Szabad Földműves, 1988. január-június (39. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-08 / 1. szám

i и od Földműves ♦ 1988. január 8. ★ 1. szám ★ XXXIX. évfolyam ★ Ara 1,— Kčs Tisztelt elvtársak, kedves barátaim. az új év küszöbét átlépve mínd­­annviukat szívélyesen köszöntőm leg­felsőbb politikai és állami szerveink nevében és a salát nevemben Is Kí­vánok önöknek ebben az esztendőben JA egészséget .életükben és munká lukban sok sikert, családjuknak bé­kességet, elégedettséget. Egyszóval azt. amit az emberek kívánnak egy­másnak. minden lót. A CSKP Központi Bizottsága decem­berben értékelte az lB87-es esztendő eredményeit. Megállapításait nvtlvé­­nosságra hoztok Bizonyára ismertek önök előtt s ezért csak röviden fog­lalkozom velők A központi bizottság értékelte az állampolgárok áldozatos mnnkáiát. amelyből oem volt hiány. Bgvtdelöleg bírálta azt. hogy nem va­­lásltnttnk met terveinkbe foglalt va lsmennvi szándékunkat Ennek alap­ján meghatározta a párt eljárását a követkézé Időszakra Nyomatékos hangsúlyt helyezett főleg a gazda«ág­­feftesztés fngyatékossáealnak kiküszö­bölésére Közös munkánk |ft eredmé­nyeitől függ az emberek életszínvo­nala és szocialista biztonságérzete Sokszor kimondtuk ezt. s így 'gaz. Ezért kell mindenütt haladéktalanul a legnagyobb felelősségtudattal hoz­záfogni az Idei terv igényes feladatai­nak teliesftéséhez. A CSKP KB decemberi ülé­sének határozatai továbbfejlesztik azt a programot, amelyet a XVII. párt­kongresszuson hagytnnk |nvá g ame­lyet a központi bizottság előző ölésén dolgozott И. Más testvéri orsságnk­­hos hasnnlőan hozzáfogtunk a szociá­lis és gazdasági fejlesztés meggyorsí­tása stratégiáiénak megvalósításához, a társadalmi élet valamennvl területé­nek átalakításához és я szocialista demokrácia elmélyítéséhez Ez a válasznak az ő| fejlődési sza­kasz követelményeire, elsősorban a tudományos-mfiszaki forradalom ki­bontakoztatásának lázas etemére Ez a mődja a szocializmus alkotó erői legteljesebb kihasználásának demok­ratikus lényege és hnmanisto tartal­ma továbbfejlesztésének Ezzel kap­csolatban Ismét hangsúlyoznám a szovjet kommunisták őjabb gondola­tainak s a sznvlet társadalom forra­dalmi átalakítása merész eljárásának valóban történelmi Jelentőségét. Ez számunkra is követendő példa a ta­pasztalatok kőtforrása s támasz fel­adataink teljesítésében. Figyelmünk előterében az idén is elsősorban e gazdasági reform elö­­késsftése és fokozatos megvalósítása áll. Arra a nagy mnnkára építünk, amelyet tavaly végeztünk. Társadal­munk széles nyilvánossága megvitat­ta és támogatta azoknak a kulcsfon­tosságó törvényeknek tervezeteit, a­­melyek az átalakításnak fontos részét. Jogi bázisát képezik. A gazdasági me­chanizmus komplex átalakitásároi szó­ló határozat, amelyet legutóbbi ülé­sén a CSKP Központi Bizottsága fo­gadott el. meghatározza ennek az át­alakításnak konkrét szervezési, tárgyi és időbeli rendjét. Nagyságukat, mély­ségüket és igényességüket tokintve rendkívüli feladatokról van szó. Tel­jesítésükhöz azonban rendelkezünk a nélkülözhetetlen előfeltételekkel De szükséges a szívósság, a következetes­ség, a merészség, a megfontoltság; és mindannyinnk |obb munkája. A gazdasági és szociális fejlesztés meggyorsításának előfeltétele szocia­lista társadalmunk alkotó erőinek ak­tivizálása. a