Szabad Földműves, 1982. július-december (33. évfolyam, 26-52. szám)

1982-07-03 / 26. szám

Szabad Földműves AZ SZSZK mezőgazdasági és Élelmezésügyi MINISZTÉRIUMÁNAK hetila i P J A 1982. július 3. 3(C 26. szám * XXXIII. évfolyam * Ara 1,— Кб* A Mik ötéves terv megvalósulásának feltételei \ Irta: JÚLIUS VARGA, A .CSKP KB OSZTÁLYVEZETŐJE Napjaink igen bonyolult külső és belső gazdasági feltételei közepette nem kis gond olyan középtávú ter­vet összeállítani, amely minden vo­natkozásban megfelel a fejlett szo­cialista társadalom alapkövetelmé­nyeinek, és biztosítja az elért magas életszínvonal megtartását. Annak el­lenére, hogy a CSKP XVI. kongresz­­szusa óta mindössze egy év és né­hány hónap lelt el, a világgazdaság ilyen rövid idő alatt is jelentősen megváltozott, mégpedig a kárunkra. Mindenekelőtt gyorsan emelkedett a nyersanyagok és az energia ára, s a tőkés államok gazdaságpolitikájukkal is egyre fokozzák a politikai ráha­tást. Magától értetődik, hogy a mező­gazdasági-élelmiszeripari komplexum fejlődése szorosan összefügg a külső és belső gazdasági kapcsolatok ala­kulásával. Éppen ezért kívánjuk ol­vasóinkkal megismertetni a gazda­ságpolitika kicsit mélyebb összefüg­géseit. A hetedik ötéves terv a CSKP XVI. kongresszusának gazdaságpolitikáján alapszik. A társadalmi alapok foko­zott képzésére tett javaslatot saját erővel, külföldi források igénybevé­tele nélkül igyekszünk teljesíteni. A mostani éppen ebben különbözik a hatodik ötéves tervidőszaktól, ami­kor is nagyobb mértékben éltünk a külföldi hitelekkel, ami természete­sen a hitelek tartós növekedéhez vezetett. A szocialista államokhoz fűződő külkereskedelmi kapcsolatainkban nem jelentkeznek komolyabb problé­mák, sőt, nevezetesen а п^ш gép­ipari ágazatban lehetőség kínálkozik a kivitel túlteljesitésére. Ezzel szem­ben a nem szocialista államukba irá­nyuló kivitel területén gyengébb eredményeket érünk el, mint az elő­ző év azonos időszakában. Elsősor­ban a gépipari termékek kiviteli ré­szesedése csökkent. Ebből követke­zik, hogy nem tudtok megteremteni a tervezett behozatal megvalósításá­hoz szükséges alapokat. A tapasztalt fejlődésből kiindulva, az 1983—1985 ös időszak feladatai — bár elvben respektálják a CSKP XVI. kongresszusa programjának tárgyi vonatkozásait, — nem lelelnek meg a fejlődés hefedik ötéves terv által meghatározott ütemének. Persze szá­mítunk arra, hogy a 7. ötéves terv­időszak feladatainak éves tervekben való rögzítéséhez való aktív hozzá­állással a szakágazatokban, terme­lési-gazdasági egységekben és válla­latokban, valamint a dolgozók kezde­ményezésének fellendítésével javítani tudjuk a törvény által meghatározott feladatok teljesítését. A jóváhagyott 7. ötéves terv 1983 —1985-ös időszakra vonatkoztatva a következő fö célokat követi: — Gazdaságunkat, a korlátozott fűtőanyag-, energia- és nyersanyag­­forrásoknak megfelelően, folyamato­san át kell alakítani. Arra való tekintettel, hogy csökken a nemes fűtőanyagok behozatala, és Lengyelországból is kevesebb szenet kapunk, tervbe vetttük az atomerő­művek energiatermelésének növelé­sét, továbbá valamennyi fűtőanyag és energia fogyasztásának határt szabunk az egész népgazdaságban. Minden ágazatban, de elsősorban a gépiparban előtérbe kerül a nyers­anyagokkal — főleg az import nyers­anyagokkal való takarékosság. A me­zőgazdaságot és az élelmiszeripart mindenekelőtt a korlátozott gabona­behozatal érinti. — Meg kell gyorsítani a gazdaság belterjesilési folyamatát és a társa dalmi munka effektívebb fölértékel sét. — Fel kell újítani az egész gaz dasági egyensúlyt, mégpedig azzal, hogy a források kihasználását job­ban alárendeljük a külső kapcsola­tok lehetőségeinek; ez nagyon fon­tos, mivel a tőkés államok utóbbi diszkriminációs intézkedései komo­lyan érintenék gazdaságunkat — a nem szocialista államokkal szembeni eladósodásunk további növekedése már elviselhetetlen, tehát fokozato­san csökkentenünk kell az adósső­­gnnkat. A tervek szerint ennek a folyamatnak 1983-ban kellene kezde­tét vennie. Nagy kockázatot jelent, hogy a valuta-termelés növelésének feladata tulajdonképpen a gépiparra hárul, melynek termékei a tőkés piacon, sajnos, nehezen érvényesül­nek. — Biztosítani keli, hogy gyorsab­ban növekedjék a nemzeti jövedelem (a kilátás 9,3%), mint a társadalmi össztermék (8,4%); tekintettel arra, hogy a létrehozott nemzeti jövedelem telies növekményét fel kell használ­nunk a külgazdasági kapcsolatok ki­egyenlítésének eléréséhez, az élet­­színvonal megtartásához szükséges forrásokat a beruházások és a tar­talékképzés rovására fogjuk biztosí­tani. A vázolt célkitűzésekből kiindulva, a 7. ötéves tervidőszakban a terme­lés fejlesztése területén fő figyel­münket három ágazatra összponto­sítják: a fűtőanyag- és energiater­melésre, a gépiparra, illetve a mező­­gazdaságra és az élelmezésügyre. A fűtőanyagok és az energia vo­natkozásában arra törekszünk, hogy módosítsuk a források szerkezetét, és főleg megtakarítást érjünk el a folyékony fűtőanyagoknál, melyekből az előző évekhez viszonyítva keve­sebb áll rendelkezésünkre. A jelent­kező problémát nem a fűtőanyagok és az energia termelésének növelésé­vel akarjak megoldani, hanem a fo­gyasztás csökkentésével, amit az ag­­rokomplexumban is szem előtt kell tartani. A gépiparban jelentősen növelni kell a termelési, s meg kell terem­teni az eredményes kivitel feltéte­leit. Az 1980. évhez képest 1985-ig a gépipari termelést 28 százalékkal, a gépipari termékek kivitelét pedig 39 százalékkal kell növelni, miközben a nem szocialista államokba irányuló kivitelt 65 százalékkal tervezzük nö­velni. A gépipari termelés szerkeze­tét teljesen alárendeljük ennek a fel­adatnak. Jelentős fejlődést kell elérni a nehézgépiparban (energetikai be­rendezések, vegyipari beruházási egy­ségek, szivattyúk stb.). Az általános gépiparnak több gépet és berende­zést kell termelnie a gépipar és a könnyűipar, illetve az építőipar ré­szére; az elektrotecnika vonalán el­sősorban a távközlési berendezések, elektromotorok gyártását kell növel­ni, természetesen a fémek lehető legésszerűbb hasznosításával. A mezőgazdaság és élelmezésügy fejlesztési tervét különös figyelem­mel dolgoztuk ki, mégpedig külön fejezetben, melynek „Az élelmiszer­ellátást biztosító ágazatok fejlesztési terve“ címet adtuk. Ezzel is hangsú­lyozni kívántuk az egész agráripari komplexum feladatainak kölcsönös kapcsolatát. Meglehet, ezt a felada­tot csak részben sikerült megolda­nunk, — mégis — a korábbi évek gyakorlatához képest — a középtávú tervek kidolgozásához