Szabad Földműves, 1986. január-június (37. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-04 / 1. szám

Szabod Földműves AZ SZSZK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK HETILAPJA 1986. január 4. 1. szám XXXVK Évfolyam Ara 1,— Kčs Cj feltételek között Irta: PÖSA LAJOS, AZ SZLKP KB DOLGOZÖJA Ä mezőgazdasági szakemberek kö­rében a jelen Időszakban a vita az élelmiszer-gazdaság irányításának tö­kéletesítésére vonatkozó Intézkedé­sek várható problémtára irányul. E megkülönböztetett figyelem teljesen érthető, jogos, s egyben nagyon hasz­nos is. Azt jelzi ugyanis, hogy az élelmiszer-gazdaság szakembereit — tekintet nélkül a betöltött funkcióra — a szabályzók változása nagyon is érinti és érdekli. Tudatosítani kell, hogy az élelmi­szer gazdaság fejlődésében a jelenle­gi időszak rendkívüli Jelentőségű. El­érkeztünk ugyanis a fejlődésnek ah­hoz a szintjéhez, amikor az élelmi­szer-ellátás mennyiségi feladatait lé­nyegében megoldottuk, amikor a termelésfejlesztésnek a mennyiségi szemléletről át kell orientálódnia a minőségi mutatókra, és amikor már nemcsak a termelés az egyetlen fon­tot feladat, hanem ugyanolyan fon­tos az értékesítés, a választék bőví­tése, az új termékek forgalomba ho­zatala s egyéb kritériumok is. Ezen vásárlói változások megfelelő kielé­gítése a szabályozó rendszer fokoza­tos tökéletesítése nélkül elképzelhe­tetlen. Mint. ismeretes, a mezőgazdasági szabályozó rendszer átfogó lényeges változására legutóbb 1982. január el­sejével került sor. Az eddigi tapasz­talatok egyöntetűen azt mutatják, hogy e változások pozitívan hatottak a mezőgazdasági termelésre, ami kéz­zelfoghatóan megmutatkozott az el­ért eredményekben. Kí^öncsen fontos az a mozzanat, mely szerint a leg­magasabb párt és állami fórumok egybehangzóan leszögezték, hogy a lakosság élelmiszer ellátásáért a me­zőgazdasággal azonos szinten felelő­sek mindazon tárcák, amelyek termé­keikkel közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak az élelmiszerek gyártá­sához. illetve forgalmazásához. Ez a szemlélet a gyakorlat szintjére emel­te a mezőgazdasági-élelmiszeripari komplexum létét is. ’Az elért eredmények alapján az irányító szervek arra az elhatározás­ra jutottak, hogy az 1982-es szabá­lyozó rendszert nem szükséges alap­jaiban megváltoztatni, elég, ha e sza­bályozó rendszert „hozzáigazítják“ a már említett megváltozott körülmé­nyekhez. E munkák eredménye az 1.986. január elsejétől bevezetésre ka­rülő szabályozórendszer-módosítás. Röviden úgy lehetne összefoglalni a változások lényegét, hogy azok célja az üzemi önállóság fokozásá­val, a gazdasági érdekek szélesebb figyelembevételével teljesebben ösz­tönözni a hatékonyságot és a minő­ség növelését. Az ez ideig gyakran hangoztatott igényesebb közgazdasá­gi környezet, vagy „gazdasági kény­szer" a termelés több területén már nem jelszó, hanem valóság. Lényeges változás az eddig sokat bírált tervle­bontás fokozatos felváltása az adás­vételi szerződésekre alapozott terve­zési rendszerrel, aminek igazi mivol­tát és lényegét üzemeink nagy része csak most kezdi felfedezni. Az eddig nagyon hiányolt nagyobb üzemi ön­állóság már nemcsak elképzelés, ha­nem valóság. Természetesen, nagyon is hibás gondolat lenne azt hinni, hogy e vál­tozások gyakorlati megvalósítása zök­kenőmentesen történik. Az eddigi ta­pasztalatok azt mutatják, hogy a megszokás, a rutin, a hatalmi és gaz­dasági érdekek feladása már csak