Szabad Földműves, 1984. január-június (35. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-07 / 1. szám

О AZ SZSZK MEZÖGAZDASÄGI és élelmezésügyi minisztériumának hetilapja 1984. január 7. 1. szám •j? XXXV. évfolyam -fč Ara 1*— K** Elvek és módszerek Az ér eleji taggyűlések pártéletünk rendszeresen visszatérő, de sohasem mechanikusan ismétlődő eseményei, jelentőségük abból a követelményből fakad, hogy társadalmunk minden ré­tegéhez szólva, mind hatékonyabban kell megértenünk és cselekvő erővé váltanunk a munkásosztály pártjának politikáját. А XVI. pártkongresszus, s a Központi Bizottság legutóbbi ülé­seinek határozatai leszögezték: „Fel kell készítenünk a kommunisékat. a pártszervezeteket, azokra a növekvő követelményekre, amelyeket a fejlett szocialista társadalom építése támaszt a kommunistákkal, a pártszervezetek­kel és a pártcsoportokkal szemben.“ A mezőgazdasági üzemekben tevé­kenykedő pártszervezetek munkájá­nak hatékonyságát elemezve elmond­hatjuk. hogy tovább fejlődött a kol­lektiv vezetés, erősödött a demokrati­kus centralizmus, a helyes kritikai szemlélet, nőtt az eszmei, politikai és cselekvési egység. A kommunisták többsége aktívan részt vett az előké­szítő munkában, a végrehajtás meg­szervezésében és ellenőrzésében. A döntések kialakítása azonban egyre több tényszerű, gyakran szakmai is­meretet igényel. Az üzemi pártszerve­zetek tevékenységében ezért jól be­vált gyakorlat, hogy az év eleji tag­gyűléseket megelőzően elemzéseket és felméréseket, esetenként pedig alternatív javaslatokat készítenek a legfontosabb döntések érdekében. A határozatok előkészítésének, a végrehajthatóság biztosítása az egyik követelménye. Igen fontos alapelv. hogy a határozatok találkozzanak a párttagság megértésével. Nem ele­gendő a határozatokat szakmai elő­készítettséggel a végrehajtás útjára bocsátani. Előnyösnek tartjuk, hogy az idén is megfelelő előrelátás érvényesül az év eleji taggyűlések elé kerülő anyag ütemezésben. A tervezés ugyanis a végrehajtás ellenőrzésének egyik fon­tos láncszeme. A pártmunka egyik alapkövetelménye, hogy gyakrabban térjünk vissza a határozatok ellenőr­zésére. A gyakorlat ugyanis azt iga­zolja, hogy az ellenőrzésnek ez a módja serkenti is, segíti is a tudato­sabb végrehajtást. A mezőgazdasági üzemek pártszer­­veztei év eleji taggyűléseinek vitájá­ban kettős feladatként kell megfogal­mazódnia a végrehajtás törvényszerű­ségeinek. Az egyik az, hogy a párt­­szervezetek nagyobb következetesség­gel kérjék számon a Központi Bizott­ság határozatainak végrehajtását, s több gyakorlati tanácsot Is adja­nak az ebből adódó feladatok megva­lósításához. A másik, hogy az év eleji taggyűlések határozatai kerüljék az általános, olykor óvatoskodó fogiama­­zást, legyenek egyértelműek, félre­­érthetetlenek. jelöljék meg a felelő­söket. s tűzzenek ki határidőket a feladatok teljesítésére. A nyílt légkör, az őszinte és de­mokratikus vita lehetősége az egysé­ges cselekvés egyik próbaköve a he­lyi politikai munkának. Az alapszer­vezetek munkája azonban továbbra sem korlátozódhat kizárólag a helyi feladatok megértésére és a megoldá­sok elősegítésére. Vagyis, nem elég csak arról beszélnünk, amiről mi aka­runk tájékoztatást adni. A párt politi­kája iránti őszinte bizalom kifejezés­re jut abban is, hogy a munkahelyi kollektívák pértonkfvüli tagjai közül egyTe többen a párttagoktól várnak választ olykor