Szabad Sajtó, 1968. április-június (60. évfolyam, 14-26. szám)

1968-04-04 / 14. szám

No. 14. SZÁM VOL. 60. ÉVFOLYAM PASSAIC. NEW JERSEY Merged with PASSAIC AND VICINITY THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES Second Class postage paid at Passaic N. J. and at additional mailing offices Beolvadt lap: "PASSAIC ÉS VIDÉKE" HUNGARIAN IN LANGUAGE AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 20c Ára 20c AKIKNEK NEM TETSZIK A I0BB BEVÁNDORLÁSI REND AMERIKA - IDEGEN TUDÓSOK PARADICSOMA NEW YORK - Az 1965 évi uj bevándorlási törvény a kvótarendszer fokozatos le­építését rendelte el és ez év julius 1-én a nemzeti kvóta az amerikai történelem lomtárá­ba kerül. Attól a naptól kezd­ve az Amerikába való bebocsá­tásnál elsősorban a családi kapcsolat és az egyéni tu­dás, képzettség és gyakor­lottság lesz döntő tényező. Ez a változás mindenekelőtt ab­ban fog megnyilvánulni, hogy kevesebben fognak bevándor­lási vízumot kapni az eddig kedvezményezett országok la­kosai, angolok, írek, németek, hollandok. *tb. é? több vízu­mot kapnak kelet- közép- és dél-európai népek, köztük a magyarok is. Érthető, hogy ez nem tetszik azoknak a nem­zeteknek, amelyeket a régi rend felsőbbrendüeknek is­mert el és amelyek privilégiu­mait az uj törvény megkurtit­­ja. A kongresszusban már mozgolódnak a vesztő nemze­tek érdekeinek szószólói, már most, az uj rend életbelépése előtt tanakodnak, hogy az uj törvényt újabbal kellene pó­tolni, illetőleg megtoldani. Leghangosabb az Írek tilta­kozása, amin, ismerve az ő temperamentumukat, nem is lehet csodálkozni. A minap, a hagyományos St. Patrick em­lékünnepélyeken és felvonulá­sokon szónokaik hangoztat­ták, hogy a St. Patrick Nap jelentősége megváltozott: ez­után a kigyóirtó szent napja a tiltakozás napja lesz — til­takozás az uj bevándorlási rend ellen, amely az írek be­vándorlását megnehezíti. A nevvvorki ünnepi menetben ezer és ezer ájris “Bevándor-MUNKAALKALOM NŐKNEK MENJEN. VEGYE MEG! Majd kifizeti husvél után abból a pénz­ből, amit az AVON kozmetikai cikkek árusításával keres meg. Otthonában történő bővebb meg­beszélés végett telefonáljon: New Brunswickon KI 5-1345, Perth Amboyban Hl 2-2462, Allentown- Beíh’ehem környékén 432-0916 szám hívásával. lás vagy halál!” jelszót hor­dott a gomblyukakban. A ha­lálos veszély réme persze túl­zott, de éppenolyan túlzott volt az Ancient Order of Hi­bernians káplánjának, Very Rev. Donald 0‘Callaghannak harci szónoklata, amely úgy szólt, hogy “Amerikát mi Írek teremtettük meg” és amely emlékeztetett arra, hogy az amerikai irek St. Patrick Na­pot rendeztek már akkor is, amikor az Amerikai Egyesült Államok még meg sem szüle­tett. Már a két évi átmeneti idő­ben megmutatkozott az uj rend hatása: a kedvezménye­zett országokból kevesebben j öttek bevándorló-vízummal, ezzel szemben megsokasodott a kiskvótás országokból jött bevándorlók száma. A kvótarendszer bevezeté­sekor és még jóval később is, a bevándorlási megszorítások indokolása az volt, hogy a nem-nyugateurópai (mégin­­kább az ázsiai) bevándorlók nehezebben válhatnak jó ame­rikaiakká, mint a nyugatiak. Ez bizonyos értelemben és bi­zonyos fokig faji megkülön­böztetés volt. De ennek a megkülönböztetésnek — akár volt alapja, akár nem — ma már vajmi csekély jelentősé­ge van, egyszerűen azért, mert a bevándorlás az egész vona­lon megcsappant. A múlt év­ben a bevándorlók összes szá­ma 361,972 volt. Ezzel szem­ben 1905 és 1914 közt volt hat év, amikor több mint egymil­lió bevándorlót hozott az óceánjáró hajó Ellis Islandra. Még egy elsőháboru-előtti so­ványabb évben is a beván­dorlók száma (751,786) több mint kétszerannyi volt, mint a múlt évben. És a bevándor­lónak az összlakosságnak na­gyobb hányadát tették ki, mint most. Az 1910 évi nép­­számlálás 92 millió lakost vett számba, ma 200 milliós nemzet vagyunk, és a beván­dorlónak száma kisebb, mint volt 1910-ben és később. Ezt a képet adta a titkos fény­képezőgép a nőnek álcázott bank­rablóról, aki 11,500 dollárt rabolt el a Trust Co. National Btnktól, Mount Tabor, N.J.