nagyon kis mértékben is nagy ellen­állásba ütközik. Ezen tényeket figye­lembe véve nem lehet arra számíta­ni, hogy az új szabályozó rendszer bevezetésével, mint a varázspálca le­gyintésével a dolgok egyszerre meg­változnak. Itt egy fokozatos változás­nak lehetünk szemtanúi, melynek gyorsasága és hatékonysága nagy­mértékben függ az irányító szervek következetességétől, valamint a gaz­dálkodó egységek fegyelmétől és gazdasági érdekeinek figyelembevé­telétől. A másik oldalon figyelembe kell vennünk azt is, hogy mint min­den új dolognak, az 1986-os évvel be­vezetésre kerülő szabályozó rendszer­nek is megvannak a gyenge pontjai, amiket fokozatosan ki kell küszö­bölni. A tervezés fontos új eleme a me­­zőgazdasági-éleimiszer-ipari komple­xum egységes tudományos műszaki terve. Ennek lényege, hogy a tudo­mányos-műszaki tervezés ezentúl nemcsak a mezőgazdaságra, illetve az élelmiszeriparra terjed ki, hanem az összes ezen ágazatokkal összefüg­gő, ezeket kiszolgáló ágazatokra is. Hosszú távon ezen Intézkedések nyo­mán elvárjuk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jobb mennyiségi és mi­nőségi eszközellátottságát, s annak dinamikusabb műszaki innovációját. A mezőgazdasági üzemek körében legnagyobb horderejű változást a ter­melési és felvásárlási feladatok köz­ponti előírásának lényeges csökken­tése és az üzemi tervezésnek az adásvételi szerződésekre való alapo­zása jelenti. Valójában itt minőségi változásról van szó, és ennek az alapelvnek a sikeres megvalósítása lényeges változásokat hozhat az egész népgazdasági tervezésben is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen a ponton a legnehezebb az elmozdulás, mivel az eddigi terv­­lebontás helyett a fő hangsúly a ter­melők és felvásárlók közötti párbe­szédre helyeződik át. Csak nagyon nehezen változtatnak az eddigi munkastílusokon a felvá­sárlóüzemek. Az esetek nagy részé­ben még mindig a középszintű irá­nyító szervekben, főleg a járási me­zőgazdasági igazgatóságokban látjuk „fő támaszaikat“, s tőlük remélik problémáik megoldását. Az eddigiek során csak nagyon kevés pozitív pél­dát tudunk felhozni a tényleg átfogó, egymás érdekeit messzemenően íigye lembe vevő adásvételi tárgyalásokra, amikor a felvásárló nemcsak kér és követel, hanem hajlandó a termelés­hez szükséges feltételeket, főleg esz­közöket is biztosítani, s igazságos módon megosztani, vagy legalább el­fogadhatóan mérsékelni a termelési kockázatot is. Helyenként a kerületi és járási mezőgazdasági Igazgatósá­gok is a felvásárlóüzemekhez hason­lóan csak nagyon lassan orientálód­nak át az új. magasabb igényeket kielégítő irányítási módszerekre. Sok helyütt a tanácsadás, ésszerű munka­­megosztás helyett a „bábáskodás" dominál. E jelenségek okai a már említett megszokás és rutin mellett abban is rejlenek,' hogy nagyon sok helyen nem sajátították el az új sza­bályozó rendszer „filozófiáját" és nem képesek az üzemben a változások lényegét megérteni és alkalmazni. Objektív nehézség, hogy csak az 1985. év végén készültek el az új szabályozó rendszer Jogi és egyéb előírásai, ami helyenként lehetetlenné tette a teljes és átfogó gazdasági felkészülést és meglátást. Lényeges a pénzügyi szabályozók változása is. Az ipari eredetű terme­lőeszközök állami támogatásának Je­lentős mérséklése, az anyagi eszkö­zök megfontoltabb, ésszerűbb fel­használását kívánja ösztönözni. Ezzel egy időben jelentősen átcsoportosí­tották a pénzügyi forrásokat