Szabad Földműves, 1980. július-december (31. évfolyam, 27-52. szám)

1980-11-29 / 48. szám

4 SZABAD FÖLDMŰVES 1980. november 29. BESZÉLGETÉS BÉLÁN JÖZSEF ÚJÍTÓVAL Kapom a taná­csot: Bélán Jóskát keressem valahol ott, ahol a trakto­rok dolgoznak. A határjárásból még nem jött vissza, most a silőzókhoz vagy a cukorrépa­­szedőkhöz ment. Látták a terepjáró­val erre is, arra is. A felesége mondja: — Felkelt már öt óra előtt. Közben hazaugrott reggelizni, de ment is to­vább. így van ez tavasztól késő őszig, sokszor még télen is. Amíg keressük, mesélnek róla. Ö az, aki jól dolgozó ifjúsági gépesítő bri­gádot szervezett. Mondják: kemény ember, szigorú, aztán ugyanazzal a hangsúllyal mondják, hogy jó ember, megértő. Nekem is ismerős, akiről mesélnek. Láttam hangulatot teremtő vidám munkaértekezleten, hallottam vitat­kozni munka közben, és beszélt is nékem az életről. Most, hogy leülhe­tünk végre egymással szemben, kér­dezhetném, hogy nem fáradt-e, — délhez közeledünk, — hajnal óta van talpon, de mondja, hogy mi dolga lesz még délután, és rájövök, hogy felén sincs még a napnak. — Nézd, az ember addig él, amíg terve van, indulatai, céljai vannak. 0 Hogyan lettél újító? Kávé kerül az asztalra, ízesíteni az emlékezést. — Húsz évvel ezelőtt kaptam az első megbízatást az újításra, akkor még a királyhelmeci (Kráľovský Chlmec) gépállomáson dolgoztam, mint körzeti gépesítő. Akkor a volt főnökömtől, Kacsmárik Józseftől sokat tanultam, aki már akkor kiváló újító volt. A későbbiekben pedig a példa­képem Sponták Gyuri barátom volt, akit most is csodálni tudok. A mái napig ötven újításom van, harmincat beadtam és mind elfogadták. 0 Miért újítasz? Pénzért, elismeré­sért vagy azért, mert szükségét ér­zed? — Hogy is mondjam. Az anyagi el­ismerés jólesik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ellensége vagyok a pénznek. Engem a következő vezérel: a mezőgazdasági termelésben mindig előbbre kell lépnünk. Ezért igyek­szem keresni, kutatni az új, a jobb, hasznosabb megoldásokat. Járok-kelek a gazdaságban, figyelem a munkát. És nem tagadom azt sem, jólesik, ha el­ismernek. jó érzés tölt el, új megol­dásokra serkent. Gondolom, nem vé­letlenül neveztek ki tizennyolc évvel ezelőtt a Királyhelmeci Állami Gazda­ságban főgépesítőnek, az új átszerve­zés óta pedig a növénytermesztési fő­­üzemág vezetőjének. Úgy érzem, ez­zel az újítói munkámat is elismerték. Ki ne örülne annak, ha elismerik? 0 Azt hallottam, hogy az újítások­ból lassan „meggazdagodsz“? Igaz ez? — Ez enyhén szólva túlzás.v Amit az újításaimért kapok, azt a családra költőm. A feleségem tanítónő, jól ke­res, gyűjteni nem akarok magamnak. Sokat költők könyvekre, újságokra és tanulmányi (kirándulásokra. Az idén is jártam Jugoszláviában, Bulgáriában és Magyarországon, egy-egy ilyen ta­nulmányi út elég sokba kerül. Tizen­hat éve vagyok nős, a feleségem megértő, nem panaszkodhatom, jól élünk. Mindenre telik. 0 Úgy tudom, hogy az állami gaz­daság mellett létezik egy újítási bi­zottság. Szerinted milyen egy ideális újítási előadó? — A gazdaságunk mellett tíz éve létezik újítási bizottság, melynek elő­adója képzett, érti a szakmáját, jól gondozza az újításokat. A bizottság havonta ülésezik. A beadott újítás sorsáról tizenöt napon belül dönte­nek, sőt a járási szervek is egy hóna­pon belül válaszolnak a beadott újí­tással kapcsolatban. Az újítási bizott­ság előadója a technikai dokumentá­ciót kidolgozza, ami az újító számára komoly segítséget jelent. Az állami gazdaság igazgatósága mindennemű anyagi és erkölcsi támogatást megad az újítónak. Tehát az újítás zöld utat nyert. 