való hnzzállás-I (Folytatás a 4. oldalon) Elérkezett az aratási főpróba ideje: a repce betakarításakor ember és gép egyformán bizonyíthatja, hogy jól fölkészültünk a nyári munkák legfontosabbikára. Kádek Gábor felvétele Aratásra készülünk A nagykürtösi (Veľký Krtlš) já­rásban napjainkban még a takar­mánygondokat enyhítő szénatermés begyűjtése foglalkoztatja az embere­ket, viszont a gépjavítók mozgalmas élete arról tanúskodik, hogy a föld népe Itt Is szorgalmasan készül a legfontosabbb feladatra, az aratásra. A közép-szlovákiai kerület legki­sebb járása az utóbbi években szo­rosan fölzárkózott a vidék legered­ményesebb gabonatermesztőihez. A rimaszombati (Rimavská Sobota) és a zvolení járással egyelőre nem ve­tekedhetnek, hiszen természetes csa­padékból itt hullik a legkevesebb, öntözéses gazdálkodást pedig a szán­tóterületnek csupán három százalé­kán tolytathatnak. Ez a sajátos adott­ság az idén különösen érezteti hatá­sát. Nosko agrármérnöktől, a jml igaz­gatójától tudom, hogy e járásban az elkövetkező hetekben tizenhat és fél­hektárról kell betakarítani a meg­termett javakat. Az idén különösen nagy szerepet kap a szemveszteség csökkentésére való törekvés, mert olyan átlaghozamot, amilyet az idén tervben rögzítettek, e vidéken még csak három ízben sikerült elérniük. Mint megtudtam, egyelőre javítási gondokkal küszködnek, de százhu­szonöt saját kombájnt szeretnének munkába állítani. A kölcsönös együtt­működés keretében a baráti ma­gyarországi mezőgazdasági üzemek­ből negyvenöt, Szlovákia északi já­rásaiból pedig negyvenhét kombájn érkezését várják. S mivel évek óta takarmánygondjaík vannak, az idén a szalma betakarítására Is alaposan fölkészültek. AZ SZNF EFSZ-BEN BECSÜLETE VAN A SZALMÁNAK A hegyaljai viszonyok közepette gazdálkodó Daöov Lom-í SZNF Efsz határában nincsen talpalatnyi föld, ahol a kultúrnövények hozama lé­nyegesen túlhaladná az évente fel­színre kerülő, embert nyúzó, gépet szaggató kövek tömegét. Ilyen fölté­telek közepette a bárom és fél ton­nás terméshozam csúcsteljesítmény­nek számit. Márpedig ezen a nyáron hétszázötven hektár átlagában Ilyen eredményt szeretne elérni az egye­sült szövetkezet. Ami a siker mega'apozósát illeti, jó munkát végeztek. Hogy a termés begyűjtésére hogyan készültek föl, arról a százötven hektár repce ara­tásakor adhatnak számot. A belüze­­ml szakosításkor a repcének fontos szerepet szántak, s mivel jelentősen befolyásolja a jövedelmezőséget, ezt a növényt nagy körültekintéssel ter­melik. Á siker érdekében szorosan együttműködnek a méhészekkel. Ál­talában hatvan méhésszel kötnek szerződést vándoroltató megpurzásra. Ennek is szerepe van abban, hogy általában jó hozamot nyújt a repcé­jük. Két éve huszonhárom mázsás hozammal büszkélkedhettek, az idén tizenhat-tizennyolc mázsás átlagra számítanak. Báláz Milan agrármérnök növény­­termesztési ágazatvezető úgy tájékoz­tatott, hogy az idén tizenhárom kombájnt fognak üzemeltetni. Érté­kesnek tartja a magyarországi szüdi termelőszövetkezethez fűződő baráti kapcsolatukat, amely minden évben aratáskor csúcsosodik ki, kölcsönös segítségnyújtás formájában. A gazdaságban nagy becsülete van a szalmának. A betakarítást, a ko­rábbi évek gyakorlata szerint, túl­súlyban Idénymunkásokkal oldják meg. Elsősorban a védnökség! üze­mek, a tömegszervezetek és a Nitrai Mezőgazdasági Főiskola hallgatóinak segítségére számítanak, de a nyug­díjasok, az állattenyésztést dolgo­zók, a SZISZ-tagok és a háztáji ál­lattartók is ígéretet tettek, hogy se­gítő kezet nyújtanak a szövetkezet­nek a fontos munka mielőbbi elvég­zéséhez. 