is, úgy, hogy a nem ártámogatási források volumene jelentősen növekszik. Ezek felhasználásának módját a most ki­adásra kerülő rendeletek pontosan meghatározzák. A mezőgazdasági üze­mek vezetőinek ezért fontos, hogy e rendeleteket aprólékosan áttanulmá­nyozzák annak érdekében, hogy tud­ják, ezekből az alapokból milyen cé­lokra lehet bizonyos kiegészítő for­rásokat igényelni. Az ár- illetve pénzügyi viszonyok változásának kö­zös vonása, hogy nagyobb mértékben jutalmazzák a minőségi terméket mint eddig, ami az élelmiszer-eladá­sok relatív telítettségének időszaká­ban teljesen helyénvaló. (Folytatás a 2. oldalon) Világos programmal készülünk a CSKP XVU. kongresszusára Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének újévi beszéde Tisztelt Polgártársaim, Elvtársak, az 1^86-os áj esztendő küszöbén szívélyesen köszöntőm önöket Cseh­szlovákia Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány nevében és a saját nevem­ben is. jó egészséget, további sikeres munkát, boldogságot, örömet és elé­gedettséget kívánok önöknek magán- és családi életükben. Ezen a napon immár hagyományo­san elgondolkodunk afölött, hogy mit tettünk az elmúlt esztendőben, él afölött is, hogy mit kell tennünk a zoknak a reményeknek, terveknek és szándékoknak megvalósításáért, ame­lyeket mi valamennyien és egész tár­sadalmunk is az áj esztendővel hoz kapcsolatba. Kedves barátaira, arra a kérdésre, hogy milyen volt az eltelt év, egyszerű választ adha­tunk: népünk, államunk számára ez további jó esztendő volt. Polgártár­saink milliói igen becsületes és hasz­nos munkát végeztek. A párt és az állam szervei, a Nemzeti Front szer­vezetei és a nemzeti bizottságok nagy igyekezetét fejtettek ki sikeres előrehaladásunk érdekében. Arra tö­rekedtünk, hogy cselekvő választ ad Junk a kor új követelményeire, ke­ressük és feltárjuk az új utakat, a­­melyeket követve Csehszlovákia kor­szerű, fejlett szocialista országként lépést tarthat a világgal. Büszkeséggel, szeretettel és hagya­tékuk továbbfejlesztésének szándéká­val emlékeztünk meg nemzeti felsza­badító harcunk betetőzésének és ha­zánk szovjet hadsereg általi felsza­badításának boldog pillanatairól, új életünk építésének négy évtizedéről. A fiatalság és a szépség jegyében a spartakiád örömteli napjai is meg­erősítették népünk egységes akara­tát: tovább haladni a szocializmus útján. Az elmúlt napokban Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának, majd a Szövetségi Gyűlés­nek és a nemzeti tanácsoknak ülé­sein igényesen és bíráló szellemben megvontuk az eltelt időszak mérle­gét és foglalkoztunk a jövő felada­taival. joggal mondhatjuk, hogy ked vezőek a politikai, a gazdasági és a társadalmi fejlődés alapvető ten­denciái. Igényesebb körülmények kö. zött is biztosítjuk a dinamikus gaz­dasági fejlődést. Előzetes adatok sze­rint teljesítettük az elmúlt esztendő alapvető tervfeladatait és az egész 7. ötéves tervet is. További fontos termelő és energetikai létesítménye­ket adtunk át rendeltetésüknek, a­­melyek gyarapítják gazdasági poten­ciálunkat. Erősödött államunk és pénznemünk nemzetközi helyzete. A legfelsőbb párt- és állami szer­vek nevében, valamint a saját nevem­ben is szeretnék ma őszinte köszö­netét mondani mindannyiukuak. A munkásoknak, a földműveseknek, az értelmiségnek, a nőknek, a fiatalok­nak, a fegyveres erők tagjainak és a többieknek az eredményekhez való hozzájárulásukért. Mindazoknak, akik az iparban, a