Szabad Sajtó, 1953 (47. évfolyam, 5-53. szám)

1953-01-30 / 5. szám

Híradó, 237 Madison Ave. . Perth Ansbov N j VOL. 47. ÉVFOLYAM JANUARY 30,1953 NUMBER 5. SZAM THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN PASSAIC & BERGEN COUNTIES “I pledgé allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nations, indivisible, with liberty and justice for all” OFFICIAL ORGAN OF ALL HUNGARIAN CHURCHES, CLUBS, FRATERNAL AND SICK BENEFIT SOCIETIES Mr, Harry Truman a világraszóló elnöki beiktatás estéjén feleségével, leányával egy Georgetown-i meleg és váratlan búcsúztatás után beszállóit az Eisenhower Elnök által rendelkezésére bocsátott elnöki vonatba és Missouriéba utazott. Sok barátja, kormányának tagjai kisérték ki a pályaudvarra Trumanékat és a válás valóban szívélyes és megható is volt. Közel nyolc év múlt el, mióta egy áprilisi estén a váratlan eseményektől kábult, önmagával vívódó 60 éves férfiú átvette Roosevelt örökét. Az első háború kitüntetett tüzérkapitánya, a buz­gó és jónevü szenátor, a későbbi alelnök nem készült fel arra, hogy a földkerekség legmagasabb állásából irányítsa az emberiség sor­sát. Első adminisztrációját elődje válogatta; félidejét aláirott szer­ződések irányították. Cselekvőképességének első bizonyítéka: vál­lalta a Hiroshimára és Nagasikire zudult atombombák felelősségét és ezzel győzelmesen befejezte a japán háborút. Elhatározottsága még erőteljesebben nyilatkozott meg, amikor 1950-ben fegyver­rel szállt szembe Koreában a Szovjet-támadással Erkölcsi bátorsá­gát ellenségei sem vonhatják kétségbe, még kevésbbé a Marshall­­terv, az Észak-Atlanti szerződés, a hontalanná vált üldözöttek Amerikába segítésének világjelentőségét. Kormányzásának nyere­ségszámláján maradnak a tömegek boldogulását és gyarapodását célzó törvényei és rendíthetetlen helytállása az emberi jogokért és egyenlőségért. Veszteségszámláján több a kérdő-, mint a felkiáltó­jel) Hogyan lett vörös Kína? Hogyan szivároghattak kétes elemek az adminisztrációba? Miért nem söpörtette ki Washingtonból, nyers eréllyel, a félkéz kalmárokat,amikor személyében tiszta, meg­közelíthetetlen, példás erkölcsű férfiú? Az amerikai nép meleg érzé­sekkel búcsúzik a kis mokány “Harry”-tól, aki nyolc roppant ne­héz éven keresztül rabja volt a kötelességteljesitésnek és megállta a legnagyobb próbát: soha meg nem ingott az emberfölötti felelős­ség roppant súlya alatt ... Parazslik Moszkvában a hamu alatt! Valami elindult a legfelsőbb régiókban, ami egyéb­ként a zsarnokságok haltermészetének régi bizonyítéka.... A hal tudvalévőén a fejétől rohad! Sztálin csak akkor csiklandozta meg anyakát (kötéllel),« tarkóját (revolvercsővel) Lenin agytrösztjé­nek, amikor már elődjét üvegkoporsóba ólmozták; Malenkov, az ő trónjának kiszemelt örököse már a pokol fenekére igyekszik külde­ni versenytársait, Beriát, a Kreml Péter Gáborát, az öreg Molotov­­-©t, dk: úgy lapul, mint patkány a hid alatt. Minden jel arra vall, hogy Malenkov palotaíorradalomra szervezkedik Moszkvában, így volt a fehér cárok alatt, miért ne ismétlődjék