Szabad Sajtó, 1966 (58. évfolyam, 1-52. szám)

1966-01-06 / 1. szám

HUNGARIAN IN LANGUAGE, AMERICAN IN SPIRIT AMERIKAI SZELLEMŰ MAGYAR ÚJSÁG Single Copy 15c — Egyes szám ára 15c Merged with "PASSAIC AND VICINITY" THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES FREE PRESS Second Class postage paid at Passaic, N. J and Ht additional mailing office VOL. 58. ÉVFOLYAM No. 1. SZÁM PASSAIC, NEW JERSEY Thursday, January G, 1966 Aki nem amerikai állampolgár — lakáscímét bejelenteni köteles WASHINGTON. - A tör­vény szigorú előírása szerint minden amerikai lakos, aki nem szerezte meg az amerikai állampolgárságot, köteles la­káscímét január hónap folya­mán, legkésőbb január 31-én, hétfőn, a Bevándorlási Hiva­talnak bejelenteni. Ez a köte­lezettség vonatkozik minden nem-polgárra, tekintet nélkül arra, hogy uj- vagy öregame­­rikás-e. A bejelentés egy kár­tyán történik, amelyet bár­mely postahivatalban meg le­het kapni, úgyszintén a Be­vándorlási Hivatalban. Kitöl­tése után a kártyát ugyan­ott kell átadni, mégpedig sze­mélyesen, nem szabad mint levelezőlapot posta utján kül­deni. A személyes átadást úgy kell érteni, hogy valaki elvi­szi a kitöltött kártyát a pos­tára ez a valaki lehet egy szomszéd is. 14 éven aluü gyermekek regisztrálását a szülő vagy gyám végzi. Ennek a bejelentési, jelent­kezési kötelezettségnek értel­me és célja az, hogy a Beván­dorlási Hivatal mindenkor tudja, hol élnek, hol laknak a nem-polgár amerikai lako­sok. Senkinek sem lehet oka gyanakvásra vagy aggodalom­ra. Mindenki tegyen eleget ennek a kötelezettségnek, an­nál is inkább, mert máskü­lönben súlyos következmények állhatnak be: nemcsak bünte­tés, 200 dollár pénzbírság, vagy 30 napi fogház, hanem esetleg deportálás is. Mindenki bejelentésre köte­les — és ez azt jelenti, hogy nemcsak állandóan itt tartóz­kodók kötelesek lakcímüket bejelenteni, hanem azok is, akik látogató, tanulmányi, di­ák vagy üzleti itt-tartózkodás­­ra kaptak engedélyt, vizumot. Csak kevesen vannak olyanok, akikre ez a kötelezettség nem vonatkozik: diplomaták, az Egyesült Nemzetek vagy más nemzetközi intézmények tag­jai, stb. Néhány további felvilágosí­tás: A lakáscímet be kell je­lenteni, akár változott, akár nem változott. A lakáscím bejelentést ne mulassza el az sem, aki a múlt évben vagy a múlt években ezt valami okból elmulasztotta. Nem kell büntetéstől félni, ha elfogadható okot emlit; példá­ul azt, hogy nem tudott erről a törvény szerinti kötelezett­ségről. Aki január hónapban külföl­dön tartózkodik, 10 nappal visszatérése után teljesítheti a lakáscím bejelentést. Meg­jegyzendő azonban, hogy a postahivatalokban január 31. után bejelentési kártyák nem lesznek kaphatók. Ezért a kül­földről visszatérők a Beván­dorlási Hivatalban kérjék és ott töltsék ki a kártyát. A kártyán a lakáscímen kí­vül még a következő adatokat kell megádni: Hol és mikor született? Mikor és melyik kikötőben (állomáson) érke­zett Amerikába? Mely állam­nak polgára (vagy hontalan) ? Mi a száma Alien Registration kártyájának és a szám előtt melyik betű van? Aki elvesz­tette Alien Registration kár-ÉPITŐ ÉS ASZTALOS. Házak építését és régi építmények javí­tását, átalakítását vállalja. Épít­kezési kölcsönöket elintéz: Fenyő fózsef. Telefon: CH 7-8484. tyáját, kérésére újat kap a Bevándorlási Hivatalban. Megjegyzendő, hogy a tör­vény előírása szerint minden nem-polgár köteles Alien Re­gistration