Szabad Sajtó, 1959 (51. évfolyam, 2-53. szám)

1959-01-08 / 2. szám

' 1950. JANUÁR 8 3 A MAGYAR BANK FEJLŐDÉSE Az elmúlt esztendő kétség­telenül egyik legrosszabb “re­cession,” vagy közgazdasági visszacsuszási éve volt Ameri­kának a II. világháború óta. A new brunswicki Magyar Sav­ings & Loan szempontjából azonban — amint azt évvégi jelentése is bizonyítja — még az előbbi éveknél is jobb volt az 1958-as esztendő. A va­gyonállomány tekintélyes emelkedést mutat, az uj beté­tek és engedélyezett kölcsönök száma és összege ugyanúgy, mint az éy folyamán csinált tiszta haszon felülmúlja az 1957 évi eredményt is. Azx általános gazdasági visszacsuszás dacára — ami­kor a munkanélküliség 1945- óta a legmagasabbra emelke­dett az országban — a kama­tozó betétek utáni nagy harc közepette ennek a magyar ta­karékpénztárnak a vezetősége joggal mondhatja, hogy a pénzintézet előrelátó vezetését és versenyképességét épugy, mint az előzékeny kiszolgálást a város és környéke lakossága értékeli. A zemberek megértik azt, hogy ez a szilárd alapokon álló magyar pénzintézet jobb vagy rosszabb gazdasági hely­zetekben mindig el tudja látni a takarékoskodók és házvásár­lók pénzigényeit. Ennek a fé­nyes bizonyítéka az 1958-ban elért eredményről szóló kimu tatás. Kosa Imre ügyvezető igaz­gató az elmúlt 1958 üzleti év­re vonatkozóan a következő adatokkal szolgál : 4,036 betétes részére a bank $203,805.26-t fizetett ki, vagy irt a betérek összegéhez, ami évi három százalék osztalék­nak felel meg. Ennek az ösz­­szégnek a kiutalását az Igaz­gató Tanács junius 30-án és de­cember 31-én rendelte el. A vagyon-állomány $1,318,- 465.21-el, vagyis 18.71 száza­lékkal emelkedett. Az évvégi zárszámadáskor az összvagyon $8,363,609.80 volt. A takarékbetétek összege $1,447,607.24-el, vagyis 22.16 százalékkal nőtt s ezek vég­összege az év végén elérte a 7,979,785.95 dollárt. Ház-épitésre és ház-vételre, 234 jelzálogkölcsön-kérvényre összesen $3,547,000.00-t enge­délyezett a magyar bank. Az év zártával 884 betáblázott kölcsön volt a bank birtokában $6,829,547.17 értékben. Takarékosok ( b e t é tesek) száma 1958 végén 4,036 (13.61 százalék emelkedés az előző évvel szemben). 1958 folya­mán 510 up betétszámlát nyi­tott a pénzintézet teljesen uj, vagy márm meglevő ügyfelek­nek. New Jersey állam bank-tör­vénye és a szövetségi hatóságok szabályai előirják, hogy az évi tiszta jövedelemnek milyen százalékát kell a tartalék-tőké­hez írni. A magyar takarék­pénztár-egyesület tártál ék­alapja $316,309.39, amihez 1958 évben $89,541.20-at Írtak (a tartalék-alaphoz és fel nem osztott haszon-tőkéhez). Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a gazdasági vissza­csuszás évében is a takarékos­kodók és az építkezéshez és házvételhez kölcsönt-vevők en­nek a magyar pénzintézetnek széles körben kiterjedt és elő­nyösen ismert szolgálatait vet­ték igénybe. Megnyugtató elis­merés ez az Igazgató Tanács számára. De fényes bizonyíté­ka ez egyben annak is, hogy a Magyar Savings & Loan Asso­ciation a nép bizalmára van alapozva, ami lehetővé teszi, hogy ez a rohamosan fejlődő pénzintézet nemcsak a ma­gyarságnak, de