Szabad Földműves, 1981. január-június (32. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-03 / 1. szám

AZ SZSZK MEZŐGAZDASÁGI és élei . NI EZ ÉS Ü GYI MINISZTÉRIUMÁNAK HE T 1 LAP J • " / - - ’ V*.- ... •«*, VtýX-'f* А 1 1981. JANUAR 3. * 1. szám * XXXII. évfolyam * 4^64 ( rq Ara 1,— Kčs és győzelmes forradalmi ötjéről. Meg­kezdjük a hetedik ötéves terv telje­sítését, amellyel tovább akarjuk fej­leszteni gazdaságunkat, javítani lakos­ságunk anyagi és kulturális létfelté­teleit. Ez politikánk fő célja. Husák olvtúrs vázolta a megvalósí­tásra véré, nehéz és határozott helyt­állást kívánó idei feladatokat, majd meggyőződését fejezte ki: népünk ál­­lásfog’alásával és munkájával már sokszor bebizonyította fejlettségét és érettségét, akaratét és elszántságét: mindent megtesz azért, hogy nálunk a dolguk egyre jobban menjenek. Dol­gozóink öntudatossága és felelősség­­teljes munkája szocialista rendsze­rünk kimerfthetetlen erőforrása. Meg­győződésem, hogy polgártársaink, a társadalom előbbre vitelében és vé­delmében részt vevő minden dolgozó közös erőfeszítésével az idén is újabb jelentős lépést teszünk előre hazánk fejlesztésében. Egy brigád, egy akarat Gustáv Husák elvtárs, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnökünk január 10-én ünnepli 68. születésnapját. Szerkesztőségünk munkaközössége szívből gratulál hazánk első polgá­rának és a dolgozó népünk jólétét, biztonságérzetét szilárdító felelősségteljes munkájához se к sikert erőt. jó egészséget- és sok boldogságot kíván. A felvétel Husák elvtársat az Űjévl köszöntő közben ábrázolja. Fotó. Cjk —j. Finde Bizalommal és derűlátással t? n s t á t H u s á k, a CSKP Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök újévi szózattal fordult az or­szág népéhez. Jókivánatait fejezte ki hazánk dolgozóinak, és népünk test­véri üdvözletét tolmársolta a Szovjet­unió óm a szocialista közösséghez tar­tozó más országok népeinek. Az elmált évet értékelve — mon­dotta —, felelősségteljesen megálla­píthatjuk, hogy a hazánk továbbfej­lesztésén, népünk elégedett életének megteremtésén végzett munkánkban túlsúlyban vannak a népgazdaságban és a társadalom életének többi szaka­szán elért kedvező eredmények. Ezt annak ellenére állíthatjuk, hogy ta­valy is nagyon igényes feladatokat kellett megoldanunk és sok akadályt kellett leküzdenünk. A múlthoz képest most jobban tekintetbe kell vennünk a reális feltételeket, a politikai és gazdasági világfejlődésben történt változásokat. Nemzetközi téren a legreakciósabb imperialista körök megingott pozí­cióik megtartására törekedve, konflik­tusok és összecsapások előidézésének irányvonalát követik a világ külön­böző részein. Akadályokat gördítettek a béke, a békés egymás mellett élés és a feszültségenyhülés politikájának i tjába. Ismét a lázas fegyverkezés útjába. Ismét a lázas fegyverkezés felborítsák a kialakult erőegyensúlyt és stratégiai fölénybe kerüljenek a szocialista közösség államaival szem­ben. Ebben a helyzetben rendkívül sür­getően fontos, hogy a béke megőrzé­sére törekvő erők fokozottan igyekez­zenek meghiúsítani az imperializmus szándékát. Meggyőződésünk, hogy a világ haladó, demokratikus, antiimpe­­rialista erői határozott együttes fel­lépésükkel megakadályozhatják az im­perializmus terveinek megvalósítását és biztosíthatják a népek békés éle­tét. Ez a szocialista közösség államai békepelitikájának a fő célja, amit a Varsói Szerződés