Szabad Földműves, 1984. július-december (35. évfolyam, 27-52. szám)

1984-09-15 / 37. szám

f 1 Földműves AZ SZSZK MEZÖGAZDASÄGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK HETILAPJA 1984. szeptember 15. 37. szám XXXV. évfolyam Ага 1,— Kč« Millió hajszáléren Irta: Krocsány Dezső, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke : J ,.4.^-. .,Í;,L .... .нл.д... m . ív.. A ■ ■ iifv, Ä lakosság életszínvonalát, életkörülményeit — a foglal­koztatottsági és jövedelmi szín­vonal mellett — alapvetően mindennapi életének települési környezete, lakóhelyének in­frastrukturális kiépítettsége, intézményhálózata és lakásvi­szonyai határozzák meg. A vá­rosban és falun lakók jövedel­mi viszonyai ma lényegében azonosak, mégis köztudomású, hogy a falu ma még sok szem­pontból elmarad a város nyúj­totta nagyobb kulturális, egész­ségügyi, kereskedelmi, szórako­zási lehetőségektől, elsősorban a kedvezőtlenebb infrastruktu­rális viszonyok miatt. Az elmúlt évtizedben végbe­ment gazdasági-társadalmi át-, alakulás a falvak régi arcula­tát is megváltoztatta. A falu mai társadalmi és gazdasági helyzetét alapvetően a mező­­gazdaság szocialista átszerve­zése formálta ki. A falvak fej­lődése nagy változást hozott a lakosság életében. Nem ritka az olyan család, ahol akad a mezőgazdaságban, az iparban, főleg építőiparban dolgozó vagy szellemi foglalkozású csa­ládtag is. A falusi értelmiség jelentős része tért vissza szülő­falujába, s szaktudásával, is­mereteivel alkotó közreműkö­dője a jelentkező termelési, kulturális, egészségügyi és igazgatási feladatok elvégzésé­nek. A falvak társadalmi szer­kezetében, a jövedelmi viszo­nyokban végbemenő változások nemcsak a statisztika tükrében, hanem a napi élő valóságban is szemmel követhetők. Ma már alig akad különbség a városi szinthez viszonyítva a falusi gyermekek, felnőttek öltözkö­désében, a lakosság berende­zésében, a háztartások felsze­reltségében. A székhelyközségekben és a központi falvakban működő kö­zös nemzeti bizottságok meg­szervezése előnyös változásokat hozott az aprófalvak lakóinak életében, hiszen az állampol­gárok ügyeit így jobban felké­szült apparátus intézi. A szék­helyközségek és a közös nem­zeti bitottságok szinte vala­mennyiéről elmondható, hogy előnyét érezzük ennek a köz­igazgatási összevonásnak a la­kosság alapellátását szolgáló Intézményhálózat fejlesztésénél is. Az aprófalvak saját erőből nagyobb volumenű fejlesztése­ket nem tudnának eszközölni a székhelyközségek vagy a köz­ponti falvak anyagi támogatása nélkül, jól bevált igazgatási­­működési formává vált a város­­környéki falvak intézményrend­szere is. E települések — önál­lóságok megtartása mellett — szoros társaflalmi. gazdasági, ellátási, munkaerő-foglalkozta­tási, közlekedési kapcsolatban állnak az érintett várossal. A város ellátó, összehangoló tevé­kenysége, intézményhálózatá­nak fejlesztése a vonzáskörzet népességének kulturális, egész­ségügyi, kommunális, kereske­delmi ellátási szintjének érez­hető javulását is eredményez­heti, amely egyformán előnyös a város és a városkörnyék né­pessége számára. A felsorakoztatott pozitívu­mok mellett olyan problémák is adódnak, amelyek felszámo­lása érdekében a CSKP Közpon­ti Bizottsága 6. ülésének hatá­rozatai értelmében a nemzeti bizottságok, a mezőgazdasági nagyüzemek és a Nemzeti Front helyi szervezetei illetékeseinek mindent el kell követniük. Az aprőfalvak néhányában ugyanis az a tapasztalat, hogy ezeket a településeket az értel­miség