Szabad Sajtó, 1950 (44. évfolyam, 40-45. szám)

1950-10-06 / 40. szám

October 6. 1950 Page 3. Oldal Kis hírek a magyar nép életér öl és szenvedéséről Magyarországon a pincérek a rendszer legújabb besúgói. A bu­dapesti pincérek rendeletet kap­tak, hogy ki kell hallgatniok a vendégek beszélgetését és fel kell jegyezniök azoknak a nevét, a­­kik túlsókat költekeznek vagy túl gyakran járnak vendéglőbe, kávéházba vagy mulatóhelyre. Ugyanakkor elrendelték a taxi soffőröknek is, hogy száz forint­nál magasabb fuvar esetén Írják fel az utas nevét és lakcímét. Az illetőt másnap becitálják a politi­kai rendőrségre és kikérdezik, hogy honnan telik neki a költsé­ges taxizásokra. • • A budapesti pincéreket nem hozza zavarba az uj rendelet. Hi­szen a pesti pincér leleményessé­gének és ügyességének szinte le­gendás hire van. Megvédik ők a vendégek érdekeit még a politikai rendőrség kopóitól is. Érdemes felidézni ezzel kapcsolatban egy hires háború előtti pincértörténe­tet. Egy amerikai gyáros a leá­nyával és egy kezdő magyar mér­nökkel egy budapesti mulatóban szórakozott. Amikor fizetésre ke­rült a sor, a pincér az egész szám­lát letette az amerikai gyáros elé. “Felezze meg a számlát”, szólt a pincérhez az amerikai vendég. A pincér ránézett az ijedtében szin­te bálvánnyá meredt magyar mér­nökre és igy válaszolt szemrebbe­nés nélkül: "Már megfeleztem, uram, ez csak az önre eső rész”. Ha jó bútorról van szó Az Breinernél mindég Olcsóbban kapható... 39 ÉV ÓTA SZOLGÁLJUK CONNECTICUTI MAGYARSÁGOT Nemcsak bútort lehet kapni BREINER MIHÁLY üzletében, hanem mindent amire háza berendezésénél szüksége lehet* SZŐNYEGEKET, LÁMPÁKAT, JÉGSZEKRÉNYEKET, MINDENFÉLE KONYHAFELSZERELÉSI TÁRGYAKAT, MOSÓGÉPEKET, VILLANY-VASALÓKAT, STB., azonkívül különböző gyártmányú RÁDIÓKAT ÉS TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKEKET. MINDENT, AMIRE SZÜKSÉGE VAN, MINDENBŐL A LEGJOBBAT ÉS MINDENT A LEGOLCSÓBBAN! És a legjobb fizetési feltételek mellett! THE BREINER FURNITURE CO. 352 HANCOCK AVENUE, BRIDGEPORT, CONN. Telefon: 4-5176 CÉGÜNK NINCSEN ÖSSZEKÖTTETÉSBEN SEMMIFÉLE MÁS CÉGGEL. BREINER SAMU 39 ÉVVEL EZELŐTT CSAK EZT A CÉGET ALAPÍTOTTA, AMELY AZÓTA IS CSALÁDI VEZETÉS ALATT ÁLL. A csapi szovjet vasutasok mun­kaversenyre hívták ki a záhonyi magyar vasutasok. A budapesti rádió nagy lelkendezve jelenti be a hirt és szóról szóra ezt mondja: “Ez a munkaverseny világosan mutatja, hogy a Szovjetunió ál­landóan és hathatósan segítségére van a magyar dolgozóknak”. Mindenki tudja, hogy Csapon és Záhonyban rakják át szovjet vas­úti kocsikba a Magyarországból Oroszországba szállított magyar árut. A munkaversenynek kétség­telenül az a célja, hogy most a magyar áruk átrakodását meg­gyorsítsák, tehát még több ma­gyar árut szállítsanak a Szovjet­unióba. Erre a szemenszedett rab­lásra meri mondani a budapesti rádió, hogy a szovjet-segítségnek a jele. • • Stockholmban a magyar kom­munista követség felszólította a még ott dolgozó 1500 magyar munkást, hogy térjen haza, mert otthon sokkal boldogabban és jobban élhetnek, mint idegenben. A háború után érkeztek ezek g magyar munkások Svédországba. Amikor lejárt a szerződésük, 3 kommunisták megpróbálták haza­vinni őket. De csak egyrészük en­gedelmeskedett. Az említett 150Ö munkás kint maradt Svédország­ban. Most a kormány szeretné őket hazacsábitani. A magyar munkások azonban elutasították a kommunista ajánlatot. De ez nem az egyetlen külföldi kudarca a magyar kommunistáknak. • • Mint ismeretes, néhány hó­nappal ezelőtt úgynevezett am­­neszti-rendeletet adtak ki a :rir gyár kommunisták. Ebben