kártyáját minden­kor magánál tartani. Aki ezután lakást változtat, az uj lakáscímet 10 napon be­lül köteles bejelenteni Change of Address Card utján, ame­lyet a Bevándorlási Hivatal­ban vagy postahivatalokban lehet kapni. Dr. Eisler Károly — a Máltai Rend lovagja NEW YORK. — A Sheraton East Hotel dísztermében fé­nyes ünnepség keretében a Je­­ruzsálemi Szent János Szuve­rén Rend Máltai Keresztjével tüntették ki Dr. Charles Eis­ler mérnököt, világszerte el­ismert kiváló feltalálót, a Ne­wark, N. J.-i Eisler Engineer­ing Company megalapítóját és évtizedeken át volt vezető­jét. A ritka kitüntetést a Mál­tai Lovagrend nagytitkára, Adrian Baron de Choibert, a filozófia és az egyházi tudo­mányok doktora nyújtotta át Eislernek — a mérnöki tudo­mány és kutatás fejlesztése körül szerzett érdemei elisme­réséül. Egyben Dr. Eislert megválasztották a Máltai Lo­vagok világbéke mozgalma diákcsere intézetének igazga­tójává. Eisler Károly pestkörnyéki faluból fiatalon származott el Amerikába, találmányok szá­zaival gazdagította a mérnöki technikát. Legjelentősebb ta­lálmányai a villanykörte mo­dern kialakítását tették lehe­tővé. mm wTM» ----------------------------------------------------------­A Southern Pacific, Lark nevű vonatának 9 kocsija kisiklott. A 120 utas közül csak néhány sebesült meg könnyebben. Mindnyájan autóbuszon folytattak útjukat. A MAGYAR BALETT ES NÉPI TÁNC EGYÜTTES AMERIKÁBAN KOLERA GENF. — Az Egyesült Nemzetek egészségügyi világ­­szervezetének közlése szerint a kolera, mely az utóbbi év­tizedekben csak Indiában és Pakisztánban lépett fel jár­­ványszerüen, újabban, 1961 óta e két ország határain túl messzire elterjedt s most már előfordul 20 ázsiai országban is, köztük a következőkben: Dél-Korea, Dél-Vietnam, For­mosa, Malaysia, Fülöp Szige­tek, Kambodia, Sziám, Burma, Nepal, Afganisztán, Perzsia. Szovjet-Üzbekisztán. A kole­ra csak oly helyeken lép fel járványszerüen, ahol a levegő forró és párás s az emberek tömeglakásokban összezsúfol­va élnek, szennyben, szegény­ségben, rosszul táplálva, tu­datlanul. Modern kezelési módszerekkel a kolera — el­lentétben régi időkkel — gyó­gyítható. A halálozási arány­szám : 100 megbetegedés, 3 halál. KÉNYELMES ŰRUTAZÁS HOUSTON, Tex. — A vi­lágűrben való hosszú tartóz­kodás nem kényelmetlen és akár 1-2 hónapig is fennma­radtunk volna — mondotta egy sajtóértekezleten James Lovell, a Gemini 7 űrhajó egyik ürpilótája. NEW-YORK. - Az Egye­sült Nemzetek Szervezete nem vallja az Egy Világ elvet és eszmét, amelynek a második világháború nyomában oly sok követője volt a szabad vi­lágban. A UN politikai, társa­dalmi és gazdasági térképére három világ van felrajzolva: l.A fejlett ipari országok. 2. A kommunista blokk. 3. A visszamaradt, fejlődésben le­vő országok. Az 1. sz. világnak 700 mil­liónyi lakossága van. ,Ez a lét­szám mindössze 20 százaléka a világ össznépességének. De a fejlett ipari országok nem­zeti összjövedelme, 1100 bil­lió dollár, a világ nemzetei összjövedelmének 60 százalé­kát teszik ki. A világ gazda­ságának 60 százalékát 20 szá­zaléknyi népek bírják! És eb­ből a gazdaságból kétharmad­rész Amerikában van. Ameri­ka gazdasága összehasonlítva a többi világgal, példa nélkül áll az emberiség történetében. Amerikában van a világ pén­zeinek tartalékát képező arany 93 százaléka, az automobilok­nak ugyancsak 93 százaléka, a telefonoknak 88 százaléka, a