elhagyja, ami negatí­van érezteti hatását a kulturá­lis élet és a népművelés fej­lesztése szemszögéből. Az saj­nos nem minden esetben meg­oldás, hogy a központi közsé­gekben művelődési otthon mű­ködik. Az ilyen aprófalvakban a polgári bizottságok legna­gyobb erőfeszítése ellenére is nehézségekbe ütközik a helyi községpolitikai élet kibontakoz­tatása. a kultúra és a népműve­lés fejtése, pedig ezek a tele­pülések sincsenek elsorvasztás­ra ítélve. Ezért meg kell talál­nunk a módját annak, hogy az értelmiség „kivonulása“ ne hagyjon űrt maga után. A felszabadulás óta a falusi értelmiség nagy részben kicse­rélődött. Létszámban ez a ré­teg megnőtt, és alapvető válto­zás* az, hogy többsége paraszt és munkás származású. Igen kevés már az olyan falusi ér­telmiségi, aki a felszabadulás előtt is falun dolgozott. Közben megváltozott az értelmiségi em­berek helyzete, munkája, a la­kossághoz való kapcsolódásá­nak jellege. Megtörtént a me­zőgazdaság szocialista átalaku­lása. és végbement a falusi la­kosság átrétegeződése. Manap­ság falvaink többségében nem mezőgazdasági dolgozók élnek. Viszont az ipari dolgozók majd­nem fele falun él, bár nem ott dolgozik. Meghatározó tényező az is, hogy az értelmiség bizo­nyos százaléka — s ez a nép­művelőkre is érvényes — ingá­zik. Ilyen körülmények között kell megtalálniuk a nemzeti bizottságok illetékeseinek, a mezőgazdasági nagyüzemek ve­zetőinek, a népművelés és a kultúra szakembereinek, vala­mint a falusi értelmiségnek a megoldás kulcsát, hogy minél jobban teljesíthessék a körvo­nalazott problémakörből rájuk háruló feladatokat. A fentiekben hangsúlyozott feladat igényességét fokozza az a tény, hogy napjainkban gyak­ran hallunk panaszt a közöm­bösségre. Az kétségtelen, hogy akadnak közéletünk alakulása iránt teljességgel közömbös em­berek. De ez az általánosítható „ítélet“ felelne meg a valóság­nak? Nem inkább így mente­getjük önmagunk gyengéit, munkánk fogyatékosságait? Tel­jesebb igazság, hogy sokak sa­játja a politikai és a kulturá­lis érdeklődés; az átlagember ugyanis véleményt alkot a vi­lág és korunk dolgairól. Az vi­szont lehetséges, hogy ez az érdeklődés nem a kívánalmak szerint alakul. Tehát e gond is tevékenységünk tükre: mutatja felvilágosító-nevelő munkánk réseit, azt, hogy az emberek közügyeink iránti érdeklődését, olykor korántsem elégítjük ki. Pedig ez rendkívül fontos kö­telességünk, hiszen életünk ér­telme. hogy az emberékért, fel­­emelkedésükért küzdjünk. Mint ahogyan a napjainkban — jo­gosan! — különösen sokat em­legetett gazdasági problémáink megoldása, a hatékonyabb ter­melés sem öncélú; ezek a tö­rekvések is az építőt, a terme­lőt szolgálják; érte és hozzá­tartozóiért, közös boldogulásu­kért törekszünk javítani gazda­sági munkánk eredményességét is. Természetes, hogy nemcsak saját emberi gyöngéink ösztö­nöznek bennünket e vizsgálat­ra, hanem igényes feladataink is. A párt Központi Bizottsága ülésein elfogadott programnyi­latkozat kötelességünkké teszi: bővítsük anyagi javaink meny­­nyiségét, folytassuk tovább köz­oktatásunk korszerűsítését, fej­lesszük a szocialista kultúrát, gazdagítsuk a személyiséget! formáljuk sokrétűbbé; s mind­ezt a hatékony közösségi élet keretei között. Ez az igény, a­­melyet szép tartalommal tölt meg a szocialista brigádmozga­­lom jelszava is: Szocialista mó­don élni, dolgozni és tanulni! E jelszó részben már valóság, részben még csak célunk, a­­melyhez elérkezni igyekszünk. Tegyük ezt eredményesebben, több sikerrel — ez volt és ma is ugyanez törekvésünk lénye­ge. Kulturális ismereteink minő­sége, szellemi érdeklődésünk arányossága és mélysége nem csupán magánügy. Ez utóbbi kritérium a székhelyközségek­re, a központi községekre és az aprófalvakra egyaránt érvé­nyes. A műveltség, illetve a kul­túra ugyanis egyénekben konk­retizálódó társadalmi vagyon. Ki nem iktatható része a társa­dalmi forradalomnak, s nincs értelme azon meditálni, hogyan fejlesszük a tudományt és a technikát, ha nem tisztázzuk, hogy milyen legyen a szocia­lista ember. A gazdaság önma­­gSban mint eszköz nem jelent világnézeti és erkölcsi kategó­riát, a kultúra és a műveltség viszont millió hajszáléren táp­lálja a termelést. Az aprófal­vak, de a központi községek kulturális életének is nem ép­pen szívderítő tapasztalataiból, s az ember szocialista tudat­­formálásának zökkenőiből kiin­dulva, nyomós okunk van em­lékeztetni rá, hogy a szellemi kultúra sorsa, állapota a gaz­dasággal foglalkozó vezető szá­mára sem lehet közömbös. Ezt nyomatékosan hangsúlyozom, mert a kitétel hatványozottan érvényes a nemzeti bizottságok tisztségviselőire és dolgozóira *„ A gazdaságfejlesztés és a kultúra elválaszthatatlan egy­mástól. Mindkettőt egyforma felelősséggel, türelemmel és hozzáértéssel kell tervezni, irá­nyítani, s hatékonyan megvaló­sítani. Ez alól nincs kibúvó. A kultúráltság, a műveltség, a szellemi érdeklődés nélkül nem létezhet a fejlett szocialista társadalom, éppen azért, mert önérzetes emberi rendeltetése van. A Nové' Ľubovňa-i Virágzás Efsz Szlovákia azon 4 mezőgazdasági nagyüzeme közé tartozik, melyek gyógynövénytermesztéssel foglalkoznak. Felvételünk a 18 hektáron termesztett kamilla géppel történő betakarítását ábrázolja. Fotó: CSTK KÉT MUNKACSÚCS KÖZÖTT A Csallóközudvarnoki (Dvorníky na Ostrove) Efsz tagjai ezen a nyáron fölöttébb jókedvűen / ünnepelték az új kenyeret. Tehették, hiszen minden okuk meg volt az örömre. A gazdaság történetében első ízben értek el hét tonnát meghaladó hektárhnzamat, s összességében 510 tonna gabonájuk termett terven felüt, fia jö­vőre legalább hat tonnát elérnek, máris telje­sítették a gabonaprogramot, illetve a huszon­két szlovákiai élüzem felhívására válaszként tett ígéretüket. ÉS AZ ŐSZ? Az alig kilencszáz hektáros szövetkezet ed­digi eredményei alapján a gyengébb gazdasá­gok sorát gyarapítja. Vitathatatlan tény, hogy a dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) járásban nem könnyű élvonalba kerülni, viszont azt sem hallgathatjuk el, hogy ennek a szövetkezetnek minden lehetősége megvan az erősebb derék­hadhoz való felzárkózásra. Néhány eredmény már jelzi, hogy a helyi vezetés igyekszik, élni a lehetőséggel. Horváth Sándor második éve áll elnökként a szövetkezet élén. Nemrég afelől faggattuk, mennyire lesz tartós a közös tagjainak kenyér­ünnepi örömé? — Meggyőződésem, hogy az év végéig fel­tétlenül kitart — válaszolta vendéglátónk. — Mindént megtettünk és megteszünk annak ér­dekében, hogy az őszi eredményeinkért se kell­jen szégyenkeznünk. — Lehetne kicsit részletesebben? 