder testület tagja és igazgatója a novem­beri választáson újraválasz­tásra pályázik, ezúttal a ne­gyedig terminusára s nem ő kéri, de mi ajánljuk a ma­gyarságnak az ő támogatá­sát. George J. Otlowski évtize­dekkel ezelőtt Perth Amboy város polgármesterének volt az asszisztensé, mielőtt a de­mokrata párt a megye ügyeit irányitó Freeholder testület­be jelölte és oda megválasz­tást nyert. Már akkor, mint helyettes polgármester, szám­talan esetben adta tanujelét a magyarság iránti rckon­­szenvének. A háború utáni magyar segélyakciók ügyét éppúgy felkarolta, mint az 56 utáni magyar menekültek ér­kezésekor folytatott magyar­­mentő és segélyező munká­kat. Nem volt olyan kérés, amit magyarjaink érdekében, ha tudott, el ne intézett vol­na azonnal, és jó ereimény­­nyel. Nem volt olyan ma­gyar ügy, amelyben George Otlowski részt ne vett volna Middlesex megyében, vala­hányszor valamely fontosabb állásban levő vezető embe­­berünkre szükségünk volt. George Otlowskinak sohase kellett kétszer .szólni, ö az el­ső megkeresésre rögtön mun­kába állította irodáját s. ott volt személyesen is minden ügyünkben, amikor személyes részvételére szükségünk volt. Ma is jól emlékszünk ar­ra, amikor 1956 október vé­gén New Brunswickon a Szt. László Hallban megtartott magyar-segitő tömeggyülésea a szószékről oly lelkesen é.s lelkesitően szólott hozzánk ez a lengyel-származású derék ember, az amerikába vándo­rolt sokmilliónyi lengyel test­vérek együttérzését hozva és ajánlva fel . . . Ez nemcsak szónokolt, de — amint mon­dottuk — az elsők között volt akkor, amikor az ideérkező menekültek elhelyezésének és megsegítésének nagy munká­ját kellett végeznünt és se­gítségre, kapcsolatokra volt szükségünk . .. George J. Otlowski, mint megyei Freeholder, hosszú, éveken át megtudta, hogy nemcsak igazán ért a rábizott munkához, de odaadással, am­bícióval és sikei’rel végzi is azt. Mint a megyei egészség­­ügyi, stb. osztályok feje és mint a freeholderek igazgató­ja, olyan kitűnő munkát vé­gez, amelyre alkalmasabb embert keresve se lehetne ta­lálni. Bizonyos, hogy újra fog­ják őt választani az idei vá­lasztáson is, de mi magya­rok: kifejezhetjük iránta há­lánkat és ragaszkodásunkat azzal is, hogy valamennyien rászavazunk s ezzel hozzájá­rulunk ahhoz, hogy a free­holderek közül ő kapja a leg­több szavazatot, amit igazán meg is érdemel! Amikor Middlesex megyé­ben a freeholderek nevéhez érünk a szavazólistán, huzzuk le a billentyűt George J. Ot­lowski neve felett! Soxoló a zenééi! 1 NEW YORK — Joe Fra­zier, hivatásos nehézsúlyú ökölvivóbajnok, belépett a ze­nei élet területére: ő finanszí­roz egy uj rock ’n’ roll együt­test, amelynek neve: The Knockouts. Kínai atombombák költöztetése, nagy veszélybe hozhatja Indiát NEW DELHI, India — In­dia politikai köreiben rendkí­vül aggasztónak tartják, hogy kommunista Kina, atomberen­dezéseit Sinkiang Tartomány­ból Tibetbe költözteti, hogy megvédje azokat a Szovjettől. Több meteorológus Indiá­ban meg van győződje róla, ha a kinaiak, sorozatban el­mérgező rádiumsugárzás e­­gyenesen Indiát fogja érni. Az elmélet errenézve az, hogy a nyári meleget, mely nyáron a kopár tibeti fennsí­kon keletkezik, levegő áram­lások az Indiai Óceán egyen­lítői tájékára viszik. Amint ez a levegő leszáll, eltéríti út­iéból a Föld forgása. így 53

Next

/
Thumbnails
Contents