Szabad Sajtó, 1958 (52. évfolyam, 2-51. szám)

1958-01-09 / 2. szám

/ Beolvadt lap: “PASSAIC ÉS VIDÉKE’ OFFICIAL ORGAN OF ALL HUNGARIAN CHURCHES AND SOCIETIES OF PASSAIC AND VICINITY Merged with “PASSAIC and VICINITY »•«» THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER EDITED AND PUBLISHED IN PASSAIC AND BERGEN COUNTIES VOL. 52. ÉVFOLYAM — NO. 2. SZÁM ______PASSAIC, |I ósári gyűlést EW JERSEY THURSDAY— 1958. JANUÁR 9 Fontos igazgatósági gyűlést tart Pittsburghban az Am. Magy. Szövetség Kennan javaslata tovább visszhangzik a levegő­ben s valahogy nem ül el, pedig azóta is sokminden történt a világon. Voltak, akik legyintet­tek a Kennan-javaslatra. Má­sok azt mondták, hogy semmi újat sem tartalmaz, de akad­tak és akadnak szép számmal, akik hevesen ellenzik. Mi a Kennan-javaslat? Amerika volt moszkvai nagykövete azt hirdeti, hogy Amerikának is, a Szovjetnek is vissza kell vonulnia Európá­ból. Ha az amerikai hadsereg alakulatai búcsút mondanak Németországnak, Olaszország­nak és Franciaországnak, en­nek fejében rá lehet venni a Szovjetet, hogy ürítse ki a le­­igázott közép-keleteurópai or­szágokat, köztük Magyaror­szágot is. Kennan erősiti, hogy a szov­jet vezetőkben erre megvan a .hajlam. Sokan kétségbevonják. Véleményük szerint egy ilyen kétoldali visszavonulásból csak a Szovjet kerülne ki nyertes­ként, mert az amerikai hadse­regnek az óceán másik partjá­ra kellene visszavonulnia, a Szovjet viszont mindössze pár­száz kilométert húzódna visz­­sza, azért tovább is ott marad­na Magyarország, Lengyelor­szág, Németország és Románia határán. A Kennan javaslat további része úgy hangzik, hogy a két­oldali visszavonulással egyide­jűleg Németországot, Magyar­­országot és a többi leigázott országokat semlegesíteni kell, Amerika és a Szovjet garanci­ájával. Washingtonban nem lelkesednek Kennan tervéért. Amerikának katonailag szüksége van Euró­pára. Legalább is amig a hosz­­szutávu rakétákat kifejlesztik és kigyártják. A jelenlegi, a gyártás kezdetén levő közép­távú rakéták csak európai ki­lövő helyekről tehetnek kárt a Szovjetunióban. Európában, a vasfüggöny mindkét oldalán, már sokkal tetszetősebb a terv. Az euró-Mindkét párt vezé­rei a menekültek mellett Alig jelent meg a kormány ama határozata, mely szerint a­­zonnali hatállyal megszűnik a magyar menekültek behozatala, az Amerikai Magyar Szövetség megtette a törvényhozás mind­két házának megnyerését célzó lépéseket. A 85-ik kongresszus első idászakában megszavazott Public Law 316 egyes szaka­szainak olyan gértelmezését ké­ri a Szövetség, hogy az honfitár­sainkra nézve kedvező kimene­telű legyen. Richard M. Nixon alelnök a republikánus kormánypárt, John Kenedy szenátor pedig a demokraták részéről a legm'esz­­sáebbmenő támogatást helyezte máris kilátásba. A képviselő­házban úgy ellenzéki, mint kor­mánypárti honatyák egész sora tett határozott ígéretet arra, hogy a 85-316 számú törvény ke­retén túl is minden lehetőt el fognak követni, hogy a ihene­­kültek sürgős jogorvoslásban részesüljenek. pai népek felfogása szerint az esetleg megvalósítható Ken­­nan-terv határozott haladást jelentene a jelenlegi állapottal szemben. Nem tagadjuk, hogy magyar szempontból is haladást jelen­tene. Ha nem is sokat. Kétség­telen, hogy a szovjet hadsereg árnyéka tovább is ott volna az országban — a Kárpátalján — de azért a magyar nép mégis lélekzethez jutna és a saját életét élhetné, mégha Moszk­va iránti “csodálatának” rövid időközönként kifejezést is kel­lene adnia. Viszont azt is be kell