rádióknak 67 százaléka, a televízió készülékeknek 87 százaléka. A 2. sz. világnak 1000 mil­lió lakosa van, ezeknek két­harmadrésze kínai. A kommu­nista blokk össztermelése és összjövedelem alig egy harma­dát teszi ki az 1. sz. világ gaz­dagságának. És ebből az egy­­harmadból, 300 billió dollár­ból, 200 billió dollár nemzeti jövedelem a szovjet és a szov­­jetizált országokra esik. Ez a 2. sz. kommunista vi­lág a második világháború vége óta alacsony kezdetből erőteljes lendülettel növeke­dett, de az utóbbi években a növekvés irama lelassult és egyre szélesebb körökben az a meggyőződés alakul ki, hogy a kommunista gazdasági rend­szer — a központi tervezés és irányítás rendszere — valaha is utolérheti a szabad világ gazdasági színvonalát és ki tudja elégíteni népeinek jobb minőségű szükségleti és hasz­nálati cikkek iránti vágyát. A 3. sz. világ kiterjedése óriási, száz körül van azoknak az országoknak a száma, ame­lyek ebbe a fejlődés alacso­nyabb fokán álló világba so­rolhatók. Sok országban az életviszo­nyok a legkülönbözőbbek, de egy közös vonás a fő ismerte­tőjelük: a szegénység. Ellen­tétben a 2. sz. világgal, amely­nek államait a kommunista eszme kapcsolja egybe, ebben a világban nincsenek általá­nos uralkodó eszmék vagy rendszerek, csak az elmara­dottság az ‘összekötő kapocs’. Ennek a fejlődésben vissza­maradt világnak évi összter­melése és összjövedelme alig több 200 billió dollárnál. Ez kevesebb, mint az egész vi­lág össztermelésének 15 szá­zaléka. Ez kevés, és ami még nagyobb baj, egyre kevesebb lesz, mert a másfél billiónyi összlakosság félelmetes iram­ban szaporodik. A népszaporo­dás' fejlődése a termelés nö­vekedése mögött elmarad, mi­nélfogva a már most is ijesz­tően alacsony életszínvonal egyre mélyebbre száll le. Ezekben az országokban az egy főre eső jövedelem egy­­huszadrésze az amerikai nép fejenkénti jövetemének. Az elmaradott országokban húsz embernek van annyi jövedel­me, mint Amerikában egy em­bernek! ❖ *. * Dr. Aurelio Peccei, Olasz­ország világszerte ismert gaz­dasági szakértője, dél-ameri­kai, afrikai és ázsiai iparfej­lesztési intézmények gazdasá­gi és mérnöki tanácsadója, a három világ összefüggéseit vizsgálva, a következő érde­kes és fontos megállapítások­ra jutott: A szovjet csak úgy tarthat lépést a fejlődéssel, ha többet költ a nép szükségletét szol­gáló befektetésekre, keveseb­bet a hidegháborús és űrhajó­zási programokra. Ebből kö­vetkezik, hogy a szovjetnek el­sőrangú érdeke a fegyverke­zés csökkentése, a szabad vi­lággal való megállapodás ut­ján. Ebből következik továbbá, hogy a szovjet nem nyújthat tartósan gazdasági segítséget Kinának. (Ez a mélyebb oka a Moszkva és Peking közt dúló “eszmei” vitának.) További következménye an­nak, hogy a szovjet kénytelen több befektetést eszközölni saját népe szükségleteinek ki­elégítésére, az, hogy nem jut­tathat bőségesen, kielégítő mértékben segítséget ázsiai, afrikai, latin-amerikai elma­radott országoknak, amelye­ket idővel meg akar nyerni a kommunista blokkhoz való csatlakozásra. (A helyzetnek ilyen alakulása a világbéke szempontjából kedvező, mert idővel arra vezethet, hogy a szovjet blokk és a szabad vi­lág közös segítő akciókkal hajthatnak végre a fejlődés­ben levő országok körében.) # sfc * A tudomány, a technológia, a népegészségügy, általában a népjólét fejlődésének alap­ja a tudás mélyítése, a tudo­mányos kutatás és