0 Az eddig alkalmazott újításaid­nak mennyi a népgazdasági haszna? — Ezt még nem számoltam. Négy éve foglalkozom komolyabban újítás­sal. Mostanáig mintegy 10 ezer koro­na körül kaptam az újításokért. Sok újításom idényjellegű. A szőlőmetsző géppel kacsolatos újításomat ország­szerte alkalmazzák. Díjat nyert, a sorsáról a felsőbb szervek rövidesen döntenek. 0 Az újításaidért kaptál-e már ki­tüntetést? — Az idén Žilinán tartották az újítók országos értekezletét, melyen jómagam is részt vettem. Az 1979-es évi újításaimért szlovákiai méretben első lettem, amiért elismerő oklevelet és 2500 korona pénzjutalmat kaptam. 0 Íróktól, művészektől szokták kérdezni: milyen alkotáson dolgozik? Te erre mit válaszolnál? — Ami a fejemben van, csak fél­kész, félsiker. Hosszabb időt venne igénybe, ha most ezekről szólnék. Több megoldásra váró kérdés foglal­koztat. Az ekevascsere elég problema­tikus, sok időt vesz igénybe. Ha ezt sikerülne megoldani, könnyebbé válna a fizikai munka, gyorsabban menne az ekevascsere. A paradicsomlévonal ésszerűssítése foglalkoztat a légtől: bet. Ezzel kapcsolatban már sikerült piódosításokat végezni, de még sok probléma megoldásra vár. 0 Az újítómozgalom a szocialista brigádmozgalom része. —- Ez valóban így igaz. Annak ide­jén megbíztak egy ifjúsági gépesítési csoport megszervezésével. Ezt a meg­bízatást sikerült megoldanom. Ma en­nek a központi ifjúsági gépesítési csoportnak 56 tagja van, köztük én is. Nyolc újítót tartunk nyilván, több csoportos újításunk van. Ez is mutat­ja, hogy az újífömozgalom él, éé bizo­nyítja, hogy a brigádok fontos felada­tuknak érzik az újítás ügyét. 0 Van-e olyan újításod, amelyet másutt is alkalmaznak? — Van, de nagyon kevés. Újítá­saim nagyobb többsége — mint már említettem — idényjellegű, így a nép­­gazdasági értéke is egy üzemen belül kisebb, de ha járásszerté, netán or­szágszerte alkalmaznáík, akkor a nép­­gazdasági értékük is sok millió ko­ronára rúgna. Szerintem anyagilag­­erkölcsilég is ösztönözni kellene azo­kat, akik az új módszerekkel, kor­szerű technológiai eljárásokkal dol­goznak. Érdekeltté kellene tenni őket az eredményekben. Végeredményben ők valósítják meg az újító újítását. Kevés csak az elképzelés, a jó újítás. Valójában a termelés „hozza“ az anyagi értéket. Köszönöm a beszélgetést. Illés Bertalan Irányvonalunkat, eredményeinket nem titkoljuk A komáromi (Komárno) járásban egy szövetkezet elnökével beszélgetve elismeréssel szóltam gazdaságuk szemléltető — felvilágosító tevékenységéről, mire a vezető szerényen csak ennyit válaszolt: „Irányvonalunkat, eredményeinket nem tit­koljuk ...“ . A komáromi já­rás mezőgazdasági üzemeiben a szem­léltető agitáció és a gazdasági propa­ganda területén ja­vulás állt be. Nem véletlenül, ugyanis az illetékesek tuda tosították: a felvi lágosító-meggyőző tevékenységnek ez a módja formálja az emberek gon­dolkodásmódját, politikailag is, gaz­daságilag is irányi mutat, ezáltal — közvetve — előse­gíti a termelés ha­tékonyabbá tételét. A gazdaság: pro­paganda területén az említett járás­ban is nagy szere­pet játszanak az egy-két gépelt ol­dalon megjelente­tett szövetkezeti híradók, melyek konkrét adatokkal alátámasztva tájé­koztatják a dolgo­zót a legfrissebb eredményekről, vá­zolják a jövő idő­szak feladatait, fel­hívásokat közölnek stb. A tapasztala­tok azt mutatják, hogy az efféle pro­­pagációs eszköz igen hatásos. U- gyanis, ha például két hasonló munkakörülmények kö­zött dolgozó brigád eredményeiben je­lentős különbségek mutatkoznak, ez A szövetkezeti irodák üléstermeiből, a politikai előadások színhelyéről nem hiányozhatnak szocialista közösségünk szimbólumai ményes tevékenységet kifejtő szövet­kezeti tagok képei kerülnek, össze­sen