Szabad Földműves, 1980. július-december (31. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-05 / 27. szám

AZ SZSZK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUMÁNAK HETILAPJA 1980. JÚLIUS 5. * 27. szám. * XXXI. évfolyam * Ara 1,— Kčs GAZDAG £ok egybehangzó vélemény szerint az idén gabonából rekordtermés várható. 8z nagyon is jól jönne! Nem csak azért, mert a mezőgazdasági üzemek sokaságának megja­vulna a hatodik ötéves tervidőszak alatt elég­gé kedvezőtlenül alakuló gabonatermelési mér­lege és talán az idei tervhez viszonyítva nö­vekedne jövedelme is, azért is, mert a gabona­­behozatalunk szükségszerű korlátozása miatt szinte teljes mértékben a hazai termésből kell fedeznünk gabonaszükségletünket. Az aratási, illetve a gabona betakarításával járó oktalan veszteségek soha nem voltak kí­vánatosak. Most azonban, amikor népgazda­ságunknak minden szem gabona létfontosságó jelentőséggel bir, hatványozottan érvényes az az álláspont, hogy a megtermett gabona elszó­­rása és gondatlan kezelése, vagyis a betakarí­tási veszteségek oktalan növelése megbocsájt­­hatatlan vétek magunkkal, a társadalommal szemben. A betakarítási veszteségek mennyiségének alakulása sok mindennel összefügg. A tapasz­talatok azonban arra engednek következtetni, hogy a betakarítási veszteségek kedvező vagy kedvezőtlen alakulása a munkaszervezésnek és az azzal párosuló ellenőrzésnek a függvénye. Ahol munkaszervezésből jelesre vizsgáznak, ott kedvező feltételeket teremtenek az aratási munkákban részt vevő dolgozók munkaaktivi­tásának teljes kibontakozásához, szakmai fel­készültségük és felelősségteljes magatartásuk és helytállásuk bizonyításához. Ott azonban, ahol a gazdaság kormányosai az egyes mun­kafolyamatok megszervezését és összehangolá­sát elmulasztják, vagyis nem teremtik meg a különböző munkákat végző csoportok, illetve kisebb vagy nagyobb munkaközösségek harmó­­nikus együttműködésének feltételeit, ott fejet­lenség lesz úrrá, tehát az egyébként példás magatartást tanásitó „sorkatonák“ gyakran ttrméstkárosítö tétlenségre kényszerülnek. Al persze igaz, hogy az aratást komplex értelemben szervezni nem gyerekjáték. Ez feltételezi a gépi és az emberi munkaerő optimális teljesítő képességének reális felmé­rését, a munkafolyamatokra kedvezően és ked­vezőtlenül ható összes tényezők számításbavé­­telét és többek között azt is, hogy még a leg­tökéletesebbnek minősített politikai-szervezési tervet se tartsuk módosíthatatlan „szentírás­nak“. hanem azt a menetközben formálódó körülményekhez a lehető legrugalmasabban módosítsuk. Az aratás és az azzal párosuló további mun­kafolyamatok zavartalan menete és gyors be­fejezess csak úgy biztosítható, ha a gazdaság­vezetők — a rendelkezésükre álló lehetőségek határain belül — megteremtik az egyes mun­kafolyamatok közötti összhangot; ha figyel­mük, szervező és ellenőrző munkájuk nem csak az aratásra, hanem a termény szárításá­ra, tisztítására, szállítására, a szalma letakarí­­tására és kazlazására, a tarlóhántásra is kiter­jed; s ha a helyzet úgy kívánja az erők rugal­mas átcsoportosításától sem riadnak vissza. Az persze kétségtelen, hogy a legnagyobb figyelmet a kombájnok teljesítőképessége maxi­mális kihasználásának kell szentelni és egy­ben annak, hogy a szemveszteség a lehető leg­minimálisabb legyen. A kombájnok teljesítmé­nye azonban sok mindentől függ. Például, ha a gabonának a kombájnoktól való elszállítása nincs összhangban a kombájnok teljesítményé­vel, úgy előfordulhat az a sajnálatos helyzet is, hogy a