tagállamai vezetői­nek legutóbbi moszkvai találkozója ismételten kidomborított. Hangsúlyoz­ta annak elengedhetetlen szükséges­ségét, hogy egyenjogú, igazságos ala­pon folytatott tárgyalásokkal oldja­nak meg minden nyitott nemzetközi kérdést. Csehszlovákia mindenkor kiemelte, kész jé kapcsolatokat fenntartani és fejleszteni a kölcsönösen előnyös együttműködést a különböző társadal­mi rendszerű államokkal. Teljes mér­tékben támogatja a békepolitikát, és részt vesz megvalósításában. Ezért nagy érdeklődéssel fogadtuk és teljes mértékben támogatjuk a Szovjetunió legutóbbi jelentős javaslatait, melye­ket Brezsnyev elvtárs indiai lá­togatásakor fejtett ki. Lakosságunk nagy figyelemmel kí­séri a lengyelországi esemónyeket. Ez érthető, hiszen szomszédok és szövet­ségesek vagynnk. Meggyőződésünk, hogy a testvéri Lengyelország kom­munistái, munkásosztálya és dolgozói képesek lesznek a válságos helyzet leküzdésére és biztosítják az ország további fejlődésének szocialista útját. Ebben bizton számíthatnak szolidari­tásunkra és támogatásunkra. A mai világban újból igazolást nyer, mily létfontosságú népeink számára barátságuk, szilárd szüvetségük és minden irányú együttműködésük a Szovjetunióval és a szocialista közös­ség más államaival, s ez lesz a jö­vőben is külpolitikánk szilárd alapja, — hangoztatta Husák elvtárs. Az eltelt évet a hazai fejlődés szempontjából úgy jellemezte, hogy e lényegesen igényesebb feltételek mel­lett is biztosítottuk gazdaságunk emelkedő irányú fejlesztését, megszi­lárdítottuk népünk magas életszínvo­nalát és szociális biztonságát. A népgazdaságban komoly kérdése­ket kellett megoldanunk és belső­­külső okok miatti nehézségeket is le kellett küzdenünk. Most annál sürge­tőbben lép előtérbe a munka minősé­ge javításának és hatékonysága lénye­ges fokozásának, a társadalom éle­tében a gazdaságosság fokozásának a feladata. Minden szinten az eddiginél sokkal nagyobb igényeket kell tá­masztanunk az irányítással szemben. Ezt kell elősegíteniük a tervszeré gazdasági Irányítás tökéletesítését célzó komplex intézkedéseknek, me­lyek életbe lépése az idén kezdődik meg. A tavaly befejeződött hatodik öt­éves tervidőszakban népünk áldozatot munkájának érdeméből gazdaságnnk magasabb szintre emelkedett. A nem zeti jüvcdelem mintegy az ötödével, az ipari termelés a negyedévei, a me­zőgazdasági termelés pedig tfz száza­lékkal nagyobbodott. Emelkedett в dolgozók egyes rétegei személyi és társadalmi fogyasztásának a színvo­nala. A szociális politika számos fon­tos feladatát megoldottuk. Jelentős építményeket adtunk át, amelyek erő­sítették gazdaságunkat és hozzájárul­tak népünk életének javításához. Husák elvtárs a nyugati világ ko­mor távlataival összehasonlítva való­ságunkat, megállapította, hogy politi­kai, gazdasági és társadalmi fejlődé­sünk tavaly nyugodt légkörben, az alkotó munka, a derűlátás, bizalom és biztonság, a szocialista demokrácia és a széles körű társadalmi aktivitás lég­körében meat végbe. Mindez a fejlett szocialista társadalom építése útjának a helyességét igazolja, s ez az út biz­tos iránya népünk boldog és elége­dett élete biztosításának. A Csehszlovák Szocialista Köztársa­ság fejlett szocialista államként lép a nyolcvanas évekbe. Erejét népének egysége, magas szfnvonalá gazdasága, lakosságának az az elszántsága adja meg, hogy áldozatosan munkálkodjék hazájáért. A szocialista társadalom építésének tapasztalatai