látni, hogy Amerika nem veszélyez­tetheti a maga katonai pozíci­óját. A most elkövetett hiba az egész emberiség számára rom­lást jelenthetne. Talán, ha a középtávú rakéták problémá­ján Amerika tuljut, az európai kilövő helyek már nem lesznek fontosabb számára, a Kennan­­tervet magáévá teszi a hivata­los Washington. Főleg, ha Eu­rópa igy kívánja. Európa kívánságának pedig most nagy figyelmet szentel­nek Washingtonban. Tárgyalni az oroszokkal! Ezt kívánja, például, Euró­pa és Amerikának valamit ten­nie kell, ha nincs is túlságosan invére. Moszkva “csucs-találko^t” szeretne Eisenhowerrel és Hruscsovval. Ettől fáznak Wa­shingtonban, mert nem volna semmi értelme s csak a vörös propaganda nyerne belőle. . Európa sürgeti a külügymi­niszterek tanácskozását Gro­­mikóval. Washington ezt is ad­dig huzza, amig csak lehet. Amig technikai vonatkozásban Amerika is fel tud mutatni va­lami Szputnik-félét. Addig csak a titkos diplomá­ciai csatornákon belül történik valami tapogatózás féle. Egymás izmainak és szándé­kának tapogatása. Második félévi ülésszakát kez­di meg az országos törvényhozás Washingtonban. Ennek során számos olyan törvényjavaslat kerül tárgyalásra, melynek meg­szavazása döntő jelentőségű le­het az amerikai,, sőt a tengeren­túli magyarság szempontjából. Az Amerikai Magyar Szövetség központi titkársága eszerint te­hát nagy feladatok egész soroza­ta előtt áll, amihez szüksége lesz minden jóakaratu támogatásra. A szabadságharcosok fehér igazolványainak zöld szinüre át­cserélése, az európai táborok­ban vagy munka nélkül sínylő­dök kisegítése, az itteni kerese­tüket elvesztők legalább megfe­­felő segélyhez juttatása, az óha­zába küldőt csomagok értékének a jovedelrii adóból levonhatósá­ga — minq, mind olyan közóhaj, aminek mhamarabbi törvénybe iktatása ősiekében az Amerikai Magyar Szövetség minden össze­­köttetétést latba fogja vetni. Az amerikai és képviselőház részére kcszült memorandumok részleteinek megtárgyalása, to­vábbá az egész ország magyar­ságának lesz annal lésnek a t 13-ikára össze^. A let közös célok megvaló­citása ércekében való bevonása az igazgatósági gyii­­rgya, amelyet január Pittsburghba hívtak yilliam Penn Egyesü­­ában tartandó igaz­székhátábai ísági lyülé gatósági gyűlés határozatairól részletes beszámoló jelenik meg az amerikíi magyar sajtó ha­sábjain. A Szovjet pénzt kinál az Afroázsia-i orzságoknak Cairoban, Egvptom fővárosá­ban az afro-ázsiai országoknak egy nemhivatalos jellegű konfe­renciáján Nasser egyptomi el­nök kreatúrái teljesen Nyugat­ellenes szellemben viszik a szót .és jelek szerint a Szovjet irá­nyítja a szereplőket. A Szovjet egyik képviselője kijelentette a konferencián, hogy a Szovjet bármelyiküknek “test­véri” költcsönt, vagy segélyt ad “minden politikai feltétel nél­kül.” De egyben élénk színekben festette le azon államrendszer állítólagos előnyeit, amelyek ál­lamosítják iparukat, kereskedel­müket és mezőgazdaságukat. A konferencia hangulata tün­tetőén Szovjet-barát volt és a Szovjet szónkát valósággal ün­nepelték. Még nem ismerik Moszkva igazi arcát . . . Újévi távirat az óhazaiak és a menekültek érdekében Haydu György, az Amerikai Magyar Szövetség uj országos elnöke, kábeltávirat formájá­ban mondott köszönetét Franz Jonas bécsi főpolgármesternek, amiért a keleteurópai államok függetlensége érdekében sikra­­szállott. A bécsi városi tanács az osztrák főváros lapjainak élénk tetszése mellet a strass­­bourgi Európa-tanács Bécsbe való áthelyezését sürgette. Eltekintve attól, hogy ez