Szabad Földműves, 1979. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-06 / 1. szám

Lapunk tartalmából: \ Harminc év testvéri szövetségben * A szövetkezeti demokrácia kibontakozása * Egy újítóról és újításáról Derűlátással tekintsünk a jövőbe Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének újévi beszéde Tisztelt Elvtársak, Kedves Barátaim! Az új esztendő, 1979 küszöbén szí­vélyesen üdvözlöm Önöket Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága és a csehszlovák kormány nevében, valamint a saját nevemben is. Jó egészséget, a sikeres munkából fakadó örömet és megelégedettséget kívánok önöknek. Szívélyesen üdvöz­löm azokat az állampolgárokat is, akik hazánk határain túl teljesítik kö telességeiket. Az ünnepnapok nyugalmával bú­csúztattuk az elmúlt évet. Joggal mondhatjuk, hogy népünk számára, hazánk számára további sikeres esz­tendő volt. Újabb lépést tettünk előre Csehszlovákia Kommunista Pártja XV. kongresszusa programjának teljesíté­sében. Gyarapodott társadalmunk anyagi-szellemi gazdagsága. A tervvel összhangban tovább fejlődött népgaz­daságunk. Fokozódott az ipari, az építőipari és a mezőgazdasági terme­lés. Számos területen jelentős előre­haladást értünk el. Sikeresen befejeztük a hatodik öt­éves tervidőszak harmadik évét. Az ipari termelés terjelelrne tavaly már a kétszerese volt az 1967. évinek. A legnagyobb gabona .".rmést takarítót tuk be hazánk t ’irt éneimében csak­nem 11 millió tonnát. Oj ipari létesít­ményeket adtunk át, átadtuk a forga­lomnak a prágai földalatti vasút má­sodik szakaszát, új autópályaszaka­szokat, több mint 1 300 000 korszerű lakást, nagy számú oktatási és gyer­mekintézményt, egészségügyi, kultu­rális, kereskedelmi és másfajta léte­sítményt avattunk fel, amelyek a dol­gozókat szolgálják. Tovább szilárdult és emelkedett népünk életszínvonala. Például a vásárlások értéke a hazai piacon tavaly az 1966. évi szint két­szeresét tette ki. Ebben is visszatük­röződik a lakosság bevételeinek nö­vekedése. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy tovább folytatódott a népesedés kedvező alakulása. Életünket új tudo­mányos és művészeti alkotások tették gazdagabbá. Az alkotó munkában elmélyült a szocialista öntudat, erősödött a társa­dalmi osztályok egysége. Szilárdult a csehek, a szlovákok és a nemzetisé­gek testvéri szövetsége, tovább erő­södött szocialista rendszerünk. Meg­szilárdult társadalmunk vezetőerejé­nek, Csehszlovákia Kommunista Párt­jának kapcsolata a legszélesebb nép­rétegekkel. Szocialista demokráciánk előnyei abban is megnyilvánulnak, hogy a dolgozók széles rétegei részt vesz­nek az államigazgatásban és irányí­tásban, a Nemzeti Front és a nemzeti bizottságok tevékenységében, s alkotó kezdeményezésről és állampolgári el­kötelezettségről tesznek tanúságot. Dolgozóink nagyfokú munka- és politikai aktivitása abból a meggyő­ződésből fakad, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja és szocialista álla műnk törekvéseinek értelme és célja az ember jóléte, a dolgozók anyagi és szellemi szükségleteinek minél jobb kielégítése, a dolgozók boldog és sza­bad élete. A múlt évben elért sikerek — a mai világ körülményeit tekintve — nem jelentéktelenek és nem maguk­tól értetődőck, ahogy ez egyes embe­reknek tűnhet. Nem kevés erőfeszí­tés és számos akadály leküzdését kö vetették meg. Sok áldozatkészséget és mindennapos