közöl­ték a külföldi magyarsággal, hogy valamennyit “bünbocsánatban” részesítik, ha hajlandók záros ha­táridőn belől hazatérni. Csak né­hány idős ember és elkeseredett munkanélküli engedett a felhívás­nak. Ezek közül is több vissza­szökött. Szörnyű dolgokat mesél­tek a magyarországi állapotokról. • • De nemcsak a menekültek, ha­nem még a külföldön élő kommu­nisták sem hajlandók visszatérni Rákosi keblére, A közelmúltban a francia kormány több magyar kommunistát kiutasított Francia­­országból. Egyikük, egy Szál Pé­ter nevű újságíró, átment Nyu­gatnémetországba és kijelentette, hogy ott óhajt letelepedni. • • Magyarországon életveszélyes dolog vasutasnak lenni. A sínek és a szerelvények szörnyű álla­potban vannak és igy egymást érik a vasúti szerencsétlenségek. Minden szerencsétlenség “esetén a helybeli vasutasokat és a vonat személyzetét hibáztatják és sza­botázs címén elítélik őket. A kö­zelmúltban egy orosz szabadságos vonat kisiklott a Szovjetunió felé vezető fővonalon. Több szovjet katona meghalt. A két helybeli váltóőrt szabotázs címén népbi­­róság elé állították és kivégezték. • • Losonczy Géza, népnevelés­ügyi államtitkár kegyvesztett lett. Losonczy a nem-moszkvai kom­munisták csoportjához tartozik. Kegyvesztettsége arra vall, hogy Rajk László felakasztása után most kiújult a harc azok ellen a kommunisták ellen, akik nem Moszkvából jöttek haza. Ehhez a csoporthoz tartozik Kállay Gyula külügyminiszter, Zöld Sándor bel­ügyminiszter és Donáth Ferenc államtitkár. Mindegyik hithü, jó kommunista. Egyetlen "bünük” Rákosiék szemében, hogy nem Moszkvából jöttek haza. A Kominform, a nemzetkö kommunizmus központi szerv utasítást adott ki Varsóból a csa lós államok közoktanásügyi m niszterei részére. Ebben előírj, hogy az uj iskolai évben fokoz: ŐRKÖDJÜNK AMERIKA FELETT! Irta: G. C. Marshall tábornok, haidügyminiszter. nem élhet—kiirtják a kevesek zsar noksága alatt, akik a tömegek fe­lett korlátlanul uralkodnak. Modern idők történetében még sohasem volt más népnek akkora felelőssége, mint most az ameri­kaiaknak. Az emberiség ismét a szabad­ság és zsarnokság közötti küzdel­mét vívja meg és választania kell szabadság és zsarnokság között. Meg kell értenünk azonban a többieket és a többi népek is ért­senek meg bennünket. Nagy se­gítség ilyenkor, ha idegen szüle­tésű vagy származású hü polgár­társaink arra vállalkoznak, hogy rokonaiknak és barátaiknak kül­földre irt leveleikben ismertetik az Egyesült Államok polgárainak életét és céljait. Dicséretre érde­mes nemes cél ez, amely az ame­­rikaellenes befolyások ellensúlyo­zására okvetlenül szükséges, ami­kor a diktátorok a propaganda segítségével kiforgatják, kicsufol­­ják az igazságot. Mi, amerikaiak, bőkezűek va­gyunk, majdnem a tulságba me­nően, de szükséges, hogy megért­sük a külföldiek lelkivilágát is. A mások helyzetébe kell képzelnünk magunkat, ha ítéletet akarunk mondani a mások véleménye felett Hiábavaló a nagylelkűség, ha a mások érzékenységére nem va­gyunk tekintettel, nemzeti büsz­keségükre, a tökéletesen elütő vi­szonyokra, amelyek között élnek. A vasfüggöny mögött az embe­rek felvilágosításaikat a központi­lag irányított sajtóból merítik, a­­melyet elképesztő propaganda gé­pezet diktál. Elképesztő, mert mit sem törődik a való tényekkel. Ilyen körülmények között nem kis feladat magunkról az igazsá­got hirdetni és elhitetni ezekkel az emberekkel. Az európaiak többek között at­tól is tartanak, hogy nem támasz­kodhatnak ránk, mert könnyen megváltoktatjuk -a véleményünket és feladjuk az egyszer elfogadott politikát, minden előzetes figyel­kell az