Szabad Sajtó, 1955 (49. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-06 / 1. szám

Hírek a Perth Amboy-i Független Magyar Református Egyház köréből Nt ÁBRAHÁM DEZSŐ, lelkész 331 Kirkland Place Perth Amboy, N. J. Phone; VAlley G-0794 ISTENTISZTELET minden vasárr p reggel 9-kor angol és déleiig 10:30-kor magyar nyel­ven. ÁLDOTT és idvességes ünne­pe volt gyülekezetünknek. A szent jegyeket karácsonyra a következők ajánlották fel: Bér­ezik Bertalan és cs., Sebestyén Dánielné és cs., Orosz András és cs., Karmazsin család. Mind a templomlátogatók, mind az ado­mányok felülhaladták az elmúlt évieket. 10 uj egyháztakot vet­­az úrvacsorát. tünk fel, s 27 betgehez vittük ki IFJÚSÁGUNK karácsonyra az Árvaházba egész teherautó szállítmány játékot vitt Varga Rudolf vezetésével. KONFERENCIA lesz a Kele­ti Egyházmegye ifjai számára egyházunknál január 30-án, va­sárnap délután. ÉVI KÖZGYŰLÉSÜNK janu­ár 16-án, vasárnap lesz. Közös istentiszteletet tartunk ezen a vasárnapon 10 órai kezdettel. GYŰLÉSEK. Egyháztanács a hónapok második keddj ének es­téjén; Women’s Guild a hónapok első és harmadik kedd estéjén; Férfikor a hónapok első szerda estéjén; Keresztyén Ifjúsági Kör a hónapok első és harmadik csütörtök estéjén; Ifjúsági É- nekkar minden szerdán este; Felnőttek Énekkara köri megál­lapodás szerint; Idősebb Nőikor külön templomi hirdetések sze-A Lindeni Független Ref. Egyház Hírei 1135 Clark St., Linden, N. J. HUNY ADY LÁSZLÓ, lelkész Évi közgyűlés és tisztujitás jan. 9-én, a magyar istentiszte­let után. Jan. 16-án diszebéd az egyház tisztviselői tiszteletére. Vasárnapi iskola minden va­sárnap 9:30 kezdettel. Angol nyelvű istentisztelet 10:15-től. Magyar istentisztelet 11 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk a híveket: Jöjjenek, adjünk hálát mindnyá­jan. Nőegyletünk minden hó első keddjén tartja gyűléseit. Nő tagjaink minden kedden este csigakészitésre jönnek ösz­­sze az iskolában. HORTHY MIKLÓS “Emlékeim’'' Ára 5.00 Dollár MAGYAR HÍRNÖK KÖNYVESBOLTJA (Foreign Book Shop) 240 Somerset Street New Brunswick, N. J. • • / ujsag Perth Amboyban? FIRST LT. TÖRÖK J. RO­BERT, — Török László és neje közismert honfitársaink fia, — aki a U. S. Marine Corps-ban je­lenleg North Carolinábarl telje­sít katonai szolgálatot, főhadna­gyi rangban — az ünnepek alatt egy napra hazalátogatott szere­tő szüleihez, akiknek nagy volt az örömük ... TÖRÖK LÁSZLÓ, aki hosszú éveken át volt Perth Amboy vá­ros szegényügyi felügyelője, is­mét városi állást kapott: Mihal­­ko P. István Commissioner a Street Departmentben felügye­lői munkakörbe nevezte ki janu­ár 3-tól kezdődőleg Török Lacit, akinek e helyről is jó egészséget, sok sikert kívánunk uj városi állásához. LOUIS KAPLOWITZ kapta meg az állami Motor Vehicle képviseletét városunkban. A Motor jármű vek Hivatala, autó­hajtási engedélyek és autóbe­jegyzési számtáblák ezentúl te­hát a Jersey Tire Co. 147 New Brunswick Ave-i üzletében vált­hatók ki (ezelőtt az agency a Polkowitz Motors-nál volt). Mindenféle autó-átirási és ha­sonló ügyekben is ezentúl a Jersey Tire Co. üzletében levő uj Motor Vehicle Agency-hez kell fordulni. Magyar mozi­előadás Fordson A JÖVŐ SZERDÁN D. U. 2 ÓRÁTÓL A Fords Playhouse minden második szerdán d. u. 2 órától folytatólagosan magyar mozi­előadást tart. Igazán jó magyar filmek kerülnek bemutatásra. A jövő szerdán, január 12-én HÁRMAS magyar műsor lesz a. Fords Playhouse-ban: “5 óra 40,” Makkay Margittal, Uray­­val, Tasnády Máriával, — “Garzonlakás kiadó,” — Raj­­nay