ma már a más nemzetiségüeknek is teljes mértékben el tudja látni pénz­ügyi szükségleteit aszerint, a hogyan azt banki engedélye megengedi. Az Igazgató Tanács és a tisztviselők évekkel előremenő terveket dolgoztak ki. Különö­sen gondot fordítottak arra, hogy a vagyon nagyságához mérten a forgótőke párhuza-j mosan emelkedjen és a napi forgalomban nem szükséges összeg jövedelmezően, az Egyesült Államok rövidlejára-j tu kamatozó kötvényeibe le­gyen fektetve, ami bármely üzleti napon azonnal kész­pénzre váltható. A Magyar Savings tagja a Federal Home Loan Banknak. Szükség esetén ez a bank fo­lyósít azonali kölcsönt. Minden egyes kamatozó betét, ami a magyar banknál van elhelyez­ve, $10,000-ig van biztosítva a Federal Savings and Home In­surance Corp. által. Akinek be­tétje eléri a 10,000 dollárt, újabb betét-számlát nyithat, hogy-pénze teljes mértékben biztosítva legyen. A Magyar Savings & Loan kamatozó takarékbetét osztá­lyán tekintélyes összegű pénze van elhelyezve több városnak, községnek, megyének, gyári uniónak és az állam különböző részeiből Iskolaszéki Taná­csoknak. Nagy gondot fordít a pénz­intézet arra, hogy az elsőhelyi bekebelezett kölcsönök (mort­gage) legnagyobb része most épült uj házakra legyen be­táblázva. Második helyre be­táblázott kölcsönt ez a bank nem ad. A kölcsönkérvények jóváhagyása és foganatosítása előtt minden kölcsönt igénylő­vel személyes megbeszélést folytat az intézet vezetősége. Házépítésnél, vagy vásárlásnál megvizsgálják a kérvényező jelenlegi és következő években várható kereseti lehetőségeit és csak olyan kölcsön-igénylést hagynak jóvá, amelynél a vé­telárnak legalább 25 százaléka készpénzben lesz előre lefizet­ve és ahol a kölcsön akadályta­lan havi törlesztése kilátásba helyezhető. Az ügyfeleknek nyújtandó még jobb szolgálat érdekében a French Street 101 szám alat­ti banképületet megnagyob­bítják. Az építkezést már meg js kezdték. Amikor minden készen lesz, a mai kornak meg-Könnyebb a szemnek az uj ílóurescent-lámpa ernyő . —»«ssz; ^ í Uj, egyszerű és olcsó módja a flourescent lámpacsövek szemronló, vakító fénye csökkentésének az erős, átlátszó Bakelite venyl ernyő. A mennyezetre könnyen felszerelhető alumínium sínekbe könnyen be­illeszthetők ezek a görbített, tcjüvegszerü plasztikus lapok, amik által a lámpacsövek még nagyobb fényt adnak és nem közvtelenül tűznek a szembe ■ . . lyen vannak biztonságba he­lyezve, hogy tűz, vagy tornádó, j vagy hasonló szerencsétlensé­gek, esetleg háborús támadás esetén a bankban levő iratok­kal együtt ezek nem semmi- j sülhetnek meg. Bármilyen el-; ppsztult iratot a filmről 2-3 na­pon belül pótolni lehet. Ennek a pénzintézetnek minden tisztviselője, igazgató­ja és alkalmazottja magyar. Minden alkalmazott az általa végzett munkában szakkép­zett. A magyar bank jelszava pedig.ez: “Messze megyünk, hogy egy uj üzletfelet’szerez­­hessünk, de még messzebb me­gyünk, hogy megtarthassuk!” szág felé tekintő felvidéki la­kosság e'setleges kételyeit el­oszlassák az iránt, hogy Ma­gyarországon nem az oroszok számára teljesen megbízható klikk tegzében van a hatalom. Garamszentkereszten t a r tóit Münnich ilyen értelmű beszé­det. felelő több modern gépet .