orosz nyelv tanítását és a “szovjet kultúra” oktatását az is­kolákban. Elrendeli továbbá azt, hogy azokat a tanítókat és taná­rokat, akik nem tették le a szük­séges politikai vizsgát, azonnal el kell bocsátani. Iskolaigazgató pe­dig csak az lehet, aki tettekkel bi­zonyítja be, hogy lelkes hive Moszkvának. Az iskolákban vé­gül meg kell szervezni a spicli szolgálatot. • • A Szabad Nép cimü kommunis­ta lapban hatalmas cikk jelent meg arról, hogy Magyarországon nincs munkanélküliség. A cikk óriási derültséget okozott Buda­pesten, ahol mindenki tudja, hogy a Pilvax-közben levő munkanél­küli hivatalban legalább százezer nyilvántartott budapesti munka­­nélküli szokott jelentkezni mun­káért és segélyért. Az emberek olyan hosszú sorban állanak a munkanélküli hivatal előtt, hogy újabban eltörölték a hetenkénti jelentkezést és a munkanélküliek­nek ezentúl csak havonta kell je­lentkezniük. A rendeletnek az az oka, hogy egy hét alatt le sem tudják pecsételni a rengeteg mun­­kenélküli jelentkezési lapját. • • Az egyház és az állam meg­egyezése mostmár világosan mu­tatja, hogy a katolikus püspöki kart a kommunisták megzsarolták. Rákosiék tudták, hogy minél job­ban kínozzák a szerzeteseket és az alsóbb papokat, annál bizto­sabb, hogy a püspöki kar nem néheti tétlenül ezeknek az ártat­lan embereknek a szenvedését. A püspöki kar az egyezmény aláírá­sával nem remélhette, hogy az ab­ban foglaltakat a kormány betart­ja, de legalább egy időre megpró­bálta enyhíteni az egyház szolgái­nak a mérhetetlen szenvedését. Kétségtelen, hogy az egyezmény után a kommunisták először meg­próbálják a szakadárpapok elő­térbe állítását, majd később újból erélyesen fellépnek az egyház igazi vezetői ellen. PÁRTOLJA HIRDETŐINKET! meztetés nélkül. Attól tartanak, hogy megszüntetjük az Európai Segítő Programot, nem törődve a katasztrofális következményekkel. Ezt a félelmet a tudatlanság is táplálja, mert nem ismerik a mó­dot, ahogyan az amerikai politi­kai álláspont kialakul. De ma­gunknak is ügyelnünk kell, ne­hogy meggondolatlan, vagy sze­mélyes határozatokat hozzunk. Fontos, hogy alaposan megvitas­suk, mielőtt határoznánk. De ha egyszer leszögeztük elveinket, nem szabad indoktalanul más ál­láspontra térnünk. Veszedelmes küzdelmet folyta­tunk kérlelhetetlen ellenféllel. Ezt a harcot végig kell vívnunk. Nem szabad hitünket és életberendezé­sünket, amit demokráciának ne­vezünk, kockáztatnunk. Fenn kell tartanunk az emberi szabadságot egy tisztességes és igazságos tár­sadalom keretében. — Lehetetlen Amerika segitokészségét, önzet­lenségét a diktatúrák propagan­dájának pergőtüzében, a rágalmak alatt felismernünk, de még lehe­tetlenebb Amerikát a csendőrálla­mok sorában elképzelni, ahol az egyéni szabadságot—ahogy mi i-s merjük és ami nélkül a mi népünk ORAN BELÜL kiutaljuk rendelését VÁMMENTESEN A MAGYAR KORMÁNY engedélyével MAGYARORSZÁGBAN budapesti raktárunkból KÁVÉ, TEA, KAKAO NYLONHARISNYAés ÖSSZES EGYÉB VÁMMENTES MAGYARORSZÁGI SZERETETADOMÁNY nálunk megrendelhető Árjegyzékké/ készseggel szolgálunk 6 LOB V S TRADING CORP. 61 BROADWAY, HEW YORK 6 Tel. BOwling Green 9-4164 $319*50-es érték »279* CSAK RÖVID IDEIG KÖNNYŰ FELTÉTEL Beépített villanylámpák. Kiemelhető füstnélküli broiler. Teljesen sav ellen­álló porcellán, emaillal bevonva. Szi­getelve, fűtőanyag takarításra. Városi természetes vagy tartályolt gázra. Jóvá hagyva az American Gas Association által. Magee egy nagy név 1856 óta tűzhelyekben. Televízión hirdetve. PEERLESS FURNITURE Co. 357-371 FAIRFIELD AVENUE BRIDGEPORT, CONNECTICUT Telefon: 6-3895

Next

/
Thumbnails
Contents