Gábor, Turay Ida, Pataky Jenő, Simor Erzsébet és mások remek vigjátéka — és végül: Fordson először! — Pethes Sán­dor pompás egyfelvonásos ko­médiája: “így játsztok ti.” Színpadi előadás január 17-én Walter Reade perth amboyi mozijában, a hatalmas Majestic Színházban január 17-én, hétfőn este ismét szenzációs színpadi előadás lesz: Jose Greco és vi­lághírű Spanyol Tánc-csoportja fog személyesen fellépni egy elő­adásban, este 8:30 órai kezdet­tel. Az olasz születésű és spanyol származású csodálatos tánc-mü­­vész egy estére Perth Amboyba hozza társulatát, amely a legki­tűnőbb művészekből áll. (Az itt közölt képen Jose Greco partne­re Lola de Rinda.) Aki szereti az igazi művészetet és műélveze­tet, el ne mulassza ezt az elő­adást. Jegyek elővételben már kap­hatók erre az egyetlen esti elő­adásra (január 17, hétfő este 8:30-kor!) a Majestic pénztárá­nál, $1.10-től kezdődő áron. Min­den hely számozott. vár Magyar- Amerika 1955-ben? (Folyt, az 1-ső oldalról) találják azt, hogy akadjon ve­zető egyleti férfi, aki azt gán­csolni próbálja — anélkül azon­ban, hogy fehéren-feketán ki­mutatná, pontos és minden te­kintetben való adatokkal, hogy az egyesülés bármi tekintetben hátrányos lenne akármelyik e­­gyesülő félre is. Kár ilyent állí­tani, mert hiszen köztudomású, hogy a két testű let-tsakis abban az esetbén egyesülhet, ha úgy Connecticut, mint Pennsylvania államok biztosítási hatóságai ehhez hozzájárulnak. Már pedig Connecticut állam biztosítási hatósága nem adna engedélyt egyesülésre, ha azt látná, hogy a Rákóczi Segélyző Egyesület tagságágra egyetlen centtel is az hátrányos lenne, viszont Penn­sylvania állam biztosítási ható­sága sem adná hozzájárulását, ha az Verhovay Segély Egylet tagjaira jelentene károsodást. Balga állítás hát, hogy az egye­sülés bármelyik testület tagjai­ra kárral járhatna! Magyar Amerika élénk vára­kozással tekint a tárgyalások végső befejezése, a két testület konvenciója elé és azt reméli és hiszi, hogy 1955 év nagyon neve­zetes lesz az amerikai magyar­ság történetében — s az mint a Rákóczi Segélyző Egyesület és a Verhovay Segély Egylet egybe­olvadását jelentő év lesz felje­gyezve. FAY FISHER ANDOR A “JÁNOS VITÉZ” JUBI LEUMI DÍSZELŐADÁSA A “János vitéz” bemutatójá­nak ötvenedik évfordulóján az Állami Operaház Erkel Színhá­za (a volt Városi Színház) szin re hozta Kacsóh Pongrác nép­szerű dal játékát. Az előadásra eljött Heltai Jenő, az operett JÓ BIZTOSÍTÁST AKAR? Autó- tűz-, vagy baleset-biz­­tositását a legjobb kompánik által eszközli MRS. ELIZABETH M. SÉLLYEI (Séilyei F. Lajosné) INSURANCE AGENT 175 Smith Street 302 Raritan Building PERTH AMBO V, N. J Tel. Hlllcreít 2-3580 •"őrseinek szerzője; Medgyaszay Vjlma, a királyszinházi első elő­adás Iluskája s több más régi [szereplő. A “János vitéz”-t Ke­­nessey Jenő újra hangszerelte os a Petőfi költemények megze­nésítésével kiegészítette. Az elő­adás szünetében Tóth Aladár, az Oberaház igazgatója, arany ba­bérkoszorút nyújtott át Heltai Jenőnek. (Magyar Nemzet, no­vember 19.) (Fedák Sáriról egy |s zó sincs.) RÓMAI EZÜSTPÉNZEKET TALÁLTAK 293 darab III. századbeli ró­mai ezüst dénárt talált Dobos János, a kistormási “Dózsa” tsz traktorosa szántás közben. Az érmek a szekszárdi muzeum gyűjteményébe kerültek. Nyugtával dicséi d a napot, Előfizetési nyugtával — a lapot I \\ n A SZÍV c. katolikus hitbuzgalmi folyóirat gyönyörű, képekben, olvasmányok­ban gazdag 1955-évi nagy Képesnaptára megjelent és kapható lapunk könyv­osztályán. Ára $1.00. (Postán küldve külön 10c postaköltség).