-ben. 10-percentes vietnami ellenzék WASHINGTON - A viet­nami háborúnak, illetőleg Amerika vietnami politikájá­nak sok ellenzői közül elég érdekesek azok, akik a tele­­fonszámláj uknak csak nettó összegét fizetik be a telefon­­társaságnak, a 10 százalékos adót, amely a számlához hoz­zá van csapva, anti-Vietnam érzületük demonstrálására nem fizetik meg. Erre az adó­hivatalnak tulajdonképpen azzal kellene felelni, hogy pert indít a nem-fizető tilta­kozók ellen. De 10 százaléko­kért pert indítani nem célsze­rű, sok munkába és pénzbe kerülne. Ehelyett az adóhiva­tal az anti-Vietnam ur vagy hölgy fizetéséből letiltja a kis összegeket. Amire — tapasz­talás szerint — azok a hara­gos patrióták beküldik a 10- százalékokat. Az országos adóhivatal szürke listát vezet a fekete bárányokról. 3400 WASHINGTAN — A kép­viselőház közigazgatási bi­zottságában azzal a néhány év óta világszerte emlegetett ténnyel foglalkoztak, hogy Amerika, mint valami hatal­mas, ellenállhatatlan erejű mágnes, magához vonzza kül­földi országok tudósait. Egy tucat év óta az idegenből jött technikusok és tudósok szá­ma négyszeresére nőtt. Ezt egymagában örvendetesnek lehetne tekinteni, mert tudó­sok bevándorlása a nemzet hasznára van. De nem örven­detes, hanem inkább nyugta­lanító az, hogy az egyébként szívesen látott jövevények­nek nem kis része olyan or­szágokból jön, amelyeknek az ő szakismereteikre nagyonis szükségünk van. Képzett em­berek kivándorlása gyengíti azokat az országokat, ame­lyek egyrészt még a fejlődés alacsony vagy közép fokán állnak, másrészt — amerikai segélyben részesülnek. A helyzet tehát úgy alakul, hogy Amerika segít, de ugyanakkor árt is, ameny­­nyiben hasznos polgárokat mágneses erejével elvon azok­tól az országoktól. A számok igy beszélnek: A múlt évben a külföldről jött technikusok és tudósok két­harmada 11 olyan országokból jött, amelyeket Amerika se­gélyez. Ezek az országok: In­dia, Pakisztán, Korea, For­mosa, Perzsia, Fülöp Szige­tek, Brazília, Colombia Chile, Izrael. A fejlődésben segít­ségre szoruló országokból ta­valy 7913 tudós és technikus jött Amerikába. A képviselőházi bizottság most terjesztette elő jelenté­sét a helyzetről és ebben azt hangoztatja, hogy Amerika szívesen látja a fejletlen és fejlesztésre szoruló nemzetek, fiait, de ha ez a tudós-beván­dorlás fokozottabb mértékben folyik, ez a fejlesztésnek aka­dályává lesz. így az amerikai segitég vészit értékéből. A helyzet javulása ennélfogva csak akkor várható, ha az amerikai bevándorlási tör­vényt megfelelő módon meg­változtatnák. Eszerint az uj bevándorlási rendben, amely teljes mértékben csak az év közepén fogja éreztetni hatá­sát, máris hibát találtak éa módosítást ajánlanak. bíró és bíró ST. JOSEPH, Missouri — Buchanan és De Kalb me­gyékben, amelyek szomszédo­sak, két De Shon nevű me­gyei biró működik. Az egyik­nek keresztneve Rex, a mási­ké is x betűvel végződik, Max. Mert ők ikertestvérek. A kö­zeli előválasztás alkalmával újraválasztásukra pályáznak, szüeltésnapjukon regisztrál­tatták magukat. Önzetlen angolok LONDON — Egy közvéle­ménykutató intézet legújabb felmérésének eredménye: Az angol férfiak 23 százaléka haj­landó arra, hogy fizetés nél­kül is többet dolgozzék,. amennyiben az angol nemzet­­gazdaság érdeke ezt megkí­vánja. Laosi ópium VIENTIANE, Laos — A 'aosi miniszterelnök olyan, rendeletet hozott, amely Laos­­ban megtiltja az ópium ter­melését. eladását és birtokiá­név van a listán. BltiP^^^lllllHII^II^IIPBIIII|l^Bllllll^l|lBll|l1^tlt'nllnll,IIIIILlylll^nll|Hltlln|1WI|l|i!i‘l^,• • : 'r|iil|!l '"l!Mr !i;l Jllil|llllllll|!lil!i!!lil!ii|llll [|i Lapunk minden olvasójának, hirdetőjének és barátjának Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánunk! ; .................................................................: ' , ............. : - , !: ......lilliíiiiilllllÉl 53 Thursday, April 4, 1968

Next

/
Thumbnails
Contents