vá­rosfejlesztési és idegenforgalmi érdekekből Bécs részére előnyös­nek tűnik, a rabnemzetek szem­pontjából rendkívül fontosságú, hogy maga az osztrákok kedvelt Wien-je, az amerikai turisták népszerű Vienná-ja hivatalosan is sürgeti egy olyan politikai megoldás létrehozását, mely a nyugateurópai országokban már alakulóban levő Egyesült Álla­mokhoz akarja vonni a kelet­európai államokat, elsősorban Magyarországot. ÉPÍTŐ ÉS ASZTALOS. Házak, gará­­zsok külső és belső átalakítását, va lamint konyhaszekrények készíté­sét vállalja Fenyő József. Telefon: CHarter 7-8484. Megnyílt az első atom-erővel hajtott villany-telep December 18-án a pennsylvá­­niai Shippingpor(tban megkezd­te az üzemet az első atom erőát­­vitéli telep, amely békés célokra produkál áramot. A telep az Atom Energia Bizottság és a Duquesne Light Company közös alapítása és a telep létrejötte körül nagy érdeme van a Wes­tinghouse villambssági gyárnak is. A rokenok bebocsá­­tátisát kéri a Szövetség Számos! alkalommal sürgette már illetékes amerikai kor­­mányhivaialokban az Amerikai Magyar Szövetség központi tit­kársága, iogy ne csupán a köz­vetlen csaádtagokat, hanem kö­zelebbi v“-rokonokat is segítsék át az Ep’ sült Államokba a kü­lönböző exi. ópái méfie'külttábö­­rokból. E törekvésnek bizonyos esetekben volt is sikere. Az 1958-ik esztendő beköszön­tésével lezárult az úgynevezett “Parolee’ program, melynek a­­lapján különleges • elnöki enge­déllyel jöhettek közköltségen A- merikába az óhazai kommunista uralom földönfutói. A vendég­jog alapjáni bevándorlás helyett — minek segítségével 38,000 honfitársunk talált 14 hónap le­forgása alatt amerikai földön menedéket — ismét a régi rend­szer lépett életbe. Eszerint köz­vetlen családtagokat csekély létszámban, specialistákat vi­szont korlátlanul ezentúl is ki le­het hozatni, viszont minden más bevándorlás csak a szokásos las­sú eljárás árán remélhető. Az Amerikai Magyar Szövet­ség igazgatóságának ezidei el­nöke, Révész Kálmán távirati­lag fordult ebből az alkalomból Eisenhower elnökhöz, Dulles külügyi és Rogers igazságügyi államtitkárhoz, kérvén, hogy ne csak a közvetlen családtagokat, hanem az Egyesült Államokban megtelepedettek távolabbi vér­rokonait is engedjék ki 1958 folyamán. A pápa karácsonyi szózata XII Pius pápa dec. 22-én mondta el 19-ik karácsonyi szó­zatát a világhoz, tizenkét bíbo­ros jelenlétében. A szózatot a világ legkülönbözőbb nyelvein sugározta szét az uj hatalmas felszerelésű vatikáni rádió a ka­rácsonyi hét napjain. A Pápa a fegyverkezési ver­seny megszüntetésére hívta fel az emberiséget, mert az “veszé­lyezteti az emberiség jövőjét.” A 81 éves egyházfő a Szovjet mübolygójára, a sputnikra céloz­va, felhívta a világot ne hagyja mágát olyan eredményektől fél­revezetni, melyek jelentősége gyakran csak rövid ideig tart. A Pápa hangoztatta, hogy ka­tolikusok együttműködhetnek más felekeztüekkel, ha ““ez a világ egyetértése és rendje szem­pontjából hasznos.” Jogosulat­lannak tartja a teljes pesszimiz­must, amelyet, úgymond, csak azok vallanak, akik saját gondo­lataik rabjai és képtelenek Isten véghetetlen nagyságát felfogni. Kifejtette a Pápa, hogy a NATO-nak, mint a védelem esz­közének fenntartását jogosnak tekinteni. Felhívta a Nyugatot, hogy ne becsülje túl a Szovjet technikai eredményeit, de ne vessen el “közeledéseket, ame­lyek béke megegyezéseket céloz­nak.” A Szovjet - háború es a ( A “Red Star” cimü szovjet katonai folyóirat szerint egy ideges amerikai repülőtiszt meg­indíthatja a harmadik világhá­borút