-HA UTAZNI AKAR, repülőgépen, hajón, vagy vonaton, a világ bármely részébe és meg­elégedett vakációt, nászutat, vagy kéj utazást óhajt ... __ ha Magyarhonban, vagy bárhol másutt élő szeretteinek pénz­beli segitséget kiván nyújtani; .... . , , . — ha jó automobil, ház, bútor, vagy üzleti biztosítást akar, __ ha útlevelek, ki- és bevándorlási engedélyek beszerzesere, vagy, bármely nyelven irt hiteles okiratokra, vagy azok lefordítására van szükége; , , . . ,,, .. , ., , — vagy bármily más ügyes-bajos dolgainak szabályszerű kidől­gozásáért és elintézéséért > FORDULJON BIZALOMMAL A MI 44 ÉVEN KERESZTÜL KIPRÓBÁLT ÉS FELTÉTLENÜL MEGBÍZHATÓNAK BIZONYULT SZAKEMBERÜNKHÖZ. Címe: CSÍPŐ LAJOS NEMZETKÖZI KÖZJEGYZŐ 303 Maple Street — Tel. VAlley 6-3661 Perth Amboy, N. J. 1955. JANUÁR 6. gflBMNMBBEMIIIMyiMMEMMBElfigMBBBMMBOMBragMBEMIBIIINI I I'lfl'IHWK Ml 'Will IfllUrill MffR'ljrWWWMMMBWBnOTICfMrrNliniBIH ^WL'KT?yJMl>WlBLaBdaPM TUf'HIF ■! ■ro«,»»tTI—| W MI„||M |Mb>hu A Jóakaratll , amit ezrek $ ezrek tanúsítanak a Perth Amboy National Sank iránt, akiket módunkban áll ****** * - ■ -■ ~ ^ ^ M -■ — *«**­­Jr. , ...... szolgálni főirodánkban és fiók-irodánknál .7 . ez a mi legnagyobb vagyonunk!] | Üzleti Állapotunkról szóló ezen kimutatásunk alapján, amelyet 1954. December 31-iki zárlat­tal készítettünk, kérjük az önök további szives pártfogását. VAGYON TEHER Készpénz és más bankok Közönséges tartozásai........................ $4,445,381.42 részvények . 500,090.00 U. S. Kormány értékpapírok... 6,562,995.83 , 500,000.00 Más bondok és értékpapír.k 924691.13 Zltk W22 Kölcsönök és leszámítolások ... 4,451,752.71 eshetőségekre .. 64,876.08 Jelzálogkölcsönök................ 1,888,860.05 $1,421,604.30 Bank-épület........................ 63,337.54 BETÉTEK: ^ Bútorzat és berendezés......... 79,373.91 U.^S. Kormány .. ^273,6^2.36 Egyéb vagyon..................... 26,140.94 aS —— 17,020,029.23 _________ Tartalék adókra...........900.00 ÖSSZESEN.......................$18,442,533.53 ÖSSZESEN........................$18,442,533753 IGAZGATÓK TISZTVISELŐK / ®ÜÍI \ E-F- BLAKEY E. F. BLAKEY ( El íl } Elnök /! \ pag / HOWARD E. CLARK STANDISH T. HOURNE /h \Jpggjly Alelnök HOWARD E. CLARK A>ERTH AMBOY Hmztárnok SHERWOOD B. GAY NATIONAL BANK Helyeljijs Pénztárnok N CONANT WEBB l-ÜSg^l ... ' MARSHALL A. TEBBETTS »WERVISIOM iIAMSU FEDERAL RESERVE SYSTEM AND FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATIOM Helyett €S Pénztál’nok PERTH AMBOY, NEW JERSEY FIÓK OSZTÁLYUNK: Convery I» d . és Brace Ave. sarkán Ez a bank immár harnincegyedik éve áll megszakítás nélkül Perth Amboy s környéke lakóinak szolgálatára Magyar Savings and Loan Association 1955 január 13-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel tartja ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT New Brunswickon, a French Street 101 szám alatt levő saját irodahelyiségében Ezen a gyűlésen hét (7) igazgatósági tig kerül meg­választásra. Azonkívül elintézésre kerül min len más olyan ügy is, ami időközben a titkárhoz beérkezik is a közgyűlé­sen tárgyalható. Minden részvényes, akinek saját nevére így vagy több betétje van, csak egy szavazatra jogosult. , Közös néven levő könyv, vagy könyvek tulajdonosai • is csak egy szavazatra jogosultak. A társ-tulajdonosok közül csak egy szavazhat. MAGYAR SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION Kosa Imre, Executive Manager, Titkár 101 French Sh eet New Brunswick, N. J.

Next

/
Thumbnails
Contents