elméleti, s szinte na­ponta aktuális politikai és gazdasági kérdésekre. A társadalmi és gazdasági életünk­ben bekövetkezett fejlődés, s az, hogy élénkebbek a szocialista demokrácia fórumai, tovább növeli a mezőgazda­­sági üzemek pártszervezeteivel szem­ben támasztott követelményeket. Saj­nos még napjainkban sem mindegyik alapszervezet tud megfeleni a maga­sabb követelményeknek, holott job­bak az adottságaik, mint ahogyan ki­használják azokat. A pártmegbízatá­sokkal kapcsolatos egyéni beszélge­tések tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a párttagok nem mindegyikének van pártfeladata. Gyakran az is kide­rül, hogy az elvégzendő feladatok nem mindegyik gazdaságban igazod­nak a párttagok képességéhez és te­herbírásához. A jövőben arra kell te­hát törekedni, hogy a jelenlegi párt­­megbizatások között is jobban diffe­renciáljunk. Régi igazság az is, hogy a kommu­nisták szava akkor hat igazán, ha az személyi példamutatással jár együtt. A párt munkastílusának építőköve a kommunista erkölcs, melynek alapja a pártélet normáinak betartása. Me­zőgazdasági üzemeink pártszerveze­teinek többségében szilárd a szerve­zeti fegyelem, s a pártszervezetek fellépnek az ellenük vétőkkel szem ben. A felelősségrevonást követően azonban nagyobb gondot kell a jövő­ben fordítani arra. hogy a hibát elkö­vetők és környezetük legyen követke zetesebb a tanulságok levonásában, s az egyes eseteket használják fel a rend és a fegyelem további megszi­lárdítására. Az értékelő taggyűlések beszámolói a vezetőség, az alapszervezet és a pártcsoportok közös tevékenységének, a párttagok közös véleményének ösz­­szegezéseként szülessenek. Óvakod­junk a múltban gyakran tapasztalt fogyatékosságtól, melynek következ­ményeként néhány alapszervezetben a tagság a beszámolóban tárgyaltakat újdonságként, csak a taggyűlésen is­merte meg. Most kell. hogy jusson idő és energia arra, hogy szót vált­sunk és értsünk a párt tagjaival: sze­mélyenként, külön-külön. és a párt­csoportokban is mérlegeljük vala­mennyiünk munkáját, politikai helyt­állását. de közös törekvéseink, erőfe­szítéseink kedvező és kedvezőtlen ta­pasztalatait is. Ily módon az egyes kommunistáknak az alapszervezet, vagy az üzem. gazdasági, politikai, ideológiai életéről alkotott véleménye bekerül a beszámolóba csakúgy, mint a saját tevékenységükről alkotott ér­tékelésük. A beszámolók és az azokat követő viták előterében a gazdaságpolitikai kérdések álljanak. Az utóbbiról ko­moly és elmélyült számvetést végzett a párt Központi Bizottságának 9. ülé­se, melynek beszámolója megállapí­totta. hogy a termelés, az összesített értéket tekintve, terveinknek megfe­lelően fejlődött. Eredményeinkben a mezőgazdasági dolgozók mindennapos áldozatos munkája is testet öltött. A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van­nak mezőgazdaságunk gondjai és fo­gyatékosságai is. Pártunk gazdasági programja, a hetedik ötéves terv. csak közös erőfeszítéssel valósulhat meg. Ebben az összefüggésben nagy fele­lősség hárul a mezőgazdaságban dol­gozó kommunistákra. Ezt azért hang­súlyozzuk, mert a szocialista orszá­gok — így hazánk is — a béke és biztonság erős támaszai. Munkánk hatékonysága, minősége, s minden eredménye nemcsak az anyagi és kul­turális viszonyok jobbításával szolgál­ja népünk legsajátabb érdekeit, ha­nem azzal is. hogy rendszerünk belső szilárdsága és fejlődése révén hozzá­járul a