kísérlete­zés. A haladás harcosainak él­vonalában az amerikaiak áll­nak — jelenleg körülbelül 500 ezer amerikai tudós és kuta­tó —, akiknek száma a jövő­ben még emelkedni fog. Ame­rika ebben az évben több mint 20 ezer millió dollárt költött kutatómunkára; amit erre az országos kormány kölöttt, az ugyan nagyrészben katonai, fegyverkezési és űrhajózási kutatásra és kísérletezésre ment, de sok innen fakadó megismerés hasznosítható az iparban, a termelésben. A ter­vek szerint az alapvető tudo­mányos kutatás költségvetése Amerikában 1970-ig 30 billió dollárra fog emelkedni. Ezek fantasztikus számok, csillagászati számoknak szok­tuk nevezni. Felfoghatatlanul nagy összeg egy billió, még­­inkább 20 és 30 billió. Köze­lebb jutunk a számok eme csil­lagvilágának megismeréséhez, ha egy kis összehasonlítást végzünk. Az Európai Közös Piac most megjelent beszámo­lója szerint az amerikai pér|­­befektetés tudományos kuta­tásba hétszerese a Közös Pií)c hat tagállama befektetésének és három és félszerese a szov­jet ilyen kiadásainak. És bármily nagy jelentősé­ge is van ily nagyarányú tudo­mányos kutató munkának, je­lentős a kutatás eredményé­nek hasznosítása is. Erre megfelelő magasfoku szervező képesség szükséges és ilyen­nel legnagyobb mértékben Amerika van ellátva — úgy is mondhatjuk: megáldva. Mit és egy technikai vívmány, ha hiányzanak az alkalmazásá­hoz szükséges eszközök, üze­mek? Amerikában vannak! Amerika mérhetetlenül gaz­dag lévén, tud költeni kutatás­ra, technológiai fejlesztésre, fegyverkezésre, világminden­ségi kalandozásra anélkül, hogy a lakosság igényeit, élet­színvonalát kénytelen lenne leszállítani. A világ többi ré­szeiben, elsősorban a 2. sz. vi­lágban, csakis a fegyverkezés csökkentése utján lehetne megközelíteni az amerikai eredményeket. A fegyverke­zés ma a vasfüggöny két ol­dalán évente 120 billió dollárt emészt fel; ennek az óriási összegnek egy részével sokat lehetne tenni az emberi jólét övezeteinek kiszélesítésére. Csaknem 8 éven át tartó tárgyalás után a Columbia Artists Management-nek sike­rült kihozatnia Amerikába a Magyar Nemzeti Balett és Népi Tánc Együttest, néhány heti itteni szereplésre. A hamisitatlan, igazi ma­gyar zene, dal és tánc leg­­szakavatot t a b b művelőinek amerikai gála bemutató-estje január 18-án, kedden este lesz New Yorkban, a City Center dísztermében (131 West 55 St.­­este 7:30 kezdettel. (Jegyek elővételben történő beszerzé­sé vonatkozólag mai lapszá­munkban külön hirdetésben talál információt az olvasó). bai Miklós tanító iskolásfiuk­ból, leányokból a 1 a kitott ilyen csoportot. A kórus diri­gense Csenki Imre, a zenekar vezénylője Gulyás László ze­neszerző Rábaival együtt jár­ták a magyar vidékeket, film­felvevőgéppel, ban gszalagos felvevőgéppel és kottalapok­kal s minden vidék magyar táncát, zenéjét, nótáját ott a helyszínen örökítették meg, hogy gyűjteményükből az­után egy hatalmas, változa­tos, órákon át tartó magasni­­vóju előadást alkossanak, tö­kéletesen képzett zenészek­kel, táncosokkal. Ez a csoport érkezik most Amerikába s 2 MERÉSZ RABLÓK LONDON — A Bond street egyik szőrmeüzletéből 2 fér­fi 11,200 dollár értékű szőr­mét rabolt. Miközben a rab­lók elmenekültek autójukon, majdnem elgázoltak egy kö­zelben posztoló rendőrt. KIADÓ 5-szobás földszinti la­kás. 199 French St., New Bruns­wick, N. J. A 110 tagból álló zenekar­kórus és táncegyüttes 2 héten át fog New Yorkban