Szabad Sajtó, 1952 (46. évfolyam, 8-51. szám)

1952-02-22 / 8. szám

Híradó, 237 Madison Are., Perth Amboy, M. J VOL. 46. ÉVFOLYAM FEBRUARY 22, 1952 NUMBER 8. SZÁM Ára 6 cent THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN PASSAIC & BERGEN COUNTIES 1 pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nations, indivisible, with liberty and justice for all” OFFICIAL ORGAN OF ALL HUNGARIAN CHURCHES, CLUBS, FRATERNAL AND SICK BENEFIT SOCIETIES 7 AZ ELMÚLT # ESEMENYEI_ KISHIREK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL TRUMAN elnök multheti sajtókonferenciáján kijelentette, hogy a világszervezeti főparancsnokság mindent elkövet, hogy Koreában létrejöjjön a fegyverszünet. Egyben figyelmeztette az újságírókat, hogy a jelenlegi időpont nem alkalmas a koreai helyzet nyilvános meg­tárgyalására. Truman azt is közölte, hogy az a kérdés, hogy az idei elnökválasztáson induljon-e, vagy nem, élete egyik legnehezebb dönté­se elé állítja. Kijelentette, hogyha végleg döntött, elhatározását szemé­lyesen fogja bejelenteni. Hl-A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM bejelentette, hogy a nyá­ron 190 ezer tartalékost hívnak be kéthetes kiképzésre. A második vi­lágháború befejezése óta ilyen nagyarányú behívásokat még nem haj­tottak végre. A kéthetes kiképzés során a tartalékosok a legmodernebb fegyverek használatával ismerkednek meg. TRUMAN elnök a múlt héten fogadta dr. Löwenthal-Chlumecky uj osztrák nagykövetet. Az elnök, az osztrák nagykövet megbízólevelé­nek átvétele alkalmából megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kor­mánya mélyen fájlaljé, hogy Ausztria idegen megszállása még mindig nem ért véget, aminek egyesegyedül a Szovjetunió az oka.-Il-FINLETTER légügyi miniszter közölte, hogy Canada, Amerika és Anglia között létrejött megállapodás szerint az Atlanti Szövetség lé­gi erejének megerősítésére a három állam közös akciót bonyolít le. Az akció keretében Anglia állítja ki a szükséges pilótákat, Canada gyárjta a géptesteket, Amerika pedig a repülőmotorokat.-II­WILLIAM FECHTELER tengernagy, a haditengerészet főnöke, nyilatkozatot tett, amelyben kijelentette, hogy a Szovjet tengeralatt­járók jobban veszélyeztetik a békét, mint annakidején a német tenger­alattjárók. “Amerika azonban — mondotta a vezérkari főnök — ered­ményes előkészületeket tett e tengeralattjáró-veszély elhárítására. Fel­készültünk a kihívásra”. ‘ -II­A KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM jelentése szerint 1951- ben az Egyesült Államok külkereskedelme rekord színvonalat ért el. 1951-ben Amerika 15 milliárd 21 és félmillió dollár értékű árut ex­portált és 10 milliárd 691 millió dollár értékű árut importált. A külke­reskedelmi statisztika magába foglalja a szabad államok részére nyúj­tott amerikai segélyszállítmányokat is. ' -II­A SZENÁTUS külügyi bizottsága előreláthatóan a jövő héten terjeszti a Szenátus plénuma elé a japán békeszerződést és a három Csendes Óceáni biztonsági paktumot. — E három szerződés közül az egyiket a Philippin szigetekkel, a másikat Japánnal, a harmadikat pe­dig Ausztráliával és Ujzélanddal kötötte meg az Egyesült Államok.-II­CALIFORNIÁBAN megkezdték 15 kommunista vezető bünperé­­nek a tárgyalását. A kommunistákat az amerikai kormány erőszakos megdöntésére irányuló tanok hirdetésével vádolják. Az első tanú Lloyd Hamlin volt, aki az F.B.I. felkérésére még 1945-ben belépett a kom­munista pártba és egészen mostanáig rendszeresen, részletes jelentése­ket tett az amerikai hatóságoknak a kommunista párt és a vezető kom­munisták tevékenységéről.-II­AZ ÉSZAK- CAROLIN A államban lévő Fair Bluffban az F.B.I. a Klu Klux Klan titkos társaság tiz tagját emberrablássi váddal letar­tóztatta. \ •-II­AMERIKA, Anglia és Franciaország megbízottai hétfőn összeül­nek Washingtonban, hogy megbeszéljék, milyen terv szerint nyújtsa­nak katonai és gazdasági segítséget Jugoszláviának az 1952—53-as költségvetési esztendőben. A három nyugati nagyhatalom tavaly julius óta támogatja — közösen megállapított program alapján — Jugoszlá­viát, amely azóta 75 millió dolláros segélyben részesült. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM közölte, hogy Truman elnök Ne­gyedik Pont néven ismert programja értelmében megegyezés jött létre az Egyesült Államok és Jordán állam királysága között. Az uj meg­egyezés értelmében Amerika több, mint kétmillió 700 ezer dollárt juttat Jordániának, élelmiszerek beszerzésére és vízmüveinek kiépitésére. A MÚLT NYÁRON boldoggá avatott X. Pius pápa bebalzsa­mozott holttestét múlt vasárnap a Szent Péter Bazilikában ünnepélye­sen közszemlére tették ki. A pápa gazdag ornátusba öltöztetett holt­teste a Bazilika főhajójában kristály-koporsóban feküdt; zarándokok milliói tekintették meg és imádkoztak mellette. Ezután a pápát újra el­temetik. Végleges nyugvóhelye az újonnan elkészült Bemutatás Oltá­rának kriptájában lesz. EGY LONDONBÓL Kelet-Afrika felé tartó angol repülőgép, 31 utasával, eltűnt. Olaszországból érkezett hírek szerint Dél-Sziciliában megtalálták a repülőgép roncsait. AZ EGYIPTOMI belügyminisztérium elhatározta, hogy nem újítja meg a Tass szovjet hírszolgálati iroda és a Pravda egyiptomi tu­dósítóinak a vízumát. A jelentés szerint a Szovjetunió lépéseket tett az egyiptomi határozat visszavonása érdekében, de az egyiptomi kormány elutasította a Szovjet beavatkozását. AZ IRAKI KORMÁNY és az Iraki Olajtársaság uj szerződést kötöttek. A szerződés az iraki olaj területek kiaknázásából származó haszon felét az iraki kormány részére biztosítja. Az Iraki Petróleum Társaság egy angol, amerikai, francia érdekeltség tulajdona. ★ GEORGE WASHINGTON ★ Washington György születésnapja nem­csak Amerika nemzeti ünnepe, hanem, minden szabadságszerető népé. Washington a nagy út­törők közé tartozik. Az egész emberiség törté­netének uj fejezetét nyitotta meg. Az önkény­nyel, hatalmas túlerővel szemben vette fel gi­gászi küzdelmét. A győzelem, amelyet kivívott, lehetővé tette a szabad amerikai köztársaság megteremtését. Királyi koronát ajánlottak fel neki, de ezt visszautasította. Nyolc évi elnök­ség után, amikor a fiatal amerikai köztársaság már biztos alapon nyugodott, visszavonult a magánéletbe, hogy hátralevő évei alatt az egy­szerű amerikai polgár életét élhesse.... Hitte és vallotta, hogy szabad polgárnak lenni többet jelent minden hangzatos címnél és rangnál. Az előkelő, arisztokratikus családból származó Washington demokrata volt a szó legteljesebb és legigazibb értelmében. Az Amerikai Magyar Református Egyesü­let árvaházától, a Bethlen Otthon-tói mintegy 500 lépésnyire, Ligonier városka főterén egy kis emléktábla látható. Az emléktábla arról em­lékezik meg, hogy 1758-ban Washington György ezredes ezen a he­lyen vivta nagy csatáját a franciákkal és az indiánokkal. ★ ★ * .v* Ebben az időben még az angol király hadseregében szolgált. De azután az elsők között volt, akik szembefordultak a királyi önkénnyel. Kijelentette, hogy szabadság nélkül nem érdemes élni. Gazdag ember volt; dohányültetvényeiből óriási jövedelme volt. Ott hagyta nyugodt életét és gazdaságát; élére állt a fügc^tlenségi mozgalomnak. Lelke­sedése, energiája, elszántsága feléje fordította a Kontinentális Kong­resszus egyhangú bizalmát és az amerikai hadsereg főparancsnokává választották meg. A Kongresszus 1776 julius 4-én az amerikai forrada­lom céljait a következőkben foglalta ös^ze: “Minden ember egyenlőnek születik. Minden embert ugyanazok­kal, nz el.cu gunithetetien jogokkal ruhá_;a fel«a Teremtő és ezek között a jogok között van; az élet, a szabadság éts a boldogság joga. Ezeknek a jogoknak biztosítására kell kormányokért alakítani, amely kormányok hatalmukat a kormányzottak hozzájárulásából meritik. Ha egy kor­mány megkísérli megfosztani a- népet ezektől a jogaiktól, a népnek joga van a kormányt eltávolitani, és egy olyan kormányzatot létesíteni, amely alkalmas lesz arra. hogy biztonságát ps boldogságát megvédje”. Ezek voltak azok az elvek, melyeknek alap­ján az amerikai nép úgy látta, hogy joga van szembefordulni az angol királlyal, aki igyeke­zett az angol népet