kilenc mezőgazdasági üzemben Főiskolások nemzetközi együttműködése A XI. Nemzetközi Tudományos Diákkonferencia meg­rendezésére éppen abban az időszakban került sor, ami­kor a KGST tagállamok megkezdték távlati terveik meg­valósítását annak érdekében, hogy tudományos módsze­rekkel feltárják és kihasználják a termelés még nem föltárt szakaszait. A főiskolások nemzetközi együttmű­ködésé részeleme annak az integrációnak, amely a KGST tagállamok között a tudomány területén folyik. A Tudo­mányos Diákkonfereftciát hagyományosan a Bratíslavai Közgazdasági Főiskola rendezi. A nemzetközi verseny résztvevői diákok, akik mun­káikban a népgazdaság irányításával, a matematikai módszerek és számítástechnika alkalmazásával, vala­mint a termelési ágazatok — ezen belül a mezőgazda­ság — problémáival foglalkoznak. A verseny elmúlt évfolyamaiban állandóan növekszik a nemzetközi alkotóközösségek munkáinak jelentősége. Pósa Lajos mérnök javaslatára tavaly létrejött egy ilyen munkaközösség a budapesti Marx Károly Közgazdaság­tudományi Egyetem és a Bratislava! Közgazdasági Főis kola között. Öt lelkes fiatal — Rácskai Jolán, Sőrés Er­zsébet, Hajdú Zoltán Magyarországról, valamint Mikolai Edit és Néveri György Csehszlovákiából — alkotja ezt a közösséget. Múlt évi együttműködésük gyümölcsöző volt. Pályázati munkájuk „A koncentráció és a specializéció fejlődése Nyugat-Szlovákiában és Győr-Sopron megyé­ben“ cinknél — megnyerte a nemzetközi versenyt. En­nek hatására elhatározták, hogy az idén még behatób­ban foglalkoznak a mezőgazdaság aktuális problémáival. Új tudományos munkájuk a tavalyira épül, „A kooperá­ciós kapcsolatok fejlődése a magyar és a szlovák mező­­gazdaságban“ címen. A témát több részben dolgozták ki. Az első részt közösen készítették el, melyben á munkamegosztás és a kooperáció általános lehetőségeivel foglalkoznék. A to­vábbi részekét külön-külön az egyes országok konkrét feltételei szérint dolgozták ki. Ezékben a horizontális és vertikális kooperáció és integráció fejlődésével fog­lalkoznak. A befejező részben összefoglalják a szerzett tapasztalatokat, rámutatnak a közös — és az eltérő — vonásokra. Munkájuk legnagyobb jelentősége abban rej­lik, hogy konkrét javaslatot tesznek a tapasztalatok hasznosítására. A diákok az elért eredményekben sokat köszönhetnek tanáraiknak, főleg Pósa Lajos mérnöknek, aki irányította munkájukat és tanácsaival segített leküz­deni a nehézségeket. Bízunk benne, hogy a nemzetközi diákcsoport új pá­lyázati munkájával szintén jó eredményt ér el, ami új lendületet adhat további munkájukhoz. Tóth Ildikó főiskolai hallgató A forradalmi hagyományok színvonalasan berendezett szobáinak megvilá­gított üvegpaneljei, a fényjelzésekkel ellátott propagációs táblák, hatásos eszközei kommunista irányvonalunk, hagyományaink és fejlődésünk ábrá­zolásának 1 (a szerző felvételei) Azok az irkák, amelyek mosta­nában elég gyakran eszembe jutnak, nem a gyerekkor éveibe ve­zetnek vissza, hanem valamivel köze­lebbi időkbe. A tintaceruzával telerótt füzeteket úgy huszonöt-huszonnyolc esztendővel ezelőtt a szövetkezeti iro­dákban láttam. Negyven lapjukkal az irattárat helyettesítették, őrizve min­den fontos adatot, határozatot, intéz­nivalót. Mondhatnám azt is némi túl­zással: a szocializmus alapjai leraká­sának legtöbbet tartalmazó dokumen­tumai voltak ezek a többnyire kockás irkák. Azóta sokféle szempontból fejlőd­tünk. Magától értetődően lejárt a nehézkes írással teleszántott füzetek kora, ma minden helyen gépírónő van, szabályos jegyzőkönyvek készül­nek, a leveleket közgazdasági techni­kumban tanított hivatalos formában vetik papírra, a jelentések stílusa egyre jobban igazodik