1 BARÄTI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL A Nagykürtösi Állami Gazdaságban az idén huszonegy kombájn beveté­sét tervezik. A Kállói MgTsz, a mar­tiniak és a Nagykürtös! Gép- és Traktorálloraás összesen tíz kombájnt küld a gazdaság megsegítésére. Egy­előre kérdéses, hogy a tizenegy sa­ját gépből mennyi fog tétlenül vesz­tegelni, mert az alkatrészhiány' kés­lelteti a javítást. A 2780 hektáros szántóterületet művelő gazdaság az idén 1720 hek­táron termel gabonát, tehát a mun­kacsúcs idején egyetlen gép kiesése is érzékeny Időveszteséget jelenthet. A szalma betakarítását az említett baráti üzemek és nagy számú idény­munkás segítségével a lehető legrö­videbb időn belül szeretnék megöl­dani, hiszen a népes állatállomány ellátásához a szalmára nagy szüksé­gük van. Az ősziek korán kezdtek szőkülni, Emil Lipovský agrármérnök, a gazdaság Igazgatója azonban biza­kodik. Egyelőre joggal, hiszen az idei aszályos évben egy-két napos eső Is sokat jelenthet. A LEGKORSZERŰBB GÉP FOG VESZTEGELNI? Az ipolybalogi (Balog nad Ipľom) Ipolymente Efsz a járás legnagyobb zöldségtermelője, de a gabonater­mesztési eredményeiért sem kell szé­gyenkeznie. Igaz, tavaly 4,6 tonnás átlaggal kellett beérnie, viszont az előző években öt tonnásnál nagyobb hozamokkal büszkélkedhetett. Szű­csei Sándor agrármérnök növényter­mesztési ágazatvezető úgy nyilatko­zott, hogy a kedvezőnek éppen nem mondható időjárás ellenére bíznak abban, hogy a tervezett 5,1 tonnás hozamátlagot ezen a nyáron is el­érik. A bét falu határát felölelő gazda­ságban összesen 1850 hektár őszi és tavaszi gabonafoleség várja a beta­karítógépeket. A közös vezetőinek sok boszsúságot okoz, hogy a tizen­egy saját kombájnból június derekáig csupán hatot sikerült Indulásra elő­készíteniük. Négy gépet még vala­hogy megjavítanak, de az E—518-os kombájn sorsa egyelőre bizonytalan. Tudniillik, ezekhez a gépekhez még semilyen pótalkatrészt nem szállított a gyártó vállalat. Márpedig ugyan­csak nagy kár lenne, ha egy Ilyen korszerű, valóban nagy teljesítményű kombájn csúcsidőben a javítóműhely­ben vagy az udvaron vesztegelne. A szalmakocsikat és a szállítóesz­közöket idejekorán megjavították. Ezek zöme a végéhez közeledő szé­nabetakarításban vizsgázik. Hogy jól, arról magunk is meggyőződtünk, hiszen a javítóműhelyek tájékán egyetlen meghibásodott gépet sem láttunk. Az ágazatvezető szavaiból Ítélve, szalniabetakarltás idején a nagygaz­daság körzetében minden épkézláb ember talpon lesz. Segítséget ígérnek a védnökségi üzemek, a Nemzeti Fropt tömegszerveietel, az állatgon­dozók, az Irodai alkalmazottak, a nyugdíjasok, a SZISZ-tagok, és ter­mészetesen az Ipolysági (Šahy) Gim­názium diákjai, akik immár hagyo­mányosan itt — társadalmilag hasz­nos tevékenységet folytatva — töltik el a vakáció egy részét. Hogy ki és mennyit váltott valóra az ígéretéből, arról a munkacsúcs Idején beszámo­lunk. KÄDEK GABOR

Next

/
Thumbnails
Contents