szabadságától megfosztani. De nem volt elegendő az elveket megállapítani és; szavakba foglalni; az amerikai nép csak úgy érhette el függetlenségét, ha sikerül legyőzni az angol király hadseregét. És az amerikai népnek nem volt hadserege, nem voltak meg az anyagi eszközéi, nem voltak fegyverei, amire szüksége volt ahhoz, hogy szembeszállhasson az angol király kitünően felszerelt zsoldos hadseregével. De Washington zsenije, kitartása, bátor­sága és energiája legyőzte mindezeket a nehéz­ségeket. Több mint öt évig tartott a független­ségi háború, amelynek folyamán az amerikai, hadsereg súlyos vereségeket szenvedett. Óriási túlerővel kellett megküzdenie. Betegség, éhség és a hideg tizedelte meg Washington hadsere­gét. Voltak idők, amikor a forradalom ügye el­veszettnek látszott. De Washington nem adta fel a harcot és sikerült a legnagyobb vereségeit győzelemmé változtatni. Washington bátorsága és a végső győzelembe vetett lángoló hite nélkül elbukott volna az amerikai függetlenség ügye. Viszont Wash­ington a győzelemmel megvetette Amerika függetlenségének alapjait s ezzel elindította a haladás utján, amely Amerika mai nagyságához és hatalmához, valamint népeinek szabadságához és boldogságához veze­tett. A világtörténelem legfontosabb fordulatát jelenti az amerikai füg­getlenségi háború sikere és ebben oroszlánrésze volt V/ashingtonnak. A győzelem után Washington visszavonult virginiai farmjára, de amikor az általános bizalom ismét feléje fordult és megválasztották az Egyesült Államok elnökének, újból elhagyta a magánélet nyugalmát és rendelkezésére állott nemzetének. És mint elnök, megszilárdította az uj köztársaság egységét, meg­teremtette adminisztrációját és megerősítette tekintélyét a nemzetek családjában. Elnöki működésével örök időkre szóló példát adott az egész világnak az alkotmányos kormányzás eredményeiből és ezzel be­írta nevét nemcsak az amerikai történelem legdicsőbb lapjaira, de lel­kesítő erővel hatott az egész világ fejlődésére is. A mai időkben foko­zott jelentősége van a tiszteletnek és az emlékéhez való ragaszkodás­nak, amellyel az amerikai nép és a szabad világ születésének évfordu­lóját február huszonkettedikén megünnepli. A szabadság alapja: az emberbevetett hit A szabad világ erőfeszítései elhárítják az elnyomás veszedelmeit - mondta Truman elnök Múlt pénteken, délután 2 óra­kor, abban a pillanatban, amikor VI. György koporsója megérke­zett a windsori kápolna bejáratá­hoz, két percre megállt az élet Angliában. Hivatalokban, gyá­rakban, üzletekben abbahagyták a munkát. Az autók, autóbuszok és az emberek is megálltak az utcán, bármennyire is sietős volt a dol­guk. A kétperces csendben Anglia népe végső búcsút mondott el­hunyt uralkodójának. De nemcsak Angliában, hanem Ausztráliában, Uj-Zélandban, Canadában, Afri­kában s Ázsiában is, az angol ko­ronához tartozó országokban két percre megállott az élet. A népek százmilliói búcsúztak el az ember­től', akinek neve mellé már beírták a történelem könyvébe a legszebb jelzőt, amely a gyász első hetében született meg és amely igy hang­zik: “György, a jó király”. Nem emeltetett szobrot magának Utolsó londoni utján, amely körülbelül öt kilóméter hosszú volt, vagy kétmillió ember állott sorfalat. Az újságok és a rádió megható történeteket közöltek af­rikai négerekről, ausztráliai és in­diai diákokról és canadai turis­tákról, akik már az előző este el­helyezkedtek az útvonalon és ott állottak egész éjszaka a hidegben. Senki se kényszeritette őket, sem a többi százezreket, hogy gyászuk őszinte érzéseivel felsorakozzanak a londoni utcákon.... VI. György sem a halálában, sem az életében, soha nem kényszeritett senkit semmire. A népek százmillióinak volt az uralkodója, de nem uralko­dott népei felett abban az értelem­ben, ahogy a zsarnokok kénysze­rűik uralmukat a leigázott népek­re. .Nem féltek és nem rettegtek tőle, amint a zsarnokoktól félnek s rettegnek a népek.Nem parancso­kat osztogatott, nem munkára haj­szolt, nem szenvedéseket mért az alattvalóira, hanem igyekezett szenvedéseiket