dolgozók széles rétegei energiájának, bölcsességének és ta­pasztalatainak minél nagyobb mére­tő érvényesítése Ezért súlyt helye­zünk a szocialista demokrácia továb­bi elmélyítésére és az önigazgatás fej­lesztésére. Ebben a szellemben foly­tatjuk a munkát minden területen. Széles körben alkalmazzuk a demok­ratikus munkamódszereket, a nyílt­ság politikáját, a nyilvános tájékoz­tatást, tökéletesítjük az ellenőrzést. Növelni fogjuk minden állampolgá­runknak: a kommunistáknak, a más politikai pártok tagjainak és a pár­­tonkívülieknek részvételét politikánk kialakításában és megvalósításában. Elvi fontosságú lépésnek tekintjük főleg azt. hogy új helyzetbe kerülnek a dolgozókoltektivák, amint azt rög­zíti az állami vállalatról szóló tör­vénytervezet. A társadalom gazdag és snkrétú életének fejlesztése megkívánja a Nemzeti Front sze/epének növelését, a társadalmi és az érdekképviseleti szervezetek, valamint a Nemzeti Front­ba tömörült politika) pártok tevé­kenységének tökéletesítését. íívakor­­latilag egész felnótt lakosságunk szer­vezett a Nemzeti Front szervezetei­ben. Az előttünk álló nagy feladatok teljesítését lelentós mértékben segíti támaszkodásunk erre az eróre. Az át­alakítás mélyrehatóan érinti az er­kölcsi. politikai területet is. Kötődik hozzá a becsületes, a Jó minőségű munka Iránti — úgy is mondhatnám — eléggé megcsappant tisztelet hely reállttása. a szocialista alapelvek be­tartása, az emberek Iránti bizalom légkörének Javítása, s az emberek kö­zötti elvtársi jo kapcsolatok, szilár­dítása. Tisztelt barátaim. társadalmunk élete mélyrehatóan összefonódik a nemzetközi esemé­Gustáv Husák elvtárs, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke Január 10-én ünnepli 75. szü­letésnapját. Szerkesztőségünk munkaközössége ebből az alkalomból szfvből gratulál Gustáv Husák elvtársnak, s felelősségteljes munkájához sok sikert, friss erőt és Jó egészséget kíván nyekkel. Tavaly Is meleg rokonszenv­­vel és őszinte támogatással fogadtak Mihail Gorbacsov elvtársnak, az SEKP KB főtitkárának törekvéseit, a Szov­jetuniónak és az egész szocialista kö­zösségnek fáradhatatlan harcát a nuk­leáris veszély elhárításáért és a nem zetközl biztonság megszilárdításáért. Пszinte örömmel fogadtuk a Szovjet nnió és az Egyesült Államok legfel­sőbb képviselői tavaly decemberben tartott washingtoni történelmi talál kozójának eredményeit. Ezek az első konkrét tépést Jelentik a tényleges nukleáris leszerelés útján. Noha még sok akadályt kell leküzdeni, hisszök. hogy ezt a lépést követni fogja a nukleáris és a hagyományos leszere­lés további kulcskérdéseinek megoldá­sa. A szocialista Csehszlovákia tovább­ra is hozzájárul a nemzetközi feszült­ség enyhítéséhez Európában és a konstruktív együttműködéshez világ­viszonylatban is. A nemzetközi fejlő­dés jelenlegi tendenciái alapján fog­gal bízhatunk abban, hogy népünk számára a jövőben is biztosítottak lesznek a békés élet és munka elő­feltételei. S ezt mindannyian szívből kívánjuk. Elvtársak, az idéD emlékezünk meg nemzete Ink történelme több sorsdöntő ese­ményének évfordnlójáról. Ezek közé tartozik a csehek és a szlovákok az újkori történelemben létesült első. ön­álló állama megalakításának 70. év­­tordulója, s a müncheni tragédia, ti­mely sírásójává vált a háború utáni első köztársaságnak. Ide soroljuk