hősiességet tanúsítottak a dolvn-ók a népgazdaság különféle ávazatfl'ban. a gyárakban. a földeken az építkezéseken, a közlekedésben, я kutc'fiintéz' tekhen. minden munkahe Íven annak érdekében, tmgv teljese sék a ' •'nrött fe'adatokat Min 'nz amit az elmúlt esztendő ben elértünk, dolgozóink alkotó mun­kájának gyümölcse. Ezért őszinte kö­szönetét akarunk mondani mindany­­nyiuknak: a munkásoknak, a földmű­veseknek, az értelmiségieknek, a nők­nek, a fiataloknak és többi állampol­gárunknak, akik lelkiismeretes mun­kájukkal gyarapítják társadalmunk anyagi és szellemi vagyonát, és maga­tartásukkal támogatják Csehszlovákia Kommunista Pártjának politikáját. Tisztelt Polgártársaim! Az elért sikerek ellenére sem hu­nyunk szemet a nehézségek és a fo­gyatékosságok előtt. Nyíltan beszé­lünk róluk, s leküzdésükre követke­zetesen és energikusan törekszünk. Társadalmunk növekvő szükségletei és annak szükségessége, hogy leküzd - jük a bonyolult külső hatásokat, fő­ként a tőkés világ válságjelenségeinek hatását, sürgetően megkövetelik tő­lünk, hogy még jobban dolgozzunk, javítsuk a termékek minőségét, és az elért eredményeket nagyobb igényes­séggel értékeljük. Társadalmunkban ez az egyszerű elv érvényes: ha job­ban akarunk élni, jobban, felelőseb­ben, ötletesebben kell dolgoznunk, hatékonyabban kell termelnünk. Az élet megköveteli tőlünk, hogy minden munkahelyen fokozottan tö­rekedjünk a terv teljesítésére, törőd­jünk a gazdálkodás javításával, meg­követeljük a teljes felelősséget, támo­gassuk a jó munkát és határozottan felszámoljuk a fogyatékosságokat. Népgazdaságunk minden láncszemé­nek az idén fokoznia kell hozzájáru­lását a feladatok teljesítéséhez, a tar­talékok feltárásához, minden ágazat­ban tökéletesíteni kell a termelés szervezését, gyorsabban kell érvénye­síteni a tudomány és a technika vív­mányait. Társadalmunk számára minden szükséges feltétel adott ahhoz, hogy ezekkel az igényes feladatokkal meg­birkózzon, biztosítsa a népgazdaság fejlesztését és az életszínvonal eme­lését. Nagyobb mértékben és hatéko­nyabban kell azonban kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket fej­lett gazdasági életünk, szocialista társadalmi rendszerünk biztosít szá­munkra. Kedves Barátaim! A múlt évben azért folytathattuk sikeresen békés építő munkánkat, mert kedvezőek voltak a nemzetközi feltételek is. Tovább szilárdítottuk Csehszlovákia nemzetközi helyzetét és erősítettük külső biztonságát. Nagy­mértékben hozzájárult ehhez a Szov­jetunióval és a többi szocialista or­szággal való szövetség, barátság és sokoldalú együttműködés megszilár­dítása és elmélyítése. Nagy. esemény volt népünk életé­ben, a Leonyid Iljics Brezsnyev vezet­te szovjet párt- és kormányküldöttség csehszlovákiai látogatása. E látogatás jelentősen ösztönözte a barátság to­vábbi elmélyítését és a testvéri együttműködés kiszélesítését minden területen. Egyúttal hozzájárult a szo­cialista országok béketörekvéseihez. Jól tudatosítjuk, mekkora jelentősé­ge van a mai világban a szocialista országok sikeres fejlődése szempont­jából az együttműködésnek. Az egyre újabb területekre kiterjedő együttmű­ködésnek köszönhető, hogy a múlt év márciusában örömteli perceket érhet­tünk meg: az első csehszlovák állam­­onlgár szovjet barátaival együtt a vi­lágűrben tartózkodott. Az új esztendő küszöbén szívből jövő jókívánságainkat és elvtársi