alapján biza­lommal tekintünk a jövőbe, hogy né­pünk élete a következő években is boldog, elégedett lesz, mentes a bi­zonytalanságtól és válságos megráz­kódtatásoktól. A most kezdődő évben nagy ese­mények előtt állunk. Áprilisban ösz­­szeüi a CSKP XVI. kongresszusa, mely kitűzi hazánk továbbfejlesztésének programját. Júniusban átlalános kép­viseleti testületi választások lesznek. Megemlékezünk kommunista pártunk megalakulásának §0. évfordulójáról Gazdaságainkra egyre nagyobb fel­adatot ró a gépek üzemképességének biztosítása. Á dióspatonyi (Orechová Potéö) Barátság Eísz-ben Is egyre több erő- és munkagép üzambentartá­­sáró! kell gondoskodni. Ezt rendsze­res karbantartással, folyamatos javí­tással és a lehetőségekhez igazodó szakszerű géptérolással biztosítják. Tapasztalataik szerint a folyamatos gépjavítás előnye, a kapkodás nélküli tökéletes javításban, valamint a meg­hibásodás által kiesett órák csökken­tésében is megmutatkozik. Nem is be­szélve erről, hogy' hosszabb időszak áll rendelkezésükre a hiánycikknek számító pótalkatrészek beszerzésére. Az időszaki munkák befejezése után ebben a szövetkezetben azonnal mű­helybe kerülnek a gépek. Így történt ez az elműlt év őszén Is, s ottjár­­tunkikor a gépek korröztómentesítő felületvédelme után hozzákezdtek a téli javításhoz. Pőthe József műhelyvezető vélemé­nye szerint több szempontból is indo­kolt a gépek karbantartása, javítása, egyszóval megóvása. Ezt Indokolttá teszi egyrészt e gépek és műszaki be­rendezések értékének növekedése, másrészt pedig az a tény, hogy az elmúlt évek gépvásárlásával szemben az idén kevesebb új gép vásárlását tervezi a szövetkezet. Kombájnjaik a kukoricatábláikról kerültek téli pihenőre. Tisztítás és mosás után elvégezték a hibafelvé­telt, s különösen a könnyen hibásodó alkatrészek és tartozékok — kasza, láncok, csigák, ékszíjak stb. — mű­szaki állapotának a feltérképezésére fordítottak nagy figyelmet. A kom­bájnokat hűtőfolyadékkal feltöltve ál­lították téli helyükre. Jelenleg a traktorok és az egyéb gépi tartozékok javítását végzik. Az ekéket, a fogasokat, a boronákat é3 a hengereket a szokásosnál jobban Igénybe vette a tavalyi ősz, de a ve­tőgépek javításánál ‘ Is akad bőven tennivaló. 0 0 0 Kalmár János elnök előzetes tájé­koztatójában elmondotta, hogy a szö­vetkezet vezetősége elégedett a mű­helyben dolgozó kollektívával, mely a közelmúltban nyerte el a szocialista brigádoknak kijáró bronzfokozatot. — Nagy létszámú brigád vagyunk, huszonnégy tagunk van, 1976-ban ala­kultunk. Kollektívánkat kovácsok, kar­bantartók, asztalosok és villanyszere­lők képezik. Brigádunk lényegében egy lelkes csapat, melyen belül az idősebbek tapasztalata és a fiatalok vállalkozó szelleme, fiatalos munka­tempója jól kiegészíti egymást. A törzsgárdát alkotó Nagy Béla, Pőthe József és Pongrácz Mihály a szövet­kezet alapítása óta ebben a műhely­ben dolgozik. A huszonnégy ember jól összeforrott közösséget képez, s ez az összeforrottság az erőssé­günk: Egy brigád egv akarat! Ez a jelszó nemcsak a mindennapi munká­ban, hanem a munkahelyen kívül is érvényesül. Lendületes társaság, a­­mely nemcsak a munkában, hanem a munkahelyen kialakult építőjellegű vitákban és a társadalmi megmozdu­lásokban is magával tudja ragadni munkatársait. — Fogalmazott Tánczos Dénes brigádvezető, akt kitűnő embe­rt kapcsolatot — szocialista öntudatot — alakított ki a közösségen belül. A kollektíva