béke védelméhez. A párt politikájának és munkastí­lusának kapcsolatában természetsze­rűleg a politika a meghatározó, a jó módszerek viszont visszahatnak a po­litikára és formálják azt. А XVI. párt­­kongresszus határozatainak követke­zetes végrehajtása azt kívánja, hogy a megnövekedett feladatokhoz alkal­mazkodva. az új módszereket is ke­resve. javítsuk a pártmunka stílusát. Az utóbbihoz nem lehet kész receptet ajánlani. Az év eleji taggyűlések egyik fontos feladata az. hogy a párt­­szervezetek és a kommunisták számá­ra a jövőt illetően olyan légkört te­remtsen, amelyben nem a kényelmes kételkedésnek és késlekedésnek, ha­nem a kezdeményezésnek, az ered­ményt minden nehézség közepette ki­küzdő munkának van becsülete. Ezt a folyamatot állandósítani csak úgy lehet, ha a mindennapi pártmunká­ban még hatékonyabban megmutatko­zik a forradalmi elmélet, és a párt politikájának összefüggéseit, egységét is ennek szellemében mozgósítjuk az országos és helyi feladatok megoldá­sára. CSIBA LÁSZLÓ тш j * fm i i É ; % Akott munkával i béke is hazánk biztonságának megőrzéséért Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének újévi beszéde Tisztelt polgártársaki Elvtársak! Kedves barátaira! Az 1984-es új esztendő küszöbén raindannyiukat szívélyesen köszöntőm Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága és a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány nevében és a saját nevem­ben. Őszintén jó egészséget, holdig ságut, megelégedettséget és sok mun­kasikert kívánok. A mai napon elgondolkodunk az el­múlt évről és eredményeiről, az új esztendő feladatairól és távlatairól. Saját reményeim egybekapcsolódnak állampolgáraink millióinak azzal a kívánságával, hogy folytatódjék társa­dalmunk sikeres fejlődése, s békében élhessünk és dolgozhassunk. Nemzeteink békés és nyugodt éle­tének megőrzése a legfelsőbb párt- és állami szervek fő gondja. A CSKP Központi Bizottsága novemberi ülésén — amint erről közvéleményünket részletesen tájékoztattuk — éppen ezekkel az alapvető kérdésekkel fog­lalkoztunk. Teljes komolysággal átte­kintettük a bonyolult nemzetközi helyzetet, és igényesen értékeltük a múlt év gazdasági eredményeit. Elfo­gadtuk a megfelelő határozatokat a XVI. pártkongresszus további prog­ramjának megvalósítása, a nép elért magas életszínvonalának és szociá­lis biztonságának megtartása érdeké­ben. Kedves barátaim! Állampolgáraink jó élete és Cseh­szlovákia szilárd nemzetközi helyzete megköveteli, hogy tartós figyelmet fordítsunk a népgazdaság fejlesztésé­re. Az elmúlt esztendőben a munká­sok, a földművesek és az értelmiség, az ipar. az építőipar, a közlekedés és a távközlés, a mezőgazdaság, a ke­reskedelem. a szolgáltatóipar és más ágazatok dolgozói sok áldozatkész munkát végeztek. Nekik köszönhető, hogy nemcsak teljesítettük, hanem a fő területeken túl is teljesítettük az állami terv feladatait, sikerült meg­gyorsítani a gazdasági fejlődést, és jelentős lépést tenni a hetedik öt­éves terv teljesítésének útján. Felépítettünk számos új fontos ter­melőkapacitást, több ezer új lakást, több száz iskolát, kórházat és más szociális, kulturális és sportlétesít­ményt. Erősítettük gazdaságunk bel­ső és külső egyensúlyát. A legfonto­sabbnak azt tartjuk, hogy ez lehetővé tette, hogy az emberek rendesen, nyu­godtan. a jövőtől való félelem nélkül élhessenek. Sikeresen folytatódott az oktatás, az egészségügy, a