nagyteljesítményű gépek — naponta esetleg több órán keresztül is — zümmögő motorral, de tétlenül vesztegelnek. A kombáj­nok teljesítményének csökkenését előidézheti persze az is, ha a kicsépelt gabona tisztítása és szükségszerű »zárítása nincs azsúrban az aratás ütemével. Közismert jelenségek ezek és a gazdaságvezetőknek sok bosszúságot okoz­nak. De az egyes munkafolyamatok jó szer­vezésével elkerülhetők. Az idén azonban, mi­vel feltételezhető, hogy a múlt évekhez viszo­nyítva gyorsabban megtelnek a kombájnok tar­tályai vagy a kombájnokat kísérő szállítójár­művek, ezeknek a kérdéseknek nagyobbb je­lentőséget kell tulajdonítani. Főleg azokban a mezőgazdasági üzemekben, ahol már több év­ben előfordult, hogy az egyes munkafolyama­tok közötti összhang hiányában — úgynevezett helyszűke miatt — le kellett állítani a kom­bájnokat. ©ok minden múlik tehát a szervezésen. ® Azzal lehet megteremteni a szocialista verseny kibontakozásának feltételeit is. Ha a munkaszervezésben kisebb vagy nagyobb mére­tű anarchiához vezető fogyatékosságok van­nak, akkor korlátozódnak a versengés lehető­ségei is és a meghirdetett szocialista verseny zsákutcába fut. A tapasztalatok arra is figyelmeztetnek, hogy gyakran a legprecízebb munkaszervezés kudarcba fullad, ha a gazdaságok vezető dől-AIATAST gozói számításon kívül hagyják az embereket, vagyis a termelés legföhbb tényezőit. Ez a ve­szély annak ellenére fennáll, hogy a mező­gazdasági dolgozók abszolút többsége szívügyé­nek, erkölcsi kötelességének tartja a munka- és termelési folyamatok színvonalának emelését. Ott azonban még nem tartunk és nem tartanak egyetlen mezőgazdasági üzemben sem, hogy az anyagi ösztönzés elvének következetes ér­vényesítése nélkül szembetűnő eredményekhez vezető munkára a dolgozókat — csupán szép szavakkal — meg tudnák győzni. Az azonban még hellyel-közzel tapasztalható, hogy a jutal­mazás szocialista elvének mellőzése, az egyen­­lósdi alkalmazása, a dolgozók munkakedvé­nek, kezdeményező készségének csökkenéséhez vezet. Ez a tényállás — amely egyébként egyálta­lán nem minősíthető veszélyesnek — arra fi­gyelmeztetni, hogy a munkaszervezésnek min­denkor — a mezőgazdasági csúcsmunkák ide­jén pedig szinte megkülönböztetett módon — párosulnia kell az anyagi érdekeltség szocia­lista elvének következetes érvényesítésével. S ha azt akarjuk, hogy az aratási munkák politikai-szervezési tervében feltételezett össz­hang ne boruljon fel, vagyis hogy az aratási munkák folyamán létrejöjjön és állandósuljon a különböző munkát végző dolgozók harmoni­kus együttműködése; hogy egyetlen ember és egyetlen munkacsoport se váljon mások akti­vitásának fékezőjévé, akkor a versenyszellemet serkentő anyagi ösztönzést — a munkafolya­matok sajátos jellegéből kiindulva —- az ara­tási munkák komplexumának minden területén — a kombájnotoknál, a gabonaszállítóknál, a gabona tisztítását és szárítását végző dolgozók­nál és a szalma letakarftóknál és kazlazóknál is hasonló szellemben és a lehető leglelkiia­­meretesebben kell alkalmazni. JL z emberről való sokrétű gondoskodás, a ** munka- és az életkörnyezet javítása soha nem bizonyult felesleges fáradozásnak és befektetésnek. Sőt még az is tapasztalható, hogy csupán a költségmentes figyelmesség is kedvező hatással van nagyon gyakran az em­berek magatartására, aktivitásuk fokozására. Ezért az emberről való gondoskodásról az ara­tás idején sem szabad megfeledkezni. Ahol ar­ra lehetőség nyílik helyénvaló lesz javítani a munkafeltételeket és gondoskodni kell nem­csak a