tagjai közül Puha Aurél és Bódis Arpád az ógyallai (Hurbanovo) Középfokú Mezőgazda­­sági Szakmunkásképző Intézet esti ta­gozatára jár, de a többiek sem ha­nyagolják el a szakirodalom tanul­mányozását, a napi sajtót is rendsze­resen olvassák. Azon a véleményen vannak, hogy a politikai információ, a szakmai felkészültség és a lelkiis­meretes munka egyaránt szükséges ahhoz, hogy boldoguljanak. © © © A brigád tagjai közül tizenhármán párttagok, s közülük ketten — Tán­czos Dénes és Mocsonaky József — az efsz vezetőségi tagjai. — Jó munkát, csak jó munkahelyi légkörben lehet végezni. A szakmai felkészültség, politikai és emberi ön­tudat nélkül nem hozhat sikert. Ezt mi nem tévesszük szem elől, s ez a brigádunk erós oldala. A feladatokat és a részfeladatokat pártcsoportgyű­­léseken és termelési értekezleteken vitatjuk meg, mivel tudatosítottuk azt, hogy a meglévő eszközök, gépek, be­rendezések hatékonyságának növelése, alkalmazásuk feltétele magas színvo­nalú üzem — és munkaszervezést kí­ván — jelölte meg a célravezető utat Tánczos Dénes. A kollektíva hazánk felszabadulásá­nak 35. évfordulóját értékes vállalás­sal köszöntötte. Vállalásukban elő­térbe helyezték a takarékos gazdál­kodást, és a pótalkatrészfelújítást A traktorok javítását például három szakember végzi: A javítást Irányító szerelő, beosztott szerelő és a trakto­ros. Tapasztalataik szerint a gazda —< mármint a traktoros — a legjobb el­lenőr, egyben lelkiismeretes segítő­társ is. Jegyzik, hogy ki és mikor ja­vította a gépet, s ezt a módszert egy­más között házi garanciás javításnak nevezik. Az üzemanyagfogyasztás el­lenőrzését sem végzik kampánysze­rűen. Ha valamelyik gépkocsivezető, vagy traktoros észreveszi, hogy ntnea rendbe a fogyasztás, azonnal a szere­lők segítségét kért. Az újítások terén Is kiváló eredmé­nyeket tudnak felmutatni a brigád tágját. Ezerkilencszázhetvenkilencben nyolcféle újítást valósítottak meg, s ezzel szlovákiai viszonylatban az ötödik helyen végeztek, s jugoszláviai Jutalomüdülésen vettek részt. Újítá­saik közül legbüszkébbek a tejszűrő tökéletesítésére, mellyel elősegítették azt, hogy a szövetkezet csak első mi­nőségi osztályú tejet értékesít. o © o Tervek és célkitűzések kerülnek szőba. — Szövetkezetünkben eddig is az volt a gyakorlat, hogy az éves terve­ket lebontották a brigádokra és a brigádon belül a brigádtagokra. Most hasonlóan terveznek a 7. ötéves terv esetében is. A kollektívának látnia kell, hogy mt a célkitűzés és gondol­koznia kell azon, hogy miképpen tud­ja könnyebben, jobban megoldani fel­adatát. А XVI. pártkongresszus tiszteleté­re tett vállalásunkban továbbra Is fontos tényező marad a takarékosság, a hatékonyság és a pontosság. Bár a hatékonyság szervezése a felső veze­tés feladata, megvalósítása viszont a mi érdekünk — mondotta Pőthe Jó­zsef műhelyvezető. A brigád legidősebb tagja a 62 éves Molnár Ödön, aki 47 éve edzi a vasat. Búcsúzáskor megkérdeztük, hogy személy szerint mit vár az új eszten­dőben. — Munkasikert, megbecsülést, és a munka után nyugodt pihenést. Nyugodt pihenést — ismétlem az idős kovőcs szavait és lassan megvi­lágosodott előttem az egész kollektí­va emberi és társadalmi magatartásá­nak jelentősége. Ez a huszonnégy em­ber eljntott odáig, hogy érzelmi, lel­kiismereti kérdést csioá! az elvégzett munkából. Csak úgy tnd pihenni, ha munkáját őszinte lelkiismeretességgel elvégezte. —esi—

Next

/
Thumbnails
Contents