üd­vözletünket küldjük a Szovjetunió és a többi szocialista ország népének, s további sikereket kívánunk orszá­guk fejlesztéséhez és sokoldalú felvi­rágoztatásához. Külpolitikánk legfőbb célja — és a most kezdődő évben is az marad — népünk békés életének biztosítása. Kötelességünknek tartjuk az ahhoz való hozzájárulást, hogy a világot megmentsük a háborús katasztrófától. Gyermekeinknek még szebb és boldo gabb világot akarunk átadni. Örü­lünk annak, hogy Európa évszázados fejlődésében már 34 éve van olyan nemzedék, amely, nem élte át a há­ború borzalmait. A szocialista orszá­gok közös célja az — ahogy ezt a Varsói Szerződés tagállamainak nem­rég jóváhagyott nyilatkozata is kife­jezte —, hogy az emberiség a huszon­egyedik századot a tartós béke és a nagyszabású nemzetközi együttműkö­dés körülményei között kezdje meg. A békés élethez való jog — az em bernek ez az alapvető ioga — még távolról sem biztosított. Vannak a vi­lágban agresszív imperialista és reak­ciós erők, amelyek minden eszközzel igyekeznek visszafordítani a nemzet­közi feszültségenvhülés folyamatát. Aktivizálódásuk ellenére is adottak a reális lehetőségek a nemzetközi lég­kör további javítására Hisszunk ab­ban, hogv nagymértékben hozzájárul ehhez a Szovjcfnnió és az Egyesült Államok által megkötendő, a streté giai támadófegyverek korlátozásáról szóló szerződés. Népünk nagy rokonszenvvel támo­gatja a népeknek, a dolgozóknak, az összes haladó mozgalmaknak az im­perialista uralom és a faji megkülön­böztetés ellen, a nemzeti és a szociá­lis jogokért, a szabadságért és a füg­getlenségért vívott igazságos harcát. Internacionalista szolidaritásunkat fejezzük ki a világ összes békeszerető és haladó erőivel, elsősorban a mun kásosztállyal és a testvéri kommu nista és munkáspártokkal, támogat juk a békéért, a szabadságért vívóit küzdelmüket, s újévi jókívánságainkat küldjük nekik. Elvtársak! Megkezdjük az új esztendőt, amely­ben tovább haladunk a megkezdett úton, azon az úton, amelynek helyes­ségét csaknem tízéves eredmények és tapasztalatok támasztják alá. Ez az út megfelel népünk érdekeinek, ezért népünk támogatja. Méltó módon vált­juk valóra ezzel munkásosztályunk és dolgozóink forradalmi harcainak ha­gyatékát, a nemzeti felszabadító harc eszméit és a szocialista építés prog­ramját. Ebben a szellemben emléke­zünk meg arról, hogy 35 évvel ez­előtt érte el tetőfokát Csehszlovákia népének nemzeti felszabadító harca, amelynek szilárd láncszeme volt a Szlovák Nemzeti -Felkelés. A Duklai­­hágónál vívott hősi harcokkal a szov­jet és a csehszlovák katonák meg­kezdték hazánk felszabadítását. Meg­emlékezünk arról is, hogy 30 évvel ezelőtt a CSKP IX. kongresszusa jóvá­hagyta a szocializmus építésének irányvonalát. Az általunk megtett történelmi út s jelenlegi erőforrásaink és lehető­ségeink reális felmérése feljogosít bennünket arra, hogy bizalommal és derűlátással tekintsünk a jövőbe. Meggyőződésünk, hogy munkánk az idén is sikeres lesz, hogy alkotó mun­kával hozzájárulunk drága hazánk, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság további felvirágoztatásához. Mindannyian azt kívánjuk és arra törekszünk, hogy a most kezdődő év számunkra és az egész emberiség szá mára a béke éve legyen. Még egyszer kívánok Ünöknek, ked­ves barátaim, jó egészséget, boldoggá got és megelégedettséget, sok sikert a munkában és a magánéletben. A