a jelenlegi amerikai ké­­szenlétbenállás rendszere kö­vetkeztében. Egy ilyen pilóta azt hiheti, hogy a szovjet tá­madni akarja Amerikát s ennek folytán ő támadja meg a Szov­jetet, aminek következménye a háború kitörése. Tudvalevő dolog — Írja a Red Star — hogy az Egyesült Álla­mokban több millió ideges bo­lond van. Azt hisszük, hogy a szovjet­ben a harmadik világháború ki­robbanását nem több millió okozhatja, hanem csak néhány száz,, vagy ezer halatmi téboly­ban megkótyagosodott, hatal­mát féltő kommunista vezér, a­­kik inkább háborút okoznak, semhogy hatalmukat elveszít­sék. AZ UTOLSÓ MAGYAR Irta: JUHÁSZ GYULA A világ nagy vihara orgonái, Tán trombitálnak már az angyalok, Stötét pokolba vígan áll a bál, Utolsó csillag hullában ragyog. A kertben még egy késő rózsa nyílt, A szívben még egy késő nóta szól, Sáskák lepik a Tisza partjait, A jegenye derékig meghajol. Üvöltenek az idegen hadak, Hajrá utolsó torra, vad vadász, Zord jég paskolja a kalászokat, Az örök télnek szele viharász. Véremmel már csordultig a pohár, Könnyemtől mar kiöntött a Maros. Itt állok'tépett pogány áldozár, Föl, az utolsó áldozásra most! Egy máglya kell, hogy rajta vesszen el Minden, mi szép, ép volt és igaz, Hogy az egekbe menjen füstje fel, Ne szeplősitse soha földi gaz. Nagy harcok kardja, csaták kürtje mind, Száz szent koboz, Írás, örök erők, örök igék, magyar szentségeink, Ne bántsanak bitor szentségtörők! Lobogj az égbe máglya, égi láng, Ti angyalok csak trombitáljatok. Te Bárány, Ítéld meg e rongy világ Minden bűnét s a remegő gazok Lássák, hogy támad a tüzből örök Uj ifjúsággal, élve, győzve ö, A halhatatlan, százszor meggyötört És áldott szűz, a magyar őserő! NEM-POLGÁROK KÖTELEZŐ LAKCÍM BEJENTÉSE Mindenki, aki még nem sze­rezte meg az amerikai állam­­polgárságot, a törvény szigorú előírása szerint köteles lakáscí­mét minden évben egyszer, ja­nuár havában, legkésőbb január 31ig, a Bevándorlási Hivatal­nak bejelenteni. A bejelentésre szolgáló kártyát minden posta­hivatalban lehet kapni A kitöltött kártyáa nem sza­bad postára adni, azt személye­sen kell elvinni vagy a postahi­vatalba, vagy a Benvándorlási Hivavtal irodájába. De aki bár­mi okból maga nem viheti el, mással is elvitetheti, a fődolog az, hogy valaki személyesen nyújtsa át. Ez a januári lakcímbejelen­tés akkor is kötelező, ha 1956- ban nem változtattak lakást. A lakcímbejelentés elmulasztása súlyos következményekkel jár­hat: pénzbírsággal, börtönbün­tetéssel, deportálással. Tehát nagyon komolyan kell venni ezt a törvényben -előirt kötelezett­séget. Megeshet — és bizony sok esetben megesettt — hogy nem-polgárok azért nem tesz­nek eleget ennek a bejelentési kötelezettségnek, mert a múlt évben vagy korábbi években ezt elmulasztották és attól tarta­nak, hogyha most jelentkeznek, “rájuk terítik a vizes lepedőt” a korábbi mulasztások miatt. Nos, a Bevándorlási Hivatal emberei ilyen esetekben megér­­gtést tanúsítanak és eltekinte­nek a fenyítéstől, ha a jelentke­ző arra hivatkozik, hogy a be­jelentést azelőtt csak azért mu­lasztotta el, mert nem volt tudo­mása erről a kötelezettségről. Persze el lehet készülve arra a kérdésre, hogy hát nem olvas­sa-e a magyar újságot, amely minden év decemberében erre vonatkozó felvilágosító cikket szokott közölni? (Tanácsunk: mondja azt, hogy bizony Szor­galmas olvasója lapunknak, de hogy-hogynem éppen az a cikk elkerülte i ffigyelmét.) A januári lakcímbejelentésre azok is kötelesek, akik január­ban az országon kívül tartóz­kodnak. Ezek tiz nappal