Szabad Földműves, 1981. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1981-07-04 / 27. szám

1981. JÜLIUS 4. 27. szám XXXII. évfolyam Ага 1,— Кб* A kompién gabmabetakarttás sikeréért Nagyon mozgalmas heteket, napo­kat hagytak maguk mögött a mező­­gazdasági üzemek vezetői, szakembe­rei, műszaki dolgozói: hiszen nem­csak a tavaszutói, nyáreleji tenniva­lókat kellett rugalmasan elvégezni (növényápolás, növényvédelem, az évelő-, és egyéb tömegtakarmányok betakarítása, az aratási előkészületek befejezése stb.), hanem már az 1982- es gazdasági évre vonatkozó terve­ket, elképzeléseket is be kellett nyúj­tani jóváhagyás végett az illetékes járási szervekhez... Természetes, hogy az új ötéves tervidőszak első évére a társadalmi elvárások jóval nagyobbak, mint az előző években. Markánsan mutatko­zik meg ez a növénytermesztés jóval igényesebb célkitűzéseiben, feladatai­ban. A növénytermesztésen belül a gabonára és az élelmiszeripar nyers­anyagbázisának a megteremtésére fordítódik a fő figyelem. Alighogy tárolókba, kazlakba, siló­vermekbe, raktárakba került az évelő takarmánynövények első termése, máris a második kaszálat jó minősé­gű betakarításét — sőt mielőbbi be­fejezését — szorgalmazzuk. Tesszük ezt azért, hogy ne vonjon el műszaki erőket, gépeket, szállítóeszközöket a gabonabetakarítástól, s legyen ideje megnőni a harmadik kaszálatnak__ Bár a néhány napos június eleji forróság kedvezett az évelő takarmá­nyok jó minőségben történő, energia­­takarékos betakarításának, az egyes vidékeken hirtelen szűkülni kezdtek a kalászosok. Az utóbbi napok hűvö­sebb, csapadékosabb időjárása kedve­seit, főleg a tavaszi kalászosok szem­fejlődésének, az érési folyamat kés­leltetésének. Szakemberek termés­­becslései alapján a tavalyitól kissé gyöngébb termés várható gabonából. Ez a tény arra figyelmeztet, hogy a minél kisebb betakarítási — és táro­lási — veszteség legyen döntő köve­telmény a minőséget illetően. Az újabb erőpróba időszakában az aratási „stáboké“ a legnagyobb fele­lősség, akik józan ésszel, megfontol­tan és igazságosan, szakértelemmel, politikai éleslátással hangolják össze, majd mérlegelik az elvégzett munkát, tűzik ki a másnapi tennivalókat, ugyanakkor a felmerülő hibákat ope­ratív módon hárítják el, vagy segíte­nek a problémákat megoldani; olyan intézkedéseket hoznak, amelyek gya­korlati keresztülvitele lehetetlenné teszi a balesetek és a tűzkárok elő­fordulását. Jó iránytű lehet e tekin­tetben a gabonabetakarítási és egyéb nyári munkák ütemterve. Ez a névre, csoportokra szóló, határidőt is jelölő ütemterv az egyéni- és kollektív fe­lelősségtudatot erősíti-fejleszti az em­berekben, fegyelmezettségre nevel s a kapkodásnak, a hányavetiségnek és lazaságnak veheti elejét. ‘ De az ütemterv ne legyen dogma! igenis, ha a helyzet úgy kívánja (kedvezőtlen időjárás vagy más egyéb következik be), helye legyen a rugal­mas módosításoknak, szervezési in­tézkedéseknek, az ellenőrzés követ­kezetesebbé tételének stb. Itt szólunk arról, hogy a mezőgaz dasági üzemekben a jó minőségű munka díjazását helyezzék előtérbe, a hanyag munka végzésére ne ad­junk lehetőséget, mert abból nem­csak a közösségnek, hanem a társa­dalomnak is kára származik. Ne csu­pán a kombájnosokat serkentsük a minél kisebb veszteséggel történő munkára, hanem a maghordókat is lássuk el ponyvával, üzemképes szál­lítóeszközzel (a gabonamezőtől az átvevőhelyig egyetlen nap alatt is sok magot elszórhatnak, ha nem elő­vigyázatosak). 1 Sokféle nézet kapott szárnyra, ami a gabonaátvételt illeti. Kenyérgabona — takarmánygabona? Mint azt ján J a n o v i c , a Szlovák Szocialista Köztársaság mezőgazdasági és élel­mezésügyi minisztere Nyitra—Ma­­lánta-i (Nitra—Malanta) beszédében többek között hangsúlyozta, a gabona — pontosabban a búza — átvételénél annak fajsúlya legyen a döntő, a mérvadó. Az ilyen egyértelmű, vilá­gos hozzáállás eloszlathat minden helytelen értelmezést, véget vethet a fölösleges szóváltásoknak, vitáknak. Ami pedig a sörárpát illeti, a mi­nőséggel többet törődhetnének a me­zőgazdasági üzemek; az e téren évről évre ismétlődő hibáknak végre elejét vehetnék! A gabonatisztitásnál is le­gyünk igényesebbek, tartsuk be a szabvány-előírásokat. Ha ezt a mun­kát jobbára kisegítő, illetve társadal­mi munkásokra is bízzuk, legyen ott mindig felelős szakember, aki szá­­monkéri a minőséget. Mert a mennyi­ség hajszolása bumerángként üthet Vissza. Ne adjunk teret az olyan nézetek­nek, hogy „már nincs lábonálló ga­bonánk, befejeztük az aratást“. A ga­bonabetakarítás komplex értelmezésa azt jelenti, hogy minden eddiginél nagyobb szakértelemmel és rugalma­san kell elvégezni a szalmabegyűj­tést, valamint a tárolást. Egyrészt azért, hogy a tarlóhántás se húzód­jon, mert az idén 90 ezer hektárba kell a tervek szerint tarlókeveréket, illetve másodnövényt vetni. Megra­gadva a zöldtakarmány-gyarapításnak ezt a lehetőségét isi Persze, ha csak egy mód van rá, öntözzük, hogy le­gyen mit betakarítani... A betakarítási veszteségek mini­mumra csökkentése, mint ahogy az előbb már említettük, sarkalatos probléma. De a terménytárolás sem éppen gondmentes. Mivel a tárolótér­problémát teljes egészében az idén sem sikerült megoldani (befejezetlen gabonasilók stb.), továbbra is szük­ség van az ideiglenes tárolóhelyek biztosítására, úgy mint az előző évek­ben. Vannak e téren még kihaszná­latlan lehetőségek, azon túl is, hogy az egyes mezőgazdasági üzemek fel­kínálják tárolótereiket a terményfel­vásárló vállalatnak. Külön probléma-komplexum: a pót­alkatrész-ellátás; a minisztérium ille­tékesei mindent elkövettek, hogy a Német Demokratikus Köztársaságból a kombájn-alkatrészeket beszerezzék. Bár történt némi- előrelépés, a prob­léma továbbra is probléma marad . ,. Nincs más hátra, minthogy mezőgaz­dasági üzemeink gépjavítói megjavít­sák a Kolosz kombájnokat, melyek­hez a pótalkatrész könnyebben fel­lelhető ... No meg aztán, továbbra is kifizetődik a leleményesség, nem csupán az anyagbeszerzők, hanem a szakavatott gépszerelők, javítók ré­széről, akik — az eddigi tapasztala­tokat alapul véve —, sok bajon, ne­­sézségen átsegítették már a szövet­kezeteket, az állami gazdaságokat. Az ilyen (a közösség érdekeit szem előtt tartó) leleményesség nyilvános elis­merést, erkölcsi-anyagi jutalmat ér­demlő. Minden eddiginél jobban előtérbe juthatna azonban a rendszeres gép­karbantartás, a lelkiismeretesebb, gondosabb és felelősségteljesebb gép­kezelés, ami hozzájárulhatna az e­­gyébként drága gépek élettartamának meghosszabbításához, a meghibásodá­sok kevésbé gyakori előfordulásához. Továbbra is rendkívüli fontosságú a nagy