né­pünk dicső győzelmét 1943 február­jában, valamint azokat az eseménye két, amelyek összefüggnek a húsz év­vel ezelőtti válságos fejleményekkel. Ezekben az évfordulókban tükröződik nemzeteink bonyolult, ádáz harca a nemzeti és a szociális felszabadulá­sért, a néphatalomért, a szocializmus győzelméért és fejlődéséért. Ennek a harcnak tapasztalatai megerősítik an­nak a történelmi választásnak helyes­ségét, amelyre népünknek 1948 feb­ruárjában nyílt alkalma. Tanúskodnak népünk egységének, a csehek és e szlovákok testvéri viszonyának, a kom­munista párt történelmi szerepének, a Szovjetunióval, valamint a további testvéri szocialista országokkal léte­sített barátságunknak és szövetsé­günknek életbevágó fontosságáról. Ezek a tapasztalatok számunkra a nemzeti büszkeségnek, a hazafiság­­nak és az internacionalizmusnak erő­forrását jelentik. Szívből köszöntjük az új év alkalmá­ból azokat a csehszlovák állampolgá­rokat, akik külföldön végzik munka­feladataikat. Szívélyesen köszöntjük a testvéri szovjet népet, a szocialista országok népeit, és világszerte - ba­rátainkat. Végül köszönetét szeretnék monda­ni mindazoknak, akik lelkiismeretes mnnkájukkal hozzájárultak népünk elégedett életéhez. Kedves barátaim, az új esztendőben még egyszer mind­annyinknak jó egészséget, elégedett­séget, életükben és munkáinkban si­kereket kívánok. Közös erőfeszítéssel tegyünk meg mindent, hogy tovább virágozzék hazánk, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság. GUSTAV husAknak, a csszszk elnökének ÚJÉVI BESZÉDE sb-f f hazánk további felvirágzásért Tegyünk meg mindent Gustáv Husák elvtárs Jaroslav Kmef agrármér nőknek, a Slád kovlfiovó) Mag termesztő Álla ml Gazdaság Igazgatóiénak 1981-ben adta át a Szocialista Munka Hőse el­met CSTK [elvételek Időszerű gondolatok А XVII. kongresszus fő eredményeinek tekintjük a gazdasági, szociá­lis és társadalmi fejlődés meggyorsítása stratégiájának elfogadását. Ez a stratégia elsősorban a tudományos-műszaki haladás Intenzív érvénye­sítésére épül. Az egész elkövetkező Időszakra meghatározza a párt fő irányvonalát. Kitűzi társadalmunk továbbfejlesztésének új perspektíváit. Rendkívül ösztönzőleg hat minden területen a tevékenység aktivizálásá­ra, az új megközelítések és módszerek erélyes alkalmazására s а XVII. kongresszus programiának megvalósítása során az ÚJ utak keresésére, kipróbálására és követésére. Teljes mértékben tudatosítjuk, milyen Igényes feladat a fejlődés fel­­gyorsításának követelménye, s ez egész pártunkra nézve milyen nagy kö­telezettséget Jelent. Ez azonban korunkban, a tudományos-technika! for­radalom rohamos fellendülésének korában az egyetlen mőd|a annak, hogy helyt álljunk a világban folyó versengésben, s hogy a nyolcvanas évek második felében, valamint az ezredév végéig biztosítsuk társadalmunk fellendülését, a nép anyagi és kulturális színvonalának tartós emelését. A kongresszusi tanácskozás megszilárdította meggyőződésünket, hogy ez a program teljesen reális Teljesítését népünk bölcsessége, tapasztalata és tudása, elszántsága és hazafiassága szavatolja Elsfeorban tőlünk, egész pártunk tevékenységétől függ, hogy ezt a mérhetetlen alkotó po­tenciált felkaroljuk és érvényesítsük Idézet Gustáv Husák elvtársnak a CSKP XVII. kongresszusán elhangzott zárszavából

Next

/
Thumbnails
Contents