az orosz történe­lem a vörös cárok idején? A nagy fordulatoknak Oroszországban a pogromok az előhírnökei . . . A Ugyan nem szavak, de cselekedetek a fontosak, Varga Béla Bizottmányi Elnök minapi beszédének hangja,tartalma évek óta pihenő hurok megzen­­dülése volt. Jól esett hallani mindazoknak a magyaroknak, akik fáj­dalmas szemlélői a Magyar Nemzeti Bizottmány utvesztésének, sor­vadásának. Ez az amerikai félhivatalos tényezők anyagi és erkölcsi támogatását élvező intézmény légüres térben topog. És azt a kiáb­rándító látszatot kelti a szabad világ magyarságának széles réte­geiben, hogy alig van más hivatása, mint egy politikai cimboraság önző hajlamainak kielégítése, jogosulatlan becsvágyak támogatá­sa, egy visszataszító protekcionális rendszer felvirágoztatása. Var­ga Béla beszéde irányváltoztatásra mutat, ami jóakaratu figyelmet és várakozást érdemel. Harcoljon Ön is velünk — Magyarország felszabadításáért! WWWS/SA/VWWWWWWW>^/\/WS/WV\/WWVWWWWWWWWWS/VWV^A/VW\« When y&uVe missed yeur train YOU&ACf/MP A 'AHOVA/ Szent István R* K, Egyházközség Plébános: Ft. Gáspár János 223 Third Street, Passaic, N. J. SZENTMISÉK E HÉTEN. Hétfő: Suralik Mártonért nagy­mise, kéri The American Coth­­ing Co; nemrég az óhazában el­halt Mersich Júliáért nagymise, kéri fia, Antal. — Kedd: Borbély Józsefért, kéri Steidl Frigyes; — dr. Burns felgyógyulásáért, kéri neje. Szerda: Bayus Jánosért, kéri Kovalyczik Zsuzsanna; — Csejka Józsefért,kéri Csejka Vil­mos. Csütörtök: Elkovics János­ért nagymise, kéri GáborMihály; Harkey Jánosért, kéri özvegye. Péntek: Stradl Györgyért nagy­mise, kéri Chorba Anna; Tóth Józsefért, kéri a St. Stephen’s Bowling Club. Szombaton: Fejes Mátyásért nagymise, kéri a csa­lád; Tóth Jánosért nagymise, ké­ri a Juhász-család. —Vasárnap: Szécsi Máriáért,kéri Kuszkó An­drás és családja; Waskó István­ért, kéri Lupinszky Sándor. MÚLT VASÁRNAP volt az egyházközség évi beszámoló gyű kése. Ugyanakkor megtörtént az uj tisztviselők kijelölése az Ur 1953-ik esztendejére. — Kedves kötelességünk köszönetét mon­dani az elmúlt év munkatársai­nak önzetlen munkájukért és be­­csülletes szolgálatukért. Pátro­­nusunk közbenjárására, a jó Is­ten fizessen meg mindegyiknek áldozatáért. SZERDÁN, este 7 és fél nyoc órakor szent Novénánk van. — Utána magyarországi Szt. Er­zsébet ereklyéjének tisztelet lesz. A KATH. LIGA ruhagyűjtése templomunkban még egy hétig tart. Híveim igen nagylelküek voltak és bőségesen válaszoltak kérésünkre. Két truckra való csomagolt ruha vár elszálllitásra, ami a jövő héten történik meg.i— Híveinket újra kérem, hogy tisz­ta és még használható ruhát hoz­zanak; különösen férfiruhára van szükségünk. Minden darab ruha Msgr. Swanstrom nagylel­kűségéből azonnal és az NCWC költségére, azonnal megy Euró­pába. Minden adomány magyar ínségesek közt kerül szétosztás­ra. Ez garantálva van. A ruhát arra szoruló magyar emberek kapják, vallásra való tekintet nélkül. HÍVEIM szives tudomására adom, hogy naptár már nincsen; teljesen kifogyott. Passaici Magyar Ref ♦ Egyházközség Lelkész: Nt. Rácz Győző 