vendégmunkások megfelelő ellátásáról, hanem a gazdaság saját dolgozóit is — a le­hetőségek határain belül — mentesíteni kell az élelmiszerek és tldítő italok beszerzésével járó gondoktól. Ennek a gondoskodásnak az előnyössége főleg akkor domborodik ki, ha az ebédre járással kapcsolatos mnnkaidő kiesést és az üzemanyag felesleges fogyasztását meg­akadályozza. Az idei aratásnak. Illetve a gabona forgal­mazásával kapcsolatos intézkedéseknek elő kellene segítenie a kenyér és a további pék­ipari termékek minőségi színvonalának növe­kedését. Erre ugyan a múlt években is történ­tek kísérletek, de az anyagi érdekeltség elvé­nek mellőzése oda vezetett, hogy a mezőgaz­dasági üzemek többsége a nagyobb sikértartal­mú búzát a takarmánybúzával együtt — gyak­ran a szó legszorosabb értelmében vett — ke­vert állapotban értékesítette és szállította a terményfetvásárló vállalatnak. A legújabb in­tézkedések szerint, az idei búzatermés felvá­sárlása differenciált áron történik.. Magasabb lesz a nagy sikértartalmú, vagyis az élelmezési célokra felvásárolt búza ára. Tehát megéri a mezőgazdasági üzemeknek elkülünltve kezelni és forgalmazni. Д z aratási munkák dandárjában még sok ** más munka, illetve halasztást nem tűrő feladat akad. Közismertek ezek a feladatok, tehát szükségtelen azokat felsorolni. Ezért csupán annak hangsúlyozására szorítkozok, hogy a másodnövények, illetve a tarlókeveré­kek időbeni elvetéséről a jó gazdának nem szabad megfeledkeznie, még akkor sem, ha az időjárási viszonyok előzetes ismeretének hiá­nyában ez bizonyos rizikóval, esetleg felesle­ges munkaráfordítással jár. A takarmánybézis gyarapításának egyik lehetősége ez is lehat, s a lehetőség ki nem használása vétek. Tény, hogy a közeli napokban és hetekben nagy munkatorlódásra számíthatunk. S mint azt a tapasztalatok igazolják a bajok főleg azokban a gazdaságokban jelentkeznek, ahol elmulasztották, elodázták az aratás megkezdé­se előtt esedékes mezei munkák elvégzését. Ezért csak javasolni lehet mindenkinek, első­sorban is a késlekedőknek, hogy tegyenek mielőbb pontot az aratás zavartalanságát ve­szélyeztető mezei munkák után. Szorgalmaz­zák az aránylag sok gépi és emberi munka­erőt igénylő és lekötő lucerna második kaszá­­lata betakarításának és az időszaki növény­ápolási munkák mielőbbi befejezését. : Шшяг, Ш. í Politikai életünk vezető személyiségei a díszemelvényen. ERŐ, ICTIli, SlÉFSÉG A* ország legnagyobb sta­dionjában, a Csehszlovák Spar­­takiádon 158 ezer gyakorlatozó lépett fel, s mutatta be szebb­nél szebb, szemet gyönyörköd­tető számait. Pártunk célszerű tömegsport-politikájának meg­született nagyszerű eredménye, amelyet amellett, hogy felejt­hetetlen élményt nyújtott a né­zőknek, igazolta népünk egysé­gét, rátermettségét és sokak­ban megerősítette a sportolás fontosságába vetett hitet. A kimagasló sportesemény díszfelvonulásán részt vett Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a szö­vetségi kormány és a Csehszlo­vák Nemzeti Front KB küldött­sége Gustáv Húsúkkal, a CSKP KB főtitkárával, köztársasági elnökkel az élen. A felvonuló sportolókat a fő­város lakosságának ezrei kö­szöntötték; zászlók, jelszavak, transzparensek sokasága fejez­te ki az emberek egyetértését a CSKP politikájával, a Szovjet­unióval és a többi szocialista országgal való szilárd barátsá­gunkat, amely a béke ügyét szolgálja. Ezt fejezte ki a rendezvény jelszava Is „Az 1380-as évi Csehszlovák Sparta kiád a barátság és a béke ün­nepe". Az élen haladó prágai kül­döttség után Bratislava kiváló