vissza­érkezésük után kötelesek a la­­káscimbejelentésre. Nemcsak állandó itt-tartózko­­dásra bebocsátott bevándorlók tartoznak jelentkezni, hanem azok is, akik látogatási, üzleti vagy tanulmányi vízummal jöt­tek az országba, feltéve, hogy január elsején má itt voltak. Mondani sem kell, hogy nincs különbség zöldkártyás, fehér­kártyás magyar menekült kö­zött , valamennyien kötelesek lakásukat bejelenteni. Aki januárban jelentkezik állampolgárságért, lakásbeje­lentésre köteles, kivéve ha már januárban megkapja az állam­polgársági okmányt. Amig a polgárpapir nincsen a kezé­ben, addig “alien” az . ember (idegen). A bejelentési kötelezettség gyermekekre is vonatkozik, de 14 éven aluliak nevében a szü­lő, vagy gyám tölti ki a kártyát. A kártyát a postahivatalban vagy a Bevándorlási Hivatalnál nyomban kitöltheti az, aki fel­készülve megy oda. A követke­ző adatokat kell beírni: Pontos lakcím (zóna számmal). Melyik kikötőben és mikor érkezett az Egyesült Államokba? Hol és mikor született? Nemzetisége. Alien Registration száma, az előtte levő betűvel együtt, pél­dául mTIOlOlO. Aki elvesztette az Alien Reg­istration] Receipt-jét, kérjen a Bevándorlás^ Hivataltól újat. Ez azért is fontos, mert a tör­vény értelmében minden ide­gennek azt a kártyát . mindig magánál kell hordafoía. Aki a januári lakásbejelentés után lakást változtat, (érről tiz napon belül értesíteni kell a Bevándorlási Hivatalt. Change of Address Card-ot kell kérni vagy a postahivatalban vagy a Bevándorlási Hivatalban s ott mindjárt átadni. FEHÉR-KÁRTYÁS MENEKÜLTEK ÉRDEKÉBEN írjunk és írassunk a képvise­lőnknek ! A most összeült kong­resszust elsősorban a honvédel­mi kérdések foglalkoztatják. A magyar menekültek végleges letelepedésének törvényjavas­lata, tehát a “parolee”-nak “permanent resident”-té való átminősítése ismét halasztódik. A Coordinated Hungarian Re­lief, karöltve más segélysz'er­­vekkel és az Amerikai Magyar Szövetséggel, minden lehetőt megtesz ennek a törvényjavas­latnak a sürgős benyújtása ér­dekében. Ennél is többet tehet­nek az egyes menekültek: Kér­jék meg sponsoraikat, hogy azonnal Írjanak a helyi képvi­selőjüknek és kérjék, hogy egyéni törvényjavaslatot nyújt­son be érdekükben. 32,000 u. n. “fehér kártyás” menekült van az Egyesült Ál­lamokban. Ha csak ’10,000 ilyen kérés futna be a képvise­lőházba és a szenátusba, akkor mindjárt elővennék az ügyet s egyszerre elintéznék. Csele­kedjünk még ma. írjunk és írassunk a sponsorokkal, mert időbe telik, mig a levélből tör­vényjavaslat lesz. Magunkat okoljuk, ha nem teszünk meg minden lehetőt a státus-csere érdekében. Katonai szolgálatra jelent­kezhetnek. — A Lodge Act ér­telmében “fehér-kártyás” me­nekültek is bevonulhatnak ka­tonai szolgálatra 18 és 35 éves korhatár között, ha nőtlenek és az előirt követelményeknek megfelelnek. Az erre vonatko­zó rendelet a napokban ment ki a toborzó irodákhoz. Ezért azt ajánljuk, hogy az érdeklő­dők forduljanak közvetlenül a helyi toborzó irodához. Minden külföldinek, akár “zöld” akár “fehér,” jelent­keznie kell január 31-ig a leg­­k ö z e 1 e bbi postahivatalban, hogy az 1-53 nevű űrlapot ki­töltse. Elmulasztása bünteten­dő cselekmény lehet. Könyvbarátok! Magyar könyvek nagy és egy­re jobban bővülő váiasztkából rendelhet a Magyar Hírnök Könyvesboltjából. Kérje árjegy- Brunswick, N. j. — Telefon: zékünket! — Foreign Book Shop, 2r6 Somerset St., Nevir Brunswick, N. J. HA AZT AKARJA, hogy vál­lalkozása sikerüljön, hirdessen a mi lapunkban!

Next

/
Thumbnails
Contents