teljesítményű gépek, kombáj­nok jobb, teljesebb kihasználása. Ne adjunk teret a „nyolcórásdi“-elmélet elburjánzásának) A gabonabetakarítás időszakában ilyen fényűzésnek nincs helye a mezőgazdaságban. Az ország kenyerének biztos helyen tudása (és az egyéb sürgős nyári munkák idejé­ben történő, jó minőségű elvégzése) mindennél fontosabb. Mert a nyárra ősz, az őszre tél, a télre újabb tavasz jön ... Mégpedig takarmányszűkös, ha most könnyelműen elszalasztjuk a takarmányteremtő lehetőségeket, még a szalma sokkal nagyobb becsben tartását is beleértve! Vegyük úgy, hogy a szalma is leltári vagyon, el­herdálása, tönkremenése tehát bűnös könnyelműség. Ami pedig a társadalmi, védnök­üzemi és az egyéb segitőszándékot illeti, továbbra is vegyék igénybe a mezőgazdasági üzemek, ha a helyzet úgy kívánja. A diákok, védnöküzemi és egyéb dolgozók, nyugdíjasok által elvégzett munka a kitűzött cél hama­rabbi elérését mozdítja elő. Hiszen, (Folytatás a 2. oldalon) A Kéméndi (Kamenín) Efsz-ben, ahol immár hagyománya van ennek a termelési ágazatnak, az idén huszonhét hektáron ültettek korai burgonyát. A kereskedelem igényeinek megfele­lően időben megkezdték a termés betakarítását. » Kádek Gábor felvétele Július elején Járunk, országszerte a nyár legnagyobb örömet adó munkájára, az aratásra készülő­dik a föld népe. Ilyenkor már meg­kapó látványt nyújt a határ: a szó­­külő gabonatáblákon napról napra súlyosbodó kalászokat ringat a lan­gyos fuvallat. A kedvezőbb éghajlatú vidékeken rövidesen benépesül a ha­tár, felsorakoznak az emberek és a gépek, hogy kicsépeljék, s tető alá gyűjtsék a termést. Vajon mennyi örömöt ígér az idei nyár? Az ősz árnyékot vet a nyárra A 3640 hektáros szántóterületű ké­méndi (Kamenii) földművesszövet­kezetben kettő híján nyolcszázhetven hektár aratnivaló várja az embereket és a gépeket. Tóth Kurucz András agrármérnök, a nagygazdaság fiatal elnöke gondterhelten várja a munka­csúcs kezdetét. — Az őszi búza tavaly hat tennás hektáronkénti átlaghozamot nyújtott, ami ugyancsak nagy örömünkre szol­gált, — mondta az újdonsült szövet­kezeti elnök. — Most minden jel arra utal, hogy az Idén a tervezett 4,9 tonnás átlag elérését is sikerként kell elkönyvelnünk. A június végén meg­ejtett biológiai ellenőrzés ugyan en­nél kesesebbet jelzett, mégis bízunk benne, hogy a búzában nem csaló­dunk. Viszont az árpa nem sok jót Ígér. A járásban ezt a vidéket sújtja leginkább az aszály, ráadásul a bajt még magunk is tetéztük. Ősszel idő­zavarban voltunk, szervezési gondok­kal küszködtünk, végül tavaszi szán­tásba kellett elvetnük az árpát. Ez most árnyékot vet a nyárra, örülhe­tünk, ha az árpa legalább négy ton­nát megad egy hektáron. Gyorsan, de jő minőségben A kéméndi szövetkezetben — a ko­rábbi évek tapasztalatait kamatoztatva — az aratást komplex múdon értel­mezik. A körültekintően kidolgozott aratási munkatervet a vezetőségben és a pártalapszervezetben is megvi­tatták, majd az értékes javaslatok rögzítése után a munkacsúcsban résztvevő közösségeket megismertet­ték a konkrét feladatokkal. Csoportos gépbevetéssel számolnak és lehetőség szerint tíz-tizenkét nap alatt szeret­nék kicsépelni és tető alá hordani a magot. A munkát úgy szervezik, hogy a szalma betakarítását, illetve a tar­lószántást végzők munkacsoportjai is jő teljesítményt