sportolói meneteltek. A munkásmozgalom forradal­mi sporthagyományait fejezte ki a közép-csehországi kerület küldöttsége. MajtJ a dél-cseh­országi kerület sportolói követ­keztek „A szocialista jelen ak­tív építői“ feliratú transzparens alatt. Ezután következett a Honvédelmi Szövetség tagjainak csaknem nyolcezer, főre tehető csoportja. Őket követték a töb­bi kerület tornászai és vezetői. A sokszínű felvonulás meg­győzően bizonyította, hogy a spartakiád az egész ország, s minden ember szívügyévé vált. A résztvevők kifejezték köszönetüket mindazoknak, a­­kik érdemeket szereztek abban, hogy az országos spartakiád soká emlékezetes marad. A strehoví stadion díszpáho­lyában a bemutató mindkét napján magasrangú politikai és közéleti személyiségek foglaltak helyet a lelátókon, s tekintet­ték meg a tornászok bemuta­tóit. A hatalmas stadion zsúfo­lásig megtelt, és szombaton pontosan 15.00 órakor dlszlövé­­sek vezették be a nagyszabású eseményt, majd a spartakiád indulója, s ezt követően a cseh­szlovák himnusz hangjainak kí­séretében vonták fel a vörös és a csehszlovák zászlókat. Rövid ünnepi beszédet An­tonín Himl, a Csehszlovák Testnevelési Szövetség Központi Bizottságának elnöke mondott, aki üdvözölte a párt- és kor­mány küldöttségét, a sparta­kiád résztvevőit, valamint a vendégeket. Beszédében hang­súlyozta: — A Csehszlovák Spartakiád csoportos fellépései nemcsak az egészség, szépség és erő manifesztációja, hanem szocia­lista hazánk iránti szeretet és hűség kifejezője. A spartakiád rendkívül szép és nagyszerű él­ményt jelentő eseményét az ok­tatók, tanítók és szervezők ez­reinek közreműködése, a CSKP, az állami szervek, az iskolák és tömegszervezetek támogatá­sa, közreműködése nélkül bi­zony nem tudtuk volna lebo­nyolítani. A megnyitó beszédet köve­tően a legkisebbek, az óvodá­sok bemutatója következett. Ezt követően a serdülő fiúk 6912-es kis hadserege vonult be, és akrobatikus számaikkal gyö­nyörködtették a több mint két* százezres nézőközönséget. Az* után a fehér blúzba, fehérpety» tyes zöld szoknyába öltözött Iá" nyok varázsoltak virágszőnye" get a strahovi stadionba. Gya" korlátúk fö célja a szép és he" Íves testtartás, a rátermettség és a mozdulatok kultúrájának bemutatója volt. A remek ese­­ménysorozat az ipart tanulók fellépésével folytatódott. A bor" dó mezes lányok és a hófehér" be öltözött fiúk kifejezésre jut« tatták, hogy milyen egészsége" sen fejlődik Csehszlovákia szó« cialista társadalma. A gyekor" lat a kommunista nevelés cél" szerűségét, a fiatalok kitárté" sát, erejét, fegyelmezettségét tanúsította. A katonák gyakorlata rend" kívül nehéz, igényes volt és nagy pontosságot, összpontosí" tást követelt, amely számtalan akrobatikus elemmel tarkítva, a felszabadulás adta örömet sugározta. Vasárnap, a beírni" tató második napján szpmet gyönyörködtető volt a gyerme" kék és a szülők bemutatója. A Honvédelmi Szövetség gyakor­latozó! is remekeltek, nem is szólva a főiskolásokról és az idősebb diákok gyakorlatairól« A férfiak és a nők gyakorlatai, amelyen főleg fizikai munká< sok voltak, szintén felejthetet" len élményt nyújtott. Talán így lehetne egy nagy csokorba szedni a látottakat! Szeressük az életet, szeressük az embert, békét akarunkl Le« zárult egy nagyszabású sport« esemény, amely pártunk XV« kongresszusának szellemében valósult meg, s igazolta népünk egységét, hazaszeretetét és a tömegsport iránt való vonzal" mát. PATHÖ KAROLT A fiatalok látványos szánta á spartakiád-bamutatőn. jCSTK felvételei],

Next

/
Thumbnails
Contents