az előírt hiva­talos nyelvhez. Manapság már határozattal szabá­lyozzák, mennyi lehet egy-egy előter­jesztés terjedelme. Ez járásonként változik. Es ezt vagy betartják, vagy nem. Gyakran előfordul, hogy a mező­gazdasági üzemekhez regény vastag­ságú paksamétát hoz a posta a meg­hívóval együtt. De kinek van arra ideje, hogy alaposan áttanulmányoz­za? A minap a nagykaposi fVeiké Ka­pušanyI szövetkezetben jártam, és az állattenyésztési főágazatvezetővel sze­rettem volna beszélni, de a beszélge-Papirtenier tés elmaradt, mert egy kimutatáson dolgozott, melyet az illetékes testű-­­leihez kértek három példányban. Tudok olyan állami gazdaságot, ahol minden jelentést minimálisan háromszor gépelnek le. Egyszer ledik­tálja az illetékes ágazatvezető, majd bemutatja a föágazatvezetőnek. ö ja­vítgat rajta, ezért át kell írni, mert javított példányt nem kaphat kézhez a főmérnök. Az Ő javításai után ismét gépelés következik, így mehet az igazgatóhoz, majd letisztázva kerül a felettes szerv postájába. Járásszerte rohamosán növekszik a papírfogyasztás. Anton Vidíš mérnök, a Munkaérdemrendet viselő smiianyi szövetkezet elnöke mondta, hogy míg 1975-ben az év alatt hétszáz papír érkezett a járási szervektől, addig ez év első felében már ezerhatszázon felül, amelyre válaszolniuk keleti. Nemrég egyik tekintélyes szövetke­zet elnökétől kértem néhány adatot. Elfeledkezett róla, pedig másnap el kellett utaznia, indulás előtt jutott csak eszébe. Nem baj, azért nem ér­demes a kocsiból kiszállnia, nyugtat­tam, majd az üzemgazdásztól, az ága­zatvezetőkről megkapom a szükséges számbkat. Legyintett, s felhatalmazott, hogy kérjem el a titkárnőtől a szek­rénykulcsát, nyúljak be az íróasztala hal felső fiókjába, találok ott egy pi­ros fedelű füzetet, abban benne van minden, ami kell. Nem akarom követendő példaként állítani ezt az esetet — ámbár Kivá­lóan gazdálkodó szövetkezet vezető­jéről van szó —, de talán mindenütt széjjelnézhetnénk a magunk háza tá­ján: nem írnak-e, iratnak tele hiva­talos szövegekkel túlságosan és fölös­legesen sok papírt? i. b. mind a felettesek, mind a tagok szá­mára figyelmeztetőül szolgál: A gyen­gébb eredményeket elért csoport mun­káján változtatni kell. A járásban több olyan gazdaság van, ahol rendszeresen megjelentetik a szövetkezeti híradót, vagy az idény­munkák alkalmával minden egyes dolgozó kézhez kapja a helyi újsá­got, ezen gazdaságok közé tartozik a búcsi (Búé), a hetényi (Chotín), a marcelházi (Marcelová), az ógyallai (Hurbanovo) és még több más mező­­gazdasági üzem. A jó eredmények hirdetésének, po­litikai küldetést betöltő jelszavak köz­lésének bevált formája a „panelpro­­pagáció“, ahol a közlés jelmondatos táblák segítségével történik. A járás legtöbb szövetkezetében megtalálható a „legjobb dolgozók ga­lériája“, ahová a munkájukat becsü­letesen végző, s minden vonalon ered­rendezték be a forradalmi hagyomá­nyok szobáját, többek között a gutái (Kolárovo), a naszvadi (Nasvad) és a hetényi szövetkezetben. Annak ellenére, hogy az illetéke­sek az utóbbi években nagy munkát végeztek a szemléltető agitáció és a gazdasági propaganda vonalán, tech­nikai problémák adódtak. Arról van szó, hogy a jelenlegi nyomdatechnika és az anyagellátás alacsony színvona­lú. A járási népművelési intézetnek, a jnb kulturális osztályának — mely szervek viselik a fő felelősséget ezen a vonalon — a jövőben meg kell szüntetnie az ilyen jellegű gondokat. Mivel a közgazdasági propaganda, a szemléltető agitáció közvetve ré­szét képezi a termelésnek, a szövet­kezetekben, állami gazdaságokban na­gyobb gondot kell fordítani ezek to­vábbfejlesztésére. KALITA GÁBOR

Next

/
Thumbnails
Contents