220 Fourth St. Telefonszám: 8-3495 Istentiszteleteket tartunk min­den vasárnap reggel 10-11-ig angol és 11-12-ig magyar nyel­ven. Ezt megelőzőleg Vasárnapi iskolát tartunk, pontosan 9 órai kezdettel. KÖZGYŰLÉS. Január 18-án tartotta meg egyházközségünk évi közgyűlését, közvetlen az is-Az amerikai magyarság üdvözlete D. Eisenhower elnökhöz.. Az “Amerikai Magyar Szövetség” az amerikai magyarság képviseletében a következő levelet intézte Dwight D. Eisenhower elnökhöz: KEDVES ELNÖK UR! Az Amerikai Magyar Szövetség igazgatói és tagjainak összessége kiváltságnak és megtisztel­tetésének tartja, hogy Beiktatásának örömteljes napján hatalmas nemzetünk kormánykerekénél üdvözölheti Önt. Sokezer magyarszármazásu ka­tona, köztük e levél aláírója is, habozás nélkül kö­vette az Ön parancsait a Második Világháború alatt, mert hittünk az amerikai demokrácia elvei­nek diadalában és ez ma is a mi osztatlan vélemé­nyünk és hittünk Önben. Az előválasztási hónapokban az egész nemzet visszhangozta azt a csodás bizonyságtételt: "Sze­retem IKE-ot”, — azok, akik Amerika szabadsá­gának és jólétének a megmentéséért legszebb éve­inket töltöttük az Ön parancsnoksága alatt kato­nai szolgálatban, már évekkel ezelőtt bizonyságot tettünk arról, egyéni áldozatkészséggel, hogy mi “Bízunk IKE^ban”. Ezzel a személyes bizalommal s az egész nemzet ragaszkodásában osztozó sze­retettel kívánnak most tiszteletet adni Önnek, El­­nÖK Ur, magyarszármazásu amerikai polgártársai és ígéretet tenni, hogy az Ön magasztos vezeté­sével, minden erejüket latba vetve, fognak az em­beriség javára Önnel együtt munkálkodni. Az Amerikai Magyar Szövetség félmilliónál több magyarszármazásu amerikai polgárnak az önkéntes képviseleti csoportja. Ez a közösség nem a felekezeti azonosságból, sem pedig a külső kö­rülmények hasonlóságából nőtt ki, hanem Ame­rika iránti szenvedélyes szeretetünkből és hűsé­gűnkből; — a világ javát szolgálni akaró meg­győződésünkből és abból a közös vágyból, hogy elődeink meggyalázott nemzetének, Magyaror­szágnak igazságot szolgáltassunk! Legszentebb vágyunk a világ összes népeinek és nemzeteinek a demokratikus szabadsága. Ezzel a meggyőződéssel tehát, mi, az Amerikai Magyar Szövetség demokratikusan választott vezetői és önkéntes tagjai úgy Önnek, Elnök Ur, mint teljes kormányának felajánljuk: 1. A lélektani hadjárat céljaiban és munkájá­ban való legkészségesebb részvételünket azzal a végcéllal, hogy Magyarország sza­badságát és a magyar nemzetnek a szabad országok soraiban való méltó helyét bizto­síthassuk. 2. Őszinte és fenntartásnélküli törekvéseinket bármilyen alkotmány-ellenes (subversive) eszme elleni küzdelemre, bárhol ütné is fel romboló fejét magyarszármazásu amerikai polgártársaink sorában és szervezeteink között. 