fellépni a City Centerben (hétfő esték kivételével minden n,ap, szom­baton és vasárnap délután 2:30-kor külön matiné-elő­adásban is.) Az előzetes jelen­tés felsorolja azokat az euró­pai városokat, ahol ez a ma­gyar állami együttes fellépett és óriási sikereket aratott: London, München, Páris, Mi­lano, Genf, Marseille, Velen­ce, Genova, Lyon, Vichy, Lausanne ,stb., mely városok vezető újságjai dicsérő és el­ismerő cikkekben foglalkoz­tak a csoport csodálatos telje­sítményével. K é t s é g t elen, hogy ez az 1950-ben alakított s azóta szakadatlanul fejlesz­tett, képzett, trenírozott cso­port a magyar zenéből és tánc­ból azt adja, azt mutatja be a világnak, ami a legszebb és legjellegzetesebb és ami jog­gal ragadhatja meg mindazok­nak a figyelmét, akik szeretik a szépet és értékelni tudják a művészit. A magyar népitánc-együt­­tes eredete az 1931 évi Szent István Napra vihető vissza, amikor Bartók, Kodály és más neves magyar zeneszer­zők, a magyar dal és magyar zene hamisitatlan formában való megőrzésének és feldol­gozásának nagy mesterei munkája nyomán a Városi Színházban elsőizben szere­pelt a “Gyöngyösbokréta” né­­pitánccsoport, igazi szép ma­gyar dalokkal, melódiákkal és népi táncokkal. A közön­ség azonnal felismerte annak jelentőségét, hogy a magyar művészetet, ősi talentummal dédelgetett népdalokat, tán­cokat sem a 150 éves török uralom, sem sokszázéves osz­trák elnyomás nem tudta el­homályosítani s ezeknek to­vábbi őrzése, művelése nem­zeti érdek. Ha akkor az volt, ma százszorosán az! A II. vi­lágháború után, de különösen 1950 után szervezett csopor­tok alakultak az országban a magyar népi táncok és ma­gyar népzene művelésére. Rá­héten át New Yorkban, majd az ország más városaiban fog fellépni s dicsőséget, hirne vet, megbecsülést szerezni a magyar népi táncművészei­nek és magyar népzenének. Menjünk el a new yorki be­mutatók valamelyikére, soha el nem felejthető élményben lesz részünk! DUSTY VISSZAJÖTT CICERO, N. Y. — Mr. és Mrs. Gordon Meader 1963-ban Saratoga Springsben jártak látogatóban s akkor eltűnt a macskájuk, Dusty. Szomorúan a kedvenc macskájuk nélkül tértek haza Pennelville, N. Y.­­ba. Később Pennelville-ből el­költöztek a közeli Cicero kis­városba. Most régi pennelvillei szóm­­szádok értesítették őket, hogy Dusty eljött oda és minden­felé szaglászik, nyilván őket keresi. Csakugyan, Dusty őket kereste — nyilván azért Pen­­nelville-ben, mert nem tudta, hogy időközben Ciceróba köl­töztek. Mrs. Meader boldogan vette karjaiba Dustyt és ma­gával vitte uj otthonába. Két év és 165 mérföld után végre együtt van újra a csa­lád: Mr. és Mr3. Meader és Dusty. IZMAINK SOHASEM PIHENNEK MOSZKVA. — 100 különbö­ző izom munkája szükséges ahhoz, hogy az ember egyene­sen álljon — kísérleti vizsgá­latai alapján erről számolt be a moszkvai Gurfinkel profesz­­szor. Megállapítása szerint az emberi test egyensúlyi hely­zete apró, észrevehetetlen in­galengésekből jön létre. Egy bonyolultabb mozdulathoz pél­dául a lehajláshoz 100-nál jó­val több izom összmunkája szükséges. ÜRES ÓRÁIT DOLLÁROKKÁ ALAKÍTHATJA ÁT! Csak né­hány óra naponta csinos hasznot jelenthet önnek, az AVON KOZ­METIKAI cikkek bemutatásával. Részletes felvilágosításért telefo­náljon még ma: 642-5146 számra. Bethlehem-Allentown környékén hivja 432-0916 számot. Fekete-fehér világtérkép ! Beolvadt lap: “PASSAIC ÉS VIDÉK*

Next

/
Thumbnails
Contents