nyújtva végezhessék fontos feladatunkat. — Három saját kombájnunk áll in­dulásra készen — említette a többi Szőkül a határ között a szövetkezet elnöke —, és egyre bizakodunk, hogy a napokban végre az ígért új E-512-es is megér­kezik. Immár nyolc éve jó kapcsola­tunk van a Karlovy Vary melletti Tu­­žimi Gép- és Traktorállomással, ahon­nan az idén is négy nagy teljesítmé­nyű gépet indítanak a megsegítésünk­re. Nagyra értékeljük ezt a baráti se­gítséget, annál is inkább, mert min­dig olyan emberek ülnek a kombáj­nok nyergében, akik igazi mesterei a szakmának, Immár jól ismerik terepviszonyainkat és minden évben becsületes munkát végeznek. Kiváló teljesítménnyel, kifogástalan minőség­gel dolgoznak. Hozzáértésüket dicsé­ri, hogy évek óta a kombájnosok or­szágos versenyének élmezőnyében vé­geznek. Végezetül talán még annyit kell mindehhez hozzáfűzni, hogy a szövet­kezet vezetősége — a nagy munkára való készülődés során — az aratók étellel és frissítővel való ellátásának kielégítő megszervezéséről sem feled­kezett meg. A néhai Fehér Akác ven­déglő egy idő óta üzemi konyhaként üzemel, s nyáron az aratók ellátását is képes megoldani. Ügy tervezik, hogy a határ távolabbi részeiben dol­gozóknak a helyszínre szállítják a meleg ételt — és természetesen a fris­sítőt is —, hogy ezzel is előmozdít* sák a kedvező időjárás tökéletes ki­használását. Mint júniusban is tapasz­taltuk, az üdítő italokkal való köz­ellátás nem éppen zökkenőmentes, viszont a szövetkezetnek saját szóda­üzeme van, így az aratók ellátása nem okoz majd gondot. — Minden igyekezetünk arra Irá­nyul, hogy felesleges késlekedés nél­kül kicsépeljük és biztonságba he­lyezzük a szemtermést ;— mondta a szövetkezet elnöke. — Ugyanakkor tudatosítjuk — és ezt a kombájnosok szocialista munkaversenyének meg­hirdetésekor is nyomatékosan hang­súlyoztuk —, hogy a gyorsaság nem mehet a minőség rovására. A határ amúgy is keveset ígér, minden szem­re vigyáznunk kell. Ezért az idén fokozottan ügyelünk a szemveszteség ellenőrzésére, a kombájnok szaksze­rű beállítására, a legmegfelelőbb ha­ladási sebesség betartására, illetve a magot szállító gépjárművek rakterü­­letének kifogástalan szigetelésére. A tanácskozások és- a beszélgetések so­rán meggyőződtünk arról, hogy dol­gozóink megértéssel fogadták a vesz­teség csökkentését célzó törekvésein­ket, s bízunk benne, hogy a széles körű igyekezet meghozza a várt ered­ményt. -dek A közelmúltban Nitrán érté­kelték a mezőgazdasági újító­­mozgalom eredményeit. Az em­beri találékonyság — kincs című írásunk az újítómozga­lom terén eljrt eredményeket méltatja, s ugyanakkor körvo­nalazza azokat a tartalékokat és lehetőségeket is, melyeket eddig nem hasznosítottunk. Megjelent a 4. oldalon. Az 5. oldalon „Eredménydús gabonabetakarítást“ címmel három szerzó ír az aratási elő­készületekről: elemzik, hol, mit tettek — és tesznek — a ga­bonatermés idejében és jó mi­nőségben történő betakarítá­sáért, komplex értelmezésben. Őseink kultúráját lelkes uno­kák éltetik című írásunk — lapunk 7. oldalán — а XXVI. Zselizi Országos Népművészeti Fesztivált méltatja, mely a csehszlovákiai magyar dolgozók és az ifjúság olyan találkozó­­helyévé vált, ahol elsajátíthat­ják anyanyelvi kultúránk két lényeges összetevőjét, a nép­dalt és a néptáncot.

Next

/
Thumbnails
Contents