tudományos kuta­tás. a kultúra és a művészet, vala­mint más területek fejlődése. Ugyan­csak nagyra értékeljük a fegyveres erők tagjainak az ország védelme és biztonságának megőrzése terén kifej­tett tevékenységét. Az aktív alkotó légkört és a társadalom mély demok­ratizmusát a társadalmi szervezetek és a nemzeti bizottságok aktivitásá­nak magas színvonala, a dolgozók­nak az irányításban és az igazgatás­ban való növekvő részvétele jellemzi. Ez hozzájárul az államunkra jellemző kedvező, stabil belpolitikai helyzet­hez. Persze, problémáink és gyengéink is vannak. Különféle területeken sok a nehézség, a fölösleges fogyatékos­ság, nem kielégítő a fegyelem és a felelősség. Minderről nyíltan beszé­lünk, s az emberek széles körű rész­vételével igyekszünk javítani a hely­zeten. Ha azonban egészében vesz­­szűk az eredményeket, felelősséggel kijelenthetjük, hogy az 1983-as esz tendő a szocialista Csehszlovákia számára jő év volt. Köszönetét akarok mondani a kom­munistáknak. a pártonkivülieknek, a többi politikai párt tagjainak, a szak­­szervezeti tagoknak, az ifjúsági szer­vezet és a Nemzeti Front más szer­vezetei tagjainak a társadalom fej­lesztéséhez való hozzájárulásukért. Egyúttal megköszönöm, hogy támo­gatták a kommunista párt, a Nemzeti Front és a szocialista állam politi­káját. E politika célja a nép jóléte, a haza biztonsága és felvirágzása, a vi­lágbéke és a nemzeti biztonság javá­ra végzett munka. Az idei feladatok teljesítése során a már meglevő jó alapból indulunk ki, tovább mélyítjük a pozitív társa­dalmi és gazdasági irányzatokat, és arra fogunk törekedni, hogy gyorsab­ban haladjunk előre. A kor növekvő igényei, társadalmunk szükségletei és a világgal folytatott verseny nem en­gedik meg, hogy beérjük azzal, amit elértünk. Megkövetelik a megfelelő lehetőségek jobb kihasználását, a ha­tékonyabb gazdálkodást és irányítást. Különösen nagy jelentőséget tulajdo­nítunk a tudományos-műszaki haladás üteme meggyorsításának és a nem­zetközi szocialista integrációban való részvételünk elmélyítésének. A szo­cializmusban az egész társadalomra és minden egyénre egyszerű elv vo­natkozik: ha jobban akarunk élni, jobban kell dolgoznunk. Kedves barátaim! Az alkotó munka egyúttal a legna­gyobb hozzájárulás a békének és or­szágunk biztonságának megőrzéséhez. Állampolgáraink döntő többsége tud­ja. honnan fenyegetik komolyan a békét. A gyűlések ezrein fejezték ki. hogy elutasítják a reakció, elsősorban az amerikai imperializmns agresszív törekvéseit. Megértéssel fogadják azokat a szükséges védelmi intézke­déseket, amelyeket a Szovjetunióval és más szocialista országokkal közö­sen teszünk, tekintettel az új ameri­kai rakéták nyugat-európai telepíté­sére. A béke érdekében nem enged­hetjük meg az imperializmus agresz­­szív erőinek, hogy megbontsák a fenn­álló nemzetközi hadászati egyensúlyt, veszélyeztessék Európa háború utáni elrendezését, államunk és más szocia lista országok biztonságát. Nem fe ledhetjük Münchent, állami önállúsá gunk nemzeti szabadságunk megsem misítését és nemzeteink puszta lété nek veszélyeztetését. Nem ringatjuk magunkat illúziók­ban, hogy a nemzetközi helyzet bo­­nyoda'maktál mentes lesz. A háborús veszély elhárítása megköveteli, hogy állandóan .szilárdítsuk a nép egysé­gét. az ország gazdasági és politikai erejét, a Varsói Szerződés tagálla­­(Folytatás a 2. oldalon) l

Next

/
Thumbnails
Contents