mezőgazdaságban és a többi népgazdasági ágazatban, a szol­gáltatásokban és az egészségügyben, a tudományban, az oktatásban, a kul­túrában és egyéb területeken előse­gítették a feladatok teljesítését, kijár társadalmunk elismerése. Különöskép­pen becsüljük az egyének és a kol­lektívák szocialista kötelezettségvál­lalásainak teljesítését és új munka­kezdeményezéseiket a CSKP XVII. kongresszusa tiszteletére. A közös munka gyümölcsei kifeje­zésre jutnak államunk politikai, szo­ciális és gazdasági stabilitásában, szi­lárd elismert nemzetközi helyzeté­ben. Tükröződnek az életszínvonal­nak, a lakosság személyi és társadal­mi fogyasztásának növekedésében. Noha tudjuk, hogy egyes területeken még előfordulnak fogyatékosságok, amelyeket erélyesen ki kell küszöböl­nünk. megállapíthatjuk, hogy általá­ban javult a belső piac ellátottsága, főleg élelmiszerrel. Az életkörülmé­nyek javulását szolgálja számos új iskola, egészségügyi, kulturális és ke­reskedelmi létesítmény, a müutak és a prágai metró további kilométerei. Az eltelt öt esztendőben mintegy másfél millió állampolgár költözhe­tett új, korszerű lakásba. Előrelép­tünk egyéb fontos területeken is. Munkánk és politikánk legfonto­sabb eredményének azt tekintjük, hogy az emberek nálunk biztonság ban, jól és elégedetten élhetnek, s nem kell félniük a holnaptól. A szo­cialista rendszer e vívmányai sokat jelentenek főleg napjainkban, amely­ben embermilliókat sújt a munkanél­küliség, a nyomor, a jogfosztottság és a létbizonytalanság. Az elvégzett munkát ugyanakkor józa: -I ércékeljük. Tudjuk, hogy e­­gyes Ku.ieljtívák teljesítetlen felada­tokkal lépték át az új esztendő kü­szöbét. Nyíltan bíráljuk a különböző helyeken még mindig előforduló fo­gyatékosságokat és gyöngéket. Fel­számolásukra még határozottabban fogunk törekedni. Ez egész társadal­munknak és minden állampolgárunk­nak érdeke. Kedves polgártársaim, elvtársak, ebben az esztendőben népünk éle­tének fontos időszakába lépünk. Már­ciusban tartjuk Csehszlovákia Kom­munista Pártjának XVII. kongresszu­sát. Ez a kongresszus felméri a XVI. kongresszus óta eltelt öt esztendő munkájának eredményeit és a nyolc­vanas évek második felére, valamint az ezredfordulóig kitűzi társadalmunk további sokoldalú fejlődésének prog­ramját. A 8. ötéves tervnek a kong­resszuson megtárgyalásra kerülő i­­rányelvtervezetét rövidesen közzé­­tesszük, hogy a nyilvánosság kifejt­hesse vele kapcsolatos véleményét. Kiegyensúlyozott mérleggel és vilá­gos programmal készülünk a kong­resszusra. Ez a program kifejezi a nép érdekeit, megfelel a társadalmi fejlődés új szükségleteinek. Ezért hisszük, hogy a magáének fogja te­kinteni az egész Nemzeti Front is. Ezzel a közös programmal és az elvégzett munka becsületes számadá­sával járulunk polgártársaink elé a május végén sorra kerülő választá­sokban, annak reményében, hogy tá­mogatni fogják. Szándékunk emelni a nép életszín­vonalát és megszilárdítani Csehszlo­vákia helyzetét a világban. Ez meg­kívánja társadalmunk dinamikusabb szociális és népgazdasági fejlesztését. Ennek alapvető módját elsősorban abban látjuk, hogy jóval intenzíveb­ben alkalmazzuk a tudományos-mű­szaki haladás eredményeit, széleskö­rűen bevezessük a csúcstechnikát és a haladó technológiát. E tekintetben nagy lehetőségeket nyit meg szá­munkra a Szovjetunióval és a többi szo­cialista állammal való gyorsabb nem­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents