Szabad Földműves, 1983. január-június (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-08 / 1. szám

AZ SZSZK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELME ZlÉSÜGYI MI NI S Z ľ É RI Ü M Á Ň A K H ETIL API A ^-1 * -* - ' » ** . . * ' jí * iŕ ** - j* 'f ’ * ' !'• ■ V • ;v .■' _ *v ,:l‘>ai41'.'í­­' '3* ** ’ ^Él'At .'ív - * $«*Г" 1983. január 8. 1. szám XXXIV. évfolyam Ага 1,- Kčs Gustav Busák elvtárs hetvenéves Hazánk dolgozói kiemelkedő ese­ményre készülnek — Gustáv Hú­sé к elvtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, köztársasági elnöknek 70. születésnapját ünnepük. Köztársasági elnökünk munkéscsalád sarjaként 1913. |anuár 10-én Bratisla­­vában született. 1933-tól a kommunis­ta párt tagjaként tanulmányokat foly­tatott a Komenský Egyetem jogi ka­rán, s 1937-ben doktorált. 1936-tól a szlovákiai antifasiszta diákszövetség egyik alapító tagjaként ismerték, ugyanakkor a Szovjetunióval Gazda­sági és Kulturális Kapcsolatokat Ápo­ló Társaságban is élénk tevékenysé­get fejtett ki, 1937-ben annak titká­ra lett. 1942-ben ügyvédjelölt, majd két éven át tisztviselő volt Bratisla­­vában. Egyre fontosabb pártmegbiza­­tásokat kapott — 1943-ban és 1944- ben az SZLKP V. illegális vezetőségé­nek a tagja volt. 1943 és 1945 között a Szlovák Nem­zeti Tanács elnökségi tagjaként, a felkeléskor a Szlovák Nemzeti Tanács aielnökeként és belügyi megbízottja­ként tevékenykedett. 1944-től 1950-ig az SZLKP Központi Bizottságának, majd a KB Elnökségének tagja volt. 1945-ben a CSKP Központi Bizottságá­nak tagja lett, a Szlovák Nemzeti Ta­nács közlekedési és technikai meg­bízottjának tisztségét töltötte be. 1951-ig nemzetgyűlési képviselő, 1950- ig a Megbízottak Testületének elnö­ke volt. 1949 és 1951 között a CSKP Központi Bizottságának a tagja, 1950 és 1951 között az SZLKP Központi Bizottságának osztályvezetője. A törvényellenes kirakatperek ide­jén 1951 februárjában Husák elvtár­sat letartóztatták, majd 1954 áprilisá­ban elítélték. 1960-han azonban sza­badlábra helyezték. Állampolgári és jogi rehabilitálására 1963-ban került sor, ekkor adták vissza párttagságát is. 1968-ig a Szlovák Tudományos Akadémia tudományos munkatársa­ként működött. 1965-ben elnyerte a tudományok kandidátusa fokozatai. 1968 áprilisától decemberéig minisz­terelnök-helyettesi tisztséget töltött be. 1969 februárjáig az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Bizottságának elnöke volt. 1968 augusztusától 1969 májusáig az SZLKP Központi Bizott­sága Elnökségének tagja, a KB első titkára és titkársági tag. 1968 augusz­tusától 1971 májusáig az SZLKP Köz­ponti Bizottságának tagja, s 1968 augusztusától a CSKP Központi Bi­zottságának is tagja, egyidejűleg el­nökségi tag. 1968 novemberétől 1969 áprilisáig a CSKP Központi Bizottsá­ga Elnökségének végrehajtó bizottsá­gi tagja. 1971 novemberéig a Szlovák Nemzeti Tanács tagja, a Szövetségi Gyűlés Nemzetek Kamarájának képvi­selője. Különféle parlamenti tisztsé­geket töltött be-1989 áprilisa őta a CSKP Központi Bizottságának első titkára, majd fő­titkára, a népi milfcia főparancsnoka. 1971 januárjától a Csehszlovák .Nem­zeti Front Központi Bizottságának el­nöke. 1975 májusa óta köztársasági elnök és a fegyveres erők főparancs­noka. Husák elvtárs gazdag politikai és államférfiúi tevékenysége mellett a csehszlovák-szovjet barátság úttőrőjo­­ként, egyik nagy, lelkes propagálója ként tűnik ki. Számtalan alkatom­­mai kifejezésre juttatja a Szovjetunió, a szovjet nép iránti barátságát. Né­peink érzelmeit legutóbb nagyon ezé pen fejezte ki a Szovjetunió megala­kulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi találkozón. Kijelen­tette: Országunk sorsa. Csehszlovákia né­pének a kapitalizmus, a fasizmus el­len, a nemzeti felszabadulásért vívott forradalmi küzdelme örök időkre öszr szeforr a Szovjetunióval. A szovjet nép példájából merítettünk tapaszta­latokat a nemzetiségi kérdés hazai megoldása során. A Szovjetunió nagy mintakép lett népeink legöntudato­­sabb fiai és lányai számára, akik a társadalmi igazságosságért vívott harcnak szentelték életüket, július Fučík szavaival szólva, benne látták „a szeretett országot, azt az orszá­got. amelyben a holnap már a múlté“. Eljöttek a Szovjetunióba, hogy itt ta­nuljanak, és erőt merítsenek a to­vábbi nsztályküzdelmekhez. Nagy sze­rencsének tartjuk, hogy a fejlett szo­cialista társadalom építésében önök­re, leghívebb barátainkra, a szovjet kommunistákra és a testvéri szovjet népre támaszkodhatunk, s önökkel együtt dolgozhatunk a boldog szocia­lista holnapért. A szocialista inter­nacionalizmus lenini elveihez híven őrizni, fejleszteni és szilárdítani fog­juk a csehszlovák-szovjet barátságot és szövetséget, erősíteni fogjuk mind­azt, ami hozzájárul testvéri álla­maink és népeink közeledéséhez... Husák elvtárs nagyszabású tudomá­nyos tevékenységet Is kifejtett, mű­vei becses kordnkumentumok. Ezek közé számítjuk kandidátusi értekezé­sét — Tanúságtétel a Szlovák Nem­zeti Felkelésről, a szlovákiai paraszt­­kérdéssel kapcsolatos cikkgyűjtemé­nyét. Küzdelem a jövőért, A máért ví­vott harcokból, A fiataloké a jövő, A szlovák kultúra és népművelés a szn clallzmos küszöbén című műveit, be­szédeinek és cikkeinek válogatásait. Több kitüntetéssel ismerték el te­vékenységét. Elnyerte az 1939-es Cseh­szlovák Hadikeresztet, a Szlovák Nem­zeti Felkelés Rendjének 1. fokozatát, a szocialista haza építéséért adomá­nyozott Klemen! Gottwald Érdemren­det, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság Hőse címet, a kétszeri Lenln­­rendet, a Februári Győzelem Rendet, a Köztársasági Érdemrendet, az Októ­beri Forradalom Érdemrendet, a Kari Marx Aranyérmet, s egyéb hazai és küföldi kitüntetéseket. Pártunk főtitkárának, köztársa­sági elnökünknek jó egészséget és sok-sok erőt kívánunk felelősségteljes posztja betöltéséhez, a béke ás a szo­cialista építés érdekében végzett lan­kadatlan munkálkodásához. HlAKOOÁSSAl ÍS JÓZAN DffiÜUÍTÁSSAl Gustáv Husák eivtársnak, a CSKP Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének újévi beszéde Tisztelt polgártársak, elvtársak, kedves barátaiml Az új év, 1983 megkezdése alkalmából a CSKP Köz­ponti Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány és a magam nevében szívből üdvözlöm mindannyiukat. Őszintén kívánom, hogy a most kezdődő évet jó egészségben, nyugalomban és megelégedettségben éljék át. Munkájukban sok sikert, magán- és családi életükben sok boldogságot kívánok. Szívélyesen üdvözlöm azokat az állampolgárainkat is, akik határainkon túl teljesitik munkakötelességeiket. Valamennyiünk közös óhaja, hogy ezt1 az évet békében, szocialista hazánk gyarapodásáért kifejtett gyümölcsöző munkával töltsük el. Kedves barátaiml A mai napon, a múlt évre visszagondolva, indokoltan mondhatjuk: nem volt sem könnyű, sem egyszerű esz­tendő. Velünk szemben is rendkívüli követelményeket támasztott a bonyolult kor és a nyugtalan világ. Igen sok bonyolult feladat megoldását követelték meg hazai szükségleteink, ugyanúgy nagymértékben a kapitalista világ mély válságának és az imperializmus által a szo­cialista országok ellen alkalmazott diszkriminációs in­tézkedések kiélezésének következményei is. Ezekről a kérdésekről többször nyíltan beszéltünk az eltelt évben. Részletesen foglalkozott velük Csehszlovákia ^Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának novemberi ülése is, amely jóváhagyta az 1983. évi terv feladatait. Eredményeink teljesen feljogosítanak bennünket an­nak kijelentésére, hogy gazdaságunk helytállt a tavalyi igényes próbában. Minden nehézség ellenére biztosítot­tuk folyamatos menetét, megőriztük az elért életszínvo­nalat és szociális biztonságot, amint azt a CSKP XVI. kongresszusa feladatul adja. Népünk, a munkások, a földművesek, az értelmiségiek, a nők és az ifjúság áldo­zatos, elkötelezett munkájának eredménye ez. A párt és az állam nevében ma őszinte köszönetét mondok mindenkinek, aki a gyárakban és a bányákban, az épít­kezéseken és a földeken, в közlekedésben és a szol­gáltatásokban, az iskolákban, a tudományos, a kulturális és az egészségügyi intézményekben, valamint hazánk biztonságának védelmében hozzájárult ahhoz, hogy a múlt évben előreléptünk társadalmunk életének minden szakaszán. A jó eredményekről szólva egyáltalán nem téveszt­hetjük szem elől azt a tényt, hogy nem egy szakaszon jobb lehetne a helyzet, jobban kellene menniük a dol­goknak. Egyes vállalatok és szakaszok a társadalommal szemben fennálló adóssággal lépnek az új évbe. A mos­tani esztendőben ezért mindenütt jobban és gazdasá­gosabban kell dolgoznunk, hogy lépést tartsunk a világ­fejlődéssel, és továbbra is teljesítsük fő célunkat: bizto­sítsuk népünk boldog, elégedett, békés életét. Továbbra is számolnunk kell a világban kialakult bonyolult feltételekkel, amelyekkel ma nemcsak a cseh­szlovák gazdaságnak kell megbirkóznia. Gazdaságunkat ezért gyorsabban összhangba kell hoznunk a mostani lényegesen nagyobb igényekkel és mércével, s minde­nütt javítanunk kell munkánkat. Szocialista társadal­munk fejlődése, mindenekelőtt a nép életének anyagi és kulturális biztosítása végett ezeknek a követelmé­nyeknek feltétlenül eleget kell tennünk. A CSKP KB, a Nemzeti Front és szocialista államunk politikája fFolytatás a 2. oldalon! Gustáv Husák bratislava-dúbravkai szülőháza Husák elvtárs októberben Komáromba (Komárno) tart- Gustáv Husák és jurij Andropov (balra) december 20-i va, a dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) járás székhe- moszkvai találkozóján Fotó: ČSTK lyén Időzött, ahol Magyarlcs Vince, a járási pártbizott­ság vezető titkára, a párt- és állami szervek más vezetői ттттяттвятттшитяшшттшшяшяяштттяшт1^^шввтяшшт és a lakosság köszöntötte шштшт^шттяшшттятштяттяяшшяяшшяатштштятта /

Next

/
Thumbnails
Contents