enyhíteni és meg­osztotta velük a megpróbáltatások terheit.Nem neveztette magát sem bölcsnek, sem dicsőséges vezér­nek, nem emeltetett szobrokat ma­gának, hanem egyéniségének em­beri szerénységével és szinte meg­ható alázatával szolgálta népei ér­dekeit. Egy tanács, amelyet nem fogadott meg Egyforma kötelességtudással követte az egymásután következő konzervatív és munkáspárti kor­mányok vezetőinek tanácsait. Ta­lán csak egyetlen egyszer történt meg, hogy nem fogadta meg egy miniszterelnökének a tanácsát. Ez akkor történt, amikor Churchill London bombázása alatt azt java­solta neki, hogy költözzék család­jával együtt Canadába. Zsarno­kok és diktátorok sok mindent el­érhetnek, százezres tömegeket vo­nultathatnak fel születésnapjuk megünneplésére, de van valami, amit soha nem érhetnek el és ez az a megható szeretet, amellyel a hálás angol nép viseltetett életé­ben és viseltetik halálában “jó ki­rálya” iránt. Az angol nép reménykedése Az angol királyi korona nem­csak Anglia és a birodalom egy­ségének a szimbóluma, de az an­gol koronához tartozó népeknek hagyományaikhoz való fenkölt ragaszkodását is jelképezi. Az al­kotmányos angol monarchia az emberi méltóság és a szabadság tiszteletén alapszik. Az angol ki­rály egyik címe; a hit védelmező­je. És az angol kormány íratlan törvényei szerint ez nemcsak az anglikán vallás, hanem a szabad­ságba vetett hit megvédelmezését is jelenti. A hagyományaihoz való ra­gaszkodása mellett az angol nép erősen gyakorlati érzésű. Annál feltűnőbb, hogy milyen reményke­déssel: optimizmussal van eltelve az angol nép II. Erzsébet uralko­dása iránt. Ennek az optimizmus­nak legfőbb magyarázata, hogy Anglia történelmének egyik legdi­csőbb korszaka I. Erzsébet nevé­hez fűződik és hogy II. Erzsébet nemcsak I. Erzsébet korának tá­voli emlékeit, hanem fiatalságá­nak valóságát is magával hozza a trónra. Népek és országok sorsa a realitások és irrealitások néha kibogozhatatlan szövevényéből alakul ki. Lehetséges, hogy ez az optimizmus, amely erőt vett az an­gol népen, meg fogja könnyíteni a nehézségeknek a megoldását, me­lyekkel szembe kell néznie. A szabadság: hit az emberben * ♦ ♦ Az optimizmus a szabad orszá­gokban az emberi együttélés és haladás leghatalmasabb motori­kus ereje. Valójában az optimiz­musból fakadt a szabadság, amely az emberbe vetett hiten alapszik. A zsarnokság pesszimizmus, mert nem hisz az emberben és a keve­sek uralmát az emberek elnyomá­sára építi fel. Amerika ezen a hé­ten ünnepelte egyik legnagyobb elnökének, Lincoln Ábrahámnak a születésnapját. Lincoln életének legnagyobb győzelmét, amely az amerikai történelem legfényesebb lapjaira van beírva, határtalan és lebirhatatlan optimizmusának kö­szönhette. Lincoln is az emberben hitt, minden emberben, minden ember egyforma jogában és ez a hite irányította azon az utón, mely a rabszolgaság megszüntetéséhez vezetett. A szabad népek optimizmusa váltotta ki az ellenállás szellemét és eltökéltségét a kommunista zsarnokság fenyegetéseivel szem­ben, amely a szabad világ védelmi előkészületeiben nyilatkozik meg. Ezekből a védelmi elkészületek­­ből született meg többek között az Atlanti Tanács szervezete, amely rendkívül fontos tanácskozásait kezdte meg Lisszabonban, február húszadikán. Truman nyilatkozata Truman elnök az elmúlt héten a Kölcsönös Biztonsági Törvény haladásával kapcsolatban üzene­tét küldött a Kongresszushoz s ez az üzenet is mindenben alátámasz- > tóttá azt az optimizmust, amellyel ennek a törvénynek megvalósulá­sa elé tekintenek. “Az Egyesült Államok és szövetségesei,— mon­dotta az elnök üzenetében — ál­landó és hatalmas haladást tesz­nek a demokratikus országoknak, a szovjet imperializmus elleni vé­delmi előkészületek kiépítésében. A szabad országok máris megte­remtették azt az alapot, amelyen a kölcsönös védelem legyőzhetetlen épülete fog ^melkední. Tovább kell haladnunk a megkezdett utón, hogy a szabad világ ereje lebirha­tatlan akadályt jelentsen a kom­munisták számára,imperialista cél­jaik megvalósításával szemben”'. I

Next

/
Thumbnails
Contents