és több alkalmazottat állítanak be ,hogy a kiszolgálás nemcsak jobb, de gyorsabb is legyen. Az Igazgató Tanács 1958-ban több hiánypótló újítást enge­délyezett, melyek egyike az az egészen modern “micro-film” gépezet, aminek segítségével minden betét- és kölcsön-irat le van fényképezve. Ezenkívül minden nap micro-filmre van fényképezve minden csekk és minden irásmunka, ami a banknál folyik. A micro-filmek a banktól egy távolabb eső he-FELVONULTATJÁK MÜNNICHÉKET A FELVIDÉKEN A cseh kommunisták a Cseh­szlovákiát látogató magyar kormánydelegációt a magyar­lakta felvidéki területekre is elküldték. A megrendezett lá­togatás célja az volt, hogy a magyar történelem leggyászo­sabb alakjainak felvidéki fel­vonultatásával a Magyaror-1 erf&n? vaíanii c ;a ládjábar,? an-moK nyilvánosságra szeretne hozni? Ha igen, kó­­íöije vetünk » hurt és mi szi­­•fsni ko/r» adjuk lapunkban, se ezzel is biztosítva legyen 1 ti AJ Ai'.ri KJ A, >■ o1{ val­­<ilkorosa sikerüljön, hirdessen •i mi Irtinnikhrtn ' HA GYÁSZ ÉRI forduljon bizalommal hozzánk. Gyönyörű házi kápolna, .valamint ambulance betegek szállítására. — NYITVA ÉJJEL-NAPPAL — JOHN LABASH 40 MONROE ST. PASSAIC, N. J. Telefon: GRegory 3-3037 Összevont Kimutatás a FIRST BANK & TRUST COMPANY PERTH AMBOY, NEW JERSEY Állapotáról az 1958 December 31-iki Zárószámadásról VAGYON Készpénz és bankok tartozásai $ 7,576,948.01 10,938,742.64 U. S. Kormány Bondok Községi Bondok Más bondok és értékpapírok Federal Reserve Bank részvények Kölcsönök és leszámitolások Esedékes kamatok Bútorzat és berendezés Banképület és beruházások Egyéb vagyon ÖSSZES VAGYON TEHER $18,515,690.65 7,125,172.27 486,562.50 67,500.00 14,405,693.28 125,365.66 126,617.74 374,840.27 14,185.87 $41,241,628.24 Betétek: Kivehetők $21,908,257.52 Takarék és időre szólók 15,016,131.83 U. S. Kormány 840,297.82 Összes betétek $37,764,687.17 Közönséges alaptőke részvények Felesleg Osztatlan haszon ........................ Tartalék eshetőségekre 1,000,000.00 1,500,000.00 63,007.85 4,761.10 Összes alaptőke ^Tartalék esetleges jövőbeni veszteségekre Tartalék kiadásokra, stb. ............................. Tartalék osztalékokra (Fizetendő 1959 Jan. 2) Még nem esedékes kamatok Egyéb terhek ÖSSZES TEHER 2,567,768.95 414,536.90 40,686.69 50,000.00 399,235.47 4,733.06 $41,241,628.24 cf *Az Egyesült Államok Kincstárának engedélyével tartalékot gyűjtünk fel bálmilyen jövőbeni kölcsönveszteség fedezésére. Ez a tartalék le van vonva a felülvizsgálóknál szereplő kölcsönösszegekből. “A Bank, amely Minden Szolgálattal rendelkezésre áll” rst Bank and Trust Company PERTH AMBOY, N.J. A Federal Reserve System és a Federal Deposit Insurance Corporation tagja PASSAIC ÉS KÖRNYÉKE Hírek a Szt. István Római Katolikus Egyházközségből 'lébános: FT. GÁSPÁR JÁNOS 23 Third Street, Passaic, N. J. SZENTMISÉK E HÉTEN — Hétfő: Bashinski Józsefért, ké­ri Helmrich Flórián és Csáki Máriáért, kéri Kopec Brúnó. Kedd: Kiss Istánért, kéri özve­gye és egyházközségünk élő és meghalt tagjaiért. Szerda: Ki­rály Annáért, kéri Rényi