munkás-paraszt szövetség jelentősége társadalmunkban írta : RUDOLF VANCO, az SZLKP KB osztályvezetője Szocialista mező­gazdaságunk har­­! nincéves sikerei­nek értékelése al­kalmával napirend­re kerül a fejlő­dést segítő ténye zők felelevenítése is. Ezeknek egyike a marxista-leninis­ta eszme alkotó módon való alkalmazása, a munkások és a parasztok szövetségének a való­ra váltása. V. I. Lenin, Marx és Engels tanítá­sának gyakorlati megvalósítása so­rán, kialakította a munkás-paraszt szövetség elméletét és világviszony­latban tudományos alapossággal első­ként bizonyította be a kommunista párt mezőgazdasági programja létjo­gosultságának helyességét. Ennek lé­nyege a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének a létrehozá­sában, további fejlesztésében és meg­szilárdításában, továbbá a termelés szocialista nagyüzemi feltételeinek megteremtésében gyökerezik. A Kommintern V. kongresszusán (1924) kihangsúlyozták, hogy azon kommunista pártok, amelyek nem sa­játították el rugalmasan a parasztság megnyerésének és politikai nevelésé­nek hatásos módszereit, nem tekint­hetők olyan tömeges pártoknak, ame­lyek megértették a politikai hata­lomért folytatott harc lényegét. A CSKP részére — az SZKP gazdag ta pasztalatai nyomán — ez nagyon hasz nos tanulságnak bizonyult. Pártunk parasztpolitikájának a for málása a huszas évek osztályharcai­val egyidőben vette a kezdetét. A föld­munkások, a kisparasztok és a mun kásosztály vállvetve küzdöttek a tő késekkel szemben a jobb életfelté telekért. A CSKP hazánk agrárpolitikáját >­­szoedemizmus, a jobboldali opportu nizmus és a szélső baloldal képvise lőivel folytatott állandó küzdelemben alakította ki. Döntő szerep jutott eb­ben a CSKP V. kongresszusának. A kongresszuson kihangsúlyozták, hogy a munkások és a dolgozó parasztok szövetsége a tőkésekkel folytatott harcban döntő fontossággal bír. Pár­tunk a kongresszust követő időszak­ban az alábbi jelszót adta ki falusi politikai célkitűzéseinek a támogatá­sára: „Ellenszolgáltatás nélkül kell kisajátítani az egyház és a nagybir­tokosok összes földjét, s azokat át kell adni a szegényparasztságnak“. A párt és a munkásosztály harcá­nak szoros tartozéka volt abban az időben a parasztok megadóztatásának s az iparcikkek árának a csökkenté­se, az elemi csapásokból keletkezett károk állami alapokból való megtérí­tése és egyebek. Klement Gottwald elvtárs, a mun­kás-paraszt szövetség szilárdításának jelentőségét így jellemezte: „Azon a napon, amikor a munkások és a kis­iparosok összefognak a szegénypa­rasztokkal, utolsót ütötte a tőkések órája.“ A burzsoá parlamentben pe­dig ezeket mondotta: „Harcoltunk és harcolni fogunk a proletárok, a mun­kások és a parasztok államá ' ,át­­rehozásáért...“ Gottwald ugyanakkor rámutatott a mu reszt szövetség későbbi küldi jelentőségére is, amikor ez a ség a nép politikai hatalmá vagyis a szocialista állam képezi. Ezek vezérelték párt megszállás idején, az SZNF politikai programjának a mi lásában is. A felszabadulás után párl mogatta azt a törekvést, hog> lók és a nagybirtokosok fúld szák fel a nincstelen földm és a dolgozó kisparasztok к munkásosztály és a paraszti sége azonban az államosítást tatott küzdelemben !s megi zott. Az 1947-^1948-as évek hatí főleg a Győzelmes Február n a földművesek messzemenőé gatták a munkásosztály tár: (Folytatás a 12.

Next

/
Thumbnails
Contents