3. Igaz és önzetlen szolgálatunkat a világon szétszórt szenvedő és hontalan magyar éle­tek számtalan ezreinek a megmentésére. Isten áldja meg Önt, kedves Családját és kor­mányának minden tagját az Ő bőséges áldásaival BALOGH E. ISTVÁN, az A.M.Sz. központi titkára szombaton, este fél 8-kor tartjuk meg iskola termünkben. Vacsora jegyeket nem küldtünk ki senki­nek. Tagjainktól azonban elvár­juk, hogy ezekben a drága idők­­brVnem hagynak el bennünket s az egyház apraja, nagyja ott lesz a disznótoros vacsoránkon. — A vacsorajegy ára 2 dollár. TEMETÉS. — Nagy részvét mellett temettük el Szabó Lajos ifjú testvérünket január 19-én.— Gyászolják: édesanyja, felesége, testvérei és kiterjedt rokonsága úgy itt, mint az óhazában. Le­gyen álma csendes! LÓRÁNTFFY GYŰLÉS. Ér­tesítem a Lórántffy Zsuzsánna Nőegylet tagjait, hogy február 1-én, vagyis most vasárnap, dél­után 3 órai kezdettel gyűlést tart iskolánkban. Kérem a tagokat, hogy a gyűlésen kivétel nélkül jelenjenek meg. PRESBYTERI GYŰLÉS. — Február 7-én tartjuk meg rendes havi presbyteri gyűlésünket, este 8 órakor, az iskolában. Erről a gyűlésről — ha csak valakit a munkája nem tart vissza —• senki se hiányozzék. Garfieldi Magyar Baptista Gyülekezet Monroe St. és Cambridge Ave. sarkán Beszolgáló lelkész: Rév. Kovács Miklós FEBRUÁR 1-ÉN, most va­sárnap, délelőtt rendes templomi összejöveteleket tartunk. 9 óra­kor áhitati percek; egy hittestvér olvas a Bibliából. 10-kor Biblia­óra; minden koruaknak osztályo­zott Vasárnapi Iskola. Ifj. Kurtz Lajos főtanitó vezet. 11-kor is­tentisztelet és Urvacsora-osztás. Tisztújító gyűlés a Verhovay aknái December végén tartotta meg szokásos évzáró s tisztújító gyű­lését a Verhovay Segély Egylet 87-ik, Passaici fiókosztálya. Az uj enök Mikó László lett. Gyűlé­seit továbbra a régi helyen, Már­ton József (246 Third St.) helyi­ségében tartja és az egylet hiva­talos lapja továbbra is a Szabad Sajtó maradt. A gyűlés egyhangúlag ki­mondta, hogy április 25-én, fiók­jának 45 éves jubileumát fogja megünnepelni, fényes keretek között. A népszerű Verhovayak tervbevett táncos jubileumi ün­nepsége iránt máris széleskörű érdeklődés mutatkozik és az osz­tály tisztikara előre is kéri a he­lyi egyházakat és egyleteket, —* hogy e napon ne tartsanak sem­miféle összejövetelt vagy mulat­ságot. Esküvő Február 8-án, vasárnap dél­után 4 órakor tartja esküvőjét a Szt. István templomban Kertész László fiatal ujamerikás testvé­rünk Nagy Edithkével, dr. Nagy László és neje bájos leányával. Az esküvő iránt úgy az itt élő, mint a new york-körhyéki, sőt a távolabbi telepek magyarsága köreiben is őszinte 'és mélyen együttérző érdeklődése nyilvá­nul meg, mert a fiatal pár rokon­szenves egyénisége és izzó ma­gyarsága nem ismeretlen, főleg az emigrációs magvar körökben. Az ifjú vőlegény az emigrációs magyar irodalom törhetetlen uj harcosa, akinek Zalai Kobzos László név alatt most jelent meg az Innsbrucki Magyar Irodalmi Kör kiadásában, legújabb Szem­ben a köddel című verseskötete. Az a hatás, amelyet a költő ki­vált e kötetben, minden szokvá­nyos dicséretnél meggyőzőbben mutatja versei értékét. Kalauz az a szép kiállítású kötet azon az utón, ahol egy boldog viszontlá­tás örömeit átélve, találkozik az olvasó újra elszakított családjá­val, édesanyjával, a Hazával, a galileai ács Fiával, saját dacoló fajtájával, amelyből ideszakadt az örökidegen idegenbe. Mindnyájan igaz szívből kí­vánjuk, hogy ez ^z örökké boly­gó lélek találja meg méltó párját a kis menyasszonyában, ki töret­len magyarságát a családi tűz­helynél szívta már magába. “BECAUSE OF YOU“ című dal, melyet Mario Lanza énekellt először — az amerikai rádió és T.V. kritikusok dönté­se szerint — 1952 legnagyobb zenei slágere. Of course ^ it s the natural thing to do. Because the telephone is so much a part of our everyday life­­making life easier. Yet when you stop to think how much the telephone saves you—in time, money, and effort every day—you realize that it’s one of today’s biggest values. NEW JERSEY BELL TELEPHONE COMPANY \s tentisztelet után. Lelkészi s pénz­tárnoki jelentés után rátért köz­gyűlésünk az uj tisztikar megvá­­lasztására. —• Közgyűlésünk úgy hatyrozott: tekintettel arra, hogy ez az év az építkezés éve lesz, maradjon együtt a régi tisztikar. A prebyteriumot három uj taggal bővitette ki közgyűlésünk. — Uj presbyterek lettek: KeresztesTa­­más, Farka Imre és Joó András. A tisztikar felesketése az elmúlt vasárnap történt meg. Az egyház évi bevétele volt (az áthozattal együtt) $24,384.33. Kiadása pe­dig: $10,231.47. DISZNÓTOROS VACSO­RA'. Az idei disznótoros vacso­! Az Igét a beszolgáló lelkész hir- 1 deti. Téma: “Jézus Krisztus fon­tos kérése, az Ő benne hivők­­höz”. VASÁRNAP, este 7 órakor, Ifjúsági Kör programja; Németh László elnököl. 7.45-kor napzáró evangéliomi istentisztelet. A pré­dikáció tárgya: “A keresztyén hit próbái.” MINDEN szerdán, este fél 8 órakor, imaszolgálat, a Bibliai Igék meghallgatásával. TEJ-FOLYÓ . . . Ha a U.S.-ben 1952-ben ter­melt tejet egyszerre kiöntötték volna, úgy 3000 mértföld hosz­szu, 40 láb széles és 3 láb mély ránkat január 31-én, tehát most| uj folyó keletkeznék ... Kállay Miklós volt miniszterelnököt egy­hangúan a Nemzeti Bizottmány Végre­hajtó Bizottsága tagjának választották A Magyar Nemzeti Bizottmány a Végrehajtó Bizottság kiegé­szítésére megszavaztatta tagjait. A szavazásban 51-en vettek részt. Kállay Miklós volt miniszterelnökre 49-en szavaztak, másra nem esett szavazat. Az uj Igazoló és Összeférhetetlenségi Bizottság tag­jai lettek: Maár Gyula (50 szavazattal), Czerman Antal (47), Ré­­vay István (47), Keresztes Tamás (34), Mihalovics Zsigmond (29). Maár Gyula időközben bejelentette a Magyar Nemzeti Bi­zottmányból való kilépését. — A számvizsgáló bizottság tagjainak Gara Jánost, Ullman Györgyöt és Végih Jenőt választották meg. Kállay Miklós bekapcsolódását az emigrációs magyar közélet­be örömteljes várakozással fogadja a szabad világ magyarsága. A volt miniszterelnök nehéz és vészes időkben tett bizonyságot or­szág-világ előtt államférfim képességeiről, áldozatkész hazaszerete­téről. Pártpolitikán felül álló egyéniség, aki a nemzeti demokrácia, a népi reformok és a legnemesebb magyar hagyományok képvise­letére hivatott. Kállay Miklós egyhangú meghívása a Nemzeti Bi­zottmányba az ELSŐ LÉPÉS az annyit hangoztatott magyar egy­ség utján „ . . Várjuk a folytatását! « i

Next

/
Thumbnails
Contents