Jó­zsef és Gallér Rózáért, kéri Schweighardt Róbert. Csütör­tök: Takács Magdolnáért, kéri Janocko Vilmos és Kéder And­rásért, kéri a Viszóki család. Péntek: Schweighardt Anná­ért, kéri Eisenberger István és Gross Margitért, kéri Fillér István. Szombat: Lados Ist­vánért, kéri Bednarz Vilmos és Kiss Istvánért, kéri fia, István. Vasárnap: Juhász Andrásért, kéri Crack Rudolf és Havasi Istvtánért, aki Diósgyőrött halt meg, kéri édesanyja, Mrs. Hayzer. Szombat délután 3 órakor szentséges litánia van egész éven át, hacsak máskép nincs hirdetve. Oltáregyletünk 1,000 dollárt adományozott az egyházköz­ség javára. Köszönjük szépen s a jó Isten fizesse meg! Minden hó első szerdáján PTA gyűlés van. Minden pénteken este 8 óra­kor, kivéve Nagypénteket, bin­­gó van. Minden vasárnap a 9 órai szentmise" után hitoktatás van ugyanazon gyermekek részére. Szombatonként és vasárnap a 11 órai szentmise utám ének-TÖKÉLETES GYÉMÁNT JEGYGYŰRŰK $50—$1000-ig gyémántos vagy sima, fehér vagy sárga aranyból. ORSZÁGOS HIRÜ ÓRÁK Bulova, Omega, Hamilton, Croton, Longines, Elgin, Wittnauer, Benrus $25—$300-ig Automatikus vagy szabványos, 14 karátos születésnapi GYŰRŰK y férfiak és nók részére 14 KT. TÖMÖR ARANY ÉKSZEREK gyémánt keresztek, csudás nyakékek. AJÁNDÉKOK bájos karkötök nyoszolyólányok és vőfélyek részére. Szakszerű javítások és alakítások KÉSZPÉNZ VAGY HITELRE Legjobb minőség és legelönySsebb vétel STUHLBACH ékszerésznél 87 Market St. Passaic Alapitva 1909-ben próbák vannak. Minden férfi és nő, akinek hangja van, hi­vatalos. Kedden Isten segítségével megkezdtük az ezévi népszám­lálást és amennyiben híveim azt kívánják, a családot és ott­hont is megáldjuk. Kezdjük a családlátogatást Cliftonban és pedig a távoleső híveinknél. Aki a Szt. István templomba jár, az iratkozzék be. Nem-re­gisztrált tagoknak szentséget nem szolgáltatunk ki. A temp­lomba járás senkit nem tesz taggáá, az csak más emberek áldozatkészségét használja, de nem joggal. Egyházközségünkben énekkar működik. Minden férfi és nő hi­vatalos, hogy minél előbb csatla­kozzék. A karzati misehallgatók pa­naszkodtak, hogy nem hallják a szent misét és hirdetést. Kényel­mükre két uj hangszórót szerel­tettünk be. Reméljük, ez megold­ja a nehézséget. Az egyházközségünk tagjai csak azok, akik beiratkoztak és havidíjas könyvük van. Magyar iskola és énekkar szép sikerrel működnek. Je­lentkezőket még elfogadunk. Szombat este azok gyónnak, akik nem a mi iskolánkba jár­nak. Szombaton d.e. 9-12 óráig ma­gyar iskola van, egész éven át. Okleveles magyar tanítónők ta­nítanak. Minden magyar szülő gyermeke kell, hogy. részt ve­gyen! Minden hónap első vasár­napján titokcsere van, a máso­dik vasárnap Oltáregyletünk gyűlése, harmadik vasárnap a Hai-madik Rend gyűlése. Minden hétfőn este 7:30-kor angol iskola van férfiak és nők számára, akik nemrég jöttek Amerikába és el akarják sajá­títani az angol nyelvet. Minden vasárnap délután 3 órakor szentséges litánia van. BÚTORÁT VÁSÁROLJA ROTH FURNITURE COMPANY ÜZLETÉBEN 106-108 Market St. Passaic, N. J. Telefon: PRescott 7-1834 MI ÚJSÁG PASSAIC0N? PASSAIGI szerkesztőségünk telefonszáma: PRescot 3-9578. NAGYSIKERŰNEK Ígérke­zik az Ifjúsági Színpad jan. 17-re a Szt. István Kultúrte­remben tervezett jótékonycélu szinelőadása: a “Sárga Csikó.” Az előadás után bál lesz. Jövő heti számunkban részletesen írunk erről. NOVAK FERENC és neje (248 3rd St.) kedves előfize­tőink családjában nagy ese­mény történt. Egyetlen fiuk: ifj. Novák Ferenc, akit 1938- ban soroztak be az amerikai hadseregbe és 1942-151 kezdve hivatásos tisztként szolgált, 20 évi tényleges szolgálat után az őrnagyi rendfokozatban nyu­galomba vonult. A második vi­lágháborúban kétszer is volt Európában, ahol Belgiumban, Hollandiában, Franciaország­ban és Németországban har­colt. 1948-49-ben résztvett az amerikai hadseregnek kommu­nista- ellenes akciójában Gö­rögországban. 1952-54-ben Ko­reában harcolt. Kitűnő szolgá­latainak jutalmául számos ki­tüntetésben részesült s hogy az amerikai hadsereg mennyire értékeli képességeit és érdeme­it, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy most Camp Kh­merben safety directorként al­kalmazta. A PASSAICON közmegbecsü­lésnek örvendő özv. Bajó János­­né (220 3rd St.) leánya, Irénke, karácsonykor eljegyezte magát* Carofine M. Domonkossal. ÖZV. BEREGI ISTVÁNNÉ (150 Market St. kedves előfize­tőnk közel 3 hónapi súlyos be­tegség után teljesen felépült. El­ső útja lapunk pasaici irodájába vezetett, mert nem akarta, hogy fennakadás álljon be kedves ujj­­,Ságjának a küldésében. Szere­tettel üdvözöljük. MOCSÁRI ANDRÁSNÉ, szül. Wiesenfelder Rózsa (228 4th St.) dec. 27-én elhunyt. A BÍ7.ub temetkezési intézet temette dec. 0 á n a Szt. Látván r.k. temp­lomból. , KO: r » s LUKÁCSNÉ, szül. Görög Ju íj 123 E. Monroe St.) dec. 28-án elhunyt. A Eizub tem. intézet temette dec. 31-én a Szt. István r.k. templomból. ■‘P.-vDlíA ÁÉM” szakács­könyve és álmoskönyve kapha­tó lapunk könyvosztályán, 216 Somerset St., New Brunswick, N. J., vászonkötésben $3.75. MEGHÍVÓ az Ifjúsági Színpad által JANUÁR 17-ÉN szombaton este fél 8 órai kezdettel a SZT. ISTVÁN KULTÚRTEREMBEN rendezendő Szinieloadással összekötött Bálra Színre kerül a “SÁRGA CSIKÓ” A zenét Panykó Feri zenekara adja. Jegyek $1.25-os árban a Magyar Ref. Egyház irodájában, Joe’s Magyar Import üzletében (148 Market St. és a Magyar Könyvesboltban (20 Monroe St.) már kaphatók. BIZUB T. JÓZSEF TEMETKEZÉSI IGAZGATÓ legmodernebb temetkezési vállalata! Bármely családnak módjában áll igénybe venni BIZUB temetkezési szolgálatait. A KÁPOLNA HASZNÁLATA TELJESEN DÍJMENTES Orgona belezetve! — Air Conditioned! Pontos címünk: 203-205-207 THIRD ST. PASSAIC, N. J Telefonszám: PRescott 7-4332 Ha utazni akar hajon vagy repülőgépen, ha vakációra megy vagy nász­út írok részére útitervet vagy hotel rezerválást akar, ha házat vagy farmot eladni vagy venni akar, ha tűz elleni vagy baleset elleni bizto­si’ást akar, ha bármilyen hivatalos okiratot akar, vagy bármely nyelv­ről angolra fordítást akar, lia polgárosodni vagy törvénytelenül itt levő törvényesiteni akarná magát — foruljon teljes bizalommal RIZSÁK JÁNOS KÖZJEGYZŐ IRODÁJÁHOZ 141 JEFFERSON ST. PASSAIC, N. J. TEL. PRESCOTT 7-1736

Next

/
Thumbnails
Contents