1 — Azzal kezdeném, ami a leginkább fáj. Ebben a gazdaságban hosszú éveken át baj volt a cukorrépával. Nem is tudom, emlékszik-e még itt valaki, hogy a szövetkezet mikor tel­jesítette utoljára a répatermelési feladatát. Sajnos az évek során kialakult egy, nézet, hogy itt egyszerűen nem lehet cukorrépát termelni. Nos, az idén alighanem porrá zúzzuk ezt a nézetet. A növényzet szép, a hektáronkénti 85 ezer darabos egyedszám ígéretes. És nem tet­tünk semmi különöset, csak amit az agrotech­nika megkövetel. A talajt már ősszel alaposan előkészítettük, tavasszal csak fogasolni meg vetni kellett. k'ézzeL kapáltunk, ritkítottunk, háromszor saraboltunK és kétszer öntöztünk. A Felmérések Szerint a tervezett hozamot biz­tosan elérjük. —■ Ezzed párhuzamosan a takarmánygond­jaik is enyhülnek. — Természetesen, hiszen ahol több a répa, ott a takarmányalapra is több nyersanyag jut. Előzetes számítások szerint az idén három­szor annyi leveles répafejet nyerünk, mint e­’mennyit tavaly tartalékolhattunk. És persze répaszeletből is több lesz. Ennek már csak azért Is örülünk, mart szeretnénk annyi szí­­lázst készíteni, hogy egész évre elegendő tar­­-talékunk legyen. A tavalyt szilázsunk augusz­­tus végén fogyott el, és ez a tejtermelésben igencsak éreztette hatását. Eddig mintegy 36 ezer liter tejet adtunk el terven felül s még .ma is több mint tizenhárom liter tejet fejünk egy tehéntől. — A járási kimutatás szerint komoly állat­állományuk van. Hogyan győzik ezt a terhet? — Az állatsűrűség valóban nagy. Száz hek­tárra számítva 132 szarvasmarhát, s ebből csak­nem 34 .tehenet tartunk. A teher komoly, de egyelőre nem haladja meg az erőnket. A fo­lyamatos ellátás érdekében 120 hektár lucer­­nát, 130 hektár silókukoricát, 60 hektár tarló­növényt, valamint őszi és tavaszi keverékeket termesztüfik. A lucernát háromszor kaszáltuk s egy kaszálást még remélünk. Persze .rendsze­resen locsoljuk a növényzetet. A lucerna átlag­hozama tavaly 12 tonna volt, a tervezett 10 tonnát az idén is elérjük. — Az idén sokan'aggódnak a kukorica miatt. Itt milyenek a kilátások? — Röviden szólva biztatóak. Tavaly 6,5 ton­nás átlaghozamnak örülhettünk, ennyiben az idén is kiegyeznénk. Annál is inkább, mert az Iparszerű termelési módszer előnyeiben bízva, papírra mertük tenni a korábban hagyományos módszerrel elért valóságot. — Nagyjából három hét késésben vagyunk... — Tudom, de ez még nem ok a pánikra. Én bízom benne, hogy a kukorica igenis beérik, és megadja, amit várunk tőle. — Milyen sorsot szántak a kórőnak? — Természetesen betakarítjuk és feletetjük. Tavaly 400 tonna kukoricaszárat szilázsoltunk le, ezen az őszön sem fogjuk beszántani a kó­rót. A takarmány az állatoknak való, a föld­nek inkább szerves trágyát adunk. Ügy intéz­tük, hogy egy-egy parcella négyévenként fel­tétlenül kap istállőtrágyát. Még akkor is, ha történetesen gabonát vetünk bele. — Jó, hogy említi a gabonát. Mennyit vetnek ősszel? — Kétszázötven hektár őszi búzánk lesz. A' korábbi tapasztalatok, meg a laboratóriumi ta­­lajelemzések eredményeinek birtokában végez­zük a fajtaigényeket kielégítő tápanyagpútlást. A remélt jövő nyári sikert a Danúbia és a Vala fajtákra alapozzuk, de a biztonság ked­véért egyéb fajtákat (Košútka, Viginta, SU-6300) is vetünk. A helyi adottságokból kiindulva úgy tervezzük, hogy legkésőbb október 10-ig be­fejezzük a vetést. Ha a követelményeknek meg­felelően a magágyat két-három hétig pihentet­ni akarjuk, akkor nagyon következetesen kell megszerveznünk a munkát, ‘mert a terület na­gyobb részén silókukorica, Illetve tarlónövé­nyek után kerül földbe a büza. És a silókom­bájnok még csak a napokban Indultak. Igaz, három géppel dolgozunk, de így is eltart a be­takarítás két hétig. Vagyis a kombájnok után azonnal szántani kell, hogy pihenhessen, meg­ülepedhessen a talaj. Csakis így alapozhatjuk meg a jövő nyári örömöt. Kádek Gábor

Next

/
Thumbnails
Contents