Szabad Sajtó, 1961 (53. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-05 / 1. szám

4 1961. JANUÁR 5 FREE PRESS HUNGARIAN WEEKLY Megjelenik minden csütörtökön — Published every Thursday by LÁSZLÓ I. DIENES Editor and Publisher — Szerkesztő és kiadó Szerkesztőség és kiadóhivatal 215 THIRD STREET DR. F. KORMANN Managing Editor Editorial and Publishing Office: PASSAIC, N. J. DR. KORMANN FRIGYES ügyvezető szerkesztő Subscription rates: For one year $3.00 — Single copy 10 cents Előfizetési ára egy évre $3.00 — Egyes szám ára 10c Entered as second class mail matter on October 22, 1908 at the Post Office in Passaic, N. J. under the Act of March 3, 1879. (1A...HA...HA.. FÖLDRENGÉS Sebestyén alaposan belity­­tyentett komájával egyetem­ben. Mikor másnap találkozik szesztestvérével, mgkérdi tőle. — Te nem érezted az éjjel a földrengést? — Dehogy nem — feleli a másik — feleségem ágya mel­lől minden elmozdítható a fe­jemhez vágódott. LE A NŐELLENES DALOKKAL! A haszontalan és korszerű­tlen slágerek gyomlálása köz­ben semmiképp sem szabad megfeledkeznünk a nőellenes tendencia felszámolásáról . . . Mindenki ismeri azokat az eléggé el nem Ítélhető túlkapá­sokat, amelyeket főként züllés­nek indult férji egyedek szok­tak gajdolni a második fél li­ter után, mint például: “Nem házasodom meg soha, Nem leszek asszony bolond­ja.” Bár ilős ember részéről az ilyesmi elkésett sóhajtásnak te­kinthető és nincs gyakorlati je­lentősége, a dolog fölött szemet hunyni súlyos taktikai hiba volna. És pedig a serdülő vőle­gényjelöltek nevelése szem­pontjából. A fiatalság hajla- i mos ledér szemléletre és ha egy gyakorló férfitől ilyen galádsá­­got hall, esetleg azt hiheti, | hogy van rá valami oka. Akad szerencsére olyan is, i nem egy, amely egy kis átirás- i :-al pozitív hatásúvá tehető. Például: “Mikor én még legény voltam, A kapuba kiállottam, Egyet-kettőt kurjantottam, Mindjárt tudták, hogy én voltam. De mióta házas vagyok, A kapuba kiállhatok. Napestig is kurjonghatok, Mégsem tudják, hogy én vagyok.” Szerző tehát olyan színben tünteti fel a dolgot, mintha egy férfiú addig számitana teljes értékűnek, amig nőtlen. A nóta ekként Írandó át: Mikor én még legény voltam, Rossz kocsmákban bitangol­­tam, Szoknyák után csatangoltam, Aj, de kivert kutya voltam. De mióta házas vagyok, OLIVER B. KOVÁCS és PAUL E. ANDERSON ÜGYVÉDEK BEJELENTIK TÁRSAS CÉGÜK MEGALAPÍTÁSÁT ÜGYVÉDI GYAKORLATUK FOLYTATÁSÁRA EZEN A NÉVEN KOVÁCS & ANDERSON A Perth Amboy National Bank Épületében ' 313 STATE STREET PERTH AMBOY, NEW JERSEY December, 1960 Tel. VA 6-9595 ‘‘MUSICAL BUDAPEST” ZENÉS-TÁNCOS ESPRESSO RESTAURANT 201 W. 79th St'. (Hotel Lucerne) New York, N.Y. A magyarság kedvenc találkozó helye PÓCSI JÓZSEF VÍG GYÖRGY és cigányzenekara tánczenekara Nyitva minden nap 5 órától reggelig Minden hétvégi estén PETRI MARIKA és társulata Elsőrangú magyar konyha—Partikat, társasvacsorá­kat 250 személyig vállalunk. LEGFINOMABB MAGYAR ITALOK! Rezerváljon idejében jó helyet társaságának. Telefonáljon Gyulának: TRafalgar 4-8642 CSEME2 CSEME2 OR. FELEGY DK.MlKOFALVI ZACHARIAS Béla István Lajos László Highway No. 22 43 Lincoln A ve 49 Prospect St 72 Brighton Ave. Whitehouse, N.J.Highland Park, N.J. Garfield, N. J. Perth Amboy Tel.KI 5-1964 Tel. PR. 3-2261 HI 2-2213 AMERIKAI ÉLETBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET kerületi igazgatói és képviselői, akiknek szaktudása és testvérsegltő készsége az egyesület felé forduló fokozott bizalom titka. Mielőtt biztosítást vesz, érdeklődjön nálunk 1 Kocsmákban nem bitangolok, Nők után nem csatangolok, Aj, de fene boldog vagyok! Legsajnálatosabbak azok a dalféleségek, amelyek nejek és leendő nejek családtagjainak megbecsülése ellen irányul­nak : “Elmennék én tihozzátok egy este, Ha az anyád az ablakon nem lesne. De az anyád vén boszorkány . . . stb.” (pfuj!) Ám, ha átírjuk, használható, sőt melegen ajánlható lesz: Elmennék én tihozzátok egy este, Ha a kedves mamának ez jól esne ... Vannak végül alig jóvátehe­­tők, mitn pl.: “Megszökött a feleségem, kutya legyek, ha sajnálom.” Az ilyesmiket töröl­ni kell s ha valaki mégis effaj­ta dalműre fakadni merészel­ne, azt nőkből szervezett ala­­bárdos járőr négyfelé vágni és a város négy kapujára kisze­gezni ne késlekedjék. (Kisjó) Hírek Rabmagyar­országból (folyt, az 1-ső oldalról) BUTORSZÁLLITÓK Két szállítómunkás cipeke­­dik egy nagyobb bútordarab­bal a lépcsőházban. Már fél­órája izzadnak, nyögnek, ká­romkodnak és egy lépéssel sem jutnak előre. Végre az egyik megtcrli a homlokát és felsó­hajt : . — Harminc éve dolgozom a butorszállitási szakmában, de ilyesmi még nem fordult velem elő, hogy egy ilyen rongyos bú­tordarabot nem tudok bevinni! Mire a másik: — Miért be? Ki! ÖDÖNKE IMÁJA — Már megint drágább lett a spenót. Ha ez igy megy to­vább, levesszü kaz étrendről — mondja ödönke mamája. Szülei hallják, hogy ödönke, aki szívből utálja a spenótot, este igy fejezi be az imáját az ágyban: — Édes Istenkém, add, hogy a Spenót minél drágább legyen, mindörökké, amen. Magyar mozi­­előadás Fordson A jövő szerdán, január 11- én az “Eladó férfi” c. nagysi­kerű film kerül bemutatásra, remek kisérőmüsorral. Az orosz ürlöveg titka A nyugat űrkutató tudósai­nak végre sikerült kideríteni azt, hogy hol került vissza a földre az a rakétakapszula, amelyet az oroszok lőttek ki az elmúlt év augusztusában és amelyben különféle állatne­mekből állították össze az űr­hajósok csoportját. Az űrből való visszaérkezés a Moszkvától 1,500 mérföldnyi távolságban délkeletre fekvő Kara Kum sivatagban történt. Hogy a kísérleti utasok mily állapotban érkeztek vissza a földre, arról nincs jelentés. Egyes hírek szerint ember is volt a lövegben, de odaveszett. “közösködések” nem vezettek jóra,- mert a mosógépekkel mindig valami baj van s ilyen­kor mindenki a másikra fogta, hogy elrontotta. A javítás pe­dig nehézkes és drága. Gyak­ran előfordul, hogy a hibás al­katrész helyett egyáltalán nem lehet pótlást kapni. “A PAP POLITIZÁLJON” (FEC) A Katolikus Szó — a békepapok lapja — vezércik­kéből idézünk: “A pap politizáljon úgy, hogy ismerje a mai világ sors­döntő kérdéseit, ismerje saját népének problémáit. Ismerje azt a-harcot, amit pl. a szocia­lista államok — és amint a leg­utóbbi ENSZ-közgyülése meg­mutatta — a semleges államok is kifejtettek a békéért, a le­szerelésért. Ha hívei megkérdezik , mit szól ehhez, vagy ahhoz az ese­ményhez, nem mondhatja: “Én újságot nem olvasok,” ez fele­lőtlenség népével, de egyházá­val szemben is, melyet képvi­sel. Álljunk ki az egész nép, sőt az egész világot érintő kérdé­sekben, foglaljunk nyíltan ál­lást, s ha kell tudjunk világos és ésszerű meggyőző feleletet adni híveinknek. Csak mást ne mondjunk, pl. a leszerelésről, a gyarmati népek önrendelkezési jogáról. Szükebb hazánk prob­lémáiban a szövetkezés előnyei­ről, a szövetkezeti társulás jö­vőjéről. És ha ez politizálás, hát akkor politizáljon igy min­den becsületes, népét szolgáló s hivatását hiven teljesítő ma­gyar katolikus pap.” VÁMMENTES GYAPJUFONÁL, CIPŐ, ÉPÍTŐANYAG, KÁVÉ, KAKAÓ, TEA, SZÖVET, VÁSZON, KERÉKPÁR, RÁDIÓ, HÁZTARTÁSI ÉS IPARCIKKEK MEGRENDELHETŐK MAGYARORSZÁG és CSEHSZLOVÁKIA területén élő címzettek részére. A csehszlovákiai TUZEX csomagok teljesen külömböznek a magyar IKKA csomagoktól. ■ MINDENFÉLE GYÓGYSZEREK IS RENDELHETŐK Árjegyzéket kívánatra küldünk. U.S. RELIEF PARCEL SERVICE, ,.c BRACK MIKLÓS igazgató BEJÁRAT A 2nd AVE.-ről Phone: LEHiGH 5-3535 245 East 80th St. NEW YORK 21, N. Y. MAGYARORSZÁGI LEVÉLT ÖREDÉK (FEC) Egy 15-holdas gazda a következőket írja: “Ne haragudjatok, hogy ilyen hanyag vagyok a levél­írással, valószínűleg meg tud­játok bocsájtani, hiszen ti is tudjátok, mennyi dolog van itt 15 hold földdel, különösen, ha nem lehet senkit kapni nap­számba. Én csak ismételten azt írhatom nektek, adjatok háját, hogy megszabadultatok ettől az elviselhetetlen élettől. Amint már hallottátok, hogy mit vittek végbe Kádár pribék-BAUM BÚTOR-ÜZLET 172 MARKET STREET Passaic, N.J. Tel. PR. 9-2584 Ha gyász éri... Forduljon bizalommal hozzánk MITRUSKA FUNERAL HOMES 681-685 Cortland St. PERTH AMBOY, N. J. és 531 NEW BRUNSWICK AVE. Telefon számok: VAIley 6-1712 és yA 6-1713 FORDS N J. V* ■ •• Kis-Kolcsonok kis költséggel Ha bármilyen komoly célra pénzre van szüksége, jöjjön be a Perth Amboy National Bankba. Kölöcsönöket disz» krécióval folyósítunk és .ala­csony költség mellett. * Minden betét $10,000-ig biztosítva van a Federal Deposit Insurance Corporation által A “Five Corners”-néI Tel. VAlley 6-2700 FIÓK-IRODÁNK: Convery Blvd. és Brace Ave. sarok INGYEN PARKOLHAT! A Federal Deposit Insurance Corporation tagja jei a tavasszal a kolhozositás terén, az nem közönséges. És akkor azt kiabálják a rádióba és a sajtóban, hogy csak önként léptek be a kolhozba. Ott ha a munkát abbahagyják, esté át­kutatják őket, hogy nincs-e ná­luk lopott alma vagy körte. A népek állandóan csak sírnak és minden nap csak veszeked­nek. örüljetek, hogy nem vagy­tok itt, mert legalább nem kí­noztak meg. Mert ha szép szó­val nem Írják alá, akkor kez­dik a kínzást: vesén rugdossák, leköpdösik, körmei alá szurkál­­nak tűvel, ha akkor sem Írja alá, jön a lábkörmök lerugása és ha akkor sem, akkor letol­ják a nadrágot és a herezacs­kót tekerik addig, amig alá nem Írja, hogy önként belép a kolhozba.” HA VISSZAESÉS MUTATKOZIK az üzletében, ... ha nem sikerül egy mulatság vagy hasonló “ren­dezés,” ... ha nem kapia meg a? dteni magyarságtól azt a párt­fogást, amire számított és amn — talán joggal — elvárt, saját magát okolhatja érte, ha nem mrdette azt a mi lapnukban...! A magyarság, a mi olvasóink hoz­­,a vannak szokva ahhoz, hogy ha valami érdemes dolog készül vagy ha valamely cégnek emlí­teni. MINDEN szóra érdemes ma­gyar esemény hü krónikása lapunk. Előfizetési ára egy évre $3.00, külföldre $4.00 Rendelje meg rokonainak, ismerőseinek is! Nem-polgárok jelentkezése A Bevándorlási és Honosítá­si Törvény 265-ik szakasiza elő­írja, hogy minden idegen, aki az év januárjának elsején az Egyesült Államokban tartózko­dik, köteles január hónap fo­lyamán tartózkodási helyét egy előirt űrlapon bejelenteni. Ki­vételt csak a követségek tagjai, továbbá a nemzetközi szerve­zetekhez delegált külföldi sze­mélyek és az ideiglenes-enge­déllyel itt tartózkodó mezőgaz­dasági munkások képeznek. Űrlapok a jelentkezéshez be­szerezhetők január hó folya­mán a postahivataloknál, vagy az Immigration Office-ban. Aki nem amerikai állampol­gár és a fenti rendelkezés ha­tálya alá esik, a jelentkezés pontos betartására már most felhívjuk a figyelmét, mivel ez elmulasztása büntetést von maga után és komoly következ­ményekkel járhat az állam­­polgárság elnyerése iránti kére­lemnek elbírálásánál, ha erre sor kerül. IV Az 1960-as népszámlálás szerint New Jersey 6,066,782-t kitevő népessége az 1950-es cenzus 4,835,329 lakósságával szemben 1,231,453, azaz 25.5% szaporodást mutat. A kereső állásban levők száma a hoz­závetőleges 1,600,000-ről kb. 25%-al 2,000,000-ra emelkedett. A Public Service Electric and Gas Company, amely az állam lakósságának közel 80%-át látja el villannyal vagy gázzal, avagy mind­kettővel, ez alatt az idő alatt 112%-al növelte bevételeit, amely $186,- 000,000-ról $395,000,000-ra* emelkedett. A tíz év alatt a Vállalat $1,042,000,000-t költött uj berendezésekre, hogy Életszükségletünk e két nélkülözhetetlen tényezője—a Villany, és Gáz minden követelményt ki tudjon elégíteni. A jövő hivatásos jóslatmondói — mint a Regional Plan Association — azt állítják, hogy államunk még fokozottabb népesség-szaporodás­nak néz elébe. Például a Regional Plan kiszámította, hogy az állam 8 északkeleti megyéje lakósságának száma, amely 1960-ban 4,041,000 volt, a következő 15 év alatt 2,373,000-al szaporodva 6,414,000-re fog emelkedni, 2,293,600 álláslehetőséggel 1975-ben. Meg vagyunk győződve, hogy államunk más megyéiben is úgy a népesség, mint az álláslehetőségek nagyarányú növekedésével szá­molhatunk. A Public Electric and Gas Company e növekedés céljaira építkezik azzal a szándékkal, hogy teljesítsük felelősségteljes kötelességünket és megfelelő Villany és Gáz szolgáltatást biztosíthassunk az alakulandó uj ipari üzemeknek és azok alkalmazottainak. *(11 hónap tényleges—1 hónap előre felbecsült bevétele alapján) *•♦•41 * " Fj/M?5MSE^ICE FORDS PLAYHOUSE MAGYAR MOZI S37 New Brunswick At«. Fords, N.J Tel. Hlllcrest 2-0348 Széles CINEMASCOPE Túszon I CSAK 1 NAP, JÖVÖ SZERDÁN Január 11-én Délután 2 órától folytatólagosan KÉT KITŰNŐ MAGYAR FILM EGY MŰSORON “Eladó férfi” (Kétezer pengős férfi) — VALAMINT: - EGY REMEK